Spôsob prípravy kvapalného stopového hnojiva

Číslo patentu: 223077

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob prípravy kvapalného stopového hnojiva obsahujúceho zinok tak, že 100 hmotnostných dielov síranu amónneho a/alebo dusičnanu amónneho a/alebo chloridu amónneho sa vo vodnom prostredí nechá reagovať s 28,1 až 84,2 hmotnostnými dielmi formaldehydu a 12,7 až 117,2 hmotnostnými dielmi kysličníka zinočnatého a/alebo hydroxidu zinočnatého a/alebo uhličitanu zinočnatého a z reakčnej zmesi sa kvapalné stopové hnojivo obsahujúce zinok oddelí.

Text

Pozerať všetko

(213 w 5595-31) 40 Zverejnené 27 m az 45 Vydané 15 03 sa ÚRAD PRO VVNÄLEZV A osnavv ĺ 75 4 Autor vynálezu LIPTAKOVA VERONIKA ing., NADVDRNIK ROBERT ing. CSC., BRAT 1 SLAVA(54) Spôsob prípravy kvapalného stopuvého hnoiivaSpôsob prípravy kvapalného stopového hnojíva obsahujúceho zinok tak, že 100 hmotnostných dielov síranu amónneho a/aleho dusičnanu amónneho a/alebo chloridu amónneho sa vo vodnom prostredí nechá reagovať s 28,1 až 84,2 hmotnostnými dielmi formaldehydu a 12,7 až 117,2 hmotnostnýmí dielmi kysličníka zinočnatého a/alebo hydroxídu zinočnatého a/alebo uhličitanu zínočnatěho a z reakčnej zmesi sa kvapalné stopové hnojivo obsahujúce zinok oddelí.vynález sa týka spôsobu prípravy kvapalného stopověho hnojiva obsahujúceho zinok reakciou kysličníka zinočnatého a/aleb.o hydroxidu zinočnatého a/alebo uhličitanu zinočnatého s formaldehydom a síranom amónnym a/alebo dusičnanom amonnym a/Popri základných živinách, dusíku, fosfore a drasliku sú pre harmonický vývin rastlín nepostrádateľné aj biogénne a stopové prvky. Zinok je jedným z tých dôležitých mikroživní, ktorý sa zúčastňuje enzymatických procesov riadiacich metabolickú aktivitu v rastlinách a podporuje vznik auXínov - rastových stimulátorov.Okrem týchto funkcií zinok ovplyvňuje orxldačné procesy, transformáciu aminokyselín, spotrebu cukru acelkový metabolizmus dusíka.Podla Školnika je zinok zložkou enzýmu karboainhydrázy, ktorá katalyzuje vratnú reakciuZnáma je tiež korelácia zinok-faster. Zinok podporuje príjem fosforu rastlinami,tento synergismus je evidentný v pripade zinku a ortofosforečnanov, resp. polytosforečnanov. Asimilovatelnost zinku v značnej miere závisí od pôdnej reakcie. Na neutrálnych a alkalických pôdach hrozí nebezpečie vzniku nerozpustných fosforečnanov a zinočnatanov. Aplikácia Zn je preto obvykle účinná v kombinácii s dusíkatými hnojivami, ktoré majú okyselovací účinok na pôdu. Výhodou aplikovaného zinku je, že sa zo systému nevyluhuje a pri predávkovaní sa nepozorujú príznaky toxiclty.Charakteristickým znakom nedostatku zinku je chloröza sprevádzaná zabrzdením rastu, žltnutím listov. Nedostatok zinku spôsobuje zniženie tvorby triptofanu, ktorý je medziproduktom kyseliny gł-indolyloctovej,dokonca môže dochádzať k rozkladu rastových stimulatorov a k zníženiu vzniku organických kyselín z glycidov. Kultúry citlivé na zinok sú predovšetkým kukurica, fazuľa, Chmel, vinič, sója, jablone, čerešne,broskyne, citrusové plody.Na vyrovnanie porúch vyvolaných nedostatkom zinku sa odporúčajú síran zinočnatý, chlorid zinočnatý, kysličník zinočnatý a prípravky obsahujúce zinok vo forme chelátov za použitia chelátotvorných látok EDTA, DTPA, kondenzovaných fosforečnanov), ktorých pohyblivost v pôde je podstatne vyššia než pohyblivost iónových zlúčenín zinku.Doporučované davky zinku, ktorý sa aplikuje najčastejšie vo forme postreku, sú 2,2 až 11,2 kg Zn na hektár pôdy V závislosti od druhu pôdy, rastliny a aplikačnej techniky.Spôsoby výroby listových hnojlv a kvapalných koncentrátov obsahujúcich zinok uvádzajú napr. USA pat. 4025 330 1977, USATeraz sa zistilo, že kvapalne stopové hnojivo obsahujúce zinok možno pripraviť spôsobom podľa vynálezu.Podstata vynalezu spočíva v tom, že 100 hmotnostných dielov síranu amónneho a//alebo dusičnanu amónneho a/alebo chloridu amonneho sa vo vodnom prostredí nechá reagovat s 28,1 až 84,2 hmotnostnými dielmi formaldehydu a 12,7 až 117,2 hmotnostnými dielmi kysličníka zinočnatého a//alebo hydroxidu zinočnatého a/alebo uhličitanu zinočnatého a z reakčnej zmesi sa kvapalné stopové hnojivo obsahujúce zinok oddeli sedimentáciou a/alebo filtráciou alebo odstredením.Reakciou amónnej soli s formaldehydom vzniká hexametyléntetramin a uvoľňuje sa kyselina sírová, dusična alebo chlorovodlková, ktorá rozkladá kysličník zinočnatý alebo hydroxid zinočnatý alebo uhličitan zinočnatý. Reakcia je slabo exotermicka a prebieha prakticky autotermne.Hlavnou výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že umožňuje technologicky a energeticky nenáročným spôsobom využiť odpadné relatívne zriedené roztoky stranu amónneho, dusičnanu amónneho alebo chloridu amónneho, pripadne ich zmes na prevedenie nerozpustných zinočnatých zlúčenín na vodorozpustně zlúčeniny a tak získat kvapalné dusikato-zinočnaté stopové hnojivo. Ďalšou výhodou spôsobu podľa vynálezu je,že hnojivo obsahuje okrem mikroprvku zinku aj makroživinu dusík vo forme hexametyléntetramínu, ktorý pôsobí ako pomaly resorbovateľný dusik.Ďalej uvedené príklady osvetlujú ale neobmedzujú predmet vynálezu, Príklad 1Do trojhrdlovej banky opatrenej miešadlom, teplomerom a spätným chladičom sa predložilo 17,26 hmotnostných dielov čistého kysličníka zi-nočnatého, pridalo sa 72 objemových dielov vody a 28,0 hmotnostných dielov síranu amónneho čistoty p. a. Za stáleho miešania sa zadavkovalo 50,46 hmotnostných dielov sodného roztoku formaldehydu 37,8 0/0 CH 20 a reakčná zmes sa nechala reagovat pri teplote 32 °C po dobu 4 hodin. Po uplynutí tejto doby sa tuhá fáza odfiltrovala. Získalo sa 129,32 hmotnostných dielov filtrátu, ktorý obsahoval2,10 0/0 dusíka, merná hmotnost dzosw 1238,6 kgm 5,pl-l 5,4.Postup analogický ako v príklade 1 lens tým rozdielom, že sa 28,0 hmotnostných dielov technického kysličníka zinočnatého 79,16 0/0 Zn rozkladalo pri teplote 32 °C zmesou 75,76 hmotnostných dielov 37,7-ného vodného roztoku formaldehydu, 42,0 hmotnostných dielov stranu amónneho čistoty p. a. a 58,0 objemových dielov vody.získalo sa 130,64 hmotnostných dielov filtratu obsahujúceho6,55 0/0 hexametyléntetraminu, resp. 2,62 0/0 dusíka vo forme terciárneho aminu, PH 4,0.merná hmotnosť dame 1212,6 kgm 5.Postup analogický v príklade 1 len s tým rozdielom, že sa 23,04. hmotnostných dielov technického kyslíčnika zinočnatého 79,16 percentného Zn rozkladalo pri teplote 80 °C zmesou 28,0 hmotnostných dielov síranu amönneho, 72,0 objemových dielov vody a 50,46 hmotnostných dielov 37,790/o-ného formaldehydu.6,39 0/0 Zn, 9,39 0/0 S 042, 7,10 0/0 hexametyléntetramínu, resp. 2,84 dusíka vo forme terciárneho aminu, pH z 4151merná hmotnost dmwg 1232,6 kgm.25,41 hmotnostných dielov čistého kysličníka zinočnatého sa rozkladalo pri teplote 20 °C zmesou 50 hmotnost-ných dielov dusič nanu amónneho čistého, 28,25 objemových dielov vody a 74,75 hmotnostných dielov vod ného roztoku 37,790/o-ného formaldehydu po dobu 4 hodín. Po separácií fáz sa získalo 133,7 h.motnostných dielov tiltrátu, ktorý obsahoval9,14 0/0 Zn, 10,53 0/0 hexametyléntetramínu, resp. 4,21 0/0 dusíka vo forme terciárneho aminu, 4,21 0/0 nitrátovélw dusíka,pH - 4711 merná hmotnosť dgostc 1194,13 kgm 5.Spôsob prípravy kvapalného stopového hnoji-va obsahujúceho zinok vyznačujüci sa tým, že 100 hmotnostných dielov siranu amónneho a/alebo dusičnanu amónneho a//alebo chloridu amónneho sa vo vodnom prostredí nechá reagovat s 28,1 až 84,2 hmot nostnými dielmi formaldehydu a 12,7 až 117,2 hmotnostným diel-mi kysličníka zinočnatého a/alebo hydroxldu zinočnatého a/alebo uhličitanu zinočnatého a z reakčnej zmesi sa kvapalné stopové hnojivo obsahujúce zinok oddelí.

MPK / Značky

Značky: kvapalného, hnojiva, přípravy, stopového, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-223077-sposob-pripravy-kvapalneho-stopoveho-hnojiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy kvapalného stopového hnojiva</a>

Podobne patenty