Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rošt na dřevo slouží ke spalování dřeva a dřevního odpadu v kamnech a teplovodních kotlích. Jeho konstrukce zvětšuje spalovací prostor v porovnání se šikmými rošty a zmenšuje volnou plochu pro přívod spalovacího vzduchu v porovnáni s rošty na uhlí. Podstatou vynálezu roštu na dřevo je pevné spojení prvního a druhého dílu roštu, otočně zavěšených v ložiskách a opřených opěrkou o spodní část kamen, nebo kotle a šikmo uloženého třetího dílu roštu opřeného o topeniště s vytvořenou mezerou, kterou lze zvětšovat při roštování. Vynálezu lze využít všude tam, kde se spaluje hnědé uhlí na šikmých roštech a je možno u těchto zařízení spalovat dřevo nebo dřevní odpad.

Text

Pozerať všetko

(75) f Açumr vynálezu MINARČIK ANTONIN, BRANTICE, MASOPUST ZDENÉK, MESTO ALBRECHTICE,v HOLICEK MIROSLAV, ČERMÄK .mít, KRNOVRošt na dřevo slouží ké spalování dře- 4 va a dřevniho odpadu v kamnech n teplovoänich kotlich. Jeho konstrukce zvětšuje spalovací prostor v porovnání se šikmýmí rošty a zmenšuje volnou plochu pro přívod spalovacího vzduchu v porovnání 9 rošty na uhlí.Podstatou vynálezu roštu na dřevo je povně spojeni prvního a druhćho dílu roštu,otočně znvěšených V ložiskách a opřených opěrkou o apodní část kamen, nebo kotle aikmu uloženého třetího dflu roštu opřeného o topeniště 5 vytvořenou mezerou, ktetou lze zvětšovat při roštováąí.Vynšlezu lze využít všude tam, kde I spnluja hnědé uhlí na šikmých roštéch a je možno u těchto zařízení apałovat dřevo nebo dřevní odpad.vynález se týká roštu na dřevo pro topeníště s násypnou šachtou, zejména pro kamna a teplovodnl kotle na spalování dřeva, dřevního odpadu a jiných spslitelných odpsdků.Doposud známé rošty pro kamna a kotle s náeypnou šschtou jsou řešeny na spsloväní uhlí nebo koksu, s tím jejich volná roštová plocha a sklon nevyhovuje pro dokonalé spalování dřeva a dřevuího odpadu. Rošty na uhlí a koka prevedené bud z roštnic, nebo z několika roštů maji odhořívací výšku žešenou s ohledem ne palivo a jeho sypný úhel. Volná roštová ploche jě konstruovâne podle odporu, který klade vrstve paliva na roštu. Nevýhodou těchto roštů je, že odhořívatí výška je pro spalování dřeva nedoatetečná s volná roštová plocha je nadměrnâ. Z těchto důvodů je topeniště nedostetečně zâsobeno palívem a dřevo se spaluje s vysokým přebytkem vzduchu, což podstatně snižuje účinnost s zvyšuje nároky na obsluhu.Tyto nedostatky odstraňuje rošt ne dřevo pro topeníště s násypnou šachtou podle vynálezu,jehož podstatou je, že se skládá ze tři dílü e vyznačuje se tím, že první a druhý díl roštu jsou pevně spolu spojeny s v základní poloze ustaveny opěrkou, přičemž obe díly roštu jsou zsvěšeny na ložiseíeh otočně kolem vodorovné osy za účelem roštování a třetí díl roštu, který je opřený o zadní část topenlště,zebràňuje přístupu přebytečného vzduchu do spalovacího procesu 3 zároveň umožňuje vypadávání papels mezi druhým a třetím dílem roštu.Použitím roštu na dřevo podle vynâlezu se dosâhne podstatnébo zvětšení odhořívsoí výšky,zvětšení prostoru topeniště n snížení volné roštové plochy, protože je výhodné provést volnou roštovou plochu jen ve druhém dílu roštu. Šíkmo uložený třetí díl roštu je s výhodou konstrukčně řešen bez volné roštové plochy, čímž zabraňuje přístupu přebytečného vzduchu do spalovecího procesu. První s druhý díl roštu, pevnš spolu spojené, jsou otočně uloženy na ložiscíeh, čímž je umožněn pohyb pro běžné roštováni v rozsahu mezery mezi druhým s třetím dílem roštu. Po uvolněni opěrek lze první e druhý díl roštu sklopit, e tím zvětšit mezeru mezi druhým s tře tím dilem roštu pro odstranění nespálenýchzbytkü z topeništä.Na výkresoch je znázorněn rošt podle vynálezu zabudovaný v teplovodním kotlí ve svislém řezu kotlem. Na obr. I je rošt znázorněn v provozní poloze při spalovacím procesu, na obr. 2 je zndzorněn tentýž rošt v poloze při úplném čištění topeníště od nespálených zbytků.j V topeníšti l teplovodního kotle je zsvěšen v ložískách É prvni díl 3 a druhý díl 1 roštu, které jsou pevné spolu spojeny n v základni poloze jsou ustnveny opěrkou E. Třetí díl 3 roštu je opřen o zadní část topeníště 1, je uložeu šikmo s spolu s druhým dílem ž roštu tvoří mezeru 1. Na obr. 2 je znázornšno uvolnění opěrky á, vyklopení prvního dílu g a druhého dílu í roštu s zvětšení mezery 1.Vynšlez lze využít všude tam, kde se npeluje hnědá uhlí na šíkmých roštech a je možno u těchto zařízení spalovst dřevo nebo dřevuí odpad.Rošt na dřevo pro topeniště s násypnou šachtou, zejména pro kamna e teplovodní kotle,skládsjící se ze tří dllů, vyznsčujíci se tím, že první díl /2/ roštu a druhý díl /3/ roštu jsou spolu pevně spojený s v základní poloze ustaveny opěrkou /5/, přičemž oba díly /2, 3/ roštu jsou zavěšeny ns ložiskách /6/ otočně kolem vodorovné osy a samostatný třetí díl /4/ roštu je šikmo opřený o zadní část topeniště /1/, přičemž mezi druhýmdí 1 en /3/ roštu s třetím dílem /4/ roštu je vytvořena mezers /7/.

MPK / Značky

Značky: dřevo, rošt

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215188-rost-na-drevo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rošt na dřevo</a>

Podobne patenty