Násypka pro sypké hmoty s odsáváním prachu

Číslo patentu: 232674

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mráz Jaroslav, Zaňka Jiří, Černík Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká násypky pro sypké hmoty s odsáváním prachu, opatřené shora krycí mříží, kde v její horní části vnitřního prostoru jsou pod krycí mříží vytvořeny nepohyblivé splachy, pod nimiž vytvořený expanzní prostor je spojen odsávacími štěrbinami se svodnými odsávacími kanály, které mohou být vytvořeny v prostoru mezi plášti násypky a šikmým dnem.

Text

Pozerať všetko

(751 . Autor vynnezu MRAZARO§LAV ing., ZANKA IŘÍ ing., ČERNIK RUDOLF ing.,ČESKE BUDEJOVICE(lll) Násypka pro sypké hmoty s udsávánlm prachuvynález se týká násypky pro sypké hmoty s odsáváním prachu, opatřené shora krycí mříží, kde v její horní části vnitřního prostoru jsou pod krycí mříží vytvořeny nepohyblivé splachy, pod nimíž vytvořený expanzní prostor je spojen odsávacími štěrbínami se svodnými odsávacími kanály, které mohou být vytvořeny v prostoru mezi plášti násypky a šikmým dnem.Vynález řeší násypku pro sypké hmoty,hlavně zrnitého charakteru, s odsáváním prachu vznikajícího při vpádu sypkého substrátu do násypky.Až dosud se V praxi používají násypky a obdobná zařízení příjmové koše, hlubinné zásobníky atd.) převážně bez zařízení pro odsávání prachu nebo jsou vybaveny odsávacím zařízením nad povrchem násypky, které zpravidla stisňuje prostory okolo násypky,a tim ztěžuje manipulaci nad nâsypkou a v jejím okoli. Navíc účinnost těchto zařízení neni vždy uspokojivá, hlavně u rozměrných násypek například košů pro příjem zrnitých hmot z povozů, vagónů apod.) a při jejich umístění mimo uzavřené budovy. U nejnovějších řešení například podle čsl. AO číslo 215 682, která používají V prostoru pod roštem koše soustavy pevných a pohyblivých žaluzií, otevíraných zpravidla vahou vysypávaného substrátu, je nevýhodou složitost,a proto i nákladnost provedení, možnost opotřebení či poškození hlavně u pohyblivých prvků a dále zhoršení průchodnosti materiálu vlivem vlastní hmotnosti i odporu u pohyblivych žaluzií, což zvláště u materiálů s nízkou sypkou hmotnosti a u malých množství materiálů zhoršuje či zcela znemožňuje řádnou funkci násypky - příjmového koše.Hlavní príčinou prašnosti je skutečnost, že při pádu sypkého substrátu do vnitřního prostoru násypky je spolu se substrátem strháván do násypky i vzduch, který se po dopadu substrátu na dno násypky vytěsňuje a uniká z ní opět ven, přičemž unáší s sebou drobné prachové častice, které zamořují okolí násypky. Tím dochází k prašnosti, která mnohdy vysoce prekračuje povolenou úroveň znečšštění ovzduší.Výše uvedena prašnost je odstraněna násypkou pro sypké hmoty s OdSĚVâlIlÍIH prachu podle vynálezu, jejíž podstatou je vytvoření šikmých splach. expanzních prostorů, odsávacích štěrbin a kanálů pod krycí mříží násypky tak, že šikmé splachy zasahují do horní části vnitřního prostoru násypky, a tím vzniklý expanzní prostor pod splachami je pomocí odsávacích štěrbin spojen se svodnými odsávacimi kanály. Tyto svodné odsáva 4cí kanály mohou být s Výhodou vytvořenyv prostoru mezi pláštěm násypky a jejím šikmým dnem.Násypka podle vynálezu je jednoduchá a spolehlivá z hlediska funkční činnosti, nemá žádná zařízení nad úrovní krycí mříže, která by ztěžovala či omezovala manipulaci nad násypkou nebo v jejím okolí, nemá žádné pohyblivé součástí a umožňuje nezaškrcený tok substrátu do násypky i při jeho velmi vysoke kolísavé intenzitě. Jednoduché řešení současně dává předpoklady nízké spotřeby energie pro odsávání prachu z násypky. Výhodné vytvoření svodných odsávacích. kanálů V prostoru mezi pláštěm násypky a jejím šikmým dnem snižuje nároky na potřebu prostoru pro osazení či stavbu násypky podle vynálezu. Na připojeném výkresu jsou znázorněny dva příklady provedené násypky podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn svislý řez násypkou se svodnými odsávacimi karnály umístěnymi vně plášte násypky, Na obr. 2 je znáízorněn svislý řez násypkou se svodnými odsávacími kanály vytvořenými mezi pláštěm násypky a jejím šikmým dnem.V horní části vnitřního prostoru násypky 1 jsou pod krycí mříží 4 vytvořeny šikmé nepohyblivé splachy 5, pod nimiž jsou vytvořeny odsávací štěrbiny ti, ktere spojují vnitřní prostor násypky 1 se svodnými odsávacími kanály 7, které jsou napojený na neznázorněný zdroj podtlaku, například ventilátor. Svodné odsávací kanály 7 je možno umístit vně plášte násypky 2 (obr. 1 nebo s výhodou V prostoru mezi pláštěm násypky 2 a šikmým dnem 3 ~obr. 2, což je vhodné zvláště u velikých násypek, tvořených stavebními konstrukcemi. Znázorněný tok sypkého substrátu 9 do vnitřního prostoru násypky 1 je pomoci šikmých splach 5 usměrněn do střední části vntřního prostoru násypky 1, Vzduch, vytěsňovaný ze sypkého substratu po jeho dopadu na šikmé dno 3 stoupá spolu s unášeným prachem okrajovou částí vnitřního prostoru násypky 1 do expanzního prostoru 8 pod šikmými splachami 5, odkud je pomocí odsávacích štěrbin B a svodných odsávacich kanálů 7 z násypky odveden.1. Násypkía pro sypké hmoty s odsáváním prachu opatřená shore krycí mříží, vyznačená tim, že V horní části vnitřního prostoru násypky 1 jsou pod krycí mřiží 4 vytvořeny nepohyblivé splachy 5, pod nimiž vytvořený expanzní prostor 8 je spojen od sávacími štěrbinami 6 se svodnými odsávacími kanály 7, 2. Násypka podle bodu 1, vyznačená tím,že svodné odsávací kanály 7 jsou vytvořeny V prostoru mezi plášti násypky 2 a šikmým dnem 3.

MPK / Značky

MPK: B65G 69/18

Značky: násypka, prachu, hmoty, sypké, odsáváním

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232674-nasypka-pro-sypke-hmoty-s-odsavanim-prachu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Násypka pro sypké hmoty s odsáváním prachu</a>

Podobne patenty