Číslo patentu: 215825

Dátum: 20.12.1983

Autor: Zajíc Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zpětný ventil se skládá z tělesa vstupního nátrubku a tělesa výstupního nátrubku, jejichž spojením je vytvořena dutina ventilu. Do ní zasahuje válcový dřík, připojený souose k tělesu vstupního nátrubku. Na válcovém dříku je navlečena pružná trubice, která je čelně opřena alespoň jedním svým koncem o vnitřní povrch dutiny ventilu a překrývá nejméně dva radiální otvory, ústící do osové dutiny válcového dříku.

Text

Pozerať všetko

(78 Autor vynálezu ZAJIC VLADIMIR dr., PRAHAtrwłxku »a tě 1 e~sa výstwpzní-hvo náŕoruruku, ejdchž spoje-ním .je vytvořena dutina ventilu. D 0 ní zasahuje válcový dřík, přlipvojený souose k tělesu vstuvpniho nnátrvubkvu. N-a válcovém dřílku je navlečena pružná trubice, která je čerlvně opřena alespoň jedmízn svým łçoncem o vnitřní .povrch dutiny vantilu a přeąkrýmá nejméně dva .radiální Iotvory, ústící do .osové dutiny váloového dřícku. 8Zpětný ventil se skládá z .tělesa vstupního ná- , ľ 6.Vynález řeší konstrukcí -přímzotzočnéh-o zpětného ventllu pro přetlek až 20 MPa, vhodného zejména pro p~oužití při práci s rizikovým prostřeaim.jsou známy průmyslové zpětné ventily, v jejichž tělese je Vytvořeno sedlo, na .něž dosedá odpružená ntěsnicí kuželka. Toto úprava má různé vkonstrukční varianty. Aby se dosáhlo dostatečného měrnétho tlaku na těsnlcích plochách kuželky .a sedla, nejsou ,tyto plochy příliš rozměrné. Tyto sty-kové těsnicí plochy sedla »a kuželky jsou obvykle kovové. Známe .konstrukce zpětných ventilů nemají dlouhodiobě absolutní těsnost. ZbýÍkQVá netěsnost o nových ventilů nepřekračuje zpravidlo určitou výrobcem zaručenou hodnotu. Tato hodnota ovšem během činnosti ventílu postupně roste s ľrekvencí jeho funkce vlivem nečistot, uisazených na těsnicích stykových plochách a vlivem konozního účinku prostředí, přičemž se .styakové plochy poškozují. V oborech, kde se přes zpětne ventily dopravuje nebezpečne prostředí, např. toxické nebo radioaktivní, se rizika spojená s netěstrostmi zpět-ných ventilů omezují .jejich zdvojováním nebo sdružovánírn s dvalšĺ uzavírací In-epříklad dálkově ovládanou armaturou. Též jsou známy konstrukce zpětných vzdušnicových ventilů s dutým válcovým dříkem povlečeným pružnou trubicí překrývající radiální otvor, které jsou určený svým tělesným uspořádáním pro obor xnízkých tlaků řádu desetin MPa a nejsou způsobilé k použití ve zmíněných oborech a v oblasti vysokých tlaků řádu desítek MPa.Tyto nedostatky odstraňuje použití zpětneho ventilu podle vynálezu. Tento zpětný ventil s dutým válcovým dříkem povlečeným pružnou trublcí je uspořádán tak, že pružná trubice překrývá wnejmérně ld-Vü radiální otvory, ústíci do osové dutiny válcoveho dříku, a je čelné iopřena alespoň jedním svým Ikoncem o vnitřní povrch dutiny ventílu. Dutina vewntilu je vytvořena spojením tělesa vstupního inátrubku a tělesa výstupniho rnátrubku, mezi rnimlž je upraveno komorové těsnění a obě tato telesa jsou zakončena připojovacím prvkem potrubní trasy, např. hrdlom potrubního šroubem.Výhodou zpěttného ventilu podle vynálezu proti bežným průmyslové vyrátněným arnraturám je jeho kompaktní, málo .rozměnná konstrukce v poměru k udimemzím rtnansportních tras průtočného jprostředí. Další prednosti trohoto ventílu je značná rozměnnnost stykový-cah těsnicíc-h ploch,které se při činnosti vzájemné menarušují a dlouh-odobě zajišťují prakticky tabsolutní těsnost proti zpětnému průtoku ti při proniknuti (drobnýchnečistot .do dopravních tras prostředí. Rovněž údržba ventilu je velmi snadná bez potřeby .použití obráběcích strojů .a spročívá ve výměnné pružné .silnostěnné trubice. Tim přetdčí v těsnosti proti z-pěhnému průtoxku, v tnärocích na údržbu i na vlastní výrobu, zejména pro některá zařízení ts Ivysokotlakým rizikoivým pnostřetdím, i ve .velikosti poměru závěrnáho tlaku vůči průtokověmu odporu zpěmé ventily cedokovového provedení s odpruženou .kuželkou a sedlom. Funkční chorelktenlstiky většíihro počtu symerttrtcky uspořádaných .průtokových rradiálmích otvorů přektrytých ipružtnou trubicí na válcovém dřiku i tělesné uspořádání propsaného zpětného ventilu s prvky spojení částí, .jejich ortěsnění va připojení do transportní trasy prostředí, vhodnými pro obor vysokých tl-aků, jsou dobře způs-obilé pro použi-tí v oblasiti tlaků až stownásobmě vyšších než je známý VZCIUŠHÍJCOVÝ venrtil.N-a výkresu je znázoriněn v osovém řezu příklaid provedení zpětného venntrilru upoclle vynálezu. Do dutiny »telesa výstupnísho nátruhku li je na komorové těsnění 4 našrooabováno teleso vstupního nátrubku 5 s připojeným válcovým dříkem 2, opatřeným slejpou osovou dutín-ou 7, do níž ústí nejméně d-vla radiální otvory 8, například průměru 2 mm. Na válcovém dříku 2 je IILČNIE čena pružná pryžová truibnice 3, např. o tlouštce stěny 3 mm, která vávlcový dřirk 2 podélně přesahuvje a opirá se čelné svým konncem v dutinä 1 ventilu o tosazení tělesa vstupníiho nátrubku 5 a překrrývá dva radiální otvory B ve válcovém dříku 2. vnější povrch telesa vstuupnílho nátrubku 5 i telesa výstupníthlo ná-tnrubku ll má tvar šestihrenu pro nasazení .maltkovýuoh klíčů ,při spojování obou těchto -těles, jejichž Koncová hrdla jsou iopatřetna kuželovým zahllouvbením a vnějším závltem pro připojení potrubnich -t-rxas spojem kutžel-koule s tpřevlečnou maticí. Prostředí přiváděné tělesem vstupniho unátrubku 5 n-adzvnedne apřetlvakem například 0,2 MvPia pružnou trubloi 3 u radiáląrich otvorü 8 va prochází podél váloovénho (Ťřĺlktu 2 do hrdla telesa výstupmího nátrubku li. Z-pětný průtok prostředí je blokován l při .pretlaku 20 MPIa. Rediálmí otvory ll jsoualespoň dva pro menší praNdepodo-lynost bloká dy průtoku prostředí rozměrvnějši jnečistotou. Pro intenzívnejší pirůitok prostředí o .vyšší tlaky je účelné upravit ve válcovem dříku 2 větší .počet normálních otvorů 8 s menším ,průiměrenmPopsanéihno zpětnéiho vetntilru -lze s výhodou využít ve všech .průmjnslovýoh oboreoh chemie,energetiky, vzduchotteclrniłky, regulační i jedenné techniky při dopravě st-laičeného rizikováho prostředí v průtokovéní množství řádově do stovek tkilogramů za hodinu pro jednotlivý ventil.Zpětný ventil s dwtým válcoavým dřírlçem povle- lu, vyztvnořené spojením tělesa vstupního nátnnubčeným tprujžąnou trubicí, vyznačený tim, že ptruž- ku 5 a tělesa výstupnñhn »náąbrulbknl 6, mezi ná trubice 3 .přetknrývá nejméně dva radiáhní nixmlž je upraveno kommové těsnění 4 a oąbě otvory 8, ústící d-o »osavé dutiny 7 válcovéhlo tato těletsa 5, 6) jsou zavkončena pwrvkem pro dřřku 2 a je čelné opřana alespoň jedním připojení potrubni trasy, např. hrdI-em potrubsvým kancem o vnitřní povrch dutiny 1 vennti- ního šroubem.

MPK / Značky

Značky: ventil, zpětný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215825-zpetny-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zpětný ventil</a>

Podobne patenty