Zařízení k měření polohy oběžné dráhy kroužku ložiska nebo opěrného nákružku ložiska vůči základnímu čelu ložiska

Číslo patentu: 215196

Dátum: 15.10.1982

Autori: Rozbořil Miloslav, Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k měření polohy oběžné dráhy kroužku ložiska nebo opěrného nákružku ložiska vůči základnímu čelu ložiska, vyznačené tím, že na opěrné desce /1´/ základového rámu /1/ je uspořádána prizmatická podložka /2/ a k základovému rámu /1/ je dále připevněn planžetový paralelogram /4/ s planžetami /4´,4´´/ a s pohyblivou deskou /4/, k níž jsou pomocí držáků /5,6/ připevněny další dva planžetové paralelogramy /7, 8/, z nichž každý obsahuje planžety /7´, 7´´ a 8´, 8´´/ a pohyblivou desku /7´´´ a 8´´´/, přičemž k pohyblivé desce /7´´´/ prvního dalšího planžetového paralelogramu /7/ je připojen dotyk /9/ a k pohyblivé desce /8´´´ / druhého dalšího planžetového paralelogramu /8/ je připojen další dotyk /10/ a dále je k pohyblivé desce /7´´´/ prvního dalšího planžetového paralelogramu /7/ připevněno prostřednictvím dalšího držáku /11/ měřidlo /12/, jehož měřicí dotyk /13/ se opírá o opěrný dotyk /14/ uspořádaný na pohyblivé desce /8´´´/ druhého dalšího planžetového paralelogramu /8/.

Text

Pozerať všetko

(75) . . Aulorvynálezu KIRCHNER STANISLAV -ing., BRNO, xůx JAN ing., KYJOV, KOLÄŘ KAREL,nozaoñn. MILOS-LAV ing., BRNO(50 Zařízení k měření polohy oběžné dráhy kroušku-ložiska nebo opěrného nákružku ložiska vůči zäkladnlmu čelu ložiskaVynález se týká zařízení k měření polohy obě n dráhy kroužku kuličkového a soudečkové ž é ho ložiska nebo opěrného nákružku válečkového, kuželíkového, soudečkového a jehlového ložís- ka vůči základnímu čelu ložiska. řicím dotykom pohyblívým ve smětu osy kroužku, umístěným na pohyblivé desce planžetového paralelogramut Na měřicí dotyk je přítlačován oběžnou dráhou měřený kroužek. Měřidla uvedeného typu vyhovovala pro ložiska normální přesností, ale nevyhovují již pro ložiska nejvyšší přesností, poněvadž různé sila přitlačování ktoužku na měřicí dotyk způsobuje různě velkou deformaci planžetového paralelogramu a mčřicího dotyku, a tím í růině velkou chybu měření,závíslou na subjektívním vlívu pracovníka. í Nevýhody dosevadního zařízení v největší dosud známé míře odstraňuje zařízení podlevynálezu. Jeho podstata spočivâ v tom, že na opěrné desce základového rámu je uspořádána prizmatíckä podložka e k základovému rámu je dále připevněn planžetový paralelogram 5 planžetamí8 s pohyb 1 ivou.deskou, k níž jsou pomocí dtžáků připevněny další dva planžetově patalelogramy, z nichž každý obsahuje planžety a pohyblivou desku. K pohyblivé desce jednoho dalšího planžetového paralelogramu je připojen dotyk a k pohyblivé desce druhého dalšího planžetového paralelogramu je připojen další dotyk. Dále je k pohyblivé desce jednoho dalšího planžetového paralelogremu přípevuěuo prostřednictvím dalšího držáku měřldlo, jehož měřicí dotyk se opírá o opěrný dotyk uspořádaný na pohyblivé desce druhého dalšího planžetového paralelogramu. Další podstatou vynálezu je to, že k pohyblivé desce druhého dalšího planžetového paralelogramu je přípevněno prostřednictvím dalšího držáku měřidlo, jehož měřicí dotyk se opírá o opěrný dotyk uspořádaný na pohyblívé desce prvního dalšího plunžetovéhoparalelogramu.Zařízení podle vynálezu zaručuje konstàntní měřicí sílu, a tím í deformaci měřicíhookruhu. Zařízení je vhodné pro dilenská měření.vynález je dále vysvětlen na příkladněm provedení zařízení podle vynâlezu, ktoré je ache~ matioky znázorněno na výkresu. Zařízení se skládá ze základového rámu 1, na jehož opěrné deace ľje v priamatické podlož ce 3 veden měřený kroužek 3 ložiska. K zdkladovému rámu 1 je připevněn planžetový paralelograma a pohyblivou deakou 5. Pohyblivâ deskaSg planžetověho paralelogramu Í je uspořádâna pohyblivě ve směruikolmém na osu měřeného kroužku-1 ložiska. K této pohyblivé deace il planžecového paralelogramu í jsou pomoci držáků Ž, É připevněuy další dva plnnžetové paralelogramy 1, Q s planžetamí 1, 1 L a §, § a s pohyblivou deakou 1a §. Pohyblivé desky 1 a EL dalších dvou plnnžetových paralelogramů 1, Ě jsou uspořádâny pohyblívě ve směru osy měřeného kroułku 3 ložiska. Pohyblivá deska 1 prvního dalšího9 dotýkající se oběžné dráhy měřaného kroužku Ž lo planžetového paralelogramu 1 neae dotyk žiaka ve dvou bodoch, pokud možno blízko okrajů oběžnê dráhy nebo dotýkajieí ae naanázorněněho opěrného ndkružku v jednom bodě. Pohyblivá deake EL druhého dalšího planžetovćho paralelogramu Q nase další dotyk lg opírající se o základní čelo kroužku 1 ložiska.Jedna z pohyhlivých desek l, B-dalších dvou planžetových paralelogramů 1, Ě, V tomto případě pohyblivá deska 7 prvého dalšího planžetověho paralelogramu 1, neae pro łatřednictvim dalšího dríáku ll měřidlo 11, jehož měřicí dotyk 11 se opíré o opěrný dotyk li .uspořádaný na druhé 2 pohyblivých desek Z§ dalších dvou planžetových paralelogramd 1,Ě, v tomto případě tedy nu pohyblivé deaoa § druhého dalšího planžetového paralelogramu Q. U jiné možné varianty uspořádání nese pohyblivé deska§ druhého dalšího plenřetovéhoparalelogramu Ě prostřednictvím dalšího držáku 11 měřidlo lg, jehož měřicí dotyk li se opíráprvého dalšího planžetověho páraledograo opšrný dotyk li uspořádaný na pohyblivé desce mu 1. Potřebné předpětí je vyvozeno pomocí nezakrealených pružin, působících na pohyblivé desky 4, ZLLL. 8 planłetovýeh paralelogramů Ž 1, 3.Zařízení podle vynâlezu ae seřizuje pomocí ložiakového kroužku se změřenou polohou oběžné dráhy vůči zdkladnimu čelu. Tento kroužek se vloží do prizmatioké podložky g. Dotyk 1 sa naataví nad oběžnou dráhu, přičemž první další planžetový paralelogram 1 má mít co nejmenší výchylku z rovnovážné polohy. Po apuštění dotyku 2 do oběžné dráhy kroužku aa poaune měřidlo lłvv dalším držáku ll proti opěrnému dotyku li tak, aby ukazovalo akutečnou odobylku polohy oběžné dráhy od jmenovité hodnoty. Tim je seřízení ukončeno. Při měření ae do priamatickě podložky 3 vloží měřený kroužek Š a pomoci planžetového paralelogramu Ž se spustí dotyk 2 do oběžné dráhy. Na měřidle lg se odečce odchylka polohy oběäné dráhy vůči zdklednímu čelu mě řeného kroužku 2.1. Zařízení k měření polohy obšžné dráhy kroužku ložiska nebo opěrněho hákružku ložiska vůči základnímu čelu ložiska, vyznačené tím, že na opěrné deace /1/ zíkladového rámu I 1/ je uspořâddna prizmetická podložka /2/ a k základovému rámu /1/ je dále připevněn planžetový paralelogram /4/ a planžetami l 4,ü 7 a s pohyblivou doskou /4/, k níž jsou pomocí držäkü/5,6/ připevněny další dva planžetové paralelogramy /7, BA z nichž každý obsahuje planžety/7, 7 a 8, 8/ a pohyblivou desku /7 ° a 8/, přičemž k pohyblivé deace /7 Ť/ prvního dalšího planžetového paralelogramu /7/ je připojen dotyk /9/ a k pohyblivé desce 8/ druhého dalšího plonžetověho paralalogramu /8/ je přípojen delší dotyk /10/ a dále je k pohyblivé desce /7/ prvního dalšího planžetověho paralelogramu /7/ připevnšno prostřednictvím dalšího držáku /11/ měřídlo /12/, jehož měřicí dotyk /13/ ae opírâ o operný dotyk/14/ uspořádaný na pohyblivé desce /8 Í druhého dalšího planžetového paralelogramu /8/.Z. Zařízení podle bodu 1. vyznačené tím, že k pohyblivé desce f/ druhého dalšího planžetověho paralelogramu /8/ je připevněno prostřednictvím dalšího držáku /II/ měřidlo 112/, jehož měřicí dotyk /13/ ae opírá o opěrný dotyk /14/ uspořádaný na pohyblivé desce 7/ prvního dalšího planžetověho paralelogrlmu /7/.

MPK / Značky

Značky: dráhy, vůči, nákružku, opěrného, polohy, ložiska, základnímu, měření, oběžné, zařízení, čelu, kroužků

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215196-zarizeni-k-mereni-polohy-obezne-drahy-krouzku-loziska-nebo-operneho-nakruzku-loziska-vuci-zakladnimu-celu-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k měření polohy oběžné dráhy kroužku ložiska nebo opěrného nákružku ložiska vůči základnímu čelu ložiska</a>

Podobne patenty