Mikropáskový rezonátor

Číslo patentu: 215848

Dátum: 20.12.1983

Autor: Hoffmann Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká mikropáskového rezonátoru použitelného ve struktuře mikropáskového vedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad vrchní stranou substrátu základního mikropáskového vedení je v nastavitelné vzdálenosti umístěn nosič, posuvný v rovině rovnoběžné s vrchní stranou substrátu, nesoucí rezonanční strukturu. Mikropáskového rezonátoru lze využít k impedančnímu přizpůsobení, např. v mikrovlnných oscilátorech, k nastavování držáků diod, k optimalizaci přechodů z mikropáskového vedení na vedení jiných typů apod.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEW (451 Vydáno zo 12 33(75) Autuor vynálezu HOFFMANN KARĚL ing., PRAHAvynález se týká mikropáskového rezonátoru použitelného -ve struktuře m-ikropáskového vedení.Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad vrchní stranou substrátu základmĺho míkropáskového vedení e v nastvav-iutelvné vzdálenosti umístěn no~ sič, posuvný v rovině rovnoběžné s vrchní stranou substrátu, nesoucĺ rezunanční strukturu.Miknopáskovéhn rezonájoru lze využít k impedančnímu přízpůsobeni, např. v mikrovlnných oscilátorech, k na-stavování držáků dviod, k optimalizaci přech-odů z mikroxpáskového vedení na vedení jiných typů apocl.vynález se týká mikropáskového rezonátoru použitelného ve struktuře mikropáskového vedeníDosud známé mikriopáskové rezonátory jsou vytvářeny z úseků miknoąpáskových vedení neho pomocí vodivých ploch na horní ploše substrátu mikropáskového vedení, vyrobených stejnou tenkovrstvou technologií jako mikro-páskové vedení. Základními vlastnostmi těchto rezonátorů,vyplývajícími z technologie výroby, jsou jejich pevné rozměry a poloha na substrátu. Rezonáío ry lze tedy jen obtížné přelradovat, například obrušováním jejich rozměrů, což je ovšem proces nevratný. en obtížné, popří-padě vůbec, nelze měnit velikost navázání rezonátorů na základní mikropáskové vedení. Nelze měnit ani jejich polohu podél závkladního mikropáskového vedení.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny mikropáskovým rezonátorem na základním mikropáskovém vedení podle vynálezu. eho podstata spočívá v tom, že nad vrchní stranou substrátu základního mikropáskového vedení je v nastavitelné vzdálenosti umístěn nosič, posuv-ný v rovině rovnoběžaíé s vrchní stranou substrátu, nesoucí rezonanční strukturu. Část rezonaiíčiíí struktury se nachází v blízkém okolí mlkropásku základního mikropáskového vedení, popřípadě mikropásek překrývá.Z mikropáskového rezonät-oru podle vynálezu lze dosáhnout jednoduchým způsobem změny rezonanční frekvence i velikosti vazby mezi rezonanční strukturou a základním mikropáskovýn. vedením. Dále lze polohu rezonanční struktury podél tohoto vedení snadno měnit.Rezon-anční struktura mikropáskového rezonátoru může být tvořena dielektrickýml nebo masnetickýmí materiály umístěnýrni na nosiči. e-livýrobě použít stejnou výrobní technologii jako k výrobě základního mikropáskového vedení. Poměrná permitivita nebo permeabilita nosiče struktury může být popřípadě vzhledem k poměrně permitivitě nebo permeabilitě substrátu zäkladního mikropásko-véhovedení natolik nízká, že podstatné neovlivňuje rozložení elektromagnetického pole na základním mikropáskovém vedení. Zjednoduší se tím návrh rezonátoru. Vhodná je například kombinace korundového substrátu a polystyrenového nosiče. Technická realizace rezonátoru může mít variabilní konvstrukci při dodržení výše uvedených elektrických a mechanických vzájemných funkčních závislostí jeho jednotlivých částí.vynález je blíže popsán na příkladu provedení podle výkresu.Mlkropásknvý rezonator podle vynálezu je vytvořen nad vrchní stranou substrátu 4 z korundu základního mikropáskového vedení 5, kde je v nastavitelné vzdálenosti umístěn nosič 2, po suv.ný v rovině rovnoběžné s vrchní stranou substratu 4, nesoucí rezonanční strukturu 1 ve formě páskového vedení ve tvaru písmena U.Mezi nosičem 2, který je vytvořen z polystyrenu, a su-bstírátem 4 základního- mikropáskového vedení 5 jsou umístěny podložky 3, které určují maximální vzdálenost rezonanční struktury 1 od horní plochy substrátu 4. Tuto vzdálenost lze měnit přítlakem vyvozovaným šroubem ve směru šípky, který prohýbá nosič 2 a současně fixuje jeho polohu. Změnou velikosti přítlaku lze měnit velikost vazby mezi rezonanční strukturou 1 a základním mikropáskovým vedením 5. Po uvolnění šroubu nebo po překonánítřecí síly lze nosičem 2 po hor-ní ploše substráiuMikropäskový rezonátor pracuje tak, že část rezornamční struktury 1, nacházející se v blízkém okolí mikropásku zakladního mikropáskového vedení 5, zasahuje do oblasti silného elektromagnetického pole, které se šiří podél tohoto vedení, a zprostředkovává elektromagnetickou vazbu mezi rezonanční strukturou 1 a základním mikropáskovým vedením 5. Rozměry vzdálenější části rezonanční struktury 1, která leží vně této oblasti, je určena rezonanční frekvence. Při posuvu nosiče 2 ve směru kolmém na mikropásek základního mikropáskovéhovedení 5,v rovině rovnoběžné s horní plochou substrátu 4, popřípadě při otáčení nosiče 2 V této rovině,se mění rozměry té části rezvonanční struktury 1,která leží vně výše zmíněné oblasti, a tím i její rezonanční frekvence. Posuvem nosiče 2 ve směru kolmém k substrátu 4 se mění velikost vazby mezi rezonanční strukturou 1 a základním mikropáskovým vedením 5. Posuvem nosiče 2 podél mikropásku lze spojitě měnit polohu rezonanční struktury 1 podél základního mikropáskového vedení 5.Vlastnosti rezonátoru byly zjišťovány měřenim průchozího útlumu na základním mikropáskovém vedení vytvařeného rezonantorem. Měření bylo prováděno v pásmu 8 až 12,4 GHz na 50 Q miknopáskovém vedení. Bylo dosaženo přeladitelnosti rezonátoru v celémměřeném pásmu. Maximální průchozí útlum byl přitom nastavitelný v rozsahu 0 až asi 30 dB. Pokles průchozího útlumu o 3 dB odpovídal odchylce od rezonanční frekvence asi 80 až 100 MHz.Mikropáskový rezonätor umožňuje na mikropáskovém vedení realizovat jednoduše přeladitelné filtry, popřípadě v širokém rozsahu měnitimpedanci v určité referenční rovíně na mikro paskovém vedení a tuto referenční rovinu podél vedení posouvat. V mikropásknové struktuře lze tedy mikropáskového rezonátoru využít k impedančnímu přizpůsobení, například v mikrovlnných oscilátorech, k nastovování držákü dtod,k optimalizaci přechodu z mikropáskového vedení na vedení jiných typů apod.ností umístězn nosič 2 posuvný v rovině rovnoběžné s vrchnĺ stranou substrátu 4, nesoucí rezonanční svtrukturu 1, například ve formě páskového vedení.Míknopáskový rezonátor na základním mikropáskovém vedení, vyznačujícĺ se tím, že nad vrchní stranou substrátu 4 základního Iníkropáskového vedení 5 je v nastavitelné vzdále 215848

MPK / Značky

Značky: rezonátor, mikropáskový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215848-mikropaskovy-rezonator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mikropáskový rezonátor</a>

Podobne patenty