Destilačný kotol aparatúry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

22 rr POPIS VYNÁLEZü 245 m0 MB PRO WNMHY (451 Vydané 15 12 as A omvvi 15) N 110 Vvnâíezu ORAVEC VILIAM mg., STARÁ ĽUBOVŇA, VARGA IVAN ing., HLOHOVEC, REPČêK MIROSĚLAV RNDr. CSC., KOŠICE HULÍKOVÁ ANNA PhMr.,STARA ĽUBOVNA ČERNY JOZEF ing., HLOHOVEC54 Destilačný kotol aparatñry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlínvynález rieši destllačný kotol aparatüry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlĺn, pracujúci na princípe destilácie s vodnou parou. Destilačný kotol pozostáva z uzatvorenej nádoby tvaru rotačného komolêho kužeľa na spodnej podstave s výpustným mechanizmom, nad ktorým je zaústený prívod pary. Na hornej podstave má plniace hrdlo. Vo vnútri nádoby je umiestnený homogenizačný rotor. Tento je tvorený excentrom, prevodom a skrutkovicou. vynález je možné použiť aj na destiiáciu iných rastlín,ktoré obsahujú éterické oleje, ako sú napríklad koreniny, zeleniny, ihličie a podobne.Vynález sa týka destilačného kotla aparatúry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlín, pracujúci na princípe destilácie s vodnou parou. ~. ~V danom odbore známe idestilačné kotle sú konštrąuqvané väčšinou ako duplikátorové s vyberatellným košom, alebo bez vyberatelného koša ale vyklápateľné s manipulačnou plošinou na úrovni plniaceho otvoru. Tieto kotle sú uzatvorené zberným a odvádzacim vekom. Veka majú priemer destilačného kotle a kvôli utesneniu majú po obvode veľa prítlačných prvkov. Nevýhodou známych destilačných kotlov je, že umožňujú výťažnost iba na 65- a 70 éterického oleja a. doba destilácie je 10 až 12 hodín. Ďalšou nevýhodou je velká prácnost spojená s odmontovaním a spätnou montážou veka, pripravy vsádzky a výprázdñovania odpadu.Uvedené nevýhody sú odstránené konštrukciou destilačného kotla podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že destilačný kotol pozostáva z uzatvorenej nádoby, ktorá má tvar rotačného komolového kužela. Na spodnej podstave má uzatvorená nádoba v-ýpustný mechanizmus, nad ktorým je zaústený do uzatvorenej nádoby prívod pary. Na hornej podstave uzatvorenej nádoby je vytvorené plniace hrdlo a odvádzacie hrdlo a vo vnútri uzatvorenej nádoby je umiestnený homogenizačný rotor. Tento je tvorený excentrom, prevodom a skrutkovicou, umiestnenou rovnobežne so stenou uzatvorenej nádoby tak, že jeho poháňaný koniec je uložený v ložisku excentra a volný koniec v kĺbovom ložisku, umiestnenom v ose uzatvorenej nádoby. Výpustný mechanizmus je tvorený jednou pevnou platňou a jednou otočnou platňou, ktoré majú asp-oñ dva vzájomne sa pokrývajúce výrezy.Hlavnou výhodou destilačného kotla podľa vynálezu je, že umožňuje homogenizáciu pri súčasnej destilácii čo má za prispenia vhodného tvaru uzatvorenej nádoby za následok minimálnu výťažnost až 95 éterického oleja zo silice, pri súčasnom skrátení samotnej destilácie na max. 8 hod. Zjednodušením plnenia a v-yprázdň-ovania destilačného kotla sa zvyšuje-produktivita práce a zlepšujú pracovné podmienky obsluhy.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad vyhotoveniardestilačného kotla. Obr. 1 znázorňuje schematicky destilačný kotolv pozdlžnom reze. Obr. 2 znázorňuje v pôdoryse pohľad na výpustný mechanizmus. Samotné teleso destilačného kotla tvorI uzatvorená nádoba 1 tvaru rotačného komolového kužeľa. Na spodnej podstave má výpustný mechanizmus 2, ktorý pozostáva z jednej pevnej platne 12 a jednej otočnej platne 13 s rukoväťou 16. Obe-oceľové platne majú vypálené zhodne veľké dva otvory 14. Otočením rukoväte 16 o 90 ° sa otvory prekryjú a obsah destilačného kotla sa vyprázdňuje samospádom. Nad výpustným mechanizmom 2 sú na uzatvorenú nádobu privarené dve trúbky s prírubou pre prívod 3 pary. Na hornej podstave uzat-vorenej nádoby je privarené plniace hrdlo 4 s rýchlouZáverom 17 a taktiež odvádzacie hrdlo 5 na odvod destilátu. Vo vnútri uzatvorenej-nádoby 1 je umiestnený homogenizačný rotor E, ktorý pozostáva z excentru 10, skrutkovnice 7 a prevodu 15. Poháňaný koniec skrutkovnice 7 je uložený v ložisku 9 excentra 10. Voľný koniec je uložený v kĺbovom ložisku B, ktoré je umiestnené v osi uzatvorenej nádoby 1. Celé zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a je tepelne izolované izoláciou 19. Pohon 11 uvádza excentre do pomalého otáčivého pohybu a cez prevod 15 gallovou reťazou súčasne otáča skrutkovicu 7 okolo vlast-nej osy. Pritom je možné zavážať destilačný kotol cez otvorené plniace hrdlo 4 hmotou liečivých rastlín. Homogenizačný rotor 7 takto upravuje postupne zavážanú masu. Po naplnení cca 600 až BUOkg hmoty, rýchlouzáverom 17 sa utesní plniace hrdlo 4 a pustí para do oboch prívodov pary 3. Destilát je odvádzaný do chladiča skleneným potrubím 18. Po ukončení destilácie sa otočením rukoväte 16 o 90 ° otvorí výpustný mechanizmus 2 a destilačný kotol sa vyprázdni.vynález je možné použiť aj nadestiláciu iných rastlín, ktoré obsahujú éterické oleje, ako napr. koreniny, zeleniny, ihličie a podobne. PREDMET vvNAL-Ezu1. Destilačný kotol aparatüry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlín, vyznačený tým, že pozostáva z uzatvorenej nádoby 1 tvaru rotačného komolověho kužela,na spodnej podstave s výpustným mechanizmom 2, nad ktorým je zaústený prívod 3 pary a na hornej podstave s plniacim hrdlom 4 a odvádzacím hrdlom 5, pričom vo vnútri uzatvorenej nádoby 1 je umiestnený homogenizačný rotor 6 poháňaný pohonom 11.2. Destilačný kotol podľa bodu 1, vyznačený tým, že homogenizačný rotor B jetvorený excentrom 10 prevodu (15) a skrutkovicou 7 umiestnenou rovnobežne so stenou uzatvorenej nádoby 1 tak, že jeho poháňaný koniec je uložený v ložisku 9 excentra 10 a voľný koniec v kĺbovom lo.žisku 8), umiestnenom v ose uzatvorenej nádoby 1.3. Destilačný kotol podľa bodu 1, vyznačený tým, že výpustný mechanizmus 2 je tvorený jednou pevnou platňou 12 a jednou otočnou platňou 13, ktoré majú aspoň dva vzájomne sa prekrývajüce výrezy

MPK / Značky

MPK: B01D 3/02

Značky: olejov, liečivých, výrobu, rastlín, kotol, aparatury, destilačný, éterických

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245316-destilacny-kotol-aparatury-na-vyrobu-eterickych-olejov-z-liecivych-rastlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Destilačný kotol aparatúry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlín</a>

Podobne patenty