Zapojení obvodů pro přenos informací na technologickém celku

Číslo patentu: 215837

Dátum: 20.12.1983

Autori: Veverka František, Malý Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení obvodů pro přenos informací na technologickém celku z různých částí technologického celku do řídicího stanoviště například z rypadla, zakladače a poháněcích stanic pásové dopravy do dispečinku a zpět. Zapojení obvodů je tvořeno dvoudrátovým propojením spojovacích modulů řídicí stanice a podřízených stanic. Spojovací modul řídicí stanice je přes jednotku programového řízení řídicí stanice propojen na displej, na ruční vstupy a na zařízení pro písemnou formu zpráv. Spojovací moduly podřízených stanic jsou propojeny přes jednotku programového řízení podřízené stanice na kontaktní výstupy reálného prostředí, na bezkontaktní výstupy reálného prostředí, na displej, na ruční vstupy, na zařízení pro písemnou formu zpráv a na blok výkonových členů, ovládajících chod technologického celku.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÄLEZY A OBJEVYVYÓHHD 2 U 12 8375 Autor vynálezu MALÝ IŘÍ ing., VEVERKA FRANTIŠEK, MOST54 zapojení uhvodů pro přenos informací na lechnulogíckém celkuZapotjení obvodů pro přenos informací na technologickém celku z různých částí technologie kêho celku do řídícího stanoviště například z rypadla zakladače a poháněcích staníc pásové dopravy do CÍÍSPBČÍTL-klľa zpět. zapojení obvodů je tvořeno dvoudrátovým prepojením spojover cích modulů řídící stanice a podřízených staníc. Spojovací modul řídící stanice je přes jednotku programového řízení řídící stanice propojen na displej, na ruční vstupy a na zařízení pro písemnou formu zpráv. Spojovací moduly podřízených staníc jsou .propoje-ny přes jednotku programoavého řízení podřízené stanice na kontaktní výstupy reálnéhvoprostředí, na bezkontaktní vý stupy reálneho prostředí, na displej, na ruční vstupy, »na zařízení pro písemnou formu zpráv a na blok výkonových členů, ovládajících chod technologického celku. Vvynález se týká zapojení obvodů pro přenos informací na technologíckém celku z různých částí technologického celku do řídicího stanoviště, například z rýpadlá, zakladače, poháněcích stanic pásové dorpravy do dis-pečinku a zpět.Dosažený stav technologické úrovně dobývacího procesu se vyznačuje narůstající intenzitoua zakládaných materiálů - V uhelném líorníctví jde zejména o uhlí a skrytou zeminu. Tyto požadavky se projevují v rostoucích nárocích na automatizaci ovládacích prvků, na automatizaci pořízovalných informací a na jejich rychlé zpracování. Dosahované přepravní rychlost-i materiálů vyžadují nasazení nových prvků řídící soustavy, což se projevuje např. osazováním pohánecích staníc jednak narůstajícím množstvím automatických čivdel a snímačů a také malých řídicích jednotek přímo na části technologického celku, jednak rychlým zpracováním informací ztěchto řídicích jednotek v rozsahu technologického celku. DOSBVBJIÍIIÍ řešení přenosu informací mezi těmito částmi bylo založena na koncentraci dat přenosem po vodíčích do řídícího velínu, a to tak, že buď z každé částí technologického celku byl veden jistý počet vodičů odpovídající počtu signálů neubo snížený počet vodičů pro daný rozsah informací nebo konečně pouze dvoudrätový přenos jedním směrem do centrálního stanoviště. Tato uspořádání vyžadovala při větším počtu přenášených informací značné nároky na počty vodičů, což se projevovalo růstem investic a nánoky na údržbu V těžkém provotzupovrchových dolů, nebo se prodlužoval cyklus sběru dat a značné zpomalovaly možnosti řízení v reálném čase.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení obvodů pro přenos informací na technologickém celku různých částí technologického celku do řídicího stanoviště, například z rypadla, zakladače a poháněcích stanic pásové dopravy do dispe činku a zpět podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořeno dvoudrátovým prepojením spojovacích modulů řídící stanice a podřízených stanic.Spojovací modul řídící stanice je přes jednotku programového řízení řídící stanice propojen na displej, na ruční vstupy a na zařízení pro písomnou formu zpráv. Druhý spojovací modul ří v dicí stanice je dvoudrátovým vedení-m propojendo vyšší informační s-oustavy.Spojovací moduly podřízených stanic jsou propojeny přes jednotku programového řízení podřízené stanice na kontaktní výstupy reálneho prostředí, na bezkontaktní výstupy reálneho prostředí, na displej, na ruční vstupy, na zařízení pro písomnou formu zpráv a n-a blok výkonových členů ovládajících chod technologickéhozapojení obvodů pro přenos informací na technologickém celku umožňuje jednak využít jednotek programového řízení na jednotlivých čás tech ke sběru a zpracování informací lokálního významu a vytvoření terminálů sítě, jednak umožňuje rychlý obousměrný přenos informací mezi řídicím stanoviš-těm a podřízeným stanovištěm, například poháněcí stanici nebo rýpadlem, zakladačem atd. Nově získanou vlastnosti zapojením podle vynálezu je možnost evidenci pracovních činností prováděných obsluhou, pracovníky údržby, kontrolní činnost řídicích pracovníků daného úseku.zapojení obvodů podle vynálezu při nejmenším možném počtu vodičů podstatné rozširřuje počet a kvalitu obousměrně přenášených informací, umožňuje sledovat a hodnotit tyto informace jak v reálném čase, tak po vnolitelné době, automaticky získané údaje doplňovat, komentovat a předávai kumulované nebo vybrané informace jinou ñormou, např. písomnou formou, jak na technologický celek, tak popřípadě n.a vyšší inNa výkresu je schema-tícky znázorněno zapoje-ní obvodů pro přenos informací na technologickém celku podle vynálezu při použití jedné řídící a tří po-dřízených stanic.zapojení obvodů pro přenos informací na tech nologickém celku je tvořeno dvoudrátovým pro pojením 11 spojovacích modulů 3 podřízenýchstanic 2, umístěných například na rypadle,. zakladači a poháněcí stanici jednoho dopravníku dálkově pásové dopravy a z řídící stanice 1 umísténé například ve velínu technologického celku. Spojovací moduly 3 podřízených stanic 2 jsou propojeny přes jednotku programového řízení 5 podřízené stanice 2 jednak na kontaktní výstupy 6 reálneho prostředí 14, jednak na bezkontaktní výstupy 7 reálneho prostředí 14, dále pak na displej 8, na ruční vstupy 9, např. klávesnice, a na zařízení 1 D pro pisemnou formu zpráv. Spojovací modul 3 řídící stanice 1 je přes jednotku programového řízení 4 řídící stanice 1 propojen na displej B, na ruční vstupy 9, nazp-ř.klávesnice, a na zařízení 10 pro písemnou formu Azpráv. zapojení může být doplněno dalším spojovacím modulom 3 na řídící stanici 1 pro připojení dvoudrátovým vedením 11 do vyšší informační soustavy 12. Na jednotku programového řízení 5 na podřízené stanici 2 je dále připojen blok výkonových členů 13, ovládajících chod technologického celku.i Přenos mezi podřízenou 2 a řídící stanici 1 je provozován obousměrně, což znamená možnost vzájemné výměny informací, využívaní operačních paměti jiných jednotek a určovaní priority zpráv. Činnost zapojení může být řízena programové, přičemž každá jednotka programového řízení 4 a 5 může být řízena samostatné pracujícím programem, tedy působit jak-o lokální autornatika pro pořizování a zpracování informací. zapojení podle vynálezu umožňuje tedy decentralizáci rozhodovacích funkcí, a tím podstatné snižuje nebezpečí ochromení řídicích funkcí na celém zařízení současně, a zvyšuje tak provozuschopnost zařízení v dlouhodobém provozu.1. Zapojení obvodů pro přenos informací na technologlckém celku z různých částí technovlo~ gíckého celku do řídícího stanoviště, například z rypadla, zakladače a poháněcích staníc pásové dopravy do dispečínku a zpět, vyznačené tím, že je tvořeno dvoudrátovým prepojením 11 spojovacích modulů 3 řídící stanice 1 a podřízených staníc 2.2. Zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že spojovací modul 3 řídící stanice l je přes jednotku programového řízení 4 řídící stanice 1 propojen na displej 8, na ruční vstupy 9 a na zařízení 10 pro písemnou formu zpráv.přičemž druhý spojovací modul 3 řídící staní ce 1 je dvoudvrátovým vedením 11 propojen do vyšší informační soustavy (12).3. zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že spojovací moduly 3 podřízených stanic Z jsou propojeny přes jednotku programového ířízení 5 podřízené s-tsaníce 2 na kontaktní výstupy 6 reálneho prostředí 14, na bezkontaktní výstupy 7 reálneho prostředí 14, .na displej 8, na ruční vstupy 9, na zařízení 10 pro písemnotu formu zpráv a na blok výkonovýolí členů 13, ovládajíoích chod technologického celku.

MPK / Značky

Značky: celku, obvodů, technologickém, zapojení, prenos, informaci

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215837-zapojeni-obvodu-pro-prenos-informaci-na-technologickem-celku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení obvodů pro přenos informací na technologickém celku</a>

Podobne patenty