Předtopeniště pro spalování tekutých a sypkých paliv

Číslo patentu: 220843

Dátum: 15.12.1985

Autor: Čácha Zbyněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru spalovacích zařízení, a to zejména pro spalování méněkalorických tekutých a sypkých paliv. Řeší stabilitu hoření a dokonalost prohořívání méněkalorických paliv při současném omezení tepelných ztrát povrchem ohniště. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spalovací komora ze žáruvzdorného materiálu je obklopena pláštěm, mezi nímž a spalovací komorou je volný prostor pro průtok spalovacího vzduchu, který se ohřívá teplem prošlým stěnami spalovací komory, a tím se toto jinak ztrátové teplo vrací zpět do spalovací komory. Přitom rovnoměrnost rozdělení průtoku spalovacího vzduchu se dosahuje jeho rotací, vyvozenou šroubovitě uspořádanými lopatkami, vymezujícími současně volný prostor mezi spalovací komorou a vnějším pláštěm. Zařízení podle vynálezu může být využito u všech samostatně uspořádaných spalovacích zařízení.

Text

Pozerať všetko

Autor vynúlezu ČÄCHA ZBYNĚK ing., OLOMOUC(54) Předtnpeniště prn spalování tekutých a sypkých palivVytnález se týwká oboru spalovacích zařízení, a to zejtménna pro -spalování métnątkalorických tekutých a sypłkýoh paliv. Reší stabilitu hoření a dokonaloust prohoříväní méněkalorických paliv při sowčasném orněê zení tepelných ztrát povrchem Ohniště.Podstata vynálezu spočívá V tom, že spalovací komora ze žáruvztdorného materiálu je obkllopena pláštěm, mezi nimž a spalovací komorou je volaný prostor pro průtok spalovacího vzduchu, který se -omřívá teplom,prošlýtm stěnami spalovací komory, a tim se .toto jianatk ztrát-ové teplo vrací zpět do rspalovací kormory. P-řitom YUVIIIGIHĚľľJHOSÍ Irozděloní průtołku spalovacího vzduchu se dosahuje jeho rotací, vyvozenou šroubovitě wspořádanýwmí lopatkami, vymezujícíxmi současně volný ,prostor mezi tstpalovací Ikomorou a vnějším gpláštěun. Zařízení podle vynálezu může být využito u všech samostatné wspořádaných spalovacích zařízení.vynález se týká ,předtoąpeniště pro spa-lování tekutých a sypkých paliv, a to zejména méněhodnotných, vyžadujicíclh pro stazbillizaci zapalování a hoření .málo vychlezenou spalovaci komoru. U známých spalovacíoh zařízení spalovecí komora je tvořeno žáruvzdornými stěnami s tepelnou izolací, jejimž očelem je omezit tepelné ztráty povrchem spaiovací komory. Aby tyto ztráty byly co nejmenší, je nutno používat jakostní izolací o značné tlouštce. Přesto povrchové teploty a tepelné ztráty spalovacího zařízení nejsou zanedbateluné. Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že kolem komory je uspořáldán plášť, mezi níemž a ~s|palovací komorou je volný prostor pro průtok spalovaciho vzduchu přivedenêuho z vnějšího prostoru a odváděnéąho do spalovvecího prostoru, přičemž diistanční podpěry mezi spalování komorou .a .pláštěm mají tvar l-opat-elk šroułbovitě uspořádauných vůči ose sjpalovací komory a vstupmi vodicí 1-0 paüky mezi spaiovacĺ komorou a piáštem jsou uspořándány paprslkovitě šiikmo vůvčí radiálnímu smeru.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že ŕrepeltná izolace spaviovací komory může být provedena méně náročným způsobem a přesto tepelné ztráty povrchem předtopeniště jsou velmi malé, nebot teplo odvodené povrchem sqpallovací Ikomory je využite k ohřátí spalovacího vzduchu a vrací se zpět do spalovaciho prostoru. Pritom popsaoým4 uspořádámím distenčních podpěr a vodicich lopatek se dosalhuje rotační průtok vzduchu, a tim jeho stejnoměrné rozdělení kolem sjpaluovecí komory.Přřkladné provedení předtopeniště podle vynálezu je znázorněoo na obr. 1 a obr. 2. Obr. 1 představuje čelní -svislý řez předto,peništěm, obr. 2 .představuje bo-čmi svislý řez předt-openištěm, spaiovací prostor 1 je tvořen válcovou spalovací komorou 2 s výstopním nástavcem 3. Stěny spalov-ocí komory 2 i výnstopního nástavnce 3 jsou provedeny ze žáruvzdorného a tepe 1 ně izolujíciho materiálu. Kolem spallovatrí komory 2 je uspořáuden váicový piášt 4, mezi nírmž a spalovocí komorou 2 je volný ,prostor 5 ,pro průtok spalovacího vznduchu přiváděného z wnějšiho prostředí a usmělrñujícího vstupními vodicími lopatkami 6 wslpořádonýwmi paprskovitě šilkxmo vůči randiálnímu suněru. Váloová spalovací komora 2 je ve spodní části podepřena dístalnčními podpěrami 7, které mají tvar lopatek šroubovitě uisípořádanýoh vůči ose válcové spol-ovocí komory 2. Spalovací komora 2 včetně pláště 4 jsou uložený na podpěrnem segmentu 8 sjpojeném stojinami 9 se záklaoovým rá-mem 1 D. Palivo je přivánděno trubkou 11. Výstupní nástavec 3 je zaiüstěn do otvoru ve stěně kotle 1 ~ 2. SpaIiovací vzdwch je z vnějšího prostoru priváděm účinkom podtlaku ve spalovacím prostoru 1. Alternatívne může být spalovací vzduch přiváděn z výtlaku ventilátoru.1. Předtopelniště pro spalování tekutý~cľl 1 a sypkých paliv, tvorené spalovecí komorou se stenami ze žáruvzdorného materiálu, vyznačené tím, že kolem spalovací komory 2 má uspořándän plášť 4, mezi nimž a sjpaioveci komorou 2 je volný prostor 5 pro průtok spalovacího vzduchu, přiváděného z vunějšího prostoru a odváuděného do spalovacího prostoru 1. 2. P-ředtqpeniště podle bodu l, vyznačenétim, že má distaoční podpěry 7 mezi spalovací komorou 2 a pláštěm 4, které mají t-Var llopatek šroubovitě uspořádaný-ch vůči oLse zspalovecí komory 2.3. Předtopeniště podle b-odu 1, vyznačené tím, že má vstupní vodici lopatky 6 mezi spalovací komorou 2 a pláštěm 4, jež jsou uspořádány paprszkovitě šiksmo vůuči radiálnimu směrLL

MPK / Značky

Značky: sypkých, spalování, tekutých, palív, předtopeniště

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-220843-predtopeniste-pro-spalovani-tekutych-a-sypkych-paliv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Předtopeniště pro spalování tekutých a sypkých paliv</a>

Podobne patenty