Zalévací hmota pro pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek

Číslo patentu: 220839

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lidařík Miloslav, Rothbauer Miloš, Bártová Jana

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká přípravy zalévací látky pro částečné nebo kompletní pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek pracujících v GHz kmitočtové oblasti. Pryskyřičným základem je cykloalifatická epoxidová pryskyřice, která obsahuje vysoké objemové procento anorganických plniv zbavených iontových nečistot. Tvrdidlem jsou anhydridy dikarboxylových nebo polykarboxylových kyselin s cykloalifatickou strukturou. Zalévací epoxidová látka podle vynálezu má nové specifické vlastnosti, které se při pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek pozitivně uplatňují.

Text

Pozerať všetko

MAD PIO WNALY 45 Vydáno 15 12 as54 Zalévací hmota pro puuzdření nnikrovlnných polovndičuvých suučñsłekvynález -se týká přípravy zalévací látłký pro ~částe~čné nebo kompletní pouzdření míkrowlnmýnoh polovadlčových s-oučáustek pracujíoíoh v GHz skmitoečtové oblasti. Pryskyřiňnýnm záJklaude-m je cytkloalifatická epoxidová (porytskyřice, která obsahuje vysoké objemové prooento anorgantcskýoh plniv zbavenýoh iontových mečiwstot. Tvrdicllem jsou anhwdridy dikamboxylových nebo polwkanboxylovýoh kyselín s cykloalifaticlkou strukturou. Zalévací epoxiwdová látka pondle vynálezu rmá nové specifické vlastností, které se při pouzdřiení mLkrovLnnýoh polovoditčovýcsh sowčásteak pozítlvně mplatňují.Vynállez se týká z~alevací láüky pro ~částečné nebo kompletní pouzdřeni mikrovlnný-ch polovodičových součástek jpracujícich v GHz kmitočt-ové oblasti.Mikrovlnné polovodičové Isoučástłky jsou tvořeny čipom zhotoveným z galiwmarsenidu.neho epit-axniho .křemíku, Ikterý je vodivě připojen k noeniku slahými drátjky nebo pásky. Průřez ldlľätiků je ,kruhový .nelbo ob-déllnikový, průměr event. rozměry jsou v rozsahu 5 až 400 , podle charakteru součástky. Nosníky se zhotovuji z .kovairu nebo ,pozlecené mědi. Součéstky se zjpevňují podložkou nebo pouzdrem, které jsou z korundu nebo mědi. Jednotlivé dílce se spojují termdkompresí, ultrazvukovým svarem nebo speciálnimi lepidly. Protože funkční system lsowčársnky ~ polovodič a kontaktní propojení - je velmi malý a křehký, neni možné použít při technologii pouzdvření zvýšených tlakü.Pouzdra ochraňuje mikrovlnné polovodičové součástky před mechanickým poškoze.ním, nepříznivými klimatickými vlivy a zabezpečuje taak hezporucłhovou funkci. Způsob provedení je podobný pouzdření jiných elektronických sou-částesk, oldlišnost V provedení ochrany v případě mikrovlnných polovodičových sou-částek souvisí s jejich speciÍiclkými, matelrlálovými konstrukčnimi a Tunkčnílmi znaky.Spoleonými znaky pouzdřícich látek jsou teplotní »odolnost v rotzmezi teplot ~ 50 až 150 °, Ikmáük-odołbá tepelná odolnost 20 ~ 0 °,pro pájení do mikrovlnnýoh integrovaných nobvodů), .neprůisvitnost hmoty, .herrmetičnost zajpouzdření, potrebná mira ñlexibility pro výrovnámi pnuti a dilatací různých materiálů, vhodné technologické vlastnosti.specifické vlastnosti -pouzudři-cich látek jsou nizke dlelektrickê ztráty V GHz kmitočtové oblasti a lepivost ke kovüm a keramice.Uvedeným požadavkům vyhovují takové látky, které jsou za normálních podzmínelk tekuté a vytvrzovaci re-akci ,přeoházejí v látky pev.né.Tyto nároky splňují epoxi-dové pryvskyřice,které se v elektronice výzznamně uplatňují. Licí .kompozice oldvozemé od epoxidových Ipryokyřic dianovéiho typu maji pro pouzdřeni mikrovlnným polovodičových sowčásteuk lpracují-cidh v Gl-lz oblasti řadu .nedsostatků. jsou to především tvnclost a křehkdst vytvrzeného produktu, což se »nepříznivě .proljevuje zejména při mínu-sových hodnotách teplot, ale i při vyšších teplotách, kdy dochází v zapowzdřené souxčästce k tlakům a pnutim vyvolaných dilatacemi různorodých materiálů poměrně vysoká viskozita, která nezaručuje technologií zalévání-m dokonalé vyplneni všech jpmostor určených k zapou-zdř-ení nízká odolnost proti plazivým jproudům, v některých případech nevyhovujicí dielek trioké vlastnosti a jejich tepelná závislost.Výše uvedené nedostatky se »odstraňuji zalévaci lhmotou podle vwnálezu.Podstata zalévaci hmoty pro ponad-tieni mikrowlnných polovodičovýoh lsoučástek, podle vynálezu spočíva V tom, že prýskyřičným základem je cyukloali-fatická epoxidová pryskyřice, která obsahuje 70 až 150 dílů na 1-00 dilů pryekyřice anorganiokých plniv zbavených iontových .neči-stot, přičemž tvrdldlem jsou anhýdridy dikarbo-xylových nebo polykarhoxylovýoh kyvselin s cykloalitatickou xstruktur-ou.Výhodou zalévací hmoty pro pouzidřvemí mikmovlnných polovodičových so-usčástek prarcujícícih v GHz kmitočt-ové oblasti podle vynárlezu je~ nízká viskozita zalévací látky 2000 až 2500 m Pa.s při 20 °C zaručují dokonalé zapouzdření miniaturní součástky zalévaním nebo zakapávánĺm.~ mechanické vlastnosti vytvrzené prýskyřice, zejména houžewnatost a flexabilita v rozmezí teplot -50 150 °C, kteréžto vlastnosti jsou nutné pro rušení tlaků a pnutí vznikajícíclh rozdilnýumi tepelnými dilaitacemi jpřIt-omnýoh materiálů,- spojením cýkloalifaticiké prýskyřlce s iontově .čistými plnlvy vzniká elektricky kvalitní zalévací látka s nízkými hodnotami dielektrických parametrů v kxmitočtové oblasti 109 Hz a 3,0, tgő 0,017), odolnější účinkům ultrafialového zářeni, plazivým proudůom a elektricnkému oblouku, stalost mechanických, mechanicko-Iyzikálně a elektrických vlastností v závislosti na čase a teplotě.Typickým přikladem pouzdřici látky ls nízkými hodnotami poměrně perrmitivlty a ztrátovéłho činitele tgő při f 109 Hz, teplotni odolnosti, vhodnými technologickými a mechanickými vlastnosttmi je llcl kompozlce následujicilho složenícykloalitatiokä epoxydová pryskyřlce GE 16 100 hm. Id. mletý tavený křemen 30 IhIm. d kyslilčni-k hlini-tý trihydrát 60 hvm. d.Olbě části .se smícíhají a při zvýšené teplotě asi 60 °C se dokonale vpromisi. Přípravenou kompozicí se předem vysušené součástky zakapávaji. Doporučené vytvrzovací5 6 podmínky 3 xhnowd. při 120 °C nebo 2 hod. při ho postupu má nové specifické Vlastnosti,140 °c které se při pouzdření miulcrovlmnných p 010 Zalévací epoxiudová látka (podle uveedené- vodičxových vsoułčávstek pUzi-tívně uplatňují.Zalév-wcí hmota puro -pouzdření mikmovln- organických pLniv złbavených iuntovýuh Inený-ch polovodirčovýoh fSOUČĚISÍGK, vyznačená čistot, přičemž tívrdiłdlem jsou arnhydrñdy ditBm, .že -pryskyřnčným záklaudesm je cyzklovalí- kvarboxyluovýdh neíbo ,polytkarboxyllových kyfatická BspDXĺIdOVá pryskyřice, která robsahu- selín rs cyukluoalifatícokou strwkturou.

MPK / Značky

Značky: součástek, pouzdření, hmota, mikrovlnných, zalévací, polovodičových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-220839-zalevaci-hmota-pro-pouzdreni-mikrovlnnych-polovodicovych-soucastek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zalévací hmota pro pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek</a>

Podobne patenty