Zařízení pro plynulé obracení normálkových tvarů lehčených keramických výrobků

Číslo patentu: 232671

Dátum: 15.12.1986

Autori: Choc Svotopluk, Procházka Jan, Koldinský František, Frundl Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení spadá do oboru keramického průmyslu. Jeho podstatou je, že při obrábění normálek obstará obracení normálek o 180° v plynulém toku, bez porušení časových intervalů. Zařízení sestává z obracecího kola, které provádí obracení normálek, z dopravního řetězu s unášeči, kterým jsou normálky do obracecího kola přiváděny v součinnosti se zrychlujícím řemenovým dopravníkem, jehož převody jsou zvoleny tak, aby čas, potřebný pro posunutí dopravního řetězu o jednu rozteč unášečů byl přesně stejný, jako čas potřebný pro pootočení obracecího kola o jednu rozteč jeho obvodových zářezů. Normálky jsou do zářezů kola vsouvány a z něj vysouvány zrychlujícím dopravníkem, jehož unášecí rychlost je větší než rychlost dopravního řetězu.

Text

Pozerať všetko

54 Zařízení pro plynulé obracení nnrmálkovýnh tvarů lehčenýnh keramických výrobků ~1 .z Zařízení spadá do oboru keramtckého průmyslu. eho podstatou je, že při obrábění normále-k obstará obracení normálek o 180 ° v- plynulém toku, bez porušení časových lntervalů. Zařízení sestává z obracecího kola, které provádí obracení normálek,z dopravního řetězu s unäšeči, kterým jsou normálky do obracecího kola přiváděny v součlnnostt se zrychlujícím řemenovým dopravnI-kem, jehož převody sou zvolený tak,aby čas, potřebný pro posunutí dopravního řetězu o jednu rozteč unášečů byl přesně stejný, jako čas potřebný pro pootočení obraceoího kola o jednu rozteč jeho obvodových zářezů. Normálky jsou do zářezů kola vsouvány a z něj vyso-uvány zrychlujícím dopravníkem, jehož Lmäšecí rychlost je větší než rychlost dopravního řetězu.Vynález se týká zařízení pro plynulé obracení normálkových tvarů .ehčených kera mických výrobků V synchronizovaném toku. vZařízení tvoří jeden z prvků linky na obrábění normálek.Doposud známá zařízení na obracení předmětů jsou řešena s přerušovaným tokem, bez zvláštního nároku na přesný rozestup předmětů a bez zřetele na dodržováni časových intervalů. Takovým .známým zařízením je ramenové kolo podle spisu č. 3 921 827 USA,z» r. 1975, jehož otáčky nejsou závislé na synchronizaci ani časové, ani rozestupové. Ramenové kolo je součástí stohovačky polyetylénových pytlů a jako takové je vybaveno složitým mechanismem vakuových přísavek.je dále známo zařízení podle švýcarskěho spisu čís. 532 522 z r. 1973, jehož podstatnou součástí je ozubené kolo pro sdružování ci hel do větších souborů Toto zařízení nepra cuje nepřerušovaně, nýbrž s klidovými pr 0 ~ dlevami V době seskupování souborů, a ten také neobrací o 18 W, nebot celý soubor přesunuje po pootočení o 90 ° na dopravní pás.je známo též zařízení podle německého spisu č. 2 222 136/1972 jehož podstatnou součástí je otočný válec, opatřený větším počtem ramen. Funkce tohoto zařízení pozůstává jedině V tom, že na sva ramena přebírá dlouhé předměty, zejména žhavé ocelové bránmy, pronáší je kalicím médiem a opět je vynáší. Nejde zde o nijakou synchronizaci.Nevýhody doposud známých zařízení na obracení předmětů bránící konstrukcí plynule a synchronně pr.acující výkonné obráběcí linky jsou odstraněny zařízením pro plynulé obracení normálkových tvarů podle vynálezu sestaveným ze zářezového převracecího kola a řemenového dopravníku, vyznačené tím, že zářezove převracecí kolo je spojene řetězovým převodem se zrychlujícím řemenovým dopravníkem, který je poháněn pomocí druhého řetězového převodu dopravním řetězem opatřeným unášeči.Výhodou technického řešení podle vyná-lezu je plynulý, nepřerušovaný tok při obracení normálek. V porovnání se známým stavem techniky tkví technický pokrok v tom,že jako součást výkonné a synchronně pracující obráběcí linky navazuje na následné obrábění ostatních ploch. Zařízení maximálně vylučuje ruční zakládání, upínání a obracení normálek. Technicky je řešeno tak, aby pracovalo spolehlivě i ve velmi prašném prostředí.Příklad provedení zařízení pro plynulé obracení normálek V synchronizovaném toku je schematicky znázorněn na přiloženém obrázku.Zařízení sestává ze zakladního rámu, na němž je upevněno zářezové převracecí kolo 1 spojené řetězovým převodem 2 se zrychlujícím řemenovým dopravníkem 3, který je poháněn pomocí druhého řetězového převodu 4 od dopravního řetězu 5 opatřehého unášeči B.Normálky určené k plošnemu opracování jsou do zařízení dopravovány pohybem dopravního řetězu 5 s jeho unášeči E ve směru naznačeném šípkou. současně s pohybem dopravního řetězu 5 se ve stejném smyslu pohybují i horní větev řemenového dopravníku 3 a zářezy horní poloviny o-bracecího kola 1 vytvořené po jeho obvodě. Normálky 7, unášené unášeči B jsou přesouvány konstantní rychlostí na horní větev řemenového dopravníku 3. jakmile jsou tímto dopravníkem zachyceny, jsou zvýšenou rychlostí unášeny směrem ke středu zářezového převracecího kola 1. ,Unášecí rychlost řemenového dopravníku 3 je zvolena tak, aby k úplnému zasunutí normálky 7 do zářezů převracecího kola 1 došlo ještě na řemenech dopravníku 3. Po zasunutí do zářezu kola 1 je normálka 7 zdvižena převracecím kolem 1 z řemenu dopravníku 3 a je otáčením kola 1 převrácena o 1 B 0 °, takže její dříve horní plocha se stane plochou spodní. V této poloze je za stáleho otáčení kola 1 uložena na jeho druhé straně na řemeny dopravníku 3 a tímto vytažena ze zářezu kola 1. Horní větev zrychlujícího dopravníku 3 je nad úrovní horní hrany unášečů 6 dopravního řetězu 5, takže normálky 7, unášené dopravnikem 3 se mohou nad unášeči 5 volně pohybovat. Na sestupně části horní větve dopravníku 3 mají normálky větší rychlost než unášeče 6 dopravního řetězu 5, takže tyto postupně dojíždějí a zároveň se shora vsouvají do mezer mezi jednotlivýmí unášeči 6. Toto se děje tak dlouho,dokud se přední čelo normálky neopře o dojížděný unášeč B a není jím zbrzděn na rychlost pohybu unášečů 6. jakmile normálka 7 opustí dopravník 3, je dále unášena již pouze unášeči 6 dopravníku 5, a to ve stejných roztečích a stejnou rychlostí, jako vstupovala do zařízení.Zařízení pro plynulé obracení normálkových tvarů. lehčených keramických výrobků v synchronizovaném toku sestavené ze zářezového převracecího kola a řemenového dopravníku, vyznačené tím, že zářezové pře vracecí kolo 1 je spojene řetězovým převodem 2 se zrychlujícím řemenovým dopravníkem 3, který je poháněn pomocí druhého řetězového převodu 4 dopravním řetězem 5 opatřeným unášeči 61.

MPK / Značky

MPK: B65G 57/08

Značky: zařízení, tvaru, keramických, výrobků, obracení, lehčených, plynule, normálkových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232671-zarizeni-pro-plynule-obraceni-normalkovych-tvaru-lehcenych-keramickych-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro plynulé obracení normálkových tvarů lehčených keramických výrobků</a>

Podobne patenty