Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je materiál pro zinkoxidovou elektrografii, který obsahuje kysličník zinečnatý, dielektrické nosné médium a další přísady s funkcí senzibilizátorů. Použitý kysličník zinečnatý je charakterizován tím, že jeho hodnota luminiscence v oblasti vlnových délek 380 nm je alespoň 50 % hodnoty luminiscence v,oblasti 380 nm kysličníku zinečnatého, vytvářejícího elektrografický materiál s absolutním číslem obecné citlivosti větším než 90 V.s-1 , a hodnota luminiscence v oblasti vlnových délek 520 nm je maximálně 200 % hodnoty luminiscence v oblasti 520 nm kysličníku zinečnatého, vytvářejícího elektrografický materiál s maximální hustotou větší než 0,4.

Text

Pozerať všetko

AOBIEVY vmcy JOSE ing. csc., NEPRAŠ nmoš ing. CSc., rmunxcn,(75) GAŠ BOHUSLAV RNDr. CSc., PRAHA, mmm FRANTIŠE( dipl. tech., o °V° PuwUsIcE, nvoäxćmç Ivo ing., HRADEC KRÄLOVÉ, vxšxçovszct OLDŘICH ing., BoHUMIN, mmm MIROSLAV ing., OSTRAVA, špác .mosmv ing., plánom,HOŠEK JAN, ČÄBELA 41111, ČESKÝ BROD(54) Zinkoxidový eléktrografický materiálPředmětem vynálezov. je materiál pro zinkoxidovou elektrografii, který obsahuje kysličntk zinečnatý, dielaktrické nosné médiug a další. pŕísady s funkci senzibílizátor .Použitý kžsličníl zinečnatý je charakterizován tim, e jeho hodnota luminiscange v oblasti vlnových délek 380 nm je alespon 50 hodnoty luminiscence v oblasti 380 nm kyslićníku zinečnatého, vytvářežícího elektrografickš materiál s absolutn m číłlem obecné cit ivosti větěim než 90 V.s , a hodnota luminiscence v oblasti vlnových délek 520 nm je maximálně 200 ä hodnoty luminiscence v oblasti 520 nm kysllčníku zinečnatého, vytvářejícího elektro rafický materiál s maximální hustotou větš než 0,4.vynález -se týká materiálu pro ainkoxidovou elektrografii, který obsahuje kysličník zinečnatý, dielektrickć nosné médium a další příssdy s funkcí eenzibilizátorů.Materiály pro zinkoxidovou eloktrogrsfii, kde se jako vlastní fotopolovodivý pignentpoužívá kysličník zinečnatý, jsou známy v různých variántách lišíoíchąse dalšími přísedamii výelednými vlastne smi .Základními požadavky na materiál pro zinlcoxidovou elektrografii jsou dostatečně absolutní číslo obecná citlivosti a dostatočné maximální hustota. Napr. podle normy ČSN 66 6663 mají mít elektrografické papíry absolutní číslo obecná citlivosti 90 až 180 Vw a maximální hustotu nejméně 0,4. Valid vliv na výslednou jakost materiálu. pro elektrogratii má kysličník zinečnatý. Při výrobě zinkoxidových elektrografickýchmateriálů bylo zjiätäno,že při dané receptuŕe vyhovují pouze některé vzorky kysličníku zinečnatého.Bylo provedeno zevrubne žkoumání fyzikálních vlastností jednotlivých typů kyaličníku zinečnatého a byla hlsdána metoda, která by umožnila objaktivní, spolehlivá a rychlá určení ryzikálních charakteristík kysličníku zinečnatého, která by byly v relaci a vlsstnoetmi,požadovanými pro použití v elsktrografii.Měření rentgenových spekter, spektrální analýza stopových prvků, sítová analýza,měření dielektrických vlastností, měření specifického povrchu a elektronová mikroskopie jsou metody časové velmi náročné a navíc, jednotlivé aplikované, nepostihují současně nej důležitější vlastnosti kysličníku zinečnatého z hlediska jeho vhodnosti pro elektrogřsflcké materiály. Absolutní číslo obecné citlivosti a maximální hustota i další vlastnosti mate riálu pro elektrografii se určovaly až po provedení laboratorního polevu matąg-iálu na příslušnou podložku a zhotovení zkuäebních kopií, což je opět metoda časově náročná a neumožňuje rychlý předběžný výhěn kysličníku zinečnstěho.Bylo již popséno vytváření vhodných materiálů pro elektrogrefii s regulovstelnými vlastnostmi na základě kritéria, daného pomärem intenzit luminiacence lqsličníku zinečnetáho v ultrafialové a viditelné oblasti. Toto kritérium jednoznačne vyjadřuja pouäitelnost kysličníku zinečnatáho implicitně z hlediska citlivosti i maximální huetoty výsledného elektrografiekého materiálu, neudává však tyto vlastnosti explicitně.Nyní bylo nalezeno, že změření luminiscenčního spektra kysličníku zinečnatého poskytne hlubší výpověč o vlastnostech výsledného elektrografickáho materiálu. Intenzita luminiscence kysličníku zinečnatěho v oblasti vlnových dělek 380 nm je přímo úmerne absolutnímu číslu obecně citlivosti elektrogrsfickéhn materiálu a intenzita luminiscence v oblasti vlnových délek 520 nm je nepřímo úměrná maximální hustotě výsledného elektrografickéhoMateriál pro elektrogrsfii podle vynñlezu je tvořen kyslimíkem zinečnatým, dielekłtrickým nosným mádiem s přísadami s funkcí senzibilizátord, přičemž hodnota luminisoence v oblastí vlnových délek 380 nm je alespoň 50 29 hodnoty luminiacence v oblasti 380 nm kysličníku zinećnatého vytvářejícího elektrogrsrický materiál s absolutním číslem obecná citlivosti větším než 90 V.s a hodnota luminiscence v oblasti vlnovýeh délek 520 nm je maximálně 200 hodnoty luminiscence v oblasti 520 nm kyeličníku zinečnatâho vytvářejícího-elektrografický materiál s maximální hustotou větší než 0,4.Výhoda vynálezu spočíva v tom, že umožňuje ne základě změření luminiacsnco kysličníku zinečnatáho vytvářet materiály pro elektrografii daných vlastností. Dále umožňuje vytvářet materiály pro elektrografii tak, že se použije sme různých typů kysličníku zinečnatého tak, aby výsledný elektrograficlcý materiál měl určitou hodnotu abeolutního čísle obecnácitlivosti s určitou hodnotu maximální hustoty.Předmět vynálezu je blíže osvětlen v následujících příkladoch, kde 1380, resp. 1520 znamenají hodnotu intenzity luminiacence kysličníku zinećnatého v oblasti 380, resp. 520 nm.Směs 300 ml toluenu, 80 g VAC-kopolymeru (50), ID g styrenctylakrylátového kapelymeru a 350 g ZnO (1330 37, 1520 27) se cýiisperguje a po ochlazení se senzibilizude přídavkom 4 m 1 fluoresceinu (139 roztok sodné soli v etanolu a 2 ml bromfenolové modři (15 roztok v etanolu).Po nanesení uvedeného elektrografického materiálu na podložku sa materiál exponoval a vyvolával v běžných elektrostatických pŕístrojích. Byly změřeny tyto hodnoty absolutní číslo obecné citlivosti B 5 51.3 maximální hustota 0,67Směa 300 ml toluenu, 80 g VAC-kopolymoru (50), 10 g stýrcnotylnkrylátověho kapelymeru a 350 g ZnO (E 380 52, 1520 26) byla zpracována a senzibilizována stejnym postupem jako v příkladu l. U materiálu byly změřeny tyto hodnotyabsolutní číslo obecné citlivosti 139 V.s 1Směs 300 ml toluenu, 80 g VAC-kopolymeru (50), 10 g styrenetylakrylátováho kopolymeru a 350 s ZnO (1380 33, X 520 48) se disperguje a po ochlnzoní se senzibilizuje přídavkem 4 m 1 0,154 roztoku Rhodaminu B v etanolu a 5 /ul 2 roztoku ZnC 12 v etnnolu.Po nanesení uvedeného elektrografického materiálu na podložku se materiál exponovala vyvolával v běžných elektrostatických přístrojích. U materiálu byly změřeny tyto hodnoty absolutní číslo obecné citlivosti 148 V.s 1 i maximální hustota 0,44Směs 300 m 1 toluenu, 80 g VAC-kopolymeru (50), 10 g styrenetylakrylátověho kopolymeru a 350 g ZnO (1380 33, 1520 18) byla zpracována a senzibilizována stejný způsobem jako směs v přílcladu 3. U materiálu byly změřeny tyto hodnotyabsolutní číslo obecné citlivosti 147 msZinkoxidový elektrografický materiál, tvorený kysličníkem zinečnatým, diolektrickým nosným médiem a přísadami s funkcí senzibilizétorů, vyznačený tím, že hodnota luminiscen ce kysličníku zinečnatého v oblasti vlnových délek 380 nm .je alespoň 50 5 hodnoty luminiscen-ice v oblasti 380 nm kysličníku zinečnatáho, vytvářejícího elektrografický materiál s absolutním číslem obecné citlivosti větším než 90 V.s 1, a hodnota lmniniscence v oblasti vlnevých délek 520 nm je maximálně 200 hodnoty luminiacence v oblasti 520 nm kysličníku zinečnatého, vytváŕejícího elektrografický materiál s maximální hustotou větší než 0,4.

MPK / Značky

Značky: zinkoxidový, materiál, elektrografický

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-217927-zinkoxidovy-elektrograficky-material.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zinkoxidový elektrografický materiál</a>

Podobne patenty