Pásový dopravník pro strmou nebo svislou dopravu sypkých hmot

Číslo patentu: 215814

Dátum: 20.12.1983

Autori: Bosák Miroslav, Mrázek Jan, Bailotti Karel, Horák Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pásový dopravník pro dopravu sypkých hmot ve strmém nebo svislém směru řeší plynulou dopravu těchto hmot, zvláště prachových a lepivých, vhodným utěsněním mezi přilehlými okraji hlavního dopravního pásu 1 a vedlejšího dopravního pásu 2, mezi nimiž je sypká hmota dopravována. Jak hlavní dopravní pás 1, tak vedlejší dopravní pás 2 jsou opatřeny na obou okrajích jejich pracovní strany nejméně jedním pružným těsnicím páskem 3, 3', 3'', jehož podélná osa je rovnoběžná s okraji obou dopravních pásů 1 a 2. Navzájem přesazené těsnicí pásky 3, 3' a 3'' přilehlých okrajů hlavního a vedlejšího dopravního pásu 1 a 2 jsou v pracovní větvi pásového dopravníku labyrintově uspořádány.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu BOSÁK MIROSLAV ing., RYCHVALD U KARVINÉ, BAILOTTI KAREL ing. CSc., HAVÍŘOV, MRÁZEK AN ing., prom. mat., OPAVA, HORÁK MARTIN ing.,RYCHVALD U KARVINÉ54 Pásový dnpravník pro strmnu neba svislou dopravu sypkých hmotPásový dopravník pro dopravu sypkých hmot ve strmém nebo svislém směru řeší plynulou do~ pravu těchto hmot, zvláště prach-ových a lepivých, vhodným utěsněním mezi přilehlými okraji hlavního dopravního pásu 1 a vedlejšího do« pravního pásu Z, mezi nimtž je sypká hmota dopravována. ak hlavní dopravní pás 1, tak ved 1 ej~ ší dopravní pás 2 jsou opatřeny »na obou okrajich jejich pracovní str.any nejméně jedním pružným těsnlcím »páskem 3, 3, 3, jehož podélná osa je rovnoběžná s »okraji obou dopravních pásů 1 a 2. Navzájem přesazené těsnicí pásky 3, 3 a. 3 přilehlých okrajů hlavního .a vedlejšího dopravního pásu 1 a 2 jsou v pracovní větví páso vého dopravníku la-byríntově uspořádány.Předmětem vynálezu je pásový dvopravník pro strmou nebo svislou dopravu sypkých hmot,u kterého je řešeno těsnění mezi přtlehlými okraji hlavního a vedlejšího dopravního pásu.Známé pásové dopravníky pro strmou dopravu jsou na pracovní straně obvykle opatřeny unášecími výstupky různého tvaru. Příhradový pás má .například okraje a střed opatřeny průběžnými výstupky, které tvoří na pracovní straně pásu uzavřené čtverce nebo obdélníky. Nevýhodou těchto dopravníků je omezená použitelnost při doprave lepivých materiálů, přičemž úhel stoupání lze zvyšovat asi do 50 °. Další zvýšení úklonu dopravníku umožňuje u jiných známých dopravníků použití krycího pásu. U těchto dopravníků je nezbytné utěsnit v jejich pracovní větvi prostor mezi přilehlými okraji hlavního a vedlejšího dopravního pásu. Známým způsobem jsou například na jednom z obou dopravních pásů upevněny na jeho obou okrajích pružné. trubice, které zab-riaňují vysypíwání dopravovaného materiálu, druhý dopravní pás je opatřen pružným polštářem, jenž nedovoluje výtok sypké hmoty, unášené oběma pásy. Nedostatkem tohoto utěsnění mezery mezi přilehlými okraji obou dopravních pásů je zejména vytékání drobných frakcí dopravovaného materiálu mezerou,která vzniká mezi pružn-ou hadicí a protilehlýin dopravním pásem po sevření větší částice dopravované sypké hmoty ve stywkové ploše. Dopravcvaným sypkým materiálem se přitom silně opotřebovává pružný polštář dopravníku i těsnlcí hadice, které jsou trvale výstaveny abrazivnímu působení dopravované sypké hmoty.Tyto nedostatky odstraňuje pásový dopravník pro strmou nebo svislou dwopravu sypkých hmot podle vynálezu, skládající se z hlavního a vedlejšího dopravního pásu, mezi nimiž je sypká hmota dopravována. Podstatou vynálezu je, že jak hlavní dopravní pás, tak vedlejší dopravní pás jsou opatřeny na obou okrajích jejích pracovní strany nejméně jedním ,pružným těsnicím páskem, jehož podélná osa je rovnoběžná s okraji obou dopravních pásů, přičemž navzájem přesazene těsnlcí pásky přilehlých okrajů hlavního a vedlejšího dopravní pásu jsou v .pracovní větvi pásového dopravníku labyrintově uspořádaný.Výhodou pásového dopravníku .pro strmou nebo svislou dopravu sypkých hmot podle vynálezu je odstranění nedostatku dosud známých dopravních zařízení. Zlepšuje se utěsnění mezery mezi přilehlými okraji obou dopravních pásü,takže se příznivé zlepší pracovní podmínky v bezprostředním okolí dopravní trasy, zejménal při dopravě prachových materiálů. Těsnicí úči nek lze přitom podle potřeby zvýšit uvolbou počtu na-v-zajem přesazených těsnicích vpásků. Labyrintově uspořádané podélné těsnicí pásky, umístěnébezprostředně u okraje širšího dopravního pásu,jsou chráněny před přímým abrazivnim účinkem částic dopravovane sypké hmoty paralelními těsnicími pásky, které jsou u.pevněny na obou přilehlých dopravních pásech rovnoběžně s podélnou osou dopravníku.Příklad zařízení pásového dopravníku pro strmou nebo svislou dopravu sypkých hmot podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresu, kde je na obr. 1 příčný řez hlavním a vedlejším dopravním pásem, přičemž na každém z obou pásů je na obou jejich okrajích upevněn jeden podélný těsnicí pásek a na obr. 2 je tentýž příčný řez, kde je na hlavním dopravním pásu u každého jeho okraje upevněna dvojice paralelních těsnicich pásků, které jsou vzhledem k jednotlivým těsnicím páskům, upevněným na obou okrajích vedlejšího dopravního .pásu, uspořádány labyrintově.Pásový dopravník podle prvního příkladného provedení se skládá z hlavního dopravního pásu 1 a z vedlejšího dopravního pásu 2, mezi nimiž je dopravován sypký .materiál 4. Na pracovní straně hlavního dopravního pásu 1 jsou podél obou jeho okrajů upevněny těsnicí pásky 3,které jsou v každém příčném řezu dopravnikem stejně vzdáleny od roviny 5 symetríe pásového dopravníku. vzdálenost a vnějších stran těsnicích pásků 3, odvrácených od roviny 5 symetrie pásového dopravníku je přitom menší než vzdálenost h stran těsnicích pásků 3, přivrácených k rovině 5 symetrie pásového dopravníku a upevněných podél okrajů vedlejšího dopravního pásu 2. Oba dopravní pásy 1 a 2 jsou známým způsobem uloženy na operných válečcích 6, 6 pásového dopravníku.Podle příkladného provedení pásového dopravníku podle vynálezu znázorněného v příčném řezu na obr. Z jsou oba dopravní pásy 1 a z uložený svými odvráoenými stranami 4 na stacionärních deskách 7, 7. Na hlavním dopravním pásu 1 jsou upevněny dvě dvojice těsnicích .pásků 3, 3 tak, že v pracovní větvi pásového dopravníku zasahují do drážky mezi těmito paralelními těsnicími pásky 3, 3 těsnicí pásky 3,které jsou upevněny na okrajích vedlejšího dopravního pásu 2.U jiných konstrukčních řešení pásového dopravníku podle vynálezu lze podle potřeby zvýšit počet navzájem přesazených těsnicích pásků,které jsou v pracovní větvi pásového dopravníku labyrintově uspořádaný.Pásový dopravník podle vynálezu lze použít při strmé i svislé dopravě syipkých hmot, zvláště prachových a lepivých sypkých hmot. Zmenší se délky dopravních cest, což se příznivé projeví při projekčním řešení závodů.Pásový dopravník pro strmou nebo svislou do- páskem 3, 3, 3, jehož podélná osa je rovnopravu sypkých hmot, skládající se z hlavního a běžná s okraji obou dopravních pásů 1, 2, přivedlejšího dopravního pásu, mezi nimiž je sypká čemž navzájom přesazené těsnicí pásky 3, 3,hmota dopravována, vyznačený tím, že jak hlav- 3 přilehlých okrajů hlavního a vedlejšílío doní dopravní pás 1, tak vedlejší »dopravní pás pravního pásu 1, 2 jsou v pracovní větvi páso 2 jsou opatřeny na obou okrajích jejích pra- vého dopravníku labyrintově uspořádaný.covní strany nejméně jedním pružným těsnicím

MPK / Značky

Značky: strmou, svislou, pásový, sypkých, dopravu, dopravník

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215814-pasovy-dopravnik-pro-strmou-nebo-svislou-dopravu-sypkych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pásový dopravník pro strmou nebo svislou dopravu sypkých hmot</a>

Podobne patenty