Způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic

Číslo patentu: 232686

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jahelka Jaroslav, Kožuch Jiří, Janík Miroslav, Malík Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic, využitelných zejména pro výrobu aglomerovaných materiálů. Podstatou vynálezu je, že se ke kondenzaci s formaldehydem použije přímo směs fenolátu, krezolátů a xylenolátů sodných získaná etxrakcí fenolů z frakcí černouhelného dehtu a odpadních vod ze zpracování dehtu a koksování uhlí. Před kondenzací je nutno odpařením snížit obsah vody ve fenolátové směsi z původních 70 až 80 % na 20 až 60 % hmotnosti v závislosti na druhu požadované pryskyřice.

Text

Pozerať všetko

má ho WNÄLEIV 45 Vydáno 15 12 as FA 0 mm75 Autor vynálezu ANvĺK MIRQSLAV ing. CSC., MALÍK MILOŠ ing., VALAŠSKĚ MEZIŘÍČÍ,KOZUCH IRI ing., OSTRAVA, AHELKA JAROSLAV ing., OSTRAVA54 Způsob přípravy rezuluvých fenolľornmldehydových pryskyřicvynález řeší způsob přípravy rezolových feno-lziormvaldehydiových pryskyřic, využitelných zejména pro výrobu aghome-novsaných materiálů. Podstatou vynálezu je, že se ke komdenzaci s ivoirmalsdehydem použije přímo smLěs íemlátu, ĺkmezolätů a xyleunolátů s~ 0 d~ ných získaná eizxraakcí femolů z fraikcí č~ernůlľhůméłľü deht-u a nodpuadnąích vuod ze zpraacroavún-í dehtu a łqoksováiní uhlí. Před kondenzací je nuittnm iondpařením snížit obsah vody ve feinolátiavé směsi z půvndmích 70 až 80 nia 20 až 60 0/0 hmotnosti v závislosti Ina druhu ptnžiadvovaxié pryskyřice.vynález řeší způsobąpřípuavy .rezolovýchných zejména prno výrobu aglomertovaných mraxteriälů.Felnoly z černouhel-ného dehtu slouží převáížjoě k přípravě fenoliormaldehydo-vých pryokyřĺc. je však nlwtno je ne-jprve získat z dehtových «olejů neho wodpadnich vod, Vznikajircich při zpracování černouhelného do tu nebo při koksuováni uhlí. Feínioly se odd-ěluj-í z obou směsi extrakcí vod-ným roztokom hyd-rtoxidu sodmého z dehtových olejů přímo, zatímoo z odpadničh vod po předchozinl vypiráni- beozenexm. V obou případech se získaji jeho rfenolät sodný, tj. směs if-ernolátu, kxrezolátů o xylenolátů sodných. Půsohelním kyjslivčníku uhličitého se uvolni z fenolátu sodoéhJo teinol a jeho homvol-ogy a vznikla směs se destilací rozdělí ,na technicky člsté výrobky, vhodné k dalšímu využití, například k výrobě fenuolforímaxldrehydo~ vých pryskyřic ~různého typu fenolformaldehydaové, .kriezioílformaldehydvové a xyleunolformlalndehydové pryskyřice l.K výrobě tenoplastů je však lze polužit i ve směsi, jak je zřejmě (například z čs. aluborskréhloosvěďčelnív č. 168 974. Kromě technickýlch nevýhod dÍOlSBJT/Hldllĺhlů postupu výroby tonolů z dehítů vzniká při něm také odpadní uhliěitan vapenotý, pro nějž neąbylo usa»lezono technické využití, a proto se musí skladovaít na veřejných .skládkáchj, s čímž souvisí znatíné hygienické lprroblémy a potíuže.Nevýhody dlüsäívłľdlilĺľbo postupu .odstraňuje zp-ůsob jnřipralvy rezolových fonolformaldehydových pryskyřic podle vynálezu jeho podstatou je, že se ke kondenzaci s formaldehyoem použije přímo směs fenolä-tů, kre.zoílátů a xylennoláttů sodtnýoh, získaná extrak.cí fenolů z fr-akcí (Éernouherlnéhzo dehtu a OvdpBJdJnĺCh vod ze zprarcová-vänrí dehtu ra korksorváuní uhlí. Před -kiondenzaíci je numo odipařeinním soížit obsah vody ve fenolátové směsi z původíníich 70 až 80 na. 20 axž 60 proc. hmotnosti v závislosti na druhu požadované íprvskyřice.využitím způsobu příprwavy rezolových fenoltlornnaldahydový-ch pryskyřic podle vynálezu se získa fenolfoormaldehyoová pryskyřice rozpustná ve -vodě s výhodnými vlastnostrni pro .použití, například jako .pojivo dřevíní hmoty při výrobě dřevotřískových desek, truhlářských i vodovzdiorných přek-llržek va jiných materiálů. Možnnost při-mého využití směsi fenlolátu, krez-olátů a xyleoolátů vodných, získané z extzrjakce odpadmich vod a trlaíkcí kíoksochemického pů-vodu přináší však především značné zjednodušenni technologie, nebot odstraňuje 111.111 nost izolace technicky čistého ,fenolu »a jeho hfomnolojgů, jako. technologicky najnáročnějšího mezistupně v procesu ,připravy fenolfourmald-ehydíových pryskyřic z koksochemických sulnovin. Přirnosem jsou nejen úsporv na pnovoznich nákladoch, zejména na üseku iemwelngií, surovín a miezd, ale i význam 4né zlepšení v oblasti ekologické. Výhodou postupu podle vysnalezu je také »ok-orlnost, že noztok feanolátů sordných po extrakci dehtových surovín nemusí být zbaven tneutrálnich olejů, což je předpoklatl pro výrobu fenolů ,podle dnooavadjniho postup-u, nebol neutrálni oleje vyvoěkají spolu s vodní .párwou při jejím xodpař-ovani.Praktické provedení způsobu připnavy rezolových tenoliosrmaldehydIový-ch prysltyřic podle vynálezu je zřejmý z následujících příkladů. ~Extinakcí kaírboulového oleje z černouhelného dehtu vodným roztokom hydroxidu soldnnéhuo se získal roztok o obsahu 24,6 0/0 hmotnosti tenolá-tů sodlhých a 1,9 0/g hmotnosti neutráln-ích olejů Fenoly ve fenolátu měly toto složeníOdpařením vody se zvýšila kolrlcentnace feinolátů na 52 0/0 hmotnosti a zcela byly oudstrwaoěínxy n-eíutrálni oleje. Zahuštěný fenolát s obsahom 43 0/0 hmobnsosti vody byl KlOIHIÍBIIZON/Élľl s f-owümaldehydem o koncentrnci 30,5 0/0 hmiomosti v poměru 100 hmotnostnich dílů ifenolátu lzlbsahujíciho 48 0/0 hmotnorsünich vody) »a 73,3 hmotnostnních dílů formaldehydu po dobu 9 hodin při teplotách 75 až 90 C a získala se pryskyřice ve vodě rozpustnáj, vhodná například jako pojivo pro výrobu překližek a pod-obně, -s těmito vlanstooistrnisušina. 150 00/2 h 3909 0/0 hmotnosti viskozltía - 500 rnPa . s/ZD °C obsah volného .obsah volných feunolických látek alkąalita vyjáídřenía jaíko Na-OHJ 9,5Fenolát použitý v příkladě 1 byl odpvařenini zahuštěn, čímž se zvýšil-a koncentrace. feanłolá-tů na 70 hmotnosti a zcela byly iodsünoníěny »neutrální oleje. Zahuštěný tenolát .s obsahom 30 0/0 hmotnosti vody byl krondenzoväln s iiormnaldehydem o koncentroci 36,5 hmotnosti v poměru 100 hmotnlostních dílů ienolátu obsahujícího 30 0/0 hmoťanosvtních vody a 117,0 hmotnostních dílů fonmlauldevhydu po dobu 7 hodin při teplotách 75 až 90 °C na získala se pryskyřiceve vodě rozpustzná, vhodná například pro výrrnobu clřevot-řiokvových desek a podobné, s těmito vlatstoostmiobsah vtolrnýąch teumovlických látek,alkialinna vyjiádřelrma inoko NoOH 10,9 0/0 hmotnostiExtrakcí ~fenv 01 ů z odpadoich vod koksáretmského závodu wodlným roztokom hydrrosxñdu soudntéhno po předchozím vypráni benzeniem se získal roztok »o .obsah-u 21,5 0/0 hmotnosti tonolátů sodných a 1,10/0 hmotnosti meutráloich oďejů. Fennoly ve fenuolátu mětly toto složeníOtipąařaním vody se zvýšila koncentrace íenolátů na 59 0/0 hm-otnsosti a- z-cela byly ondstoaněnsy neutrální oleje. Ztahuštěný teno lált s owbsuahem 41 0/0 hmo maosti vody byl k~on~ denzrován s fwolrmraldehycleim o KOHCBIHIFČŽCÍ 30,5 0/0 hmotnosti V poměru LiUO-h-motnotstnich di 1 ů itenío-látu (obsahujiciho 41 0/0 hmotUJOJSÍlHlÍCh vody a 74 hrmotoostnich dílů frormavldiehydu po diobu 8 hüdlĺn při teplotách 75 aiž 90 °C a získala se pryskyřice ve vodě nozpusrtąnál, vhodná .například k výrobě dřevotřísklových desetk a podobné, .s těmlituo vlłatstooxstmivtsktoazíta 280 mtPa . 3/20 C obsah volného formaldehydm 0,02 hmvomosnobsah volných Íennowlických látek alkiatlita vyjádřwewma jako NaOE-I 9,9Způsob připnavy rezlolovýucĺí felmolfourmąaudehyndovýxch .prryskyňic, využitelných zejménwa plTICI výrobu asglcvmeznovuaných materiálů,vwzmatčující se tí-m, že se ke kondelnzaici s Íortmaldehydvelm použije přímo směs fenolátu, krezwolátů a xyleoolátů sodných, získa. ná extrakci tenolů z frak-cí členruouhelméhxo debatu a odpadenich vod ze zp~raoowváni dehtu a koksxování uhli, přičemž obsah vody v této směsi se před kumclenzsici upraví wodpa-řenim ma 2.0 ayž 60 0/0 hmotnosti.

MPK / Značky

MPK: C08G 8/08

Značky: rezolových, pryskyřic, způsob, fenolformaldehydových, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232686-zpusob-pripravy-rezolovych-fenolformaldehydovych-pryskyric.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic</a>

Podobne patenty