Číslo patentu: 232691

Dátum: 15.12.1986

Autori: Skočovský Miloš, Malec Miroslav, Krejčová Dana

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Magnetický separátor podle vynálezu je určen k filtraci kapalin znečištěných ferromagnetickými částicemi. Sestává z rotoru s permanentními magnety otočně uloženého v tělese separátoru. V kanálu mezi rotorem a vnitřním povrchem tělesa separátoru. V kanálu mezi rotorem a vnitřním povrchem tělesa separátoru jsou umístěna žebra, připojená buď k vnitřnímu povrchu tělesa separátoru, nebo k rotoru v místech s nízkou intenzitou magnetického pole. Použití separátoru je zvlášť výhodné pro filtrování kapalín s relativně vyšší viskozitou, jako jsou chladicí a vyplavovací kapaliny při dokončování magneticky vodivých materiálů.

Text

Pozerať všetko

Maągnmahický sepamátłor podle vynálezu je tnnčen k fĺľtľvarmi lcapąalm znečištěných fe~r~ mmwgrrmtickými. -částí«ce.mi. Sestává z momomu s permunemstníxmi magnety OIÍIQČàHAĚ ulo~ ženám v něąlessa sepawrátoru. V kanálu mezi Iwotourem (a vnitřním povrchem tělesa se.parámoaru V ,lcannábu mezi notorem .a Vaľľĺt-řním povrchem tělesa sepanátoru jsou umístěnną žebúaäs püłipuosjemąá buď k vnitřnřmu p~ 0 vr~ chu tělesm sepaąrátoru, neho k votorru V m~ís~ tech s »nízkou intenzitou magnetického pso~ le. Použití sapwrvámuru je zvłášt výhsoudné pm Iiltrtox/.äuí kaipaüim .s Telautivwmě vyšší vískąwzitou jako» som cłmlladetcí a vyplavpavnací mapalmy při dok-tmłíovámí magnetický mudivých materiálů.Autor Nynñlazu SKOČOVSKÝ MILOŠ ing., MALEC MIROSLAV, KREJČOVÄ DANA, BRNOvynález se týká pttoveďení magnetického sevpjarátłomru s převážně trxizálně působicim magnetickým polem, vhodného pro iiltuaici kaipoliini znečišrěných ferromagoetickými částicemi. , .Dosouedni Jmaignetivcké sepiarátiory s sestávojzi z motoru složeioého z několika perma-ľllejľlĺĺľlłĺsůh mlaignoetů, mezi niimiž vzusikiající margjnetviické pole -vy-vrozuje sílu přitiahujici fe-Ľuomaągnąetlcké nečistoty k povrch-u rotovru Vzioíiklá sile je úměrná magnetické indukoi v určenom rnísątuě. K motoru přiléhá jednak otočné uspořádemiý pruvžný váleček, jednak pIew/.nýt stílraycí skluz. Filtnoxvaąná kopaliIno .preteká luamxěmllem mezi vniitřniimi steniamlí telesa isepvairáztłovru .a vnější plochou válctovélmo rovnou. U jiirréhio provedení mag-netl~ck~ého serpairávtcouu je ,kanál tvořeno virritřoí stěniou ihěliesio sieipyalrátioiru a vnější plochou motoru s oovnýgmi neho šikmýemi přír-ubnami nia Iůikľľâjjĺ. Rotor se otáčí proti směru prouděmií fiituovwoé kaipeiliny, k jejirnuž pretekání o čáistečroélmuu vytěsoélní sioulživí obvykle volně otočný ppruižiný váleček, přiléhajici k r-otąoru. Odiñiltrnovamé nečistoty jsou stírány s povrchu rotoru přiléhajícim pevným skluzelm ai omiváděioy z prostoru sepaoáxtoriu. Spole-činjoxu onevýąhuordiom všech známý-ch provedení seprairátovrů je ,málo .diostačující velimiuace f-erromajgirietických nečistot při průtroku tilbrlowane kjajpaldjoy v těch místech .kanálu,kde je velmi nízká, případně nulová in-agnseťrlacká inouk-ce.Uvevdetniou inievýhiodu odstraňuje do zmočné .miirys magnetický sepzairátor podle .vynelenzu. Sestává z noijorau s perma-nerntními mognety, otočné ulioženýimi v tělese separátomuj, .mezi jeshonž uniitřioím povrchem .a povrchem rotomu je pooecháin klülñxá pre průtok filtuoviajoé kzaipxailiny. Proidsüłtta vynválezu je v ttojm, wže v pvnoistorriu kanálu jsou v .místech zmjemšené initeiozirty mognetickéh) pole umílstěmąa Žehra. Zlato -žrebrria jsou vytvorenia bud jtakxc segtmeunitl ýxĺíprnjelné k vrniitřnímiu pąoorchnu těieasie sepairátoru a přiléhiajíci s Vůllĺ k povrchu roąüoriui, nebo jako přírruihy z Inognetickéhąo materiálu pripojené k potvrchu rloutouu aj přiléhiající s vůlí k vnitřrrimu povoclru tąělesła sierporá-toru.Hrovedreníim magnetického separátoiru po 4dle vygntálezu se podstarttoě zvyšuje celková účinnost filrrnaice, zvláště u kavpalio s relativIoě vyšší vi-skaozitoxui, »nia přiklead chiadxicích a vyplavvovsaxcich kapolin při hroušení a jiném dokonnč-ováení magnetický IIOIdĺVýCh materiálů. Priovevdeoí stegpnerátonru je knoinstrukčmě jednoduché o výrrohně .oeanjá~noč«niê.Na. výkrese je znázorněoo jednak jedno ze známý/ch uspořiádásní magnetického separámcuru, jedlľljâik provedení s-epenráłhoru podle vynálezov, Nja iobnr. 1 je biokorysný, »nia ohr. 2 Irá-ryeoý průňez sepaarátorem dubcova-doňho provedení, nie obrr. 3 je ioárysný průřez uspořádáoím seporátovru podle vynálezu, ,nia o-br. 4 upovqriěž námysnvý jprůřez jiným uispoičàdáním sepaxrátuovru piodie výnál-ezu.DUSEUVIHMIITÍ seporáitor na obr. 1 o Zpsestávo z tělersa 1 sepjairátoiru, z motoru 2 tvořeného pBTíIľlvoí-IIIMBIHIUHIÍHDÍ magnety 8 vzájemné oądciělegnłýimi viqžlcalmi 7. Rotor 2 je upevněąu nie hřĺdlełĺĺ 6 uVâdĚĺnlÉ do IWOĽHC-Gv náhoąnejm 9. K motoru 2 přľĺléhłá jednak pružoý v-álečeąk 3, jedrnjaik stílraoí skluz 4. Mezi vnitřním povrrclienn 11 t-ělesia- 1 seporát-o-riu a pomnohem motoru 2 j.e ponecháin Kalná 5 jímž preteká ve směru níaznjačeném šipkou tiltoovorrá klapialilrrax.Brçovedejoí mjaigvnreitilckéłio sepa-rátoru podle vyoál-ezu no Iůtbľ. 3 se líši od výše popísaného tím, ŽE v ,priestoru konalo 5 jsou umístěnla zebra 10, vyitvořezrrá jako segmenty připiojenlé k voitřniímrtn povrchu 11 těnleea 1. Rasto -žebhai 10 jsou umístěnsa v místech zmenšexnê iritesnązity magnetického .po-le a. přiléhlaji s »vůlí k povrchu motoru 2. U separateru nia rotor. 4 jsou žehrna 12 vytvořena ÍiâIÍŠAO přiruby připrojeoé k povrchu rotroru 2.Unrístějno jsou jnakio v pňedešléąm připodě v místech zmeqnišené intenzity imlaçgnzertąického pole a. přiléhjají s vůlí k unitřrrímu po»vxrchu 11 těieso 1 slepomátonu. Toho žebno 12,jsou prąovedena z magnetického maeteriálu.Žehra 10, 12 pripojená bud k vnitřním-u povrchu 11 telesa 1, ineho k povrchu rotortu 2 o přiléliaijí-cí s poměrně Irepcaitirniou vůlí k provrtchu portom 2 či k vnítřnímu povrcliu 11 etělresai 1, nedonvoiují průtok filrtnovainé k-apa-lilny Imíety s nízkou intenzitou .magnetického pole., čimrž se značne zvýši üčnínnsost filtoaice.1. Magnetický seplairátsorr, zejména s převážně aixioloě půsohicim .magoexticlçým poliem, určený pro fi.ltroci kiapalin zniečištěných feirrolmtagmetickýmí čávstiicemi, tvorenými ÚOÍUTEHI s iperrmlainerotními magnety, otočInuě ušložrejoým v těiese sieporánorru, mezi jehož VnĺtLÍŤIlIÍOh pjovrcheim o povrchem rot-oru je polos-chráni íklaioál pro průtok fiiltirované koupelĺlľwj, vyznlančłetrlý tim, že v .prostoru komálu(5.1 jsou ,v místech zmejrišené intenzity magIlľeľtĺlĺžkéľllü pole Umístěno žreubvna 10, 12.2. Magnetický seprarátor podle bodu 1,vyznlaičieiný tím, že žehura 10 jsou vytvorenia jako segmeioty pripojené k vnitňnvíimnu pjouvnohn 11 itělese 1 stepjaariátowru a přliéłrajizci s vůlí k povrchu rotoru 2, 3. Mepgernehický sleparátor podle bodu 1, vyzimaoený .tim, že žehna 12 jsou vytvoiřelnta jako přlirruby z magnetického materiálu při.pojjené k povrchu motoru 2 a přlléhlající s vůlí k vnitřnímu povrchu 11 těletsa l sepjaaráüoru.

MPK / Značky

Značky: magnetický, separátor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232691-magneticky-separator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Magnetický separátor</a>

Podobne patenty