Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se zavádí přímo do vypíracího procesu a horké plyny z kalcinace se smísí před vstupem do komína s vyčištěnými ochlazenými spalinami za účelem zvýšení teploty těchto nad rosný bod. Vynález je možno používat v energetice, teplárenství, chemickém průmyslu, hutnictví a podobně.

Text

Pozerať všetko

,mm mamu, ILEK pAj/EL ing., CERNOCH MIVLAN ing., SEDLÁCEK IIŘI dr. 151 g.,ROTT 11 m mg., PRAHA, MACHAC PAVEL ing., KOSTELEC nad Gernými lesy, VEJVODA osm ing. CSC., PRAHA54 zapojení pre vypírání kysličníkü sýry ze spalín suspenzi kalcinnvaného magnezituzapojení pro vytpírágní kyslíwčníků síry ze spawn suvspenzí Kalcinovaného Imaígnezitu,které řeší wdoustupnosst čerstvé připaravenê přĺsady a využitehnoust holrkýoh kalcínarčních plynů ZBJČIIGIIĚIIŤIII kalcinaňní stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů.Podstata vynálezu spočívá v zařízení Kalcina-ční jeudmotwky ,pro přípravu čenstvého kaľcinoivanéłho magnezitu do s-owstavy zařízení xmargnezitové odsiřovací technologie,přičemž čerstvý kałcmovaný magnezit se zaváwdí přímo do vypíracího procesu a horké plyny z kalc 1 nace se mísí před nstupeum do konmína Is vyvčištěnými oohlazeenýrami spallinami za účelem zvýšení teploty těchto nad rosný bod.vynález je možno používat -v energetíce,teplámerrství, chemíckérm ąmrfnmyslu, hutníctví a podobné.vynález use týká zapojení pro »odstraňovaIIIÍ .plynných škodlivín ze spalín, zejména kyuslílčníků zsíry, vypílráním spalín »abrsorjpční suspenzí obsahující kalcín-ovaný magnezít, a řeší dostupnost včerstvě přípravené.prísady a vyulžitelnolst horkýoh kalcínawčních plynů.Dosud se ondvsiřovámí sjpalín rmagmezitovou vypírkou (provádí tak, že magnezítová suspenze vse jpřípravuje z kalcinovaného magnezitu, vyrobeného jinde ve velikolkapaoitníclh zařízeních, z nichž horké rpllyny jsou bez užíbku vypouštěny do atmosféry a často zajmořují oskolí. S-kl-HJCLÚVÉHÍIH a transportem kalcinovaného ,magnezítu jeho realktivíta klesá a jeho spotřeba tudíž stoupa a .kromě toho nelze zabránit ztrátám lmagnezitu v průběhu jeho transportu.Vypírkou se teplota čištěných spalín sníží Kz Ipůvodních 140 až 180 °C na cca 50 až 60 °C a relativní vlhkost překročí v důsledku kapkového »únolsu 100 . K omezení tvortby par.ní vleělky a lk zajištění vzunoľsu nezbytného pro IIVOLZDÍYI -v atmosféře se epalíny přeld zavedením do komína mussí ohřát na teplotu převyšující rosný bod »minimálně o 25 °C. Toho se nejčastějí dosahuje vsmísením vyčíštěmých spalín se epalínamí přídavného hořáku. estlíže je nutné udržet rstujpeň odsíření ldosažený ve vypírce, je třeba v přídavném lhořá~ku lepalovat pallivo neobsahující síru nebo alespoň nízkosírné. Spotřeba paliva na ołhřátí vyčíštěných spalín zvyšuje náklady na čištění.Tyto nevýhody odstraňuje zapojení posdle vyIná 1 ezu, jehož podstata spočíva v tom,že Ikalcínalční jednotka se zařadí přímo do prostoru čistící stanice, přičemž kal-cinát magnezítu se ,přímo použije per-o Ipřípravu vypíralcí suspenze a horké jplyny z kalcinauční jednotky se smísí s vyčíštěnýlml ochlazenýmí spalínalmi, čímž se docílí potřebnného zvýšení jejic-h teploty.Výholdy tohoto řešení spočívají v tom, že přípravou kalcinovaného »magnezitu přímo na místě se sníží jeho spotřeba vzhledem k jeho vysoké aktivitě, přičemž odjpadlnou í ztráty kalcinovaného magnelzítu při jeho skladování a dopravě a dále odpadnou náklaldy na palivo .nutné pro zvýšení teploty oohlazenévho vyčíštěného plynu.Výhodné je, aby rkalcinační jednotka pracovala nepřetržítě, čímž se zlmenší oproti nyní používaným kalcínačním jednotkámvýrazně její rozměry a tím 1 pořízovací cena. Kromě toho oudlpadá nutnost používat V přestávlkach Imezi jednotlívýuní kalcínacemí ohřívání vyčíštěných spalitn polmocí jpaliva. Další výhodou je to, že lze použít í palivo s větším ohsahem síry, jelikož V procesu kalcínalce doclhází .k dbdobnému odstraňovaní kýslíčníků síry ze sjpallín jako v procesu vlastní lvypírky.Přílklad zapojení ,podle »vynálezu je znázorněn na přiloženéum obrazikulDdlučovarč 1 pojpílku je potrubím -sjpojen se »sjpoldkem eblsorbélru 2, z jehož hlavy vede potrubí vyíčištěných spalín do komína. Do tohoto potrubí je před kormínek zaüstěn odvod horkých plynů .z lkalcínační jednotky 5,do níž ze rskladu 6 -ímagnezítu přes lmlýn 7 se d-ojpravuje mavgrnezit. Vypražený malgnezit je dqpravovan .do náldrže 4 na swspenzi, do níž též přepadá suspenze z odlučovače 3 siříčíta-nu hořečnatého. Nádrž 4 na sulspenzí je projpoljena ~s vršvkem absorbéru 2, spodek achsorbéru 2 je pak propojen s odlučovačem 3 síříčitanu.Spaliny, které je nutno čístít ovd kynsllíčníků síry, postupují přes odlučova-č 1 popílku do alblsolrbéru 2, do něrhož je z nádrže 4 na suspenzi nastřikována suspenze kalcinovanélho lmagnezitu, do níž se kysllvční-ky pohltí za vzniku sířičítanu hořečnatého MgSOa a vyčištěné a ochlazené spaliny postupují do komína. Před vstupem do komína se k ním připojí horké plyny z kalcinační jednotky 5, čímž jejich teplota stoupne bezpečně nad rosný bod. Absorpční suspenze s pohlcenýmí nečistotami z absorhéru 2 postupuje do odlučovače 3 síříčítanu hořečnatého, kde se odloučí krystaly siřičitanu hořečnatého MgSO 5 . 6 l-lzo, které se pak dále suší a» praží, přičemž vznikíý kysllčník siřičitý S 02 se odvádí do výrobny kyseliny sír-ové a zbylý kyslíčník hořečnatý MgO se vrací zpět ve formě suspenze do nádrže 4 na suspenz-í,kam se též přivádí kalcinovaný magnezit z kalcínační jednotky 5 a přís-lušné potřebné množství vody. Absorpční suspenze je pak z nádrže 4 na suspenzi nastřikov-ána do absorbéru 2 Magnezit ze skladu 6 magnez-itu je mlet ve mlýně-7 a umletý je dodáván do kalclnační jednotky 5.vynález je možno použít v energetlce, teplárenství, chemíckém průmyslu, hutnictví a všude jinde tam, kde vznikají spallny znečíštěné kyslíčníkem síříčítýmZapojení pro vypírání kyslíčníků síry ze spalín suspenzí kalcinovaného magnezitu,přičemž se vyprane ochlazené spaliny vedou potrubím z absorbéru do komína, vyznačené tím, že výstupní potrubí horkýchplynů z kalcínační jednotky 5 je zaústěno do potrubí vypraných spalín z absorbéru 2, vedoucího do komína, zatímco výstup kalcinovaného magnezítu z kalcinační jednotky 5 ústí do nádrže 4 na suspenzl.

MPK / Značky

Značky: spalin, suspenzí, sýry, zapojení, kalcinovaného, kysličníku, magnezitu, vypírání

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-220845-zapojeni-pro-vypirani-kyslicniku-syry-ze-spalin-suspenzi-kalcinovaneho-magnezitu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu</a>

Podobne patenty