Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Číslo patentu: 215839

Dátum: 20.12.1983

Autor: Roháč Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší úkol lineární transformace napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, integrátor, komparátor a zdroj. Napětí na výstupu můstku, které je úměrné jeho napěťovému přenosu, je integrováno a tento integrál je porovnáván s napětím odvozeným z napětí, kterým zdroj napájí vstup můstku. Po dosažení shodnosti komparátor zajistí změnu polarity napětí na výstupu zdroje a děj se opakuje, přičemž frekvence přepínání je přímo úměrná přenosu můstku. Zapojení je použitelné všude, kde za účelem přenosu či zpracování informace se požaduje převod změny přenosu můstku na kmitočet.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu ROHAC AN ing., FRYDEK-MISTEK54 zapojení převudníku přenosu můstku na kmitočetvynález se týká zapojení převodníku přenosu müstku na kmitočet a řeší úkol lineární transformace napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. zapojení obsahujemůstek, Integrator, komparátor a zdroj. Napětí na výstupu můstku, které je üměrné jeho napěťovému přenosu, je integrovano a tento íntegrál je porovnáván s napětím -od~ vozeným z napětí, kterým zdroj naípájí vstup můstku. Po dosažení shodnosti komparátor za jlstí změnu polaríty napětí na výstupu zdroje a děj se opakuje, přičemž frekvence přepínání je přímo úměrná přenosu můstku. zapojení je .p 0 užitelné všude, kde za účelem přenosu či zpracování informace se požaduje převod změny přenosu můstku na kmitočet.vynález se týká zapojení převodniku přenosu můstku na kmitočet a řeší úkol lineární transformace napěťovéheo přenosu můstku na kmitočet střídzavého napětí obdélníkového průběhu.Tento úkol lze řešit mezipřevodem přenosu můstku na stejnosměrtié napětí, tj. některým ze známých typů napěťově kmitočtových převodníků převěst na signal s měronosným kmitočtem. Nevýhodou tohoto způsobu převodu je, že ve výsledku se přímo uplatní změny napájecího napětí či proudu můstku a také změny referenčního napětí napětově kmitočtového převodníku. U mobilních zařízení navíc přistupuje nevýhoda většího proudo-vého odběru celého převodníku. Druhá skupina metod je založena na použití kaskádního spojení integrátoru a komparátoru. V tomto případě vadi skutečnost, že můstek nemá svorku spoločnou vstupu i výstupu, což senejčastěji řeší uzemněním jedné vstupní svorkymůstku a použitím rozdílového integrátoru, což však klade značné nároky na velké potlačení souhlasného napětí integráątoru, a chyby převodníku jsou způsobeny zvláště touto nedokonalosti reálneho operačního zesilovače použitého v integrátoru zvláště v případech, kdy se měří velmi malé změny přenosu můstku.Těmto nedostatkům čelí zapojení podle vynálezu, u něhož je výstup můstku spojen se vstupem íntegrátoru, jehož pomocný vstup je spojen s výstupem pomocného integrátoru, a výstup integrátoru je spojen se vstupem komparátoru. Výstup komparátoru je potom spojen se vstupem zdroje, jehož výstup je spojen se vstupem můstku, druhým vstupem komparätoru a vstupem pomocného integrátoru a je také výstupem celého převodníku. je výhodné realizqvat zdroj bistabílním klopným obvodem. K zlepšení přesností převodu lze mezi výstup můstku a vstup integrátoru vřadit filtr.Základní předností zapojení podle vynálezu je skutečnost, že neklade tak přísné požadavky na činitelpotlačení souhlasneho napětí operačního zesilovače v integrâtoru, lze proto dosáhnout vyšší přesností měření.Výkres znázorňuje blokové schéma zapojení podle vynálezu.Můstkem 1 serozumí můstkově zapojení čtyř odporů, přičemž jedna diagonála tvoří jeho vstup11 a druhá výstup 12. Tento výstup 12 je spojen se vstupem 13 integrátoru, který je rozdílový. Výstup 14 integrátoru 2 je spojen s prvním vstupem 15 komparátoru 3, jehož výstup 16 je spojen.se vstupem 17 zdroje 4. Výstup 18 zdroje 4 je symetrický a je s-pojen se vstupem 11 můstku 1, druhým vstupem 19 komparátoru 3, vstupem 20 pomocného íntegrátoru 5 a je také výstupom celeho převodníku. Výstup 21 pomoc-ného integrátoru 5 je spojen s pomocným vstupem 22 integrátoru 2. Zdroj 4 může být realizovan ve formě bistabilního klopného obvodu. Mezi výstup 12 můstku a vstup 13 integrátoru 2 může být vřazen filtr typu dolní propusti.Převodník přenosu můstku na kmitočet podle vynálezu funguje tak, že napětí na výstupu 12 můstku 1, které je úměmé jeho napěťovému přenosu, je íntegrätorem 2 íntegrověmo a tento integrál je komparátorem 3 porovnáván s napětím odvozeným z napětí, kterým zdroj 4 napájí vstup 11 můstku 1. Po dosažení shodnosti komparátor 3 zajistí změnu polaríty napětí na výstupu 18 zdroje 4 a děj se opakuje, přičemž frekvence přepínäní je přímo úměrná přenosu můstku 1. Pomocný integrátor 5 s časovou konstantou o šest řádů větší, než je časová konstanta integrátoru 2, zajišťuje samočinnou kompenzací všech rušiivých stejnosměrných napětí V obvodu vstupu 13 integrátoru.Pro dosažení dobré přesností je důležítá naprostá symetrie napětí na výstupu 18 zdroje 4. Proto je výhodné vytvořit zdroj v podobě bístabilního klopného obvodu, např. V provedení ze Schottkyho logických hrade NAND ve formě RS klopného obvodu. Vřazení filtru mezi výstup 12 můstku 1 a vstup 13 integrátoru 2 zlepšuje dále přesnost převodu převodníku, nebot omezuje pronikání rušivých rychlých změn napětí na výstup 14 integrátoru 2 v době přeplnání po-larity zdroje 4. Filtr lze např. provést jako pasívní dolní propust 1. řádu.Převodník podle vynálerzu je použitelný všude,kde se za účelem přenosu či zpracování informace požaduje převod změny přenosu můstku na kmitočet. Předurčen je pro tenzometrická měření mechanického napětí odporovými tenzometry a je velmi vhodný pro měření na pohybujících se částech strojů, nebot dovoluje jednoduchý bezkontaktní přenos informace o měřené vel-ičině.1. zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet, vyznračující se tím, že výstup 12 můstku 1 je spojen se vstupem 13 integráioru 2, jehož pomocný vstup 22 je spojen s výstupem 21 pomooného integrátoru 5, a výstuip 14 integratoru 2 je spojen se vstupem 15 komparátoru 3, jehož výstup 16 je spojeun se vstupem 17 zdroje 4, jehož výstup 18 je spojen se vstupem 11 můstku 1, druhým vstupem 19 komparätoru 3 a vstupem 20 pomocného integrátoru 5 a je také výstupem celého převodníku.2. zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím,že zdroj 4 je vytvořen bistabilním klopným obvodem.3. zapojení podle bodu 1 a/nebo 2, vyznačující se tím, že mezi výstup 12 můstku 1 a vstup 13 íntegrátoru 2 je vřazen filtr.

MPK / Značky

Značky: zapojení, kmitočet, přenosu, můstku, převodníku

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215839-zapojeni-prevodniku-prenosu-mustku-na-kmitocet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet</a>

Podobne patenty