Kysličník zinečnatý pro zinkoxidovou elektrografii

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká kysličníku zinečnatého pro zinkoxidovou elektrografii tvořeného krystalickým produktem spalování zinku. Obsahuje alespoň 30 % hmotnosti produktu s velikostí částic v rozmezí 0,05 až 0,4,um a alespoň 30 % hmotnosti produktu s velikostí částic vyšší než 0,4 až 2 ,um. Materiál pro zinkoxidovou elektrografii vyrobený z kysličníku zinečnatého těchto vlastností vykazuje velkou maximální hustotu i velké absolutní číslo obecné citlivosti.

Text

Pozerať všetko

rrr P o PIS vv NÁ L E z u 217926(75) VENGL JOSEF in . csc., NEPRAŠ maš CSc., P UBIGE,Am vynálezu GAŠ BOHUSLAV GSc., PRAHA, MAL rum EK di 1. t. ch.,PARDUBICE nvo n vo ing., mnm KRĚO(54) Kyšličník zinečnatý pro zinkoxidovou ehktrografllvynález se týká kysličniku zinečnatého pro zinkoxidovou elektrografii tvořenéhc kryataliokým produkteg spalování zinku, Obsahuje alespon 30 hmotnosti produktu s velikosyi částic v rozmezí 0,05 až 0,4 zum a alespon 30 96 hmotnosti produktu s velikosti částic šší než 0,4 až 2 mm.Materiál pro z nkoxidovou elektrografii vyrobený z kysličníku zinečnatého těchto vlastnosti vykazuje velkou maximální hustotu i velké absolutní číslo obecné citlivosti.Vynález se týká kysličníku zinečnatého pro zinkoxidovou elektrografii tvořeného krystálickým produktem s nesteánou velikosti ćástic.Materiál pro zinkoxidovou elektrografii obsahuje kysličník zinečnatý, dielektrioké nosné médium a další přísedy s funkcí senzibilizátord. Doposud pouzívaxąýekysličník zinečnsty pro uvedená účely se vyráběl spolováním zinkovýoh par ve vzduchu, přičemž rozptýlený kysličník zinečnatý se po spálení vedl nejprve soustavou usázovákü a cyklonů a nakonec na zvukávová nebo Jiné filtry. To mělo za následok, že v usazovácích nebo cyklonech se zachytily podíly kysličníku zineěnetého především s hrubšími částicemi a ve filtrech podíly kysličníku zinečnntého především s jemnějäími částicemi.Pro materiál pro zinkoxidovou slektrografii se používal pouze kysličník zinečnetý zschycerxý na filtr-ach, tedy s jemnějäími částicemi, materiál vykazoval pak sice velkou maximální hustotu, měl však malé absolutní číslo obecné citlivosti. Byly konáuy i pokusy používat pro materiál pro elektrogxy-efii kysličník zinečnatý zachycený v cyklonech nebov usazovácích, materiál měl sice vyhovující .absolutní číslo obecná citlivosti, avšak malou kVýše uvedené nedostatky nemá kysličník zinečnstý pro zinkoxidovou elektrografii podle vynálezu, jehož podstatou je to, že obsahuje současně. hrubší i jemnější částice kysličníku zinečnatěho vznikající při spalování zinku. Kysličník zinečnatý pro zinkoxidovou elektrografii podle vynélezu je tvořen krystslickým produktem spalování zinku s obsahuje alespoň 30 56 hmotnosti produktu s velikosti čántic v rozmezí 0,05 až 0,4 m a alespoň 30 hmotnosti produktu s velikosti části vyšší než 0,4 až 2 mm. Toho lze výhodné dosáhnout tím,že podíly kysličníku zinečnatého s hrubšíml s Jemnäjěími čáeticemi, odebíraná v různých částech výrobního zařízení, se smísí v určitém poměru, nebo tím, že výrobní zařízení je navrženo tak, aby Veškerý vznikající kyaličník zinečnatý byl odebírán v jednom místě.Výhoda vynálszu spoöívá v tom, že materiál pro zinkoxidovou elektrografii vyrobený s použitím kysličníku zinečnstěho s obsahem jemnějšíoh i hrubších částic vykazuje velkou maximální hustotui velké absolutní číslo obecná citlivosti.Navíc se dá různým poměz-em při míchání podílü kysličníku zinečnatého s jemnějšími a hrubšími částicami dosáhnout regulace vlastností materiálu pro elektrografii.vynález .je blíže osvětlen v následujících příkladech. Optimální expozice, uváděná v příkladech, je veličina vyjadřující oitlivost materiálu je nepřímo úměrná absolutnímu číslu obecné citlivosti.Vzorak A kysličník zinećnatý z usazováků - hrubší velikost částic 0,5 až 2 zum. Vlastnosti slektrogrąfického materiálu vyrobeného z vzorku A kysličníku zinsönatého max. hustota 0,37 optimální expozice 4,5 s- Vzorek B kysličník zinoönstý z filtr-ü - jemnějěí velikost částic 0, až 0,4 mVlastnosti elektrograticksho materiálu vyrobeného ze vzorku B kysličníku zinećnatoho msx. hustota. 0,67 optimální expozice 7 sVzorek C kysličník zinečnatý - směs vzorku A a vzorku E v poměru 14. Vlastnosti elektrografického materiálu vyrobeného ze vzorku CKysličník zinečnatý pro zinkoxidovou elektrogrefii tvořený krystalickým produktemspalování zinku, vyznačený tím, že obsahuje alespoň 30 96 hmotnosti produktu s velikosti části v rozmezí 0,05 až 0,4/um a alespoň 30 76 hmotnosti produktu s velikosti částic vyšší

MPK / Značky

Značky: elektrografii, kysličník, zinkoxidovou, zinečnatý

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-217926-kyslicnik-zinecnaty-pro-zinkoxidovou-elektrografii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kysličník zinečnatý pro zinkoxidovou elektrografii</a>

Podobne patenty