Zapojení nástrojového vstupu syntetizátoru

Číslo patentu: 215832

Dátum: 20.12.1983

Autor: Houdek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení podle vynálezu poskytuje nové možnosti využití syntetizátoru, je jednoduché, levné a snadno realizovatelné. Zapojení podle vynálezu sestává z tvarovače, převodníku kmitočet-napětí a integrátoru, přičemž vstup zapojení je spojen se vstupem tvarovače, jehož výstup je spojen se vstupem integrátoru. První vstup integrátoru je spojen s výstupem převodníku kmitočet-napětí a s druhým výstupem zapojení a výstup integrátoru je spojen s prvním výstupem zapojení. Zapojení se využije tam, kde je nutné nahradit řízený oscilátor syntetizátoru nástrojovým vstupem.

Text

Pozerať všetko

AD »PRO VYNÁLZY R A OBJEVY Ľ 45 Vydáno zo 12 sa75 Autor vynálezu HOUDEK JAN, PRAHA54 zapojení nástŕojnvého vstupu syntetizáturlízapojení podle vynálezu poskytuje nové možností využití synt-etizáboru, je jednoduché, levné a snadno realizovatelné.zapojení podle vynálezu sostává z tvarovače,převo-dníku kmitočet-napětí a integratoru, příčemž vsvtup zapojení je spojen se vstupem tvarovače, jehož výstup je spojen se vstupem íntegrćr horu. První vstup integrátworu je spojen s výstu« pem převodníku kmitočet-napětí a s druhým výstupom zapojení a výstup íntegrátoru je sp 0 ~ jen s prvním výstupem zapojení.zapojení se využije tam, kde je nutné nahradit řízený oscilátor syntetízátoru nästrojovým Vstu« peam.Vynález se týká zapojení nástrojovéh-o vstupu syntetizátoru, Nástrojový vstup syntetízátoru bývá obvykle řešen tak, že vstupuje ,přímo do narpěťově řízeného filtru syntetizátoru, popřípadě navíc generuje spouštěcí signal pro dálkový generátor. Nevýhodou tohoto řešení je, že takto řešený vstup neposkytuje možnost signál dále tvarovat, ze jména jej převést na pilový a ímpulsní průběh .a dále takový vstup neuvvažuje příme řazení napětově řízeného filtru.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení nástrojového vstupu syntetízátoru podle vynálezu, které sestava z tvarovače, převodníku kmitočet-napětí a integrátoru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstup zapojení je spojen se vstupem tvarovače, výstup tvarovače je spojen se vstupem převodníku kmitočet-napětí a s druhým vstupem integrátoru, jehož první vstup je spojen s výstupem .převodníku kndtočet-napětí, a současně s druhým výst-upem zapojení a výstup integrátoru je spojen s prvním výstupem zapojení.Výhoda zapojení podle vynálezu je v tom, že poskytuje nové možností využití syntetizátoru, je jednoduché, levné a snadno realizovatelné.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkresu, kde obr. 1 .představuje blokové schéma zapojení a obr. 2 představuje príklad konkrétního zapojení.Nejdůležitější bloky zapojení je možno charaktertzovat takto Tvarovač 1 .přivádí vstupní signál na pravoúhle lmpulsy s konstantní šířkou. Převodník kmitočet napětí 2 přivádí kmitočet impulsů .poskytovaný tvarovačem 1 na napětí. Integrator 3 slouží ke generování výstupního pilovitěho napětí.ak znázorněno na obr. 1 je vstup ll zapojení spojen se vstupem 11 tvarovače 1. Výstup 12 tvarovače 1 je spojen se vstupem 13 převodníku 2 kmitočet-napětí a jeho výstup 14 je spojen s druhým výstupem 26 zapojení a současně s prvním vstupem 15 Integrátoru 3, jehož výstup ll je spojen s výstupem 17 zapojení. Druhý vstup lll integrátoru 3 je spojen s výstupem 12 tvarovače 1.V kDĺllkľétĺlĺĺn zapojení znázorněném na obr. 2 je zapojení rozšííenzo o ovleadíač 5 prahové únoívně, kompiarator 4 a ovladač li kormparát-oru 4. Dále sestava z tvarovače 1, převodnníku 2 kmitočet-vnaípěrtí a integrátopu 3. Vstup 10 je spojen se vstupem 11 tmarovače 1, jehož výstup 12 je spojen se vstupem 13. p-řevodníku 2 kmitočetnaspětí a isntegírátíoru 3. Vstup 10 zapojení je spojen se »vstupem 11 tvarowzače 1, jehož výstup 12 je spojen se vstupem 13 převodníku 2 kmitočet napětí a současně s druhým vstupem 18 integrátoru 3. Výstup 14 převodvníku 2 kmitočet-napětí je spojen s druhým výstupem ZB a současně s prvním vstupem 15 mtegráítooru 3. Výstup 1 G lntegrátoru 3 je spojen s prvním výstupem 17 zapojení. Výstup 19 ovladače 5 prahové únovně je spojen s pomocným evstuperm 2 D tvarovače 1. Výstup 21 ovladače 6 ktomparátoru 4 je spojen s prvním vstupem ovladače B ukomparátoru 4, je hož druhý vstup 23 je spojen s výstupem 15 ivntegrátoru 3 a výstupem 17 zapojení. Výstup 24 komparäłtoru 4 je spojen s třetím výstupom 25 zapojení.Signál přivedený na vstup 1 D zapojení je upraven twvaroąvačem 1 na impulsy konstantní deLky. Prahová úroveň tvanov-ače 1 je řízen-a ovl-adačem 5 prahové úrovně. Kmitočet ímpulsů je přiveden na napětí 2 převotdníku kmitočet-napětí, jehož výstup 14 poskytuje napäťový údaj o frekvenci signálu prevedeného na vstupjlü zapojení. Napětí poskytované převodníkemh 2 kmitočet-napětí řídí integrátvor 3, .který je současně synchronízován ímpuísy z výstupu 12 tvarovače l, převedenými na druhý vstup 18 lntegrátoru 3. Výstup 16 integrátoru 3 poskytuje pílový průběh napětí a je spojen s druhým vstupem 23 komparáto-ru 4, přičemž první vstup 22 ovladače li komparátoru 4 je spojen s výstupem 21 ovladačeü komparátoru 4, takže ovladač 6 komparátoru 4 řídí délku impulsů na výstupu 24 komparátoru 4,který je spojen s třetím výustupem 25 zapojení.Zapojení poskytuje řídící napětí a períodlcké prüběhy napětí potřebné pro další zpracování syntetizátoru. Takto řazený nástnojový vstup syn-tetízátoru plně nahrazuje jednotku řízeného oscllätoru. zapojení podle vynalezu se využije tam, kde je .nutné nahradit řízeąiý oscilá-t-or syntetizátoru nástrojovým vstupem.zapojení .nástrojového vstupu syvntetizátoru,sestávající z tvarovače, piíeuodnílcu kmitočet-napětí a integrátoru, vyznačené tím, že vstup 10 zapojení je spojen »se vstupem 11 trvnarovače 1,jehož výstup 12 je spojen se vstupem 13 převodníku 2 kmitočet-napětí a s druhým vstupem18 integratoru 3, jehož ,pnvní vstup 15 je spojen s výstupem 14 .převodníku 2 kmitočetnapětí a s druhým výstupe-m 26 zapojení na výstup 16 integrátoru 3 je spojen s prvním výstupem 17 zapojení.

MPK / Značky

Značky: nástrojového, syntetizátoru, vstupu, zapojení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215832-zapojeni-nastrojoveho-vstupu-syntetizatoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení nástrojového vstupu syntetizátoru</a>

Podobne patenty