Mechanické kleště k vybírání škváry

Číslo patentu: 232678

Dátum: 15.12.1986

Autor: Žingor Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podstatou mechanických kleští jsou dvě čelisti, z nichž jedna je pohyblivá, tj. otočná, ovládaná lankem pomocí páčky, která je připevněna na opačném konci nosné trubky, a druhá čelist je pevně spojena, tj. přivařena k nosné trubce. Z topeniště lze těmito kleštěmi vytahovat jak větší, tak menší kusy škváry, bez nebezpečí rozdrcení kusů škváry, jež by vzniklo použitím jiných dosavadních způsobů, kde není možnost citlivého uchopení v čelistech jako u těchto mechanických kleští. Další možné využití vynálezu je v chemickém průmyslu při manipulaci s agresívními chemikáliemi.

Text

Pozerať všetko

INI Autor vynllnu ZINGOR JOSEF, BELOTÍN1 2 Podstatou mechanických kleští jsou dvě čelisti, z nichž jedna je pohyblivá, tj. otočná, ovládaná Lankem pomocí páčky, která je připevněna na opačném konci nosné trubky, a druhá čelist je pevně spojene, tj. přivařena k nosňé trubce. Z topeniště lze těmito kleštěnąi vytahovat jak větší, tak menší kusy škváry, bez nebezpečí rozdrcení kusů škváry., jež by vzniklo použitím jiných dosavadních způsobů, kde není možnost citlivého uchopení v čelistech jako u těchto mechanických kleští. Další možné využití vynálezu je V chemickém průmyslu při manipulaci s agresívními chemikálíemí.Vynález řeší vybírání škváry v kotlech ústředního topení na tuhá paliva za provozu.Doposud se kusy škváry vytahovaly bud různými háčky, nebo se škvára vyhrabávala i s nespáleným palivom do popelníku,což mělo V mnoha případech za näsledek zhasnutí v topenišiti a znovuzatopeni, případně z toho vyplývající ztráty paliva.Uvedené nedostatky jsou odstraněny jednoduchými mechanickými kleštěmi, které se dají ovladat velmi citlivé jednou rukou. Další Výhoda je, že se kleště dají upravit podle potřeby tvarováním nosné trubky, abychom se dostali případně i do nepřístupných částí topeniště.Kleště a háčky, jimiž se doposud škvára vyhrabávala, způsobovaly rozdrobení škváry vlivem ,necitlivého uchycení kusů škváry,a tím znehodnocení ohně. Novými mechanickými kleštěmi lze s jistotou vytáhnout z topeniště i malé kusy škváry bez rozdrobení a znehodnocení ohně.Na připojení/ch výkresech jsou uvedené kleště znázorněny na obr. 1 a na obr. 2,přičemž jsou zde zachyceny všechny části mechanických kleští. Kleště jsou znázorněny ve statickém stavu, v poloze maximální ho otevření, daného délkou lana. H.Kleště sestávají z trubky 1, na jejímž levém konci je přivařena větší pevná vidlice 2 a menší vidlice 3, na kterou jsou navlečena a přivařena dvě pouzdra 6, sloužíci jako kluzná ložiska pohyblivé vidlice 4,k níž je přivařen prut 5, na jehož zploštěném konci je otvor pro zavěšení tažné pružiny 14 - viz obr. 1 a 2. Dále je na této levé straně trubky 1 vyvrtaný otvor pro průchod lana 9, jež je uchyceno pomocísvorky 7, přivařené k prutu 5, čímž je ta to pohyblivé vidlice 4 ovládána. Zavěšení druhého konce tažné pružiny 14 je provedeno V matici 13, jež je k trubce 1 přivařena - viz obr. 1. Lano il prochází trubkou 1 na její pravy konec, kde je vyvedeno k päoe 1 U otvoremv trubce 1 vyvrtaným. Na páce 10 je přivařena svorka 7, V níž pomocí šroubu 15 je sevřeno lano 9. Na pravém konci trubky 1 je přivařen plocháč B,jež slouží jako ložiska k otáčení páky 1 D pomocí šroubu 11, podložky 12 a matice 13 ~ viz obr. 1 a obr. 2.Funkce kleští je následující stlačením páky ll obr. 2 směrem dolů, se svorka 7 přivařená k páce 10 přemístí směrem doprava a tento pohyb je pomocí lana 9, procházejícího trubkou 1, přenášen přes pouzdro 6, jež je volně otočné na menší pevné vidlici 3 a slouží jako kladka, na svorku 7 přivařenou k prutu pohyblivé vidlice 5, tento prut pohyblivé vidlice 5 přivařen k vidlici 4, kterou stlačí směrem dolů k pevné vidlici 2, 3, a tím upne daný předmět, resp. kus škváry. Vratny pohyb pohyblivé vidlice 4 vykonává tah tažné pružiny 14, takže po uvolnění páky 10 se kleště automaticky rozevřou do maximální otevřené polohy, ve které jsou kleště na obr. 1 a obr. 2 znázorněny a která se dá nastavením délky lana 9 V určitém rozmezí regulovat.Uvedené kleště lze rovněž použít ke sběru odpadků tam, kde nelze použít mechanizaci, dále v chemickém průmyslu, kde hrozí potřísnění žíravinou, výbuchem, spálením apod. při různých chemických reakcích. K tomuto účelu by bylo nutno vyrobit kleště z plastů, antikorozní oceli nebo z jiného vhodného materiálu.Mechanické kleště k vybírání škváry, vyznačujíoí se tím, že sestávají z trubky 1,na jejímž jednom konci jsou přivařeny dvě pevné vidlice 2, 3, z nichž jedna pevná vidlice 2 má přivařena dvě pouzdra 6,jež tvoří kluzná ložiska pro pohyblivou vid lici 4 opatřenou prutem 5, k němuž je, Ipřipojena tažné pružina 14, jež je na druhém konci připevněna k trubce 1, přičemž trubkou 1 prochází ovládací lano 9, na jednom korgci spojené s ramenem pohyblivé vidlice 4 a na druhém konci spojené s ramenem ovládací páky 10.

MPK / Značky

MPK: F23J 1/04

Značky: škváry, mechanické, kleště, vybírání

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232678-mechanicke-kleste-k-vybirani-skvary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanické kleště k vybírání škváry</a>

Podobne patenty