Zapojení monostabilního klopného obvodu

Číslo patentu: 215831

Dátum: 20.12.1983

Autor: Růžička Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá zejména do oboru číslicové techniky. Vynález řeší problém nastavení počátečního stavu el. zařízení napájených ze dvou zdrojů. Zapojení podle vynálezu sestává z monostabilního impulsního generátoru, na jehož výstup je zapojen bistabilní klopný obvod, jehož výstup, zapojený ke vstupu blokovacího tranzistoru, spouští impulsní generátor k nastavení počátečního stavu zařízení klopným obvodem teprve tehdy, když jsou zapnuty oba napájecí zdroje bez ohledu na pořadí jejich zapnutí. Vynálezu může být využito zejména v zařízeních číslicové techniky.

Text

Pozerať všetko

54 zapojení mnnnstabílního klopného obvodu.vynález spadá zejména do oboru číslicové techniky. Vynáiez řeší problém nastavení počá« tečního stavu el. zařízení napájených ze dvou zdrojů. zapojení podle vynálezu sestava z monoshabilního impulsního generátoru, na jehož výstup je zapojen bistabilní klopný obvod, jehož výstup, zap-ojený ke vstupu blokovacího tranzistoru, spoušlí imjpuisní generátor k nastavení poičátečního stavu zařízení klopným obvodem te« prve tehdy, když jsou zarpnuty oba napájecí zdroje bez ohledu na pořadí jejich zapnutí. Vynálezu může být využito zejména V zvařízenich číslicové techniky.1 «~ , vynález se týká zapojení monostabll-ního kto, ného obvodu pro nastavení tpočátečního stavu elektrických zařízení vnaipájených ze dvou zdrojů, zejména zařízení číslioové techniky.Mnohá elektrická zařízení, zejména zařízení číslicové techniky, vyžadují pro zahájení své činnosti po zapnutí zdrojů nulovací impulsy určující počateční stav zařízení. V případě obsluhovaných zařízeníjsou tyto impulsy vybava-vany stisknutím startovacího tlačítka obsluhou. U zařízení s jediným napájecím zdrojem je vytváření nulovacích ímpulsů snadno řešąitelné pomocí jednoduchého monostabilního klopného obvodu.V automatickém provozu jsou však také zařízení vyžadující dvou naipájecích napětí. Zde použití jednoduchého monostabílzníhvo klopného obvodu selhává z důvodů různé rychlosti nabíhaní zdrojů.Úkolem vynálezu je odstranit vpředu uvedený nedostatok zapojení monostabilního klopného obvodu avytvořit takový mono-stabilní klopný obvod, který by vytvářel impulsy trvajlcí .po zapnutí libovolného druhého zdroje určitou nastavenou dobu, čehož se podle podstaty vynálezu dosáhne tím, že na výstup blokovacího tranzistoru připojeného přes nabíjecí odpor k jednomu z napájecích zdrojů zařízení, uzemněný přes časovací kondenzátor, je přiąpojen monostabilní impulsní generátor, jehož výstup je připojen na nulovací vstup bistabilního klopného obvodu, přlpojeného nastavovacím vstupem, uzemněným zpoždovacím kondenzátorem přes zpoždovací odupor na druhý z napájecích zdrojů zařízení a výstupem pno nastavení počátečlního stavu zařízení na vstup blokovacího tranzlsboru.Zvapojením monostabiľního klopného obvodu se vytváří nulovací impulsy pro nastavení počátečního stavu elektrických zařízení napájených ze dvou zdrojů bez ohledu na pořadí, v němž se napájecí zdroje zapojí.Příklad zapojení podle vynálezu je dále po~ psán a jeho činnost vysvětlena s pomocí výkre su, na němž je vyznačen zdrojem Ud zařízení napojený monostabílní impulsní generátor 2, jehož impulsní výstup 22 je spojen s nulovacím vstupem 31 bistabilního klopného obvodu 3. Nastavovací vstup 32 je přes zpožďovací odpor 8 přlpojen k napájecímu zdrojli Uc zařízení a přes zpožďoviací kondenzátor 9 uzesmněn. Výstup 33 pro nastavení počátečního stavu zařízení je připojen přes ipředxpěťový odpor 5 na bázi blokovacího tranzistořu 1 s uzemněným emitorem a přes blokovací odpor 4 na druhý napájecí zdroj Ud zařízení. Výstup 11 blokovacího tranzlstoru 1,připorjeného přes nabíjecí odpor 6 k druhému napájecímu zdroji Ud a časoviacím kondenzátorem 7 k zemnicímu vodiči, je zapojen na vstup monostabilního lmpulsního generátoru 2 .napájeného v příkladu provedení ze zdroje Ud, jímž je napájen í blokovací tranzistor 1.Po zapojení napájecího napětí Ud začne protékat proud nabíjecím odporem E. Pokud není zarpnuvt napájecí zdroj Uc, je blokovací tranzistor 1 v důsledku proudu protékajícího blokovacim odporem 4 do báze biloąkovacího tranzistoru 1 otevřen. Tím je zkratován časovací kondenzátor 7. Při zapnutí najpájecího zdroje Uc se vlivem ZDožďovacího odporu B a zpožďovacího kondenzátoru 3 nastaví bistabílní klopný obvod 3, jehož výstup 33 spojený přes předpěťový odpor 5 s bázi blokovacího tranzlstoru 1 tento tranzistor 1 uzavře. Časovací kondenzátor 7 se začne nabíjet a po době určené hodnotami nabíjecího obvodu 6 a časovacího kondenzátoru 7 se nabije na napětí, při kterém impulsy na výstupu 22 monostübiĺnĺho lmipullsního generátoru 2 vynulují bistabllní /klopný obvod 3.Pokud by byl napájecí zdroj Ud zapnut až po zapnutí napájecího zdroje Ue, počne se časovací kondenzátor 7 nabíjet až .po zapnutí tohoto napájecího zdroje Ud.Využití vynálezu je vhodné zejména pro elektronická zařízení číslicové techniky napájená ze dvou různých zdr-ojů.Zapojení monostabilního klopného obvodu pro nastavení počátečního stavu elektrických zařízení napájených ze dvou zdrojů, zejména zařízení číslícové techniky, vyznačené tím, že na výstup 11 blokovacího tranzístoru 1, připojeného přes nabíjecí odpor B k jednomu z napájecíchkondenzátor 7, je přlpojen monostabllní im pulsní generátor 2, jehož výstup 22 je připojen na nulovací vstup 31 bistabilního klopného obvodu 3, přlpojeného nastavovacím vstupem 32, uzemněným zpoždovacím kondenzátorem 9 přes zpožďovací odpor 8 na druhý z napájecích zdrojů Uc zařízení a výstupem 33 pro nastavení počát-ečního stavu zařízení na vstup blokovacího tranzistoru 1.

MPK / Značky

Značky: monostabilního, zapojení, obvodů, klopného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215831-zapojeni-monostabilniho-klopneho-obvodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení monostabilního klopného obvodu</a>

Podobne patenty