Tlumicí jednotka s omezenou výchylkou

Číslo patentu: 232690

Dátum: 15.12.1986

Autor: Florián Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tlumicí jednotka s omezenou výchylkou složená ze dvou pryžových pružin, kde hlavní pružina sestává z pryžového prstence, který je navulkanizován mezi primární a sekundární plochý kotouč a omezovací pružina sestává ze dvou pouzder, mezi kterými je navulkanizována pryžová vložka. Pryžová vložka je připevněna svým vnějším pouzdrem k sekundárnímu kotouči a vnitřní pouzdro je s vůlí navlečeno na středový čep primárního kotouče.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vyulezu FLORIÁN KAREL ing., PRAHA1 2 Tlumdcí jedjncnrtlqa s omezenou výchylkou snaženia ze dvou .prsnàovýcn pruŕžm, kde h 1 av ní pružma sestava z pryržwowélmo prstence, který je navulkavruizowäan .mezi prwítmäľnĺ a seklllľlídväiľnĺ ,plochý krotoiuč a ozmezovvací pružina séstává ze dvou pouzder, .mezi kterými je nłavulłaatnłízováma pryržová vložka ryžuvá vlsovžlaa je příxpełvněma svým wnějším pouzdrenn k Sekundĺňrnřmu ktoboučĺ a wnítñní pouzdro je svůłlí nBNIê 4 č~enIo nm středový čep primánnłuho kmouutče.vynález ,ste týká -tlumicí jednotky s omezenou výchylkiuu, která je sloažlenia ze dvou pryižvnvých pružin. Tato tlumi-cí jecinnotkia je určemia pro icadpruzžerní různých soustrojí snebo přístrgolšů, přípaldně jokuo srnykový člen do pružjných hřídeluoxvých .spojekPro pružná uiužení různých strojů a .přístrojů se běžně používejí pružne pryžoave bloky. Rovlněž tak pro pružné hřídelové spojky se používají měkkě pryžové vložky,ktoré tluinrí rezooance, případně .nepravidelné ,rázy vV extremních případech při provozu, například při přejezdu rezunancí při sxtenrtech a zestaweních, pjcxpřípaclě při haváriích však tyto pružné bloky trpí a značne se snižuje jejích životnost. Když nia tyto pryžové pružiny .půsonbí i třeba lnárazovuě ta. po krátkou clob~u nwadkritické síly, může dojít k. porušení pryžovéhu bloku .a tírn i ujtržení stroje či» přístronje, od zákindu, ,na kterém je uchycem.vynález vychází z tohoto známého stavu techniky a »odstraňuje výše uvedené nevýhody tlumicí jednotkou, která je s-loyžeinja ze dvou plryžových jpružin. Podstata vynálezu .sjploíčíwä v rtozm, že hlavní prucžinya sestä-vá z prjyžového pąrstwence, který je najvulkoIIĚZOIVŠJH rnez priinrásnní plochý koüouč a sekumsdárnrí .plochý kieüouč .a další oimezavalcí pružina, která sestává ze dvou soustředeneých pouzder, mezi kterými je novulkenizováuna pryžová vloržkoj, je přwipevnězna svým vonějším ,povuzdrem k sjekundánnírnu ploch-ému koĎ 0 l 1 lČĺ, přičemž wnitřní pouzdro je s vůli novlečleno mia středový čep primárníhuo plochéhlo katouče.Tímjto uspouřádánaím tlumixcí jednotky po» dle vyuálezu je umožněno přechodně zatížit .plnužnzíi uložení i »několikasnásiotbně většímłi siląami, které vzniklnou například při re 4zoutuancí-ch, nebo při rozjezdech nxebo brzdění slon-stroji, nniž by, došlo. k materiálovému poškození pryžových bloků.Příkla-d provedení p-ředmětu vyználezu je známojrnaěn oo připuojeném obrázku V částečném bočním řezu.Tlêulmicí jednotka., která je určenmaljziklo pružné lůžko pro uložení- registrvačąnílio přístroje, .sestává z plľimáľlľľĺhü plochého kotouče 1, který je Inacvlalřen na středovem čepu 7, Spojenými se zákia-duvým rámern ~ no výkresu .nevyzna.čeoym. Sekundární plochý KIOIÍJDMČ 2 je prostřednictvím šjnoubů 10 uchycen na přírubu 9, která je nsazvąařeuna- na upevňoviaoí čegp 11 registnnčiníhsn přístroje. Mezi primárním kotoučąem 2 je nzavulkanlvZÚVŠJÚ pružný .p-rstenec 3 z pry.že který společně s kotoučli 1, 2 tvoří hlavní pružinu.Daolší onmezavací pružina, kterou tvoří vjnaitřní sloonstředjné pouzdro G a« vnější soustředné pouzdro 5,mezi ninriž je naavriílklenizovásnca ,PTWŽJOIVÉ vvloožko, 4, je masuuuta svým vąnějším pouzdrem 5 do válwvéhuo osazení v přirubě 9. Přitum vnitřní průměr vnitřní ho ,pouzdra B je větší o vůli 8 ~než průměr. středového čepu 7, na který je lomezovbaciČinnost tlumlcí jednotky je následujícíNa. hlavní pružlinu působí sílsa kolmá nia srtředoavý lčep Půsoąbeoím této síly-odejde k vzájxemnému, o-srovévmxu vychýllezní primárąního iklotooče 1 opnnti sekiundá-rnímiu kotouči 2. V tomto přípardě, kdy sila přestioiupí hodnotu, nia kterou je d-imetnzojvánła hlaevní pružina, do-jde k doisedmtutí vnitřninoi so«ustředného» posuzdtru i ojmueznvací .pružiny na stře» doxwý čep 7. Tim tieto zvětšená sila. působí plouze ina ,omezovací pružinu a nemůže dojít k ptíškwowzenni pryžrověho- prstence 3 a tim k celkovému zničení tlurnici jednotky.Tlumlącí jednotke s idmezenou výohylkuou složená ze »dvou pxryžłoviýoh pružiny, vyznačujílcí se tím., že hljevní pružina sestává z pryžolvehio prstence 3, který je mwarvulkamiziovám mezi ,prrimärui piorchý lvetouč 1 a sekunďární plochý lnotioauč 2 a dialší omezevaoI pružina, kterąá sestává ze dvou sou 1 liststředných pouzder 5, 6, mezi kterými »je nevulkaoizováuna pryžlolvä- vlotžke- 4, jepřilpevuěne svým vrnějším. pouzdrem 5 k seskuudáxmimu ,piolcľrérnu kotouči 2, při-i čemrž vnitřní JDMZÓJUD 6 je s vůli 8 nevlečeno nia středový čep 7 .ptrimánního .ploChěhlů kotowuče l.

MPK / Značky

MPK: F16F 3/08

Značky: tlumící, jednotka, omezenou, výchylkou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232690-tlumici-jednotka-s-omezenou-vychylkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlumicí jednotka s omezenou výchylkou</a>

Podobne patenty