Číslo patentu: 232684

Dátum: 15.12.1986

Autor: Houžvička Jindřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Lešticí podložka pro leštění zejména optických elementů zvláště monokrystalických nebo ze skla k dokonalému leštění při dosahování výrazně nízkých technologických časů na operaci leštění, která sestává z textilních tkaných i netkaných materiálů z přírodních nebo syntetických vláken, upravených impregnací pryskyřicí na bázi polyuretanu, kde napouštění pryskyřicí je reakční produkt, vzniklý reakcí 25 až 45 % mol. 4,4´-difenylmetandiizokyanátu a 45 až 60 % mol. alifatického nebo alicyklického monofunkčního alkoholu C4 až C10 při použití 12 až 18 % mol. vody jako zesíťovacího činidla a nadouvadla, dovolující volbou poměrů reakčních složek a provozní teplotou ovlivňovat průnikovou tvrdost ShD v širokých mezích.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vyncnozu HOUŽVIČKA JINDŘICH, TURNOVLeštíoí podložka pro leštění zejména optických elementů zvláště monokrystalic-kýcłi nebo ze .skla k dokonalému leštění při dvosahováłní výrazně nízkých technologických ~časů na operací leštění, která sestävá z textilníoh tkaných i netkaných materiálů z přírodních neho syntetických vláken, upravených imprevgnatrí pryskyřicí na bázi polyu-retanu, kde napouštění pryskyřicí je reakční produkt, vzniklý reakcí 25 až 45 0/1 mol. 4,4-difenylmetanrdiizokyanátu a 45 až 60 mol. alífzitického nebo alicylçlického morrofunkčního alkoholu C 4 až C 10 při použití 12 až 18 mol. vody jako zesíťovacího činidla a nadouvadla, clovolující volbou poměrů reakičních složek a provozní teplotou ovlivňovaxt iprů.nik«ovou tvrdost SlhD v širokých mezíoh.vynález se týká termoplastické lešticí podložky pro leštění zejména optických elementů, která je tvořena textilnim tkaným nebo netkaný.m nosičem z přírodních, nebo syntetických vláken, napuštěnýoh pryskyřící na podkladě polyuretanu.V současné dolbě je mimořádný zájem o optické elementy z různých materiálů, jak monokrystalíckých, tak ze skla, s vysokými požadavky na jakost leštěné plochy. Současně při jejích výrobě je zvláštní pozornost věnována zkracování technologických časů,nutných pro leštění.je známa řada leštících piodložek, tvořených »různými smolamí, vosky nelbo jejich kombinací, .používaných buďto sam-ostatné,nebo jako .materiál ímpregnující textílie, rovněž jsou známy některé tuhé polyuretanové pěny. je rovněž známa lešticí hmota,připravenä z butylesteru a metylesteru -kyseliny metakrylové a asfaltu podle čs. autorského osvěidčení č. 133 072. Tyto podložky však nesplňují všechny požadavky kladené na leštění velkého množství různých druhů materiálů, zvláště monokrystalických a většinou nesplňují požadavek Velmi jakostního leštění a minimálniho technol-ogického času pro o-perací leštění potřebného.Ty-to .nevýhody odstraňuje .lešticí podložka podle Vynálezu, sestávající z textllních tkaných i netkaných materiálů, z přírodních nebo syntetických vláken, upravených impregnací pryskyřicí na podkladě polyuretanu, Vyznačující se tím, že napouštěni pryskyřicí je produkt připravítelný reakcí 25 až 45 0/0 molárních ćlglä-difenylmetandíízokyanátu a 45 až 60 0/0 molární-ch alilatického nebo alicyklíckého monofunkčního alkoholu C 4 až C 10, V níž je jako zesíüovacího činí-dla a zároveň nadouvadla použito Vody v množství 12 až 18 0/0 molárních.Molární poměr základních surovín rozhodujícím způsobem ovlívňuje Vlastnosti lešticí podložky, a to její tvrdost, pružnost a odolnost proti otěru. Podložku je .možné přizpůsobit různým druhům leštěhých materiálů, s výhodou monokrystalíckýcih elementů a skla, ale i různým druhům leštících strojů .s rozdílnými technickými parametry.,Polymer v textílním nosiči obsahuje v molekule skupiny uretarrové a .močovinové substituované různého stupně polymerace .a změkřčení podle Vzájemného poměru reazkrěních komponent. Lze tak ziskat leštici podložku o pórélzní strukturou a velkým rozsahem tVrd-ostí 15 až 90 shDj, které lze velmi dobře tvarovat při teplotách 70 až 90 0 G. Dále lze podle požadavků na kvalitu leštěné plochy a délku technologického času měnit množství pryskyřice V podložce se zkracuje technologický čas potrebný pro leštění, ale snižuje se kvalita Vyleštěného povrchu.Byla pripravena polyuretanová pryskyřice reakcí 25,5 0/0 Inol ílfľ-diienylmetandiízokyanátu obchodního označení Desmodur 44 s 57 0/0 mol. cyklohexanolvo a 16,5 procenty mol. Vody. Pryskyřice měla měřno-u hmotnost à 1,08 g/cmĺ. Touto pryskyřicí byla ímpregnována netkaná Vláknitá vrstva ze směsi vláken polypropylenu a polyesteru V .hmotnostnim poměru plnění nosič pryskyřice 1 4. získaná podložka měla průnikovou tvrdo-st při teplotě 20 °C 55 až 60 ShD, Úpravou provozní teploty při leštění bylo možn-o upravit i tvrdost podložky, takže při teplotě 40 °C činila 40 až 45 S-hD. Podložka byla použitia při leštění optických materiálů kyslíčníkem céru a-byl získán dolbrý optický povrch, při výrazně nízkém technologickém času na operací leštění. Bylo-li za jinak .stejných lešticích podmínek použito jako leštící podložky zhotovené z plstě napuštěné síniolou při leštění na stroji Autotlow, činil zde technologický čas 120 minut proti 45 minutám při leštění na podložce podle Vynálezu, která poskytla i kvalitnejší optický povrch.Byla přípravena polyuretánové pryskyříce reakcí 33,3 0/0 mol. 4,4-~difenylmetandííz-okyanátu s 52,9 0/0 mol. n-butanolu a 13,8 procenty mol. Vody, jejíž měrná hmotnost činila 0,95 g/cmz. Pryskyřicí bylo ímpregnováno šlichtovací sukno a získaná podložka měla průnikovou tvrdost při teplotě 20 C 75 až 80 ShD. Úpravou provozní teploty na 40 C byla upravena průniková tvrdost na 50 až 55 ShD. Hrmotnostni poměr plnění -nosič pryskyřice činíl 1,5 2,5. Při leštění na této podložce bylo dosaženo obdobných výsledků jako V přízkladu 1.Príklad 3 Byla připravena polyuretanová pryskyři ce reakcí 31,4 mol. Iłfľ-ditenylmetandiízokyanátu s 50,3 0/0 mol. n-oktanolu a 18,3procenty mol. Vody. Dále bylo postupováno obłdobně jako V příkladech 1 a 2 a i Výsledky byly obdobné.Byla pripravena polyuretánové pryskyřice reakcí 34,5 0/0 mol. tlÁ-difenylmetandiízokyanátu s 45,3 0/0 mol. n-dekanolu a 20,2 procenty mol. Vody. Dále bylo postupováno obĺdobně jako V příkladu 1 a 2 a i Výsledky byly obdobné.Lešticí podložka pro leštění zejména optických elementů, sestáx-ající z textilních úkaných i netkaných materiálů, z .přírodních nebo synteíických vláken, upravených ímpregnací pryskyřicí na poclkladě polyuretanu, vyznačující se tím, že napouštěcí pryskyřicí je produkt připravltelný reakcí25 až 4-5 G/o molárrlích 4,4 Acłlíooylmetazullizokyanátu aaž 80 0/3 moárních 211 mtického nebo alšcyklíclíého monoftlnkčního alkoholu C 4 až C 10, V níž je jako zosíťovacího Čĺnídla a zároveň nadouvadla použito vody V množství 12 až 18 0/0 molárních.

MPK / Značky

MPK: B24D 3/32, B24D 11/02

Značky: lešticí, podložka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232684-lestici-podlozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lešticí podložka</a>

Podobne patenty