Zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběru elektrické energie

Číslo patentu: 232667

Dátum: 15.12.1986

Autor: Filip Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběru elektrické energie, ve kterém je snímání výkonu střídavé sítě provedeno analogově analogovým převodníkem výkonu na stejnosměrný proud. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k výstupu analogově analogového převodníku (1) je v sérii připojen komparátor (2) a čárový zapisovač (3) okamžitého výkonu, přičemž k měřicímu výstupu (7) komparátoru (2) je připojen čárový zapisovač (6) překročení nastavených úrovní.

Text

Pozerať všetko

usi Amor vynálazu FILIP IAROMÍR, KLADNO(54) zapojení pro indikaci, záznam à regulaci odběru elektrické energiePředmiětem vylnálezu je zapojení pre imdtkaci, záznam a eregulvaci odběru elektrické energie, ve kterém je s-nímání výkonu střídavé sítě provetłeno -analogově amal-ogovým převodníłcem výkonu na stejnosměrný proud. A PüdstaT-am vynáĺtezu ,spočíva V tom, že k vý-L stupu Aanal ově .analogového. převodníłku 11 je v vsé/xägpřipojevn ko-mparátor 2 a čárový zapi ovač okamžitému výkonu, příčemž k ěřicím. výstupu 7 kompwrátoxru 21 je řlpojen čärový zapisovač 6 přelçróčen nasstavených úrovní.vynález se »týká zapojení pro indikaci, zá znam a regulaci odběru elektrické energie,ve kterém je snímaní výkonu střídavé sítě provedeno analogově analogovým převodnírkem výkonu na stejnosměrný proud.Dosud se k tomuto účelu používá signalizační wattmetr. jeho výhodou je obtížné přlepočítávání dílků pro nastavení příslušjné hodnoty, nutnost instalace v blízkosti měři-círch tralnsfoxrimätorů, to znamená většinou přímo v rozvodné, možnost nastavení jen jedné úrovně -měřené veličiny a neanožnost součaisného provádění zápisu, sloužícího proUvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením podle vysnálerzu, jehož podstata spočívá v tom, že k výstupu .analogově analogovéiłto převodníku je v sérii připojen komparátor a čárkový zapisovač okamžitého výkonu, přičemž k lměřícímu výstupu komparátoru je připojen čárový zapis-ovač překročeaní nastavelnýoh úrovní.Dalším význakem vynálezu je, že mezi komparator a čárový .zapisovač okamžitého výkonu je sériově zapojeuno měřidlo okamžitého výkonu.Výhodné provedení a urozvinutí vynálezwu spočívá dále v t-om, že .měřidlo okamžitého výkonu obsahuje vanalogové měřidlo stejnosměmého proudu.Podle dalšího význaku vynálezu může měřidlo okamžitého výkonu obsahovat číslicevé měřidlo stejn-osiměranebo prou-du.Význaíkeum vy-nálezu je, že mezi měřicí výstup komparätoru a čálrový ZHPÍSUVEČ přeKFOIČGlIIÍ nastavenýc-h úrovní je zařazen přizpůisobovací obvod.Posledlním výzznakeim vynálezu pak je, že přizpůsobiovací obvod obsahuje transformátm.Výhodnost zapojení podle vynálezu spočíva kromě jiného v tom, že lze do něho Zőgčlüxľlĺľ číslicovoeu .měřicí ústřednu pro digitální .zpracování měřené veličiny .na děrnou pásku a zápis psaním strojefm.Vymález bude v dalším textu blíže vywsvět »illen na příkladu provedení, znázorněném na připojesném výiknresu.zapojení obsahuje axnalogově analogový převodník 1, ke kterému je připojen v sérii komparátor 2 a čárový Zesilovač 3 okamžitého výkonu. Mezi KOIDDBJPÉÍDI 2 a čárový Zesilovač 3 okamžitého výkonu může být v sérii zapojevno »měřidlo 4 okamžitéłro výkonu. Na měřicí výstup 7 komparätoru 2 jsou připojema ústrojí pro signalizaci v místě odběrů elektrické energie a regulatory odběrů, ktere nejsou na výkresu znázorněny. K měřicímu výstupu 7 komparátoru 2 je zapojen dále čárový zapisovač 6 překročení nastavených úrovní.Mezi měřicí výstup 7 komparátoru 2 a čárový zapisovač ü překročení nastavených úrovní může být zařazen přizpůsobovací obvod 5, který obsahuje transformátor. Místo komparátoru 2 se dvěma nebo více nastavitelnými úrovněmi porovnávané veličiny se může použít několik komparátorů nastavených na různých úrovních. Měřidlo 4 okamžitého výkonu může obsahovat bud analogove měřidlo stejnosměrného proudu, nebo číslicové měřidlo stejnosměrného proudu.Naměřená veličlna se v analogově analogověm převodníku 1 převede na stejnosměrný proud, který se přivede n.a vstup komparátoru 2. Podle výsledku porovnání signálu,úměrneho naměřene veličině a nastavené úrovně jsou ovládána signalizační ústrojí v místech odběru elektrické energie a případně regulatory odběru, zapojené na měřicí výstup 7 komparátoru 2, které však nejsou na výkresu znázorněny. současně s tím je možno odečítat naměřený výkon na měřidlo 4 okamžitého výkonu, který je dále zaznamenáván čárovým zapisovačeitr f okamžitého výkonu. Stav měřicího výstupu 7 komparátoru 2 je sledován přizpůsobovacím obvodem, který upraví signál na uvedeném výstupu-pro záznam v čárovém zapisovači překročení nastavených úrovní, čímž je umožněna snadná kontrola záznamu s vyznačením překročení odběru.1. zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběruelektrické energie, ve kterém je snímání výkonu střídavé sítě provedeno anaiogově analogovým převodníkem výkonu na stejnosměrný proud, vyznačující se tím, že k výstupu analogově analogového převodníku 1 je V sérii připojen komparátor 2 a čárový zapisovač 3 okamžitého výkonu, přičemž k měřicímu výstupu 7 komparátoru 2 je připojen čárový zapisovač 6 překročení nastavených úrovní.2. Zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že mezi komparátor 2 a čárový zapisovač 3 okamžitého výkonu je sériově zapojeno měřidlo 4 okamžitého výkonu.3. zapojení podle bodu 2, vyznačující setím, že měřidlo 4 okamžitého výkonu obsahuje analogové měřidlo stejnosměrného proudu.4. zapojení podle bodu 2, vyznačující se tím, že měřidlo 4 okamžitého výkonu obsahuje číslicové měřidlo stejnosměrněho proudu.5. zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že mezi měřicí výstup 7 komparátoru 2 a čárový zapisovač 6 prekročení nastavených úrovní je zapojen přizpůsobovacííobvod 51.6. zapojení podle bodu 5, vyznačující se tím, že přizpůsobovací obvod 5 obsahuje transformátor.

MPK / Značky

MPK: G05F 1/66

Značky: energie, záznam, zapojení, elektrické, indikaci, odběru, regulaci

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232667-zapojeni-pro-indikaci-zaznam-a-regulaci-odberu-elektricke-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběru elektrické energie</a>

Podobne patenty