Způsob přípravy 1,3-oxazolidin-4-onu

Číslo patentu: 217938

Dátum: 15.12.1984

Autor: Juračka František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob přípravy 1,3-oxazolidin-4-onu. Amid kyseliny chloroctové se podrobí reakci s formaldehydem v přítomnosti bazických látek vázajících vzniklý chlorovodík, zejména hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu sodného nebo draselného, terciárních aminů, anexu v OH- formě, při teplotě 20 až 80 °C až do vzniku ekvivalentního množství chlo ridových iontů, načež se provede izolace produktu.

Text

Pozerať všetko

žžsšfftfšfľäžíi PU PIS VYNÁLEZU 217933(40) Zveřejněno 23 05 82 UŘÄD PRO VYNÁLEZYVydáno 15 z 84W 5) Autor vynálczu JURAČKA FRANTIŠEK ing. csc., PARDUBICEAmid kyseliny chloroctové se podrobí reakci s formaldehydem v přítomnosti bazických látek vázejících vzniklý chlorovodík, zejména hydrogenuhličitanu sodného, hydrcxidu sodného nebo draselného, terciárních aminů,anexu V OH formě, při teplotě 20 až 80 °C až do vzniku ekvivalentního množství chloridových iontů, načež se provede izolace produktu.Vynález se týká nového způsobu připravy 1,3-oxazolidin-4-onu, který ve srovnání 5 dosud známým postupem je daleko jednodušši a poskytuje přístupnou cestu pro přýpravu této látky ze snadno dosažitelnych surovín.1,3-oxazolidin-4-on je možno považovat za intramólekulární áter N-metylolumidu kyseliny glykolové nebo také za laktam éterkyseliny, případně za keton základního 1,3-oxazolidinu. Poprvé tato látka, způsob její připravy spolu se syntézou dalších pětičlenných laktamů byla popsána v časopise Makromol. Chem. llá, str. 57 až 79, 1975. Jak Je zde uvedene, nejprve dochází k reakci trímetylsilylazidu vzorce (CH 3)3 SiN 3 s cyklickými anhydridy 1,3-dikarboxylových kyselín, pak následuje hydrolýza vzniklého produktu a v závěrečné fázi přípravy jeho dekarboxylace, čímž se ziská 1,3-oxazolidin-4-on. Kromě syntézy této látky jsou zde zároveň popsány její základní vlastnosti, např. teplota tání 81 až 83 °C, spektra V oblasti nukleomagnetické resonance a infračerveného záření, Rf hodnoty pro chrometografii na tenké vrstvě.Nevýhodou,uvedenáho postupu je jeho komplikovanost a zároveň obtížné dostupnost suroeV současné době byl nalezen nový způsob přípravy 1,3-oxazolidin-4-onu, který je předmětem předloženého vynálezu.Podstata vynálezu spočivá v tom, že amid kyseliny chloroctové še podrobí reakci s formaldehydem v přitomnosti bazických látek vázajicich vzniklý chlorovodík, zejména hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu sodného nebo draselného, terciárního aminu, anexu v OH formě,při teplotě 20 až 80 °C až do vzniku ekvivalentníhc množství chloridových iontü, načež se provede izolace produktu. Pokud se použiji bazické látky ze skupiny zahrnujíci hydrogenuhličitan sodný, hydroxid sodný nebo draselný, terc. aminy, provede se izolace produktu oddělením vzniklého příslušného chloridu přidavkem vhodného rozpouštědla, zejména dimetylformemidu, a následným odstraněním rozpouětědla, s výhodou destilaci. Při použití anexu v OH formě, provede se izolace oddělenim roztoku obsahujíciho produkt od anexu nyní v C 1 formě a odstraněním přítomně vody ze získaného roztoku, s výhodou destilací.Předností tohoto vynálezu je jednoduchost přípravy této látky při zachování základních vlastností a snadné dostupnost výchozích surovín.Použitý amid kyseliny chloroctové lze připravit známým postupom ze základni kyseliny chloroctové esterifikací etanolem za katalytického působení silně kyselého katexu (Ind. Eng. Chem., gg, 1946, I 230),čímž se získá její etylester, který působením čpavku přejde v chloracetamid (org. Synthesis Coll. Vol. I. 152). Z chloracetamidu působením formaldehydu lze snadno odvodit N-metylolchloracetamid (Beil, g, 200/90 Q, 1 281) Dehydrohalogenaci takto připraveného N-metylolamidu kyseliny chloroctové působením bazických látek sa získá 1,3-oxazolidin-4-on. Snazšího postupu lze docílit přímo reakci amidu kyseliny chloroctově s formaldehydem v přítomnosti bazické látky.Z použitých bazických látek se Jedná 0 hydrogenuhličitan sodný, hydroxid aodný nebo drsselný, terbiární aminy, Jako např. metylmorfolin, dimetylaminoetanol, dále pyridin, K-ety 1 piperidin nebo anex v OH formě. Ahex navíc poskytuje výhodu snazäi seperace produktu odfiltrovánim pryskyřice a odpařenim vody.Izolace produktu od vzniklého chloridu použité báze se provede rozpuštěním ve vhodnám rozpouätědle, jako např. dimetylformamidu, tetrahydrôfuranu nebo v jiném rozpuuštědle,v němž je 1,3-oxazolidin-4-on rozpustný a v němž se přísluäný chloríâ nerozpouští. Roztok se od chloridu oddělí filtrací a filtrát se odpaři. V případě použití anexu se provede separace roztoku riltrací a voda z filtrátu se odpaří. Surový produkt lze vyčístit běžnou technikou překrystalováním z vhodného rozpouštěďla nebo směsi rozpouštědel.Předmět vynálezu je dále doložen příklady provedení. Příklad 1Směs 9,35 g chloracetamidu, 6,1 g 37 roztoku formaldehydu a 8,4 g NaHC 03 byla vložena do skleněné baäky, spojené s měrnou trubicí pro měření objemu uvolněného C 02 a za míchání třepánim zahřívána na lázni 6 h na 20 °C, 8 h na 60 °C a 10 h na 80 °C. Po 24 h reakce se uvolnilo celkem 2 350 ml C 02 5 postupně se vše rozpustilo na čirý roztok. Roztok byl za sníženého tlaku odpařen k sucho a zvážen. Bylo získáno 14,5 g bílé, mazlavé hmoty, nerozpustné v benzenu, etanolu, acetonu, rozpustné ve vodě a dimetylformamidu. Odparek byl rozpuätěn ve 40 ml dimetylformamidu při 60 °C a za teple odfiltrován od nerozpuštěného chloridu sodného. Chlorid sodný byl pak promyt dímetylformamidem a etherem a vysuäen(získáno 5,2 g NaC 1, vypočteno 5,8 g). Z filtrátu, spojeného s dimetylformamidem po promytí chloridu sodného byl odpařen dimetylformamid za sníženého tlaku. Bylo získáno 9,3 g nažloutlé, polotuhé až tuhé hmoty, obsahu N 14,5 . Produkt nelze bez rozkladu destilovat a byl opakované překrystalován ze směsi dimetylformamid a etanol. Získény bezbarvé krystalky o teplotě tání 82 až 85 °C a obsahu N 15,85 (vypočteno pro 1,3 oxazolidin-4-on moazu).9.3 B chloracetamídu bylo rozmícháno ve směsi 10 g 37 roztoku formaldehydu a 25 ml destilované vody, obsahující 50 ml anexu OSTION AEF (výměnné kapacita ,9 ekv./T). Směs se nechá reagovat za občasného protřepání při teplotě místností po dobu 48 h. Pak byl anex od kapaliny oddělen na fritovém filtru, dvakrát promyt 50 ml destilované vody a ostře odsát. Spojené filtráty byly za sníženého tlaku odpařeny k suchu. Bylo zfskáno 14 g pryskyřičnê polotuhé hmoty. Překrystalovánim z dimetylformamidu se získají krystalky o teplotě tání 82 až 84 OC, s obsahom dusíku 15,9 hmot. .1. Způsob přípravy 1,3-oxazolidin-4-onu, vyznačující se tím, že amid kyseliny chlorocíové se podrobí reakci s formaldehydem v přitomnosti bazických látek vázajících vzniklý chlorovodík, zejména hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu sodného nebo draselného, teroiárních aminů, anexu v OH formě, při teplotě 20 až 80 °C až do vzniku ekvívalentního množství chloridových iontů, načež se provede izolace produktu.2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že izolace produktu při použití bazických látek ze skupiny zahrnující hydrogenuhličitan sodný, hydroxid sodný nebo draselný, terciární aminy, se provede oddělením vzniklého příslušného chloridu přídavkem vhodného rozpouštědla, zejména dimetylformamídu, e následným odstraněním rozpouštědla, s výhodou destilací.3. Způsob podle bodu , vyznačující se tím, že při použití anexu v OH formě se prove» de izolace oddělením roztoku obsahujícího produkt od anexu v C 1 formě a přítomná voda se odstraní, s výhodou destilací.

MPK / Značky

Značky: způsob, přípravy, 1,3-oxazolidin-4-onu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-217938-zpusob-pripravy-13-oxazolidin-4-onu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy 1,3-oxazolidin-4-onu</a>

Podobne patenty