Zariadenie na dopravu a oddeľovanie podložiek

Číslo patentu: 215200

Dátum: 15.10.1982

Autor: Uhrík Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie položiek pozostávajúce z vibračného zásobníka s vytvorenou dráhou, ku ktorej je pripojený triediaci uzol, vyznačujúce sa tým, že k stene vibračného zásobníka ja pod uhlom alfa voči dnu zásobníka upevnené nosné teleso /1/, v ktorom je otočne uložený podávací valec /2/, ktorého obvod je od steny nosného telesa /1/ vzdialený najmenej o hrúbku dopravovanej položky /8/ a ktorý má v mieste oddeľovania /11/ je vytvorený odvádzací žlab /3/. pred ktorým je umiestnený oddeľovač /4/ podložiek /8/ pripojený k nosnému telesu /1/, pozostávajúci z dolnej zarážky /5/ a hornej zarážky /6/, ktoré sú od seba vzdialené o rozmer menší, ako je priemer podložky /8/ cez obmedzovaciu lištu /7/ umiestnenú nad podávacím valcom /2/, pričom pred oddeľovačom /4/ podložiek /8/ je v nosnom telese /1/ vytvorený prepad /9/ podložiek /8/ a odvádzací žľab /3/ a prepad /9/ podložiek /8/ je uzatvorený krytom /10/.

Text

Pozerať všetko

šžfšľžłfšžľäii PD PIS VYNÁLEZU 215200ÚŘAD FRO VYNÁLEZY mmzvenjnene 10 o 9 as(75) Autor vynúlezu UHRIK JÁN, NOVE MESTO nad váhou(59 Zariadenie na dopravu a oddeĺovanie podložiekvynález sa yka zariadenia na dopravu a.odde 1 ovanie podložiek.Pri automatízáoii skrutkovania spojov s podložkemí je potrebné riešiť dopravu podložíek. V súčasnosti sa na dopravu používajú elektromagnetické vibračné zásobníky kruhové, priamo-. čiara ą gravítačné sklzy v rôznych prevedeníach. Vzhladom na veľkú zmäckovitosť podložiek je ieh doprava ohtiežna a poruchová. Podložky sa pri doprave zastavujú v orientačných prvkoch a sklzoeh, čo znemožňuje plynulú automatickú dopravu e spôsobuje pracné odstrąňovanie vzniklých zâdržiek.Uvedené nevýhody zmierňuje zariadenie ne dopravu a oddelovanie podložiek pozostávajúce z,vibračoěho zásobníka e vytvorenou dráhou, ku ktorej je pripojený triediaçí uzol, ktorého podstatou je, že k stene vibračněho zásobníka je pod uhlom alfa voči dnu zásobníka upevnené nosné teleso. V nosnom teleso je otočne uložený podâvací valec, ktorého obvod je od steny nosného telesa vzdialený najmenej o hrúbku doprevovanej podložky. Podávaci valec má v nieste oddelovenia menší priemer. V nosnom teleso pod podávacim valcom v mieste oddelovanie je vytvorený odvádzaei žľab, pred ktorým je umiestnený oddelovač podložiek. Oddeľovač podložiek je pripojený k nosnému eleeu a pozostáva z dolnej zarážky a hornej zarážky, ktoré sú od seba vzdialené o rozmer menšg ako je priemer podložky. Horná zarážka prechádza cezobmedzovaciu lišitu, umiestnení nad podávacím valnom, do priestoru dopravovaných podložiek. Pred dávkovąčom podložiek je v noonom celese vytvorený prepad podložíek. Prepad podložiek a odvâdzaci žľab je uzatvorený krytom.Výhodou zariadenie podľa vynálezu je jeho jednoduché zhotovenie. Výhodou je i bezporuchová prevádzke a spoIah 1 ívoet,minimâ 1 ne náklady na jeho zhotovenie a nenáročnost na obsluhu a údržbu.zariadenie na dopravu a oddelovanie podložiek podľa vynálezu je prikladne znázornená na pripojenon výkrese, kde ne obr. 1 je zariadenie nakreslenê pri pohľade zhora a na obr.2 je nekreslený rez rovinou A-A z obr. 1 vo zväčšenej mierke.Zariadenie na dopravu a oddeĺovanie podložíek pozostáva z vibračněho zásobníka 5 vytvorenou dršhouo K stene vihračného zásobníka je pod uhlom alfa voči dnu zásobníka, v príkladnom prevedení 30 °, upevnené nosné teleso l. V uosnom telesa 1 je ocočne uložený podávaní velec 3, ktorého obvod je od steny nosného telesa 1 vzdialený najmenej o hrúbku podložky 5. Podávacĺ vąlec 2 má v mieste oddelovania ll menší priemer. V nosnom toleąe 1 je v ľavej hornejčasti v otvore lg ptipevnený riadiaci uzol podložiek §/na obr. nezakrealené/. V noonomtelese 1 poď podivocim valcom 2 v mieste oddelovania llje VytV 0 ľBDÝ OÓVŠČZBCÍ Žĺab 1- Predodvádzacím žľnbom 3 je umiestnený oddeľovač gppodložiek Q pripojený k nosnému teleau 1. Oddeľovač Q podložíek É pozostáva z hornej zarážky É a dolnej zarâžky Ž, ktoré sú upevnenéna odpružeuom pinste lg. Horná zetâžka É a dolná zarážka á sú od seba vzdialené o rozmer menšą ako je priemer podložky § Horná zarážka É prechádza cez obmedzovaoiu lištu 1 umiestnená nad podávacím valnom 3 do priestoru dopravovených podložiek Q. Pred oddelovačom i podložiek 3 jev nosnom telesa L vytvorený prepad Ž podložiek Ě. Prepad 2 podložiek E a odvádzací žlab Q je uzatvorený krytom lg.Uvedený príklad zariadenie pre dopravu a uddeľovanía podložiek je určený pre pružné podložky. Pre dopravu a oddeľovanie plochách A vejárovitých podložiek je možné použiť ten istý princip bez vytvorenia prepadu gv nosuom telesa 1.Podložky sa nueypú do vibrečnáho zásobníka, kde vibrnčným pohybom po dráhe postupujú do do tríediaceho uzle /ua obr. nezukteslaně/, kde so vytrieďujd ztetozene podložky n podložky e viac otvoreným zámkom, ako je požadované. Podložky Ä sa potom vplyvom gravitácia a vibreč~ ným pohybom poatupne zasüvajú V smere šípky lg do medzery medzi plochou nosného telesa 1 u podávacln velccm otáčajücim sa v smere šípky li. Podložky Q s požedovaným roztvorením zámku zostávajú zasunuté v medzera a postupujú k miesto oddeĺovanía ll. V mieste oddeloveniu ll sú zastavené dolnou zarážkou S oddeĺovača 4. Proti vytlačeniu podložiek 8 z medzery medzistenou noaněho teleso 1 e podšvacim valnom Zje nad podávecím valnom g umiestnená obmedzo vooin lište 1. Podložky g, ktorých roztvorenie zámku je menšie ako nastavená medzera medziplochou nosného telesa I a podávecim velcom Ä, vypadávajú prepadom 2. Oddeľoveč i ovládanýlaukom li oddelí poáložku Ř, ktoré odvädzaoím žlabom g opustí zariadenie na dopravu u oddelevunie podložíek V pripade prepínania zariadenia na dopravu a oddelovanie podloäiek sa podložky odvalujú už po zasunutých pndložkách V medzera medzi stenou nosného telesa L a podávacimvelcom 3 a padajú opät do misy vibračného zásobníku. YREDMET VYNÄLEZUZariadenie na dopravu n oddeľuvanie podložiek pozostávajúca z vibrzčného zásobníka s vytvoreuou áráhou, ku ktorej je pripojený trieúioci uzel. vyznačujúce sa tým, že k stene vibračného zásobníka je pod uhlom alfa voči dnu zásobníka upevnené nooné teleso /1/. v ktorom je otočne uLoženy podávaní valec /2/, ktorého obvod je od steny nosného telesa /1/ vzdialený najmenej 0 hrúbku áopravovauej podložky /8/ e ktorý má v mieste oddeľovania /11/ menší priemer, pričom V noenom teleso /if pod podávecím volcom /2/ v mieste oddelovenia I 11/ je vytvorený odvádzaoí žľab /31, pred kterým je umiestnený oddeľovač /4/ podložiek /B/ pripojený k nosnému teleso /É/, pozostávajúci z dolnej zarâžky /5/ a hornej zrážky /6/. ktoré sú od sebe vzdialené o rozmer menšieko je priemer podložky /B/, zatiaľ čo horná zarážkn /6/ prechádza do priestoru dopravovených podležiek /8/ cez obmedzovaeiu lištu /7/ umiestnenů nad po-i dávecím valcom 2, pričom pred oddelovečom /4/ podložiek /8/ je v noanom telesa /1/ vytvoreuý prepad /9/ podložick /8/3 odvádzací žľab /3/ a prepad /9/ podložíek IB/ je uzatvorený krytom /10/.

MPK / Značky

Značky: oddeľovanie, podložiek, dopravu, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215200-zariadenie-na-dopravu-a-oddelovanie-podloziek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dopravu a oddeľovanie podložiek</a>

Podobne patenty