Zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarní

Číslo patentu: 245309

Dátum: 15.12.1988

Autori: Straka Jaromír, Rathuský Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

enAn rno WNAlEZY 45 Vydané 15 12 33 A omw75 Autor vynlluu PETROVIČ MILAN ing.,SINGER JOZEF ing., ŽILINA(54) Zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarniPodstatou zariadenia je programový bĺok,ktorý prostredníctvom Iogického obvodu V súčinnosti s blokom snímačov polohy teploVzdušnej klapky a blokom snímačov polohy výdychovej klapky a pomocou servomotorov nastavuje žiadanú polohu klapky na prívode sušiaceho média a polohu klapky na výdyohu zo sušiarne. V intervale stálej rýchlosti sušenia je poloha klapiek korigo vaná teplotným korekčným členom, ktorý na základe snímania teploty vo výdychu nastavuje požadovanú polohu klapiek prívodu a odvodu sušiaceho média a to v rozmedzí určenom snímačmi polohy jednotlivých klapiek. V čase klesajúcej rýchlosti sušenie je sušiaci proces riadený len základným programom bez korekcie, ktorý po skončení doby sušenia vrati celý riadiaci systém do východzej polohy.Vynález sa týka zariadenia pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarní, ktoré zabezpečuje množsto privádzaného a odvádzaného sušlaceho média zo sušiarenske komory s pevne zabudovanými rotomixérml, s cieľom zabezpečil optimálny priebeh sušenie v sušiarenskej komore.Doteraz známe teplovzdušné sušiarne s pevne zabudovanými rotomixérmi s ručným ovládaním sušiaceho procesu nezabezpečujú jeho racionálne riadenie, pretože obsluhujúci personál nie je fyzicky schopný dodržať dynamiku prívodu a odvodu tepla V sušiacej komore podľa potreby určenej optimálnou sušiacou krivkou, ako aj využivat možnosti zvýšenia teploty privádzaného a odvädzaného vzduchu, čím je zamedzená možnosť dosiahnuť zníženie mernej spotreby tepla na kg odparenej vody.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarni podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že programový blok je cez logický obvod spojený so servomotormi teplovzdušnej klapky a výdychovej klapky, vybavenými blokmi snímačov polohy teplovzdušnej klapky a výdychovej klapky a korekčným členom, spojeným so snímačom teploty sušiaceho média vo výdychu sušiarenskej komory.Polohy teplovzdušnej a výdychovej klapky v sušiacej komore sú programovo riadené s možnosťou korekcie ich polohy v súvislosti na žiadanej teplote sušlaceho média v sušiacej komore v čase stále rýchlosti sušenia a to tak, že pri vyššej teplote ako je žiadaná sú klapky privierané a naopak pri nižšej teplote pootvárané, čím sa dodržiava optimálna teplota v sušiacej komore. V závere sušiaceho cyklu v čase klesajúcej rýchlosti sušenia je teplotná korekcie vyradená z činnosti a prietok sušlaceho media je riadený len automatickým programovým nastavovaním polôh teplovzdušnej a výdychovej klapky.Hlavná výhoda zariadenia pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarni podľa tohto vynálezu spočívav tom, že toto zariadenie zabezpečí optimálny priebeh sušiaceho procesu pri najmenšej mernej spotrebe tepla a umožňuje hospodarne využitie tepla z pece aj počas dni pracovneho voľna.Na pripojenom výkrese je znázornená schéma zariadenia pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarni podľa vynâlezu na jednej sušiarenskej komore s pevne zabudovanými rotomixérmi, s teplovzdušnou klapkou na vstupe a výdychovou klapkou na výstupe sušiaceho média zo sušiarenskej komory.Komorová sušiareň 11 s pevne zabudovanými rotomixérmi 14 je vybavená riadiacim programovým blokom 1, logickým obvodom 2 s korekčným členom 3, blokom snímačov polohy 5 teplovzdušnej klapky 9 a blokom snímačov polohy 4 výdychovej klapky 10. Pohonnou jednotkou teplovzdušnej klapky 9 na prívode sušiaceho média z teplovzdušného kanála 13 je servomotor 6, pohonnou jednotkou výdychovej klapky 10 vo výdychovom kanáli sušiarne 12 je servomotor 7. Korekčný člen 3 je spojený s teplomerom 8 umiestneným na výstupe z výdychového kanála 12.Sušiaci cyklus V komorovej sušiarni 11 s pevne zabudovanými rotomixérmi 14 je riadený programovým blokom 1, ktorý prostredníctvom loglckého obvodu 2 v súčinnosti s blokom snímačov polohy 5 teplovzdušnej klapky 9 a blokom snímačov 4 výdychovej klapky 10, pomocou servomotorov E a 7 nastavuje žiadanú polohu teplovzdušnej klapky 9 na prívode sušiaceho média z teplovzdušného kanála 13 a polohu klapky 1 U vo výdychu sušiarne 12. V intervale stalej rýchlosti sušenie je poloha klapiek 9 a 10 korigovaná teplotným korekčným členom 3,ktorý na základe snímania teploty teplomerom il umiestneným na výstupe z výdychového kanála 12, pri stúpnuti alebo klesnutí nastavenej teploty zasahuje tak, že túto zatvára alebo otvára pomocou servomotorov 6 a 7 o jeden stupeň vymedzený snímačmi polohy 4 a 5. Po ukončení celého sušiaceho cyklu logický obvod 2 vrati riadiaci systém do východzej polohy.Zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarni s pevne zabudovanými rotomlxérmi vyznačujúce sa tým, že programový blok 1 je cez logický obvod 2 spojený so servomotormi 6 a (7) teplovzdušne klapky 9 a výdy chovej klapky 10, vybavenými blokmi snímačov polohy 5 a 4 teplovzdušnej klapky 9 a výdychovej klapky 10 a korekčným členom 3, spojeným so snímačom teploty sušlaceho média (8) vo výdychu sušiarenskej komory (12).

MPK / Značky

MPK: G05D 23/19

Značky: riadenie, sušiaceho, procesu, automatické, sušiarní, zariadenie, teplovzdušných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245309-zariadenie-pre-automaticke-riadenie-susiaceho-procesu-teplovzdusnych-susiarni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarní</a>

Podobne patenty