Zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou

Číslo patentu: 215843

Dátum: 20.12.1983

Autor: Frček Vojtěch

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro výrobu statorových svazků elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou stáčením vydrážkovaného a vyděrovaného plechového pásu, opatřeného odvíjecím ústrojím a lisem s vystřihovacím nástrojem. Účelem vynálezu je omezit na minimum proložení plechů v drážkách a zajistit přímost drážek. Tohoto účelu je dosaženo tím, že podávací ústrojí lisu je tvořeno navíjecím ústrojím otočným po krocích jejichž úhlová velikost je rovna úhlové rozteču drážek. Navíjecí ústrojí je s výhodou poháněno elektrickým krokovým motorem napájeným z řídicí jednotky opatřené čidlem skutečné tloušťky plechu a čidlem okamžité velikosti navíjeného svazku. Tak je rovněž vyloučen vliv nestejnoměrné tloušťky zpracovávaného plechu.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu FRČEK VOITĚCH ing. CŠC., BRNO54 Zařízení pro výrobu slalornvých iader elektrických strojů točlvýchvynález se týká zařízení pro výrobu statorových svazků elektnických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou stáčením vydräžko ného odvijecívm ústrojím a lisem s vystřihovacíni nástrojem. Účelom vynálezu je omezit na minimum ,proložení plechů V dľáŽkáC-h a zajistit přímost dräžek. Totosto účelu je dosaženo tím, že podávací ústrojí lisu je tvořeno navíjecim ústrojírn otočným po krocích jejichž úhlová ve« likost je rovna úhlové rozteči drážek. Navíjecí ústrojí je s výhodou poháněno elektrickým krok-ovým motora-m napájeným z řídící jednotky opatřené čidlem skutečně tloušťky plechu a čid« lem okamžité velikosti naivíjeného svazku. Tak je rovněž vyloučen vl 1 v nest-ejnoměrné tloušťky zpracovávaného plechu.vynález se týká zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou svinováním vydrážkovaného a vyděrovaného pásu plechu, opatřené ho odvíjecím ústrojím s automatickou regulací.U známých zařízení je svitek nedrážkovaného plechu opatřen navíjecím ústrojím, odkud je pás plechu veden lisem pro vystřihování drážek pro vodiče statoroveho jadra a pás již vydrážkovaného plechu je dále veden do ústvojí pro svinování do svitku, přičemž toto ústrojí svinuje pás plechu automaticky po krocích, iodapovídajících úhlové rozteči drážek, která se zvětšuje s rostoucím průměrem svitku vydrážkovaného plechu. U tohoto zařízení je zajištěná tuhost svinuiého svitku vydrážkovaného plechu dvojici přítlačných válečků, které svírají pás plechu mezi lisem a svinovacím üstrojím. Úsek pásu plechu v lisu je napínán jen tahem, způsobovaným pří~ tlakem uvedené dvojice přítla~čných válečků a brzděním odvíjeného svitku nedrážkovaiíéhoplechu. Tah V tomto úseku je proto jiný než tah, jemuž je pás podroben V úseku mezi dvojici přítlačných válečků a svinovacím ústrojim. Na různost v tloušťce plechu v jednotlivých místech pásu plechu není zde vůbec brán zřetel. Proto vzdálenosti mezi drážkami v plechu vykazují značné odchýlky a u svinutého vydrážkovaného plechu nejsou drážky v přesném zákrytu.U některých zařízení je dvojice přítlačných válečků vůbec vynechána a pás plechu je napínan jen tahem SVĺuľlOVâCĺhů ústrojí.Aby se odstranily nepřesnosti v zákrytu drážek ve svitku, byla vytvořena zařízení, která vystřihují drážky až ve svinutém svitku postupně,jak se na svitek navinuje další závit pásu plechu. Uvnitř svitku je dwtý buben a kanály pro vedení střlížníku z vnitzřku bubnu k plechu na obvodu svitku. Počet kanálů odpovídá počtu drážek ve svitku. Stři-žník je umístěn uvnitř bubnua pohybuje se svisle postupně jednotlivými kanály, přičemž zvětšující se svitek plechu je. opřen vně o střižnici. Tímto zařízením lze však svíjei jen statorová jádąra s velkým středovým otvorem.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že podávací ústrojí je tvořeno navíjecím üstrojím pro svinování vydrážkovaného a vyděrovaiíěho pásu plechu, otočným po krocích, jejichž úhlová rozteč odpovídá počtu drážek na statorovém jádru, přičemž na vstupní straně lisu je v dráze posuvu pásu plechu uspořádána dvojice přítlaíčných vál-ců pro vyvození tabu zpracovávaného pásu plechu.Podle tohoto uspořádání vykonává svinovací ústrojí zastávající funkci podávacího ústrojí, přikaždém zdvihu lisu otáčivý pohyb, jehož úhlová rychlost je vždy stejná a odpovídá úhlové rozteči drážek statorového jádra. S rostoucím průměrem svitku se tedy zvětšuje i délka podání plechu do vystřihovacího nástroje a tudíž narůstá, jak je třeba, i skutečná rozteč vystři-hovaných drážek. Skutečná tlouštka je snímána čidlem, stejně tak jako skutečná tlouštka vyst-řihovaného plechu. Zjištěně hodnoty jsou vyhodnocovány řídící jednotkou, napájvející pohon navíjeciho ústrojí, která provádí korek-ci úhlové hodnoty každého kroku podle skutečněho stavu. Tím je dosahováno potřebné přesností drážkování plechu a tedy u výslexdných drážek ve svinutém jádru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkrese, na němž je zobrazeno uspořádání jednotlivých ústrojí pře-dmětného zařízení.Zařízení podle vynálezu sestává z lisu 1 s vystř-ihovacím nástrojom 2, do nějž je z odvíjecího ústrojí 3 s automatickým regulátorem 4 rychlosti odvíjení zaveden pás plechu 5. Podávání plechu 5 do vystřihovacího nástroje 2 je prováděno odtahováním pásu plechu 5 na výstupní straně lisu 1 svinovacím ústrojím 6 pro svinování vydrážkovaného plechu 5 do svitku 7, ktere vykonává otáčivý krokoivý pohyb. Každému zdv-ihu lisu 1 odpovídá krok svin-ovacího ústrojí B, jehož uhlová velikost je dana úhlovou roztečí drážek svinovaného svitku 7. S rostoucím průměrem svitku 7 se tedy zvětšuje délka podání pásu plechu 5 do vystřihovacího nástroje 2. Nutné předpětí pásu plechu 5 pro jeho správné svinutí na výstupní straně lisu 1 je vyvoláváno dvojici přítlačných válců B, us-pořádalných v dráze posuvu plechu 5 na vstupní straně lisu 1. Krokovaný pohyb je svlnovacímu ústrojí 6 udělován krokovým elektjromotorem 9 s hydraulickým posilovačem, Krokový elektromotor 9 je napájeun z řídící jednotky 1 U, na jejíž první korekční .Vstup 11. je přiváděn signál z čidla 12 skutečně tlouštky plechu 5, a na jejíž druhý korekční vstup 13 je přiváděn signál z čidla 14okamžitě velikosti navíjenêho svitku 7 plechu5. Čidlo 12 skutečně tlouštky plechu 5 je umístěno mezi přítlaíčnými válci 8 a vystřihovacím nástrojetn 2, čldlo 14 okamžité velikosti navíjeného svitku 7 plechu 5 snímá průměr svitku 7 plechu 5 v místě ukládání nového závitu. Při vystřihování každé drážky je řídící jednotkou 1 I prováděna kontrola velikosti rozteč-e dirážek s ohledem na zvětšující se průměr již navinuteho svitku 7 plechu 5 a tato hodnota je kompenzována podle skutečně zjištěná tlouštky v daném místě plechu 5, kde se provádí vystřihování. Tim se dosáhne požadované přesností drážkování navinutého svitku 7 plechu 5. Po navínutí svitku 7 plechu 5 se provede mechanické upevnění konce pásu plechu 5, například bodovým svařením.1. Zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou svínováním vydrážkovanéhov a vyděrovaněho pásu plechu, opatřené odvíjecím ústrojím s automatickou -regulací rychlosti odvíjení a lisem s vystřihovacím nástrojem, vyznačující se tím, že podávací ústrojí lisu 1 je tvořeno navíjecím ústrojĺm 6 pwro svinování vydrážkovaného a vyděrovanéht) pásu plechu 5, otočným po krocích, jejichž uhlová roztevč odlpovídápočtu drážek na statorovém jádru, přičemž na vstupní straně lisu 1 je v dráze posuvu pásu plechu 5 uspořádána dvojice přítlačných válců 8pro vyvození tahu zpracovávaného pásu plechu 51.2. Zařízení podle bodu 1, vyznąčující se tím,s navíjecí ústrojí 6 je otpatřeno pohonem tvoeííým krokovým elektromotorem 9 s hydraulickým posilovačem připojeným na výstup řídící jednotky 10, na jejíž první korekčnívstup 11 je připojeno čidlo 12 skutečnětloušťky plechu 5, umístěné mezi přítlačnými válci B a vystřihovacím nástrojem 2, a na jejíž druhý korekční vstup 13 je přlpojeno čidlo 14 okamžité velikosti Inavíjeného svitku 7 plechu 51.

MPK / Značky

Značky: strojů, jader, vzduchovou, rovinnou, elektrických, zařízení, točivých, mezerou, statorových, výrobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215843-zarizeni-pro-vyrobu-statorovych-jader-elektrickych-stroju-tocivych-s-rovinnou-vzduchovou-mezerou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou</a>

Podobne patenty