Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu úpravy prachových úletů z ocelářských pecí ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů, za kterýmž to účelem se prachové úlety v obsahu, například 3 % hmotnostních zinku, použijí několikrát za sebou jako vsázky do ocelářské pece, a to volně nebo ve směsi až do získání jejich potřebného chemického složení, například s obsahem 20 % hmotnosti zinku, olova, kadmia, cínu, sodíku a draslíku.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo vvulsuzv A omEvv(54) Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízeníve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovůVynález se týká způsobu úpravy prachových úletü z ocelářských peci ve výchozí surovinu k výrobě Lěkavých kovů, za kterýmžto Líčelem se prachové úlety v obsahu, například 3 5 hmotnostních zinkg, použíjí několikxvát za sebou jako vsázky do oceléřské pece, a to volně nebo ve směsi až do získání jejich potřebného chemického složení,například s obsahem 20 hmotnosti zínku,olova, kadmią Jzínu, sodíku a draslíku.Vynález se týká způsobu úpravy prachových ůletů z ocelářských zkuanovscích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkevých kovů, zejména zinku, olove, kedmie, cínu,sodíku e dreslíku.Prachové ůlety z ocelářských zkujňovacích zařízení obsahují kromě kysličníků železa v malém množství taká těkevá kovy. Pro svůj malý obsah těchto těkevých kovů se jako výchozí surovín k jejich výrobě známou technologií nehodí.Proto se v současné době k obohecení těchto prnchových úletů používá většinou pyrometalurgický proces, pri kterém redukcí uhlíkem v roteční peci proběhne reakce täkevých kovů, které se koncentrují v kouřových úletech, ze kterých jsou odstreňovány e železitá složky jsou obsaženy v pražené předredukované surovině.Pyrometelurgický proces je investičné náročný e vyžaduje značné množství paliva pro rotační pece e pro redukci těkavých složek, dále pro krytí tepelných strát zařízení. Další jeho nevýhodou je to, že předredukovsná železitá surovine obsahuje značný obsah síry, tskže se nehodí pro přímé zpracování v ocelářských pecích a je zprecována vs vysokých pecích,což si však vyžaduje další palivo.Uvedené nevýhody stáveäícího způsobu zpracování prechových úletů s ocelářekých pecí se odstraní způsobem úpravy prschových úletů z ocelářských zkujňovscích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů podle vynálezu, jehož podstata spočívd v tom, že prschové úlety se nejméně ještě jedenkrát vsadí do ocelářského zkujňovacího zařízení bud vo 1 ně,nebo ve směsi.Výhodou způsobu úpravy prechových úletů z ocelářských zkujňovecích zařízení podle vy~ nálezu je, že dochází k jejich obohacování těkevými kovy a k cchuzování o kysličníky želeu za, čímž se získé potrebná surovina k výrobě těkevých kovů e dále to, že se sníží konečnáPři výrobě oceli v tandemových ocelářských pecích se průměrný výskyt strusky bezkovových čdstic pohybuje kolem 130 kg.t 1 oceli. Průměrný obsah kysličníku železa vestruece se pohybuje kolem 20 hmotnosti, takže nejvyšší průssde praohových ůletů z oceldŕských pecí zpět do ooelářská pece činí asi 0,2 xI 30 kg.t 1 pceli, což se rovná 26 kg.tI áce. li. Minimální průsada prachových ůletů z ooelářských pecí zpět do ocelářske pece je dané výskytom prachu pri výrobě oceli v těchto peoích, který se pohybuje kolem I 0 kg.t oceli. Při zvolené průsedě prechových úletů 10 kg.t 1 oceli s průměrné hmotnosti oceli v Ocelářská peci 200 t, činí hmotnost průsady prechových úletů 2 t. Prachové ůletý se pŕisezovalydo ocelářská pece jako souöást struskotvorných briket zhotovených ze směsi, ve kterýchbyly obsaženy z jedné tretiny, takže celkové mnoství struskotvorných briket činilo 6 t.Přisazování těchto struskotvorných briket se provádělo tak, že první jejich přisemení v množství 4 t se provedlo po nasazení ocelového odpadu a vápno do předehřívající nístějem tandemové ocelářskě pece ještě před započetím zkujňování, to je v ůdobí, které předchází redukčním pochodům mezi roztevenou struskou e roztavenou kovovou fázi.Zbylá část těchto struskotvorných briket v množství 2 t byla přisazena po stažení pěnivě strusky, přibližně v první třetině zkujňoväní, to as v údobí, kdy redakční procesy strusky s uhlíkem roztavené kovové fáze probíhsjí nejintenzivnäji.Tímto postupom přisazování prschových ůletů z ocslárských pecí zpět do oceliřeké pece,které původně obsahovaly 3 hmotnostních zinku s které se vsezovelý do ocellřská pece pětkráte za sebou se dosáhlo toho, že při 80 účinnosti, co do jejich obohecovdní zinkem se získalo výchozí surovina k výrobě těkevých kovů o obsahu zinku 12 hmotnosti. současně s tím se snížilo množství prachových ůletů k delšímu zpracování.Směs prachových úletů e materiálů nutných pro zkujňovaci proces je mnžno tverovat do granuli, pe 1 et výlisků a podobné.Způsob úpravy prachových úletů z oceléřských zkujňovecich zařízení ve výchozí suroviáu k výrobě těkavých kovů, vyznačený cim, že prechové úlety se alespoň jednou vsadí do ocelářského zkujňovacího zařízení.

MPK / Značky

Značky: výchozí, prachových, ocelářských, výrobe, zařízení, kovů, úpravy, zkujňovacích, způsob, surovinu, těkavých, úletů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-217950-zpusob-upravy-prachovych-uletu-z-ocelarskych-zkujnovacich-zarizeni-ve-vychozi-surovinu-k-vyrobe-tekavych-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů</a>

Podobne patenty