Derivát N-cyklopentylformamidu

Číslo patentu: 217946

Dátum: 15.12.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká nového N-(1-metyl-2- benzylcyklopentyl)formamidu, který vykazuje protikřečový a diuretický účinek a je tedy použitelný jako léčivo. Připravuje se z 2-benzylcyklopentanonu, který se reakcí s metylmagnéziumjodidem převede na 2-benzyl-1-metylcyklopentanol. Tento alkohol se buď přímo nebo po částečné či úplné dehydrataci podrobí Ritterově reakci, tj. působení kyanovodíku generovaného reakcí kyanidu sodného s kyselinou sírovou v kyselině octové.

Text

Pozerať všetko

(4 m Zveřejněno 28 OŠ 82 ÚŘAD mo vYNALEzv H 5) Vydáno 15 ,z 84 AOBIEVY W 5) Autor vynálezu VEJDĚLEK ZDENĚK ing. CSC., PROTIVA MIROSLAV dr. ing. DrSc., PRAHAvynález se týká nového N-(1-mety 1-2 ~benzylcyk 1 openty 1)formamidu, který vykazuje protikŕečový a diuretícký účinek a je tedy použitelný jako léčivo. Připravuje se 2 2 ~benzy 1 cyk 1 apentanonu, který se reakci s metylmagnéziumjodidem převede-na 2 ~ben~ zyl-I-metylcyklopentanol. Tento alkohol se buč přímo nebo po částečně či úplné dehydrataci podrobí Ritterově reakci, tj. působení kyanovodiku generovaného reakci kysnidu Žodného s kyselinou sirovou v kyselíně ocbov .Tento vynález se týká nového derivátu N-cyklopentylformamidu vzorce 1, CH 3 mncuoLátka vzorce 1 vykazuje ve farmakologických testech protíkřečový a diuretický účinek a přichází proto v úvahu jako léčivo proti epilepsií a při snížené diurese. Akutní toxicita látky u myši je velmi nízká, LD 50 1 000 mg/kg p. o. V orálni dávce 200 mg/kg má signífikantní protikřečový účinek vůči pentetrazolu í elektrošoku u myší. V téže dávce má diuretický účinek u myši rovnajicí se účinku dávky 300 mg/kg hydpochlorothiazidu jako standardu(v uvedených dávkách látka podle vynálezu i hydrochlorothiazid zvyšují diuresu o 100 ).Látka vzorce I se připraví postupom, který je podrobně popsán v příkladu provedení. Tento postup vychází z 2-benzylcyklopentanonu (W. Baker, W. G. Leeds, J. Chem. Soc. /1948/,974 W. Treibs a spol., Chem. Ber. § 1, 355, /1954/ R. Cornubert B spol., Bull. Soc. Chim. ll, 299, /1944/ Chem. Abstr. AQ, I 792, /1946/), který se reakcí s metylmagneziumjodídem převede na 2-benzyl-I-metylcyklopentanol. Tento alkohol se dvakrát opakovanou destilací ve vakuu převede na směs olefinů, kterou lze znázornit vzorcem II, .ve kterém dvojná vazba může být ve kterékoliv vyznačené poloze vycházejici z uhliku 1. Závěrečnou reakcí syntézy je Ritterova reakce, pro kterou lze jako výchozi surovinu použít buč čistý 2-benzyl-1-metylcyklopentanol nebo olefin vzorce II, nebo konečně též směsi 2-benzyl~ 1-metylcyklopentanolu s olefinem vzorce II různého složení. Ritterova reakce potom spočíva v reakci některé z uvedených surovín s kyanidem sodným ve směsi kyseliny octové a kyseliny sírová, tj. de facto s kyanovodíkem. Vzhledem k přítomností dvou center asymetrie v molekule látky vzorce I, získává se Ritterovou reakci směs dvou racemátů, ze které se krystalizací z petroléteru získá jeden homogenni racemát, kterého bylo použito při farmakologickych testoch.Látka podle vynálezu je ve vodě málo rozpustná a je charakterizovaná teplotou tání. Její identita byla zjištěna analyticky a dále běžnymi spektrálními metodami.2-Benzylcyklopentanon (literatura citována) (80 g) se rozpustí ve 160 ml éteru a roztok se přikape během 60 min k michanému roztoku metylmagněziumjodidu (připraven reakci 75 g metyljodidu s 12,15 g magnâzia ve 140 ml éteru), který se vaří pod zpětným chladičem. Směs se vaří 3 h, ponechá přes noc při teplote mistnosti a potom se rozloží pomalým přidánim roztoku 50 g chloridu amonného ve 250 ml vody. organické vrstva se odděli, vysuši siranem hořečnatým, a odpaři odparek představuje Surový 2-benzyl-1 ~mety 1 cyklopentanol. Jeho desti 3 217946laci se ziská 58 g směsi vroucí při 103 až 07 °C/0,13 kPa, jejíž složení lze určit plynovou chromatografií a odpovídá 80 olefinu vgorce Il a 20 2-benzyl-1-metylcyklopentanolu.Redestílaci se získá kyslíku prostý produkt vroucí při 80 °C/67 Pa, nšo 7 ł,5340, který představuje smčs olefinü vyjádřenou vzorcem II.Ve studené směsi 180 ml kyseliny octové a 22 ml kyseliny sírová se rozpustí 52 5 jednou desmilovaného předešlého produktu, směs se ochladí na 5 °C a za míchání se k ni během 70 min přidá 48 g práškovitého kyanidu sodného (teplota nepřestoupi 8 °C). Směs se michá 10 min s během 50 min se k ní při teplotě maximálně 10 °C přikape směs 37 ml kyseliny octavě a 48 ml kyseliny sírová. V mícháni e chlazení se pokračuje ještě 3 h a směs se potom ponechá v klidu 48 h při teplotě mfstnosti. Nalije se do směsi 800 g ledu e 250 ml vody,neutralizuje se 20 hydroxidem sodným za chlazení (na pH 7 až 8), zředí se vodou tak, aby se rozpustil vyloučený siran sodný 2 extrahuje se éterem. Extrakt se vysuší síranem hořečnatým a odpaří. Ziská se 54 g olejovitého produktu (směs stereoisomerů), která se rozpusti v 50 ml petroléteru a roztok se krystalizuje V ledničce. Vylouči se 17,5 g (27 ) krystalického produktu, který představuje jeden homogenní racemát žádaného složení. Po rekrystslizací ze směsi benzenu a hexanu se chová jako chemické individuúm e taja při 77 až 78 °C.

MPK / Značky

Značky: derivát, n-cyklopentylformamidu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-217946-derivat-n-cyklopentylformamidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Derivát N-cyklopentylformamidu</a>

Podobne patenty