Uzemněná vysílací anténa s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami

Číslo patentu: 215834

Dátum: 20.12.1983

Autor: Keil Radovan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vysílací antény s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami, připojenými k anténnímu stožáru. Vynález si klade za úkol vytvořit anténu bez lanových kotevních izolátorů, ale pouze s obyčejnými energetickými tyčovými izolátory, které jsou snadno přístupné ze země, ve svislých rovinách uspořádaných mezi svislými rovinami proloženými mechanickými kotvami, jsou uspořádány elektrické kotvy, vodivě přepojené horním koncem k horní části anténního stožáru a spodním koncem k jednomu konci většího izolátoru, který je druhým koncem upevněn k menšímu kotevnímu bloku, přičemž k elektrické kotvě je vodivě připojen jeden konec vodivé spojky, jejíž druhý konec je spojen přes izolátor se spodní částí anténního stožáru a vodivé spojky přislušející elektrickým kotvám jsou v prostoru připojení k izolátorům navzájem spojeny ekvipotenciální sběrnicí, která je spojena s napájecím bodem antény.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁLEZY A OBJEVY 45 Vydáno 20 12 8375 Autor vynálezu KEIL RADOVAN ing., PRAHA54 Uzemněná vysílací anténa s vodívými uzemněnými mechanickými kntvamivynález se týká vysílací antény s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami, připojenými k aniénnimu stožáru.Vynälez si klade za úkol vytvořit anténu bez lanových kotevnich izolátorů, ale pouze s obyčejnými energetickými tyčovýmí ízolátory, které jsou snad-no přístupné ze země, ve svislých r-ov 1 « nách uspořádauných mezi svislými rovlnami proložxenými mechanickými kowhvami, jsou uspořádány elektricke kotvy, vodi.vě přiipojené horním konoem k horní části ainténníiłino stvožäru a spodním koncern k jexdnomu konci většího iz-olátoru,který e druhým koncem npevně-n k menšímu kotevnímn bloku, přičemž k elektrické kotvě je vodivě přípojevn jeden konec vodivé spojky, jejíž druhý konec je spojen přes izolátor se sp~od~ní části anténního strožálru a vodivé spojky příslušejici elektrickým kortvám jsou v prostoru připojení k izolátorům navzájom spojený ekvipotenciální sběrnící, která je sp-ojena s napájecím bodem antény.Vynález se týká uzemněné vysilací antény s vodivými uzemněnými mechanickými kotvamí,připojenými k ainténnímu stožáru.je již známá iuzemněné vysílací anténa s vodivými uzemněnými kotvami, která má nosný kovový stožár opatřen klecí koncentricky uspořádaných vodiěů, spouštěných z vrcholového dratového klobonku viz napr. V časopise Tesla elektronik 3/80, str. 95.Hlavní nevýhoda tohoto řešení spočíva v materiáloivé a montážní náročnosti antény.Uvedené nevýhody se odstraňují vysílací anténou podle vynalezu, jejíž podstata spočíva v tom,že ve svislých rovinách, uspořádaných mezi svislými rovina-mi proloženými mechanickými kotvami, jsou uspořádaný elektrické kotvy, vodlvě pripojené horním koncemk horní části anténniho stožáru a svpodním koncern k jednomu konci většího izolátoru, který je druhým koncern upevněn k menšími kotevnímu bloku, přičemž k elektrické kotvě je vodivě -připojen jeden kon-ec vodivé spojky, jejíž druhý konec je spojen přes izolátor se srpodní častí anténního stožáru,a vodívé spojky přislušející elektrickým kotvám jsou V prostoru připojení k ízolátorům navzájem spojený ekviipotenciální sběrnlcí, která je spojena s -navpájecím bodem antény. vHlavní výhody řešení podle vynalezu spočívají v tom, že anténa neobsahuje lanové kotevní izolátory, ale pouze obyčajné energetické tyčnvé izolátory, snadno prístupné ze země, jejichž případné havárie neohro-zi mechanickou stabilitu antény. Všechny prvky antény jsou uzemněny a systém je relativně jednoduchý.Vynález je v dalším podrobněji vysvěllen na jednom příkladu provedení ve spojení s výkresy,kde na obr. 1 je schemavticky znávzorněna anténa podle vynáletzu v nárýsu a na obr. 2 v půdorysu.Anténa je tvořena uzemněným anténnim stožárem 1, který je kotven ve dvou nebo více kotevních úrovních pomocí vodivých mechanických kotev 2, které jsou svým horním koncem vodivě pripojeny k anténnímu stožaru 1 a svým spod ním koncem uk-,otveny k větším kotevním blokům , 3 a takto vo-divě spojený s neznázorněným zemním systémem antény. Anténa je opatřena systémem elektrických kotev 4, k-teré jsou umístěny ve svislých rozvinách proložených mezi svislými rovinami jednotlivých mechanických kotev 2, a které jsou svým horním koncern vodivě připojeny k horní časti anténeního stožáru 1 a svým spodním koncem k větším-u izolátoru 5, který je svým druhým koncom upevněn k menšímu kotevnímu bla-ku li. Na každou elektrickou kotvu 4 je vodivě svým horvním koncern upevněna vodivá spojka 7, jejíž dolni konec je upevněn na izolátor B, který je svým druhým koncem upevně.n ke Spodní části anténního stožaru 1. jednotlivé vodivé spojky 7 jsou v místech svého připojení k izolatorům B navzájem mezi sebou vodivě propojeny pomocí ekvipotenciální sběnnice 9, na které je též umistěn napájecí bod 10 antény.Anténa je nevýznačeným zdrojem napětí na pájena proti zemi ve svém napájecím bode 1 D antény, který vytvorí proud protékající obvo dem, který je tvořen vodivou spojkou 7 a elek trickou kortvozu 4 a který se uzavírá prostřed- nictvím anténního stožáru 1. Tento proud vyvolá elektromagnettictkou indwkci pnoud-ové obložení mechanických kotev 2. Superpozici jednotlivých dílčích proudů se vytvoří výsledné prou» dové obložení celé antény, které způsobuje její vyzařování. Anténa je z elektrického hlediska několikanasobně navíc -růzině skládaný unipol a funkční v rozsahu 0,18 až 0,45 poměrové výšky antény.Uzemněná vysilvací anténa s vodivými uzemnenými mechanickými kotvami, připojenýml k anténnímu stožáru, vyznačená tim, že ve svislých rovinách, uspořádaných mezi svislými rovinami proloženými mechanickými kotvami 2, jsou uspořádaný elektrické kotvy 4, vodivě připojené horním koncern k horní části anténního stožáru 1 a spodním k-oncem k jednoniu konci většího izoiátoru 5, který je druhým koncemupevněn k menšímu kontev-nímu bloku 6, přičemž k elektrické kotvě 4 je vodivě připojen jeden konec vodivé spojky 7, jejíž druhý konec je spojen přes izolátor 8 se Spodní částí anténního stožáru 1, a vodivé spojky 7, přlslu šejicí elektrickým kotvávm 4 jsou v prostoru připojení k izolatorům B navzájem spojený ekvipotenciální sběrnicí 9, ktera je spojene s napéjewcím b.odem 10 antény.

MPK / Značky

Značky: mechanickými, uzemněná, uzemněnými, kotvami, vodivými, anténa, vysílací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215834-uzemnena-vysilaci-antena-s-vodivymi-uzemnenymi-mechanickymi-kotvami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzemněná vysílací anténa s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami</a>

Podobne patenty