Způsob výroby betonových dílců s tvarovaným povrchem

Číslo patentu: 215190

Dátum: 15.10.1982

Autori: Havlík Ludvík, Wiesner Ivo, Novák Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je zkvalitnění výroby betonových dílců s tvarovaným povrchem a zracionalizování jejich výroby. Uvedeného cíle se dosáhne použitím matric z epoxidových kaučuků, které mají výborné kopírovací schopnosti, tvarovou stabilitu, minimální smrštění, při vzniku nejsou citlivé na vlhkost /vlhkost nezpůsobuje pěnění jako u matric z polyuretanů/ a oproti metodě negativního formování nedochází ke ztrátám cementu ani ke vzniku nepříjemných vedlejších odpadů. Mechanické vlastnosti matric z epoxidového kaučuku lze v širokém rozsahu měnit podle potřeb vyvolaných tvarem reliéfu i velikostí tvářené plochy.

Text

Pozerať všetko

êísšřštfšžľšii PO PIS VYNÁLEZU 215190(75) Autorvynálezu NOVÄK mít ing. CSc., HAVLÍK LunvIK, WIESNER IVO ing., úsrt nad Labem(54) Způsob výroby betonových dílců s cvarovaným povrchemPředměcem vynálezu je zkvalitnění výroby betonových dílcü s tvcrovaným povrchem a zracionalizování jejich výroby.Uvedeného cíle se dosáhne použítím maric z epoxidových kaučuků, které mají výborné kopírovací schopnosti, vatovcu stabilitu, minimální smrštění, při vzniku nejsou citlivé na vlhkost /vlhkost nezpüsobuje pěnění jako u matric z pulyurecanůl a oproti metodě negativního formováni nedochází ke ztrâtám cementu ani ke vzniku nepříjemných vedlejších odpadů. Mechanické vlastnosti matric ą eýxiduvého kaučuku lze v širaŕ kěm rozsahu měnit podle potřeb vyvolaných tvarem reliéfu i velikosti tvářeně plochy.vynález se týká způsobu výroby betonových dílců s tvarovnným povrchem.Jde zejména o stěnově panely, dlsždice, fasidní lícavé Betonové desky /někdy nevýstížně nezývané pohledové betony/, dekoreční betonové dílce s hloubkou reliéfu nad 5 cm či o panely pro vozovky s chodníky.Zkušenosti s použivánim oilíkonových vodotěsnicich příseů do fasádních vrstev vedly k tomu, že musely být provedeny některé změny technologie fssšdních úprav, včetně nsnášení fasádnich vrstev licem k podložce. Tato změna s sebou přivedla i nové možnosti dekorativniho ztvêr~ něuí povrchů, např. vytváření tzv. pohledových betonů. šlo o technologický postup, při kterém je fasšdni vrstva vytvářena většinou z prostého nebo upraveného betonu s přísadou barevných mouček, pígmentů i bílého cementu, jednoduchým způsobem ztvârněněho, který není po skončení montáže dále upravován pačokovánim či jinými nâtěry, ale zůstává v přirozeněm odstínu.Na dno formy se nejdříve volně rozloží bud sypký materiál jako vytříděné palety, štěrková zrna, keramzít spod., nebo jen tenké vrstva štěrkopísku se zrny do 10 mm, rákosová rohož, drátěné pletivo či svařované sítě, stříhaný rákos, volně rozložené dřevěné lišty, případněz těchto materiálů volně sestevené obrszće. Na rozložený materiál se položí polyetylénová fólie a potom se již provádí vlastni betonáž panelu. Főlíe se pod tlskem betonu protahuje a kopíruje podkladni materiál, čímž dochází k povrchovému ztvârněni. Po propaření a zvednutí panelu z podložky se fólie stähne a po očíštění může být opět použite. Polyetylenové fólie lze bohužel používat výhradně při překrýváni sypaných materiálů, rohoží, koberců i různých mattic s menším reliéfem do maximální hloubky reliéfu 3 cm.Místo sypkých materiálů či rohoži lze velmi vhodně využít k dekorstivnimu ztvârnění povrchů tvarované PVC fólie, které se rozloží na dno formy a zabetonuji se. Pro vícenásobné použití při propařovaných panelech je však nutno z fâlíe vyrobit nejdřive betonovou matríoí,aby profil tvarované fólie byl vyplněn, neboč při propsřcvâní dochází ke znehodnocovéní fólií, které se již po prvním použití teplem deťormují. Po vypaření s zvednutí panelu se tvarovanéfólie stáhnou. I když PVC fôlie k betonu nepřilnou, je výhodné opatřovat je odlepovacím nátěremz důvodů snadnějšího čištění po odformovâní. Nevýhodou PVC fólii je, že vyráběné obrazce jsou poměrně drobné, příliš pravidelné, takže architekta nemohou plně uspokojit.Proto byly zhotovovány matrice z polyesterověho lominátu. Hloubka protilu dekoru mohla být zvýšens až na 10 cm. Nevýhodou tohoto řešení byly poměrně vysoké náklady na zhotovení matríce e zejména velké smrštěni.Také lze použít sádrové matrice opstřené vodotěsným nâtěrem. Jsou však křehké a mají krátkou životnost.Jiným způsobem tvorování povrchu je otryskáväni ocelovými broky či hrubým pískem. im se odhalí vnitřní kamenítá struktura betonu. Jde však o velmi pracný postup. Stejné plati 1 o řízeném působení zředěných kyselín na beton.Podle čs. autorského osvědčení ě. 179 760 lze vyrábět fasâdní vrstvy metodou negativního formováui pomocí látek zpomalujicích hydretsci cemeutu natolik, že po ztvrdnuti celého dílce je možno proudem vody vymýt oementová zrna spolu s jemným pískem, a odhalit tak vnitřní kamenívo. Postup je ale nehospodárný vůči cementu a poskytuje profil o hloubce jen 3 až 10 mm.Rovněž byly zkuušeny polyuretanové matrice a zjistilo se, že v průběhu užívání mění tvar. Plošné se zvětšují a je nutné je ořezávat, aby se vešly do forem. Navíc jsou při své přípravě choulostivé na vlhkost, kdy může dochâzet ke zpěněni hmoty, a tim ke znehodnocení mstrice. Některé výchozi síoučeniny jsou jedovaté.Nyní bylo zjištěno, že uvedené nedostatky při výrobě betonů s tvarovaným povrchem lze vyloučit nebo alespoň výrazně snižit způsobem podle vynálezu s použítím matric z epoxidových kaučuků přípravítelných vulkanizaci směsi, skládajíci se ze IQO hmotnostních dílů.kapalných epoxidových elastomerů o střední molekulové hmotnosti 500 až 1 500, 2 už 120 hmotnostnich dilů aminického vulkanizaěního čiuidls, 1 až 300 hmotnostních dilů plniv s 0.1 až S 0 hmotnostních dílů technologických příssd regulujicích reologické vlastností směsi nebo mechanické vlastností vzniklého kaučuku.Kapalné epoxídově elastomery obsahují nejméně 50 hmot. epoxyesterových, epoxypolyestero~ vých, glyoidylovýcb, glycídylesterových, glyoidylpolyesterových nebo glycidylpolyuretanových telechelických předpolymerů nebo jejích směsi, připravitelné známými postupy.Polyamínovâ vulkanízační čínídls maji aminové číslo 150 až 1 800 mg KOH/g s působí vulkanízaci kapalných epoxidovýeh elastomerů při teplotách O až 50 °C. vhodnými vulksnízačnímíRychlost vulkanízace se v zássdě ovlivňujeteplotou okolí a podkladů či plnlv, výhodnější je však použití urychlovąčü nebo pome 1 ovečůvu 1 kunieece, jako jsou fenolické sloučeniny, oxykarbonové kyseliny, polyalkoholy, erometické eatery kyseliny fosforitá, ketony nebo cyklické étery. Tekutost nevulkanizované hmoty lze régulovat přídovkem těkavých neho netšknvých ředidel, zejména arometíckých uhlovodikü, aromatických estetů kyseliny fosforité, přidsvkem emotíniho kysličniku křemičitého jemných kovových prachů, kvarternizovaných zeolitů apod. Jako plnivs a/nebo ztužovadle ae použivaji piuky o velikosti zrno nejčastěji do 3 mm, mlotý tsvený křemen, keolin, břidlice, väpenec, dolomity, čedič, expendovený perlit, dřevná či korkové moučka, azbest, sekanâ skleněné vlákna, barexový odpad, odpad z tvrzeného papíru, tkenin si dýh, osinkový odpad, slida, cement, stříhoné tkaniny či rohože, škvára, popílek, technická brusíva /zejména korundový a granätový odpad/, Elotečni odpady, mleté sklo, seze spod. Bmote podle vynâlezu může obsahovat také pigmenty, což jsou nejčestěji kovové ľrachy, luminofory,saze, titanovd hělobe, zinková běloba a ostatni pigmenty běžně používané v náterových hmotách a burváoh. Někdy je vhodné použít i látek ovlivňujicích tozliv, povrchové napětí e tvorbu pěY~ .Hmoty podle vynélezu maji vynikající objemovou stálost, neboč v průběhu jejich Vulkanizaceu stírnuti jsou objemové kontrakce pod mezi chyb pozorování.Betonové dilce s tveroveným povrchem se ziskeji takto Do běžné ocelové formy pro výrobu panelů se vloží motriee ž epoxidového-kaučuku, její pracovní plocha se potře separâtorem na bázi minerálniho oleje, zbylý prostor formy se doplni betonovou směsi z 83 hmotnostniho dilu píaku, 1 179 hmotnostních dilů štětku, 321 hmotnoecniho dílu cementu, 145 hmocuostních dilů záměnové vody n 1,8 hmotnostniho dilu silfixu. Po zatvrdnutí betonu se panel vyjme. Forme i mettíce se použiji k delší výrobě.Matrice se připrevi takto ožodovoný reliéf se vytvetuje pomoci sádry. Zpevněni povrchu sšdrověho modelu se ptovede ttojndsobnou penetroci 202 roztokom epoxidové pryokyřice o středníi molekulově hmotnosti 915 V xylenu. Do penetračního roztoku se vmíchâ před použitím 1 2 hmo.dietylentriaminu. Mezi jedhotlivými penetrscemi je interval 3 hodiny. Po poslední penetraci se forma nechá v klidu 16 hodín při tsplotš 20 až 25 °C. Pracovni povrch formy se potře eilikonovou vazelínou, která se dokonale rozprostře. Upravený sddrový model se vloží do ocelové formy, jejíž stěny jsou také potřeny eilikonovou vazelinou. Do připraveného prostoru se dá kompozice uložená zo 100 hmotnostnich dilů kepelněho epoxidového elsstomeru o střední moleku 1 ověhmoÉnosti 840, 13 hmotnostuích dilů trimethylhexamethylendiaminu. 30 hmotnostnich dilů gumové drtě, 0,5 až 2 mm, 10 hmotnostnich dílů odpadu z výroby umělé usně 1 1 hmotnostního dilu polytetrefluoretylěnu o teplotě tänl 320 °C. Na hladinu se položí vrstva jutové tkaniny. Po vulkanizaci trvajicí 40 ~hodin při 20 už 25 °c a po 3 hodinách při 70 °C je matrice připravena k používání.Způsob výroby betonových dilů s tvaroveuým povrchem přeuášením reliéfu z tvarované matri~ ce do povrchu Betonové směsi, vyznačený tím, že se pouiiji macrice z epoxidových keučuků, připravitelné vulksnizaci směei složené ze 100 Hmotnostuich dílů kapalnýeh epoxidových elastomerů o střední molekulové hmotnosti 500 až 1 500, 2 až 120 hmotnoatnichdí 1 ů polyaminovéhovulksnizečniho činidls, 1 až 300 hmotnoatnich dilů plniv o 0,1 až 50 hmotnoetnich dilů technologických přissd tegulujicích teologická vlastnosti směsi nebo mechanické vlastnosti vzniklěho

MPK / Značky

Značky: výroby, dílců, tvarovaným, způsob, povrchem, betonových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215190-zpusob-vyroby-betonovych-dilcu-s-tvarovanym-povrchem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby betonových dílců s tvarovaným povrchem</a>

Podobne patenty