Kombinovaná viacúčelová priečna, plošne lisovaná dutá doska na báze dreva

Číslo patentu: 216253

Dátum: 28.11.1980

Autori: Koleková Irena, Vargová Marta, Popík Michal, Repka Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kombinovaná viacúčelová, priečna, plošne lisovaná dutá doska na báze dreva, so zníženou horľavosťou, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zdvojenej priečnej dutej stredovej nosnej polvrstvy (1), hrúbky 30 až 60 mm, tvorenej zmesou 40 až 60 hmot. % hrubo mletej stromovej kôry, 20 až 25 hmot. % expandovaného granulovaného perlitu, 15 až 20 hmot. % ohňovzdorne impregnovaného lignocelulózového vlákna a 5 až 25 hmot. % nehorľavého fenolického lepidla alebo silikátového tmelu, ktorá je opatrená na obidvoch stranách zalisovanou výstužou zo sklenenej mriežky (2) a vrchnou krycou vrstvou (3) hrúbky 1 až 5 mm zo zmesi 40 hmot. % jemných drevných častíc a 60 hmot. % Sorellovho cementu, upravenou ohňovzdorným náterom.

Text

Pozerať všetko

okno ho VYNÁLEZY A A omavv(54) Kombinovaná viacúčelová priečna, plošne lisovaná dutá doska na bázeVynález rieši kombinovanú viacúčelovúpriečnu, plošné lisovanú d-utú dosku na báze dreva so zníženou horľavostou.Doteraz vyrábané dosky na báze minerálnych látok, najmä azbestu, čadičových a sklenených vlákien sú rovnako vysoko ohňovzdorné, ale málo pevné, krehké a pomerne tažké(ezalít, dupronit, izomín), .pretože sa lísujú pliošným spôsobom bez vyľahčujúcioh krurhových otvorov. Ako konštrukčný materiál ich možno ,použiť len v kombinácii s oceľovými témami, ktoré sú však vdeficiizným materiálom. Súčasná výroba dverí so zníženou horľavostou z uvedených materiálov v podnikoch miestneho hospodárstva má remeselný charakter a je značne pnacná. Známe sú tiež sendvičové dosky na báze spenenýoh plastov(polystyrén, polyuretán) na veľkoplošných drevný-oh materiálov (DTD, DVD), ktoré sú ľahké, ale majú nízke pevnostné vlastnosti a nízku požiarmi odolnosť. Ohňovzdosmá impregnácia hotových výrobkov »do hmoty je obtiažna. V súčasnosti vyrábané domové dvere na báze »dreva sú v podstate voštinové dosky plášťované drevenou dyhou alebo DVD na povrohove upnavované pomocou lakov, ktoré nespĺňajú ptržiadavky požiarnej odolnosti ani odolnosť proti prerazeniu. Pozwdĺžne duté, drevotriesková Výtĺaéne lisované dosky typuKreibaum nie sú ohňovzdorné, ich pevnosť V chybe a odolnosť proti prerazeniu je nizka,preto/že drevené triesky sú. usporiadané na priečnom priereze v priečnom smere. Tepelno a zvukovo-izolačné vlastnosti sú taktiež nevyhovujúce. Ani po »opláštovaní kreibaumdosiek povrchovou dyhou alebo DVD nie je možné idh používať ako k-onštrukčné dosky. Plošne lisované duté drevotrieskové dosky alebo kôrové dosky sa v súčasnosti ešte nevyrábajú.N evýnhody známeho stavu v značnej miere vodstnaňuje kombinovaná viacúčelové pxrieěima,plošné lisované duté doska na Ibáze dreva, so zníženou horľnavosťou podľa vynálezu, ktorej podstatou je oo, že pozostáva zo zdvojenej priečnej dutej stredovej nosnej polvnstvy,hrúbky 30 až 60 mm, tvare/nej zmesou 40 až 60 hmot. 0/0 hrubo mletej stromovej kôry, 20 až 25 hmot. 0/0 expandovaného granulovaného perlitu, 15 až 20 hmot. 0/0 ohňovzdorne impregnovaného lignocelulózového vlákna a 5 až 25 hmot. 0/0 nehorľavého fenolického 1 e pidla alebo silikátového tmelu, ktorá má na .obidvoch stranách zalisovanú výstuž zo sklenenej mriežky a vrchnú kryciu vrstvu hrúbky1 až 5 mm zo zmesí 40 hmot. 0/0 jemných drevných častíc a 60 hmot. 0/0 Sorellovho cementu, upravená ohňovzdorným náterom.Doska a výrobky z nej, podľa vynálezu, sú dostatočne pevné, majú dobré tepelne-izolačné vlasmosti, zvýšenú požiarnu odolnosť, preto sú priakticky použiteľné V stavebnom stolárstve. Hlavná surovína nia jej výrobu, hrubo mletá Stromová kôra predstavuje v súčasnosti nevyužitý drevný odpaId. Hlavnou výhodou kombinovanej dosky podľa vynálezu je jej ľyaihká surovínová dostupnosť z domácích drevnýohodpxaxdov, dostatočné pevnosť, nízka váha .a lepšie tepelne-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti -oproti minerálno-vlákniutým doskám a sendvičovým panelom z plastov.Príklad prevedenia kombinovanej viacúče lovej priečnej dutej dosky je znázornený napnipojernom výkrese, lode na. obr. 1 je .čelný pohľad nia kotnbinwovanú dosku a obr. 2. rez doskou.Do .miešacej nádoby rotačnej planétovej miešvačky sa nasype 50 kg hrurbo mletej .alebo.sekanej stmrekovej kôry, 20 kg expemedovamého grwanulowaného pervlitu, 20 kg ohňovzdorne impregnovanej seikuanej slamy a 10 kg nehor ľavéaho fenolíckêho lepidla ty-pu Umaform. Zmes sa zamíeš»a, nasype do foriem dvojetážového hydraulíckého lísu s dutými otáčavými valcamí a plošne diskontínuálne sa lisuje za súčasného iaimnovamría sklenenou mriežkou typu Perlimka pri t 180 °C a tlaku 6 kp/omz. Potom sa .dosky .vyberú vo forme dvoch polovičných dutýoh priełčnyoh profilov, jednostranne hladkých a jednostranne vyľahčených polkruhovýmí otvormi. Takto vzniknutá doska sa Olplatrí z obidvoch .strán krycímí vrstvami hrúbky 1 až 5 mm zo zmesi 40 kg jemných drevmýoh »častíc (hobliny, ppiliny,triesky) a 60 kg Sorellovho cementu. Povrchi sa upraví ohňlovzdorným náterom typu Pla mor alebo síñzikáltovým tmel-om.Kombinovaná viacúčelová doska podľa vynálezu je použiteľná na výrobu pevných a ľahkých ohňovzdorných dverí s požiamou odolnosstou 30 axž 60 min. a talçtiež panelov »do .drevsostavíob, resp. obklłaid-ov stien a stropov.Kombinovaná viacúčelové, priečne, plošne lisovaná dutá doska na báze dreva, so zníženou horľavostou, Vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zdvojenej priečnej dutej stredovej nosnej polvrstvy (1), hrúbky 30 až 60 mm,tvorenej zmesou 40 až 60 hmot. 0/0 hrubo mletej stromovej kôry, 20 až 25 hmot. 0/0 expandovaného granulovaného perlitu, 15 až 20 hmot. 0/0 ohňovzdorne impregnovaného ligno celulózového vlákna a 5 až 25 hmot. 0/0 nehorľavého fenolického lepidla alebo silikátového tmelu, ktorá. je opatrená na obidvochstranách zalisovanou výstužou zo sklenenej mriežky (2) a vvrohnou krycou vrstvou (3) hrúbky 1 až 5 mm zo zmesi 40 hmot. 0/0 jemných drevných častíc a 60 hmot. 0/0 Sorellovho cementu,upravenou ohňovzdorným náterom.

MPK / Značky

Značky: dutá, priečna, báze, lisovaná, dřeva, viacúčelová, plošné, doska, kombinovaná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-216253-kombinovana-viacucelova-priecna-plosne-lisovana-duta-doska-na-baze-dreva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaná viacúčelová priečna, plošne lisovaná dutá doska na báze dreva</a>

Podobne patenty