Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komory

Číslo patentu: 232693

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kosek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká tlakového sběrného kanálu pecních dveří koksovacích komor a je určen zejména pro koksárenské baterie s většími výškami komor. Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komory, vytvořený mezi stěnou koksovací komory, případně částí této stěny a dveřní zárubní na jedné straně a držákem dveřní vyzdívky na straně druhé, má boční stěnu (6) držáku (4) dveřní vyzdívky (5) uspořádánu paralelně s podélnou osou (A) koksovací komory (7).

Text

Pozerať všetko

(751 Aufqr vyndlezu KOSEK IRÍ ing., OSTRAVA54 Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komoryvynález se týká tla-kového .sběgľlľěhto kanálu pewcrmřch dveří kcoksovajc-í-ch k-orruar a je unčen zerjméwa p-no kamksáreąnské hat-teme s většřmi výškamni .kumzm Tlakový sběmý kranäl pecvních dveří k-Oksnovxalcĺ komnry, vytvořmýmzezi stémou kąoksowací kamery, .případně částí tém stěny a dveřnxí zámubní na -jedné straně «a drržákem dveřní vyzdívky na stnaxně dvnuhé, má lmční stčmu 6 dr-žáku 4 dveřlní vyzdívkwy 5 uspořádánu pwnalesłmąě s pmlélrnou .orsou A .kwoksovącí komory 7, 232693Vymález se .týká tlolnového sborného kemílu dveří koląsovacích klomor .a je určen pm kloksáresiíské blatetrííe s většĺmi výškaašmi komuPři ksokveováíní uheüne vsázky v koamaoře se vyvíjejí kambotoizxazčąrí dýďnŕV a přetLa-k panující v kiomoxře má .temdemlcí vypuzvovot tyto dýrmry netěsnostmi .klolem peo~ní~ch d-veří dno venkovní ammosféury. Přesoo, že v kloksárelnetví se dnes mnêmněř beze zbytku poxuxžívají .salmnotěsumitcí dveře s ťcěslnioími břity, dochází vlivem tepelných- deyfoívrnarcí o. výskytem zbytků tuhých klaŤbQľlłĺZaČłnĺĺCh úslad na ÚIĚSŠDIÍCÍCÍI ploohąárch .k únmkům dýmů, které přexdsbavují váižmé ohrožení praicovníbo .prostředí i bezproetřední-hąo okolí looksuoven. Ve enaze zabrániť .ťěmrho jevůín by 1 y klonstruk-č-ně upravoívány peoní dveře tak že boční držáky vyzdííxvky peoních dveří byly opŕarřeny vybráním, které vy.tvářel.o« prostor, v něimjž se shłmmaížďiovlaily dýrvmry a vystupovaly -tfirkmo vzmxiklýrm sběrnýam kianrálllem »stvoupląčlctemzi do předąl-ohy bebeąrüe. Vybrání v držěuku pecIILÍlCIh dveří je zešilkímelné a úhel zkosetní oldpovídá úkosu vyzdívky pecních dveří. Toto řešelní je účinné »a .postačující pouze u koyksá-remský-ch baterií, jejichž výške- dovo.luje, aby úsajdy na těslnicíích plochách dveří la zálrubní byly odetlriaňiovány obsluhou malouäíllměg škrobłoomí.U VGÍKOPUUSÍOIIVOVVÝCÍI kwOIkSälľBJľLSkýCh betterid., u llllĺchlž dxoosialbuje výške kormor 5 lož 7,5 metru se čištění třąsnících ploch provádí strojnním způsobem poxmoecí čisiicího stroje, .krtremý je orpetřen řaduou čísticích łnožů,které vwizbračínírn účinkom PUłÍJJOjHsHÉh-D ústrojí Seškłľläbłłjĺ úsady z bojí-nich ploch peoních dveří, metrovítlě pak z držálou jejích peoní vyzdívky.Vzhledem k. rtolmo, že čistící stroj oškurabude pecmsí dveře vobxoosąür-anně a najíždí na ně ve .slmąěqru jejich. .podélné osy, přezdstavovlado by ioswzeane výbrälní v držákau vyzdívky překxážku, která by zíruemožňovala funkci čiietiacílío zcařizelní. Nedostaztečná .Očista by měla. za následok .ryaclrlé ZHIILBSEHÍ sběrného kanálu desmaxčrními úsadlaumi a vzrrůst clakuového sypádu v exponované dveřní čásu.Uvedené problémy odstraňuje tlakový sběnný kzamál peoníłch dveří kjoksoviaoí kio.miqry vyitvorře-ný mezi stenou .kroksovecí komory za. dsnžákem VYZCÍÍVKY pec-ních dveřítom, že bočmíí stena dmŽáku vyzdív.ky .pecních dveří je mspzořadásna paralelne s .podél-nxou ocuoąu koksrovací lcomomy.Tlakový sběnný vkasnáíl vytvořełný ,podle vynälezu mezi čellní částí stěn korksorvrací memory a dľlžáłšy vyzdívky precních dveří má oproti zínáinrjjąm PIIWOVBÓJGHÍTII výhodu v tom, že ríepře-rlušuje boční oabrys dveří žádoýimi výstupky o vybräníimi la umožňuje pnobo apliukaaąci strojłníhvo -čištení, která je latktuální zejména u vvsłokýoh koksovaucích komor veiboobjemorvýcih koksáreunskýoh baterií. Krosmě toho je průřez sběrnéiro kanálu výhodne výřešen tak, .že je klínnového tvaru -a jehio nejšiąrvší Inísmo se nachází u vernkovní stralny pecníąch dveří a největší tlakový pokles se tedy prejavuje žádoyucíííí způsobem v prosto-ru, z klte-réhsol mlaíjí dýmy tendeíncí unizlaat do vexnkovníhso, ,prosťcř~edí~vynález je .v příklardu pnovedení-í znázorněn no připojelnem výloresu, který představuj-e zroadlnozv-ouu płoloviinu vodono«vnéhlo« řeZvU. preízními dveřxmi e přilehląou částí koksovecí komory. z , ľěljesuo 1 pecníczh dveří je břitem 2 přiiąlwaČOVĚJDIO k zárubni 3 pecních dveří, k ąnilmž je přišnorubová-n držák 4 dveřrní vyzdírvky 5. Drsžák 4 je podle vynälezu proveden tank,aže jeho boční strěnta B je rovnoběž-ná s podélnou eso-u A koksovooí kloinory 7. Mezi Stělľlloĺu 8 klokeovací komory 7, resp. dveřni záruboí 3 a stenou 6 držáku 4 d-veřní vyzdívky 5 se .tak vytvoří tlaíkový s~brě~r~ný kanál 9 vý noxdneho klínjorvéhxo průřezu a stěnła E d-rlžá-ku 4 přitom představuje největší orůmělípero-nich dveří, jehož plochla rovnoběžaná sv osou A kUkSlDWalCI komory 7 je nepřerušo-. valná, bez výxstupků .a zeblnoubezní o umjož ñuje rychle la úěímné odstlraňovâíní dead ví blñalčtnĺľnĺ Škrľâsbláky strojníłro zořízení. -prTĺłâłknüvý sbénny kamvául ,plescnícb dveří ksokstovaoí .komory vytvolřený mezi stenou looksovełcí komory, případně častí telo .stěny a dvořrní zero-hm no jediné straně .a- d-ržákerndveřní VyZdĺjVkY na stnąně druhe, vyznačený tím, že boční sběnla 6 drž-aku 4 dveřní -vyzdívvky 5 je uspořádána puara-lelnně s podelnou OSÍOM A koksovaecí komory 7, 1 list výkresü

MPK / Značky

MPK: F27D 1/18, C10B 25/04

Značky: sběrný, pecních, komory, koksovací, dveří, kanál, tlakový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232693-tlakovy-sberny-kanal-pecnich-dveri-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komory</a>

Podobne patenty