Čep valivého uložení opěrného válce kvartostolice

Číslo patentu: 220836

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tyleček Antonín, Vogel Rudiger

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká konstrukčního tvaru čepu valivého uložení opěrného válce kvartostolice a řeší úložné poměry mezi tímto čepem a valivým ložiskem. Čep valivého uložení opěrném válce kvartostolice uložený na víceřadém valivém ložisku, které je opatřeno válcovou úložnou dírou, se vyznačuje podle vynálezu tím, že čep (1) opěrného válce (2) je v místě uložení valivého ložiska kuželově podbroušen pod vrcholovým úhlem ( rovným 0,032 až 0,076° tak, že vrchol tohoto úhlu směřuje k ose A válcovací stolice. Podstata vynálezu je v dalším popisu blíže objasněna na přikladu valivého uložení čepů opěrných válců kvartostolice válcující ocelové pásy šířky 800 mm za tepla s průměrem těla opěrného válce 875 mm a odkazem na připojený výkres, který znázorňuje geometrické poměry na úložné části čepu opěrného válce.

Text

Pozerať všetko

ÚÄAD PRO VVNÁIEZV ,A 0 mm 45 Vydano 15 12 8575 v Autor vynálezu TYLECEK ANTONIN, VOGEL RUDIGER ing., OSTRAVA54 Ěep valivého uložení opět-něho válce kvartostoliceVynáüez se týxká konstrukxčnŕho tvaru čepu valivého uložení »opěrnêho válce kvartostolice a řeší úložné pomery mezi tim-to čenpem a valivým loží-skem.Čep vťrlivého uložení opěrnéaho válce kvartostolice uložený na víceřadém valivém ložisku, -které je owpatřono válcovou úložnou udñrou, se vyznačuje podle vynálezu tím, že čep 1 opěrného válce 2 je v mínstě uložení va~ 1 ivého ložiska kuželově podnbroušen pod vrcholovým úhlem a rovným 0,032 až -0,U 76 ° talk, že vrc-hol tohoto úhlu »słměřuje k ose A válcovací stolice.oci-state vynálezu je v dalším pqpivsu blíže olbjasněna na přílkladu valivého uložení čepů opěmnýuch válců ilcvarrtostolíce válcujíCÍ ocelové pásy šířky 800 »mnm 22 a tepla s sprůlměrem těla opěnného válce 8715 mm a odkazem na připojení výkres, ktewý znázorňuje geometrické poměry na miłložné »částí čepu opěrného válce.vynález se týká konstrukčního tvaru čepu valivéiho uložení opěrneho válce kvartostolice a řeší úložné poměry mezi tímto čepeum a valivým ložisľkem..Uložení válců stolic lkvarto se skládá z ložiskových těles, ložisek pracovních válců a ložisek opěrných válců a ložisková tělesa pracovních válců jsou vesměs uložena ve vybráních ložiskových těles operných vâlců. K uložení operných válců se ,používuají bud čtyřřadá kuželílková ložiska, neho dvě ndvouřandá Ikuželikvová ložiska na každém čepu. Čepy válců jsou většinou -válcoveho tvaru, pouze u některých kvanrtostolic välcujících ocelové pásy za studena jsou tyto čepy Ikuželové, rozšiřující se směrem k příčné orse válce, to jest k ose válcovací stolice. Z hlediska teorie prwžnosti a pevnosti lze opěrný valec kvarnosník, uložený na dvou vpodporách spojitě zatížený, přičemž za umí-ste uložení se ulvažují ložieková tělesa s ložiislky a působícílm»břemenem je tlalková složka napětí lpřenáše ná z pracovních väl-ců na válce opěrnê a vycházející z válcovací štěrbiny při přetvár-né práci těl pracovních válců .na tlouštkovean uběoru válcovalnelho pásu. l když těla praoovlníoh válců s .čepy jsou robuzstně dimenzována, neohovají se janko avblsol-utně tuhá tělesąa tlakové napětí způsobuje jejioh průhyb. Uhel natočení os »čepů opěrnýoh válců je talk ovlivněn jednak silami vyvolanými o hybovým molmentem a jposouvajícími silami.Při práci kvartozstolice dochází tedy k výpočtově une-přeďpokládanělmu přetížení prvníłho oběžného kroužlku ložiska - uvažovano eměrem od těla opěrného válce - va toto místní přetížení vni-třních oaběžnýich drah vede k aadírání v-nitřních kroužlkü na čepecfh oipěmnýcuh válců a k praskäní těchto ložiskových kroužků rdříve, mež udáva výpočtová životnost ložislkeL Velkoplrůměrová viceřadá Vlalivá ložiska jsou velrmí nákladna a jejiuclh havárie a následná výměna válců vždy představuje nerušení plynulosti válcovacího cyklu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje čeqpvalíveho uložení operné-ho válce lkvalrtostolice uložený na víceřadém valivérm ložisku,.které je opatřeno válcovou üložnou »dírou a podstatou vylnálezu je to, že čep opěrného válce je v místě uložení vallvého ložiska lku želově podlbroušen .pod vrcholovým üłhlenl.o rovnýum 0,032 až 0,076 tak, že vrchol ühlu o směřuje k ose válcovací .stolice, Vynálezem jsou odstraněny z velké části následky nerovnoměrného rozložení tlaků a .místního přetíženi prvnního vnltřunílio kroužku ložiska při ptrohnutĺ opěrného válce Váloovacím tlaJkem. Výsledky tohoto řešení se příznivé projevuji jak lsnížením ,počtu havárií ložisek, tak i poklesem počtu předčasně vyřaze-nýucli opěrnýoh válců, u niolíž Vlivem zadírání v (ihlasti prvních vnltřlních ložlskových vlcroužlků byly úložné plochy tíepů poškozeny.Podstata vynálezu jev dalším popisu blíže olbjasněnna na příklaxdu valiveho uložení čepů opěrných válců kvartostolice válvcující ocelové pásy šířky 800 IIIllIIl za tepla s průiměrem těla opěrného válce 875 mm a odkazem -na upřipojený výkres, který zná-zorñuje geometrioké pomery na úložné částí čepu opěrného válce.Čep 1 opěmného válce 2 je v délce L odpovídající šíňce vallvého ložiska Ikuželově potlbroušen pod vrdholovým úJhlem a, jehož vrchol směřuje ke středu těla opěrrnerho válce 2, to jest k ose A lkvartostolice.U zmíněné kvartostolice s těly opěrnýuch válců o průměru 5850 až 900 nom ubyly čepy 1 těchto iválců podlbroušeny pod vrcholovýlm úhlem a 0,044, přičemž největší übytek průměru čepu 1 -činil 0,306 mm. Výsledłkem tohoto opatření bylo zvýšení výkonnosti operných válcü z vyválcovaných 350 tisíc tun a 385 tisíc tun a úměrně odpovídají snížení lpočtu zaldřenýuch ložisek.Z podstaty vynálezu se nevymyká řešení technicky ekvivalentní, spočívající v převrácení tunlkce vy-nálezu na vzájemné uložených částech při zachování válcoveho povrclhu čepu 1 opěrneho válce 2 se přebrousí pod vmoholovým úhlem oc válcová üložná díra vsalivého ložiska na díuru kuželovou.Čep valivého uložení o-pěrného válce kivartostolice uložený na víceřuadém valivém ložisku, které je opatřeno válcovou úložnou dírou, vyznwčující se tím, že nčep 1 opěrného válce 2 jev místě ul-ožení valivéłholožiska Ikuželově podbroušen (pod vrcholovým úhlem rovným 0,032 až 0,076 ° a vrchol tohoto úlhlu směřuje k ose A válcovací stolice.

MPK / Značky

Značky: opěrného, uložení, kvartostolice, válce, valivého

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-220836-cep-valiveho-ulozeni-operneho-valce-kvartostolice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čep valivého uložení opěrného válce kvartostolice</a>

Podobne patenty