Bočníkově kompenzovaný symetrický zářič

Číslo patentu: 215838

Dátum: 20.12.1983

Autor: Jindra Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká bočníkově kompenzovaného symetrického zářiče, který má vícedrátovou válcovou plochu, vytvářející dipól, zakončený náběhovými kužely, přičemž k vícedrátové ploše je přes izolační závěs připojen napáječ a uvnitř vícedrátové válcové plochy jsou jednak v koncích přilehlých k náběhovým kuželům uspořádány pevné koncové rozpěrné kruhy, jednak ve směru k napáječi od nich v rozteči nastavovací kruhy a jednak uprostřed středový rozpěrný kruhový oblouk. Napájecí úseky vícedrátové válcové plochy jsou vodivě spojeny s napáječem a na středovém rozpěrném kruhovém oblouku je mezi oběma nastavovacími kruhy uspořádán vícedrátový kompenzační bočník. Vynález si klade za úkol dosáhnout vyšší hodnoty střední impedance na vstupních svorkách a zjednodušit konstrukci zářiče při zachování původní šířky kmitočtového pásma a původních vyzařovacích vlastností. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že napájecí úseky jsou vedeny kuželovitě od napáječe k nastavovacím kruhům a ve své spodní části jsou vodivě spojeny s přídavnými kompenzačními vodiči, které jsou druhými konci připojeny izolovaně ke středovému rozpěrnému kruhu. Použití zářiče podle vynálezu je určeno zejména pro složitější anténní soustavy.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu INDRA ZDENÉK ing., LITOMYŠL54 Bočníknvě kompenzuvaný symetrický zářičVygnález se týká b-očníkově kompenzovaného symetrického zářiče, který má vícedrátovou vá 1 ~ covou plochu, vytvářející dipól, zakončený náběhovýrhí kužely, přičemž k vícedlrátové ploše je přes izolační závěs přřpojen napáječ a uvnltř vícedrátové váloové plochy jsou jednak v koncích přllehlých k náběhovým kuželům uspořádány pevné koncové rozpěmé kruhy, jednak Ve směru k narpáječl od nich v rozteči nastavovací kruhy a jednak upnostřed středový rozpěrný kru« hový oblouuk. Napájecí úseky vícedrátové válcové plochy jsou vodivě spojeny s napáječem a na středovém ~rozpěrném kruhovém oblouku je mezi oběma nastavovacímí kruhy uspořádán více~drá~ tový kompenzační hočník.vynález si klade za úkol dosáhnout vyšší hodnoty střední impedance na vstupních svorkách a zjednodušít konstrukcí zářlče při zachování původní šířky kmitočtového pásma a původních vyzařovaclch vlastností.Podstata řešení podle vynálezu spočívá V tom,že napájecí úseky jsou vedeny kuželovitě od na páječe k nastavovacím kruhům a ve své spodní části jsou vodlvě spojeny s přídavnými kompenzačníml vodiči, které jsou druhými konci přlpo~ jeny ízolovvaně ke středovému rozpěrnému kruhu.Použití name podle vynálezu je určeno zejmé na pro složltější anténní soustavy.Vynález se týká bočníkově k-ompenzovaného symetrického zářiče, který má vícedrátovou válcovou plochu, vytvářející dipól zakončený náběhovými kužely, přičemž k vícedrátové ploše je přes izolační závěs připojen napáječ a uvnitř vícedrátové plochy jsou jednak v koncích přilehlých k náběhovým kuželům uspořádaný pevné koncové rozpěrné kruhy, jednak ve směru k napáječi od nich v rozteči nastavovací kruhy. a jednak uprostřed středový rozpěrný kruhový oblouk a napájecí úseky vicedrátové válcové plochy jsou vodivě spojený s napáječem a na středovém rozpěrném kruhovém oblouku je mezi oběma nas-tiavovacími kruhy uspořádán vícedrátový kompenzační bočník.Dosud známé bočníkově kompenzované zářiče válcovitého tvaru používané bud jako samostatné zářiče, nebo jako základní vyzařovací prvek složitějších anténních soustav, využívají pro rozšíření kmitočtového pásma vstupní impedance kompenzačního bočníku. O-ptimálního průběhu impedance na vstu.pních svorkách lze dosáhnout jednak vhodnou délkou tohoto bočníku, jednak vhodným geometrickým uspořádáním, které spočívá především ve vhodném rozdělení celkového počtu vodičů tvořících zářič a bočník. Optimální délku bočníku lze zpravidla zajistit vhodnou polohou nastavovacích kruhů. Pro dosažení optimálního rozdelení celkového počtu vodičů zářiče mezi bočník a obě části napájecich úseků dipólových těles je dosud používáme izolačné rozdelených rozpěrných vnitřních kruhů na dva oblouky. K tomu se užíva tyčových izolátorů z plastické hmoty.Hlavní nevýhody známých řešení spočívají v tom, že při požadovaném napnutí obvodových lan dochází často v důsledku značných radiálních tlaků na rozpěrné kruhy k narušení izolátorů a k deformacim kruhových oblouku. Kromě toho kruhy svou značnou hmotnosti vyvolávají zvýšené mechanické namáhání nosných kon strukcí. Kromě těchto nedostatků mechanické.povahy je další nevýhoda V poměrně nízké hod notě střední impedance na vstupnich svorkách zářiče. U dosavvadních běžných provedení se tato hodnota pohybuje kolem 350 ohmů. Tato okolnorst vyvoláva komplikace napájecího rozvodu u složitějších anténnich soustav. ako příklad je možno uvést napájecí rozvod u kvadrantové antény složené ze dvou horizontálnich bočníkově kompenzovaných zářičü, jejichž powdélné osy svíraji úhel 90 °. V důsledku nízké hodnoty střední impedance je třeba oba svody provést jako čtyřdrátové o vlnovém odporu zhruba 355 ohmů, přičemž přechod z hlavní napájecí trasy o vlnovém odporu, 300 ohmů na střed spojovaciho vedení obou svodů musí být proveden třístupňovým impedančním transformatorem 300/1775 ohmů v šestidrátovém provedení.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněný provedením bočníkově kompenzovaného zářiče podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, ženapájecí úseky jsou vedený kuželovitě od napá ječe k nastavovacím kruhům a ve své spodníčásti jsou vodivě spojený s přídavnými kompenzačnimi vodiči, které jsou druhýnii konci připojeny izotlované ke středovému rozpěrnému kruhovemu oblouku.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočivají v tom, že se jedná o zářič, u kterého je ve srovnání s dosavadním typem dosaženo vyšší hodn-oty střední impedance na vstupních svorkách, dále je dosaženo podstaitného zjednodušení konstrukce zářiče při zachování původní šířky kmitočtového pásma a způ-vodních -vyzařovacích vlastností. Menší hmotnost zářiče vyvoláva nižší mechanické namáhání nosné konstrukce. Zvýšení střední hodnoty vstupní impedance zářiče podle vynálezu umožňuje podstatné zjednodušit napájecí rozvod.vynález je podrobněji výsvětlen na přikladu konkrétního provedení ve spojeni s výkresovou části, kde na obr. -1 je znäzorněn bočníkově kompenzovaný zářič podle vynálezu v půdorysu, na obr. 2 v nárysu.Anténa je v tomto případě tvořena dvanáctidrátovým válcovým symetrickým horizontálním dipólem z hliníka-ocelových lan, rozmístěných pravidelně po obvodu pevných koncových rozpěrných kruhů. 2 a po obvodu nastavovacích kruhů 4. Vlastní těleso -ditpólu je tvořeno náběhovými kužely 1, vícedrätovou válcovou plochou 3,dvěma koncovými roz-pěrnými kruhy 2 a dvěma nastaivovavcíml kruhy 4. Vícedrátová válcová plocha 3 má u příkladu provedení dvanáct drátů. Skupina osmi kuželovitě vedených vodičů tvoří napájecí üseky 9 vícedrátové válcové plochý 3, které jsou vodivě spojený s napáječem lll, zavěšeným na izolačním závěsu 8. Skupina čtyř horních prů~ běžných vodičů tvoří kompenzačni bočníłk, který v širokém kmitočtovém pásmu kompenzuje reaktační složku vstupní impedance dipólu. Vypuštěním středových izolačné rozdelených kruhů je zvýšená jalová složka vstupní impedance u zářiče podle vynálezu kompenzovana přídavnými kompenzačními vodiči 6, jež jsou na spodní straně vodivě spojený s krajními vodiči napájecích úseků 9 a na horním konci jsou přes izo» látorý spojený se střed-ovýrn rozpěrným kruhovým obloukem 7.Činnost antény podle vynálezu spočíva v tom,že vysokofrekvenční energie, přivedená napáječem ll ke vstupním svorkám zářiče, je napájecími úseky 9 -přivedena na vstup nastavovacích kruhů 4, reaktační složka vstupní impedance dipólu je v širokém kmitočtovém pásmu kompenzována kompenzačním bočníkem 5, který je v tomto provedení vytvořen čtyřmi průběžně vedenými vodiči, optimální délku kompenzačního bočníku 5 lze nastavit polohou nastavovacích okruhů 4. Vhodnou délkou a uspořádáním ipřídavných kompenzačních vodičů E lze dosáhnout optimálního průběhu vstupní impedance na svorkách symetrického zářiče.Uspořádání podle vynálezu umožňuje dosáhnout podstatně vyšší hodnoty střední impedance, což v celé řadě aplikací vede ke zjednodušení celého napájecího rozvodu.Místo kruhového válcového tělesa lze v rámci vynálezu použít i jiný tvar klecového bočníkově kompenzovaného zářiče.Bočníkově kompenzovaný symetrický zářič,který má vícedrátovou válcovou plochu, vytvářejicí dipól zakončemy náběłrovými kužely, přičemž k vicedrátové ploše je přes izolační závě-s přípojen napáječ a uvnitř vícedrátové vál-cové plochy jsou jednak v koncich přilehlých k náběhovým kuželům uspořádány pevné koncové kruhy, jednak ve směru k napáječi od nich v roztečí nastavovaci kruhy a jednak uprostřed středovy rozpěrný kruhový oblouk a napájecí úsekyvícedrátové váicové plochy jsou vodivě spojeny s napáječem a na středovém rozpěrném kruhovém oblouku je mezi ovběrna nastavovacími kruhy uspořádán vícedrátový kompenzačni bočník,vyznačený tim, že napájecí úseky 9 jsou vedeny kuželovitě od napájače 10 k nastavovacím kruhům 4 a ve své Spodní části jsou vodiče spojeny s přídavnými koąnpenzačnimi vodiči 6, které jsou druhými konci připojeny izolovaně ke středovému rozpěrnému kruhu 7.

MPK / Značky

Značky: zářič, bočníkově, kompenzovaný, symetrický

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215838-bocnikove-kompenzovany-symetricky-zaric.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bočníkově kompenzovaný symetrický zářič</a>

Podobne patenty