Zařízení k samočinnému ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových motorů

Číslo patentu: 215821

Dátum: 20.12.1983

Autor: Indra Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru vznětových motorů. Řeší problém samočinného ustavování zvýšené startovací dodávky paliva i při extrémně nízkých teplotách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že napříč k ose regulační tyče vstřikovacího čerpadla je upraveno pohyblivé jádro elektromagnetu, nesoucí ve střední části dva seřiditelné dorazy. První určuje největší vysunutí regulační tyče za chodu motoru a druhý určuje velikost přídavného posuvu regulační tyče pro zvýšenou startovací dodávku. Za chodu motoru je elektromagnet protékán elektrickým proudem přiváděným z dynama, popřípadě z alternátoru, a pohyblivé jádro je přitaženo k pevnému jádru elektromagnetu. V této poloze je vysunutí regulační tyče omezeno prvním dorazem. Za klidu motoru, stejně jako při jeho spouštění, je elektromagnet bez proudu a předepnutá pružina drží pohyblivé jádro v opačné krajní poloze, při níž je nevětší vysunutí regulační tyče určeno druhým dorazem.

Text

Pozerať všetko

ÚAD PRO VYN LEZV R A (45) Vydáno zo 12 83A OBJEVY 75 Autor vynálezu INDRA AROMIR doc. ing. CS 0., BRNO 54 Zařízení k samočlnnému ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových motorů vynález se týká oboru vznětových motorů. Ře~ 5.2ší problém samočinnêho ustavování zvýšené 5startovací dodávky paliva i při extrémne nízkych 31Podstata vynálezu spočívá V tom, že napříčk ose regulační tyče vstřikova-cího čerpadla je - Y, upraveno pohyblivé jádro elektromagnetu, ne« ~ j soucí ve střední části dva seřiditelně dorazy. ąšwrn à První určuje největší vysrunutí regulační tyče za Š chodu motoru a druhý určuje velikost přídavné- 3ho posuvu regulační tyče pro zvýšenou starto- b)vací dodávku. Za chodu motoru je elektromag-54 w net protékán elektrickým proudem přlváděným .z dynama, popřípadě z alternátoru, a pohyblivé 4 gp. DQ jádro je pritazeno k pevnemu jádru elekvtromavg- . netu. V teta poloze je vysunutí regulacní tyce 1,121 Ä-.NÁ, omezeno prvním dorazem. Za klidu motoru, stej ně jako při jeho spouštění, je elektromagnet bezpnoudu a př-edepnutá pružina drží pohyblivé (łQ jádro v opačné krajní poloze, při níž je největší ~vysunutí regulační tyče určeno druhým dorazem. ąťr 7 Áš Im Lvynález se týká zařízení pro samočinné ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových motorů, s pohyblivým jadrem elektromagnetu, postaveným napříč k ose regulační tyče vstřik-ovacího čenpadla.U známých zařízení pro samočinné ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových motorů je napříč k ose regulační tyče vstřikovacího čerpadla upraven posuvný osazený píst, na jehož jeden konec působí tlak maz. oleje z motoru proti předepnuté pružině, působicí na tento píst z druhé strany. Za klidu motoru, kdy je mazací systém bez tlaku, zatlačí pružina osazený píst do jedné krajní polohy, která umožní přídavné vysunutí regulační tyče do vybraní na osazeném pístu, a tím realizaci zvýšené startovací dodávky paliva. jakmile se motor spustí, zatlačí tlak mazacího oleje .osazený píst do druhé krajní polohy, při níž-povrch tohoto osazeného pístu dovolí regulační tyčí pouze takové největší vysunuti, které odpovídá jmenovité dodávce paliva.Nevýhodou tohoto známého zařízení je, že při spouštění motoru za extrémně nízkych teplot okolního vzduchu, jaké panují např. v arktických oblastech, se osazený píst po nastartování motoru rychlým nárůstem tlaku hustého mazacího oleje posune do, polohy, kdy znemožňuje ustavení zvýšené startovací dodávky paliva. Neudrží-li »se motor v chodu po prvním spuštění,což je za extrémne nízkych teplot obvyklým jevem, je třeba velmi dlouho čekat, nežli tlak hustého mazacího oleje klesne a dovolí pružině posunout osazený píst do druhé krajní polohy pro zvýšenou startovací dodávku paliva, což značné snižuje pohotovost motoru.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu zařízení pro samočinné ustavení zvýšené startovací dodavky paliva u vznětových motorů,s pohyblivým jádrem elektromagnetu, postaveným napříč k ose regulační tyče vstřikovacího čerpadla. eho podstata spočíva v tom, že pohyblivé jádro, zčásti lzasułnuté do dutiny ve vlnutí elektromagnetu připojenému trvale k dynamu,popřípadě k alternatoru, tvořícímu součást zdrojové soupravy motoru, je opatřeno v místě proti čelu regulační tyče vstřikovacího čerpadla u vinutí elektromagnetu prvým seřidítelným dorazem a dále od vinutí elektromagnetu druhým seřiditelným dorazem, více vysunutým proti čelu regulační tyče, přičemž pohyblivé jádro je v trvalém kontaktu s pružinou, jejíž sila na pohyblivé jádruo má opačný smysl nežli síla magnetického pole elektromagnetu.Základní účinek zařízení podle vynálezu spočívá v činném ustavení regulační tyče vstřikovacího čerpadla do polohy pro zvýšenou startovací dodávku, čímž se zvyšuje pohotovost motoru.Příklad konstrukce podle vynálezu je schematiwcký znázorněn na výkresu. Ke skříni 1 vstřikovacího čerpadla je přišroubováno těleso 2. elektromagnetu vyrobené z magnetický mäkké ho materiálu. V tělese 2 elektromagnetu je uloženo vinutí 3 držené pevným jádrem 21, vyrobe ným z magnetický měkkého materiálu. V centrálním otvoru tělesa 2 elektromagnetu je posuvné uloženo pohyblivé jádro 4, vyrobené z magnetický měkkého materiálu, V jehož střední části je upraven prvý seřiditelný doraz 41 pojištěný matioí 411, nad ním druhý seřiditelný doraz 42 pojištěný maticí 421. Zmíněné seřiditelné dorazy jsou uspořádaný tak, že při poloze pohyblivého jadra 4 v horní úvrati je proti čelu regulační tyče 11 postaven prvý seříditel-ný doraz 41, zatímco při poloze pohyblivého jadra 4 v dolní úvrati je proti čelu regulační tyče 11 postaven druhý seřiditelný doraz 42, přičemž je prvý seřiditelný doraz 41 mimo dosah regulační tyče 11, čímž umožňuje její přídavné vysunutí až na dotek s druhým seřlditelným dorazem 42.Pohy-blivé jádro 4 je opatřeno přímou povrchovou drážkou 43, do níž zasahuje kolík 46. Po sejmutí víka 7 je umožněn přístup k prvému seřirlitelnému dorazu 41 i k druhému seřiditelnému dorazu 42.směrem od pevného jadra 21 je prostřednictvím čepu 51 odtlačováno pohyblivé jadro 4 předepnutou pružinou 5, olpírající se druhým koncem o šroub 52.První konec 31 vinutí 3 a druhý konec 32 vinutí 3 jsou připojeny trvale ke svorkám dýnama,resp. alternátoru, který tvoří součást zdrojové soupravy motoru.Za chodu motoru je vinutí 3 elektromagnetu pod napětím dýnama, resp. alternátoru, takže jim pr-otékající elektrický proud vytváří magnetické pole, jehož účínkem je pohyblivé jádro 4 přitaženo k pevnému jádru 21 proti předpětí pružiny 5 znázorněno. Maximální vysunutí regulační týče 11 je omezeno dorazem jejího čela na prvý seřiditelný doraz 41. Při této pol-oze dodává vstřikovací čerpadlo jmenovitou cýklovou dodávku paliva.Při zastavování motoru se regulační tyč 11 oddálí od pohyblivého jadra 4. Po zastavení motoru klesne napětí na svorkách dýnama, resp. alternátoru, na nulu, vinutím 3 elektromagnetu přestane pro-tékat elektrický proud, magnetické pole vymizí a předepnutá pružina 5 zatlačí pohyblivé jádro 4 směrem od pevného jadra 21 tak, až dosedne na dno 22 tělesa 2 elektromagnetu.Tím se prvý seříditelný doraz 41 postaví mimo regulační tyč 11 a, proti jejímu čelu stoji nyní jen druhý seřiditelný doraz 42, což umo-žní přídavné posunutí regulační tyče 11 o dráhu x, která je potřebné k dosažení požadovaného zvýšení startovaci dodávky paliva. V popsane poloze zůstane pohyblivé jadro 4 po dobu klidu motoru i v průběhu jeho spouštění, nebot v obou případech je napětí na svorkách dýnama, resp. alternát-oru, praktický nulové.Po Spuštění motoru se regulační tyč 11 oddálí od pohybliveho jádra 4 a průchodem elektrického proudu vinutím 3 elektromagnetu je pohyblivé jádro 4 vzniklým magnetickým polem vtaženo k pevnému jádru 21, což znemožni, aby regulační tyč 11 zaujala za chodu motoru polohu pro zvýšenou startovací dodávku paliva.estliže se při spouštění motoru za extrémně nízkych teplot motor po krátkém rozběhu zastavi, vymizí elektrický proud ve vinutí 3 elektromagnetu i magnetické pole a předepnutá pružina 5 zatlačí okamžitě pohyblivé jádro 4 do po lohy, která umožní přídavné vysunuti regulační tyče 11 o dráhu x, a tim zajistí vstřikování zvýšené startovavcí dodávky paliva, takže spouštění motoru lze prakticky ihned opakovat při zvýšené startovacĺ dodávce paliva.Zařízení pro samočinné ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových .motorů,s pohyblívýrn jádrem elektromagnetu, postaveným napřič k ose regulační tyče vstřikovacího čerpadla, vyznačujicí se tím, že pohyblivé jádro 4, zčásti zasunuté do dutiny ve vinutí (3) elektromagneftu, připojenému trvale k dynamu, popřípadě k alternátoru, ,tvořĺcĺmu součást zdrojové soupravy motoru, je opatřeno v místě proti čeluregulační tyče 11 vstřikuvacího čerpadla u vinuti 3 elektromagnetu druhým seřiditelným dorazem 42 a dále od vlnutí 3 elektromagnetu prvým seřiditelným Liorazem 41, více vysunutým proti čelu regulační tyče 11, přičemž pohyblivé jádro 4 je v trvalém kontaktu s pružinou 5, jejíž Síla na pohyblivé jádro 4 má opačný smysl než sila magnetického pole elektromagnetu. /

MPK / Značky

Značky: zařízení, ustavení, zvýšené, startovací, motorů, samočinnému, paliva, vznětových, dodávky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215821-zarizeni-k-samocinnemu-ustaveni-zvysene-startovaci-dodavky-paliva-u-vznetovych-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k samočinnému ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových motorů</a>

Podobne patenty