Naváděcí tyč silničního značkovače

Číslo patentu: 215833

Dátum: 20.12.1983

Autor: Bien Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oblasti silničních údržbových strojů. Jeho účelem je odstranit nepravidelné vychylování naváděcí tyče působené nerovnostmi vozovky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sklopná část naváděcí tyče je opatřena dvěma odpruženými kolečky a místo záměrného bodu na konci výsuvné tyče je otěruvzdorná pružná plachetka smýkaná svým volným koncem po povrchu vozovky.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu BIEN IŘÍ ing., IIČÍN54 Naváděcí tyč silničníhu »značkoyačevynález se týká oblastí siLníčních údržbových strojů. neho üčelem je odstranit .nepravidelné vychylUvání nxasváclěcí tyče působení anerovnastmal vorzvomky.Podstata vynálezu spxosčívá v tom, že skloapná / čěvst jnaváděcí tyče je opatřena dvěma odpruže- j nými kolečky a místo záxměrného bodu na konci výsuvné tyče je OÍĚFUVZÚDFHĚ pnužná plaxchetka smýkaná svým vxoulnným kancem pro povrchu voVynález se týká naváděcí tyče silníčního značkovače. Dosud vyráběné značtlqovače jsou opatřeny pevnými naváděcíníi tyičemi, ,nebo sklopnými tyčemi, zejména u velkoktaspaJci-tních značkovačů. Na konci těchto tyčí »bývá blízko záměrného bodu vlečné kolečko sloužící jako podpěra naváděcí tyče. Při pojezdu značkovače se vlivem nenovností vozcwky naváděcí tyč .nepravidelné vychyluje z požadovaného směru a podgpěrné kolečko není schoxpno uttąlomí-t tvychyltování, což negatívne vovlivňuje práci obsluhy, tedy i přresnost značení.Uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata stpiočívá v tom, že travaděcí tyč je votpatřena na konci sve sklopné části klopným nosníkem a dvěmua .odpruženými naväděcími ktolečky, která ,nepnavrdelné vychylování naváděoí tyče při jízdě na netrovné vozovoe tlumí. Aby mohla obsluha ZJIIâČKOVâČB přesně navádět Značkovací zařízení v p-ožad-ovaném směru,je dále naváděcí tyč -opatřena na konci výsuvnéna svým volným koncom po povrchu vozovky a sleduje plynule bud .předzanačení .při ,novém značení ivozovaky, neho staré značení při jeho obnově.Na nákresu je v axonometrickém pohledu naváděcí tyč složená ze sklopné části naváděcí tyče 1 opatřené sklopným nosníkem 9 s kolečky 1 Ua dále je opatřeno výsuvnon tyčí 13 s pružnou otěruvzdornau plachetkou 15. Vychylování naváděcí tyče přenäšené 01 d votztdla až na konec výsuvné tyče 13 s pružnuon otěruvzdornou plachetkou 15 postupuje od tázhlwa 5 naváděcího zařízení, ktteré dále přes čep páky naváděoí tyče 4 vychyloje lomenou páku 3 kolem čepu 2. Pohyb lomené páky 3 se dále »přenášípřes čep 7 ke sklopení »na sklopnou část naiváděcí tyče 1, na jejímž konci je objímika 14 se zajištovacím šroubem B, zajišůující výsłuvnou tyč 13. Kolem lo žiska 18 s omezeným výkyrveum se naklápí klopný nosník 9 s čepy viwdlic 8. Do čepů vidlic B jsou zasunuty držáky s vidlicemi 17 odpružené pružlnamí 11. Vlečná kolečka 1 D se otáčejí v ložiskách 12 a při jízdě PIO vozovvce tlumí nepravldelné vychylotvání sklopné části naváděcí tyče 1 a výsuvné tyče 13 způsobené nemovnostmi vozovky,které pak již neorvlivňují kĺĺldllĺý a plynulý pohyb naváděcí tyče, což je podlmínkou pro její správnou funkci. Aby mouhla obsluha značkovače sledovat přesně předznačení nebo staré značení 16, je na konci výsuvné tyče 13 místo záměrného bodu umístěna otěruvzdorná pružná plachetka 15, jejíž volný konec smýkaný po voz-ovce směruje obsluha značkowače do požadovaného směru.-Uvedeneho vynálezu lze použít jednak u sílničních značkovuačů, jednak u strojů k odstraňování starého značení.Naváwděcí tyč silničního značkovače opatření výsuvnou tyčí a klotpsným nosníkem uypevněným v ložlsku s oimezeným výkyvem na sklopné části naváděcí tyče upevnené V čepru pro sklopení, vyznačující se tím, že kolečka 10 jsou uchycenvav držácích s vidlicemi 17 odpruženými pružinami 11, přičemž přední část výsuvné tyče 13 je opa-třena ,pružnlou otěrwvzdąonnou plachetkou 15 sanýktanou svým volným koncern po povrchu vozovky.

MPK / Značky

Značky: značkovače, naváděcí, silničního

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215833-navadeci-tyc-silnicniho-znackovace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Naváděcí tyč silničního značkovače</a>

Podobne patenty