Způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty

Číslo patentu: 215184

Dátum: 15.10.1982

Autor: Staš Břetislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty úpravou její technologie s cílem jejich optimálního a efektivního snížení do oblasti jejich podkritických vlivů blízkých kritickým hodnotám tak, aby současné byl zachován maximální účinek hromadné střelby. Podstata spočívá v tom, že po určení nadkritických seismických účinků elastických vln s maximálním přenosem energie a jejich časových intervalů dynamických dotřesů, generovaných konkrétní velikostí nálože, se provede časové rozložení následnosti dílčích odpalů tak, že každý následný odpal je generován se zpožděním v čase bezprostředního doznění předcházejícího odpalu. Velikost souhrnné nálože se pro následné dílčí odpaly, s ohledem na zajištění jednoduchostí podmínek hromadné střelby, dělí na polovinu. Interval časového zpoždění dílčích odpalů se určí z útlumových charakteristik intervalů dynamických dotřesů elastických vln s maximálním přenosem energie, jako funkce zněny vzdálenosti a konkrétní velikostí realizovaného rozruchu.

Text

Pozerať všetko

(75) Aulorvynálezu STAŠ BŘETISLAV RNDr. ing., OSTRAVA(50 Způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objektyVynález řeší způsob regulace seismických účínků hromadné střelby na důlní objekty úpravou její technologie s cílem jejich opcimálniho a efektívního snížení do oblasti jejich podkritických vlivů blizkých kritickým hodnotám tak, aby současně byl zachovén maximální účinek hromadné střelby. Podstata spočívá v tom, že po určení nadktitických seísmických účinků elascických vln s maximálnim přenosem energie a jejich časových intervalů dynamických dotřesů, genetovaných konkrétní velikosti nálože, se provede časové rozložení následnosti dilčích odpalů tak, že každý následný odpal je generován se zpožděnim v čase bezprostředního dnznění předcházejícího odpalu. Velikost souhrnně nálože se pro následné dílčí odpaly, s ohledem na zajištění jednoduchosti podmínek hromadné střelby, dělí na polovinu. Interval časového zpoždění dílčich odpalů se určí z útlumových charekteriĚik intervalů dynamických dotřesů elastických vln s maximálnim přenosem energie, jako funkce změny vzdálenosti a konkrétní velikostivynález se týká způsobu regulace seísmíckých účinku hromadné střelby na důlni objekty, s cílem jejich optimálního a efektivního snížení do oblastí jejích podkritických-vlivč blízkých kritickým hodnotím tak, aby současně byl zachován maximální rozrušovací účinek realizované hromadné střelby.Účelom vynálezu je zvýšení bezpečnosti důlnich prací v dülnich dílech, jejichž stabilita by mohla být narušena seismickýmí účinky realizovaných hromadných střeleb v pásmach, kde lze očakáva jejich nadkrítický vliv, a to co nejúčinnějším a nejefektivnějším časovým rozložením následnoatí dílčích odpalů v rozruchových bázích hromadných střeleb, při respekcovâní skutečného strukturně-tektonického charakteru vnitřní geologické stavby zájmové oblasti,.konkrétnich technických parametrů zájmových důlních děl i konkrétních technických parametrů realizovaných hromadných střeleb.Způsob dle vynálezu představuje řešení, které spočivá ve využití důlné-seismické metody,jeho aplikace vyhovuje jískrové bezpečnosti i v důlních podmínkách s nebezpečím výbuchu.Způsob dle vynálezu, vycházející z polohově známé důlní situace, ze známých prostorových poloh ohnisek hromadných střeleb známých geometríckých a technických parametrů a ze známých seísmických účinků realizovaných hromadných střeleb různých parametrů na zäjmová důlní díla včetně nadkritických aeiamických účinků elastických vln s msximálním přenosem energie v konkrétním horninovém prostředí zájmové lokality, jehož podstata spočívá v tom, že se určí nadkricické seismické účinky elastických vln 5 maximálním přenosem energie a časové íntervaly dynamických dotřesů v konkrétní prostorové poloze, dané konkrétní velikosti nálože z rozruchově báze hromadné střelby a poté se provede časové rozložení následností dílčích odpalů v realizované rozruchové bázi hromadné střelby tak, že každýnásledný odpal je generován se zpožděním v čase bezprostředního doznění předcházejíciho odpalu v konkrétní prostorové poloze posuzovaného důlního díla, přičemž velikost souhrnné nálože, která v konkrétní prostorové poloze posuzovaněho důlního díla vyvolá nodkritické seismické účinky, se pro následné odpaly dělí vždy na polovinu. Nejefektivnější interval časového zpoždění následných odpalů se určí z útlumových charakteristík-intervalů dynamických dotřesů elastických vln s marimálnim přenosem energie, zjištěných v konkrétnim horninovém prostředí předmětné lokality v průběhu předstihových parametrických měření, jako funkce změny vzdálenosti s konkrétní velikosti rozruchu, přičemž jeho hodnota při vlastni realizací hromadné střelby budiž co nejbližší identické hodnotě určené parnmetrickým měřenim., Výhody způsobu dle vynálezu se projevují v tom, že při dodrženi současně realizované provozní technologie stře 1 by,za použití msximálnich nâloží ověřeného efektivního rozrušovacího účinku, lze efektívním časovým rozložením hromadné střelby do dilčích následných odpalů reelizovaných jen s nezbytně nutným časovým zpožděním snížit nadkritické seismické účinky předmětné hromadné střelby na posuzované konkrétní důluí dílo, tzn. zvýšít bezpečnost prací v důlních dílech ohrožených hromadnou střelbou.Způsob podle vynálezu umožnuje zajištění kontinuálního provozu v zájmových důlnich ereálech se značným provozně ekonomickým efektom, neboč při dosud realizované technologii hromadné střelby je v předmětných důlních areálech důlní provoz v průběhu procesu jejího provádění na jistý čas přerušován, přiblížení se zájmového důlniho díla a kontinuâlním provozem do větší blízkosti ohnisko realizované hromadné střelby než dosud při zajištění bezpečnosti důlních prací a zvýšení kvality řízení důlního provozu a zvýšení produktivity výrobniho procesu podstatným omezenim nebo vyloučením dosud realizovaných častých odvolávek osádek z důlních pracovišť ohružovoných dosavadní technologii prováděnými hromadnýmí střelbami.Příklad aplikace způsobu dle vynálezu je charakterízován tím, že z výsledků předstihového parametrického měření in situ se sestaví graf hodochron všech na předmětnê lokalitě vystupujicich elastických vln, včetně určení hlavní zájmové elastické vlny s maximálním přenoeem energie v konkrétních podmínkách horninového prostředí předmětně lokality. Do grafu hodochron se na dílčí pozorovàné hodochrony vynesou v příslušných pozorovacích bodech v nich stanovené velikosti časových intervalů dynamických dotřesů. Pro dílčí pozorované hodochrony se určí útlumové charakteristiky změn velikosti časových intervalů dynamických dotřesů jako funkce změny vzdálenosti a velikosti realizovaného rozruchu. ľodrobnou analýzou interferenčnich oblastí ve vzájemném křižováni dilčích pozorovacích hodochron, ve kterých dochází k vzájemnému zesilováni seismických účinků, se určí časové trajektorie průběhů maximálních časovýchintervalů dynamických dotřesů s přislušnou trensformací do formy útlumových charakteristíkzměn velikosti mexímálních časových intervalu dynemických dotřesñ jeko funkce změny vzdále nosti e velikosti rozruchu. ~Z płsdmětných výeledných útlumových charakteristík změn velikosti meximálnich časových intervclů dynamických dotřesů jeko funkce změny vzdálenosti a velikosti rozruchu lze pro příslušné podkrítické hodnoty seísmických účinků elastické vlny s maximálnim přenosem energie na poeuzuvená důlni díla v konkrétních vzdálenesteeh od ohnisko hromadné střelby určit intenzity dilčích odpelů dle příslušných časových intervelñ dynamických dotřeeů v na které vzdálenosti od realizovnného ohnieke rozruehu.Způsob dle vyuálezu lze použít ve všech horninových proetředích uhelných, lignitových,rudných i nerudných ložisek užitkových nerostů pro enižováni aeismických účinku střeleb různého provozniho zaměření, a to i v podmínkách s nebezpečím výbuchu.I. Způsob regulace seismíckých účinku hromadné scřelby na důlni objekty, vyznačený tím,že na základě nedkritíckých seísmických účinků elescických vln s mnximálním přenoeem energie n časové íntetvaly dynamických docřesů v konkrétní prostorové polozs, daných konkrétní velikosti nálože z rozruchové báze hromadné střelby, se provede časové rozložení náelednosti dil člch odpelů v realizované rozruchové bázi hromadné střelby tak, že každý následný odpol jegenerován se zpožděním v čase hezprostředního dozněni předcházejicího odpalu v konkrétní prostotově poloze poeuzovaného důlního díla, přičemž velikost souhrnné nůlože, která v konkrétní prostorové poloze posuzovaného důlniho díla vyvolá nedkritícké seismická účinky, sepro následně odpaly dělí vždy na polovínu. 2. Způsob podle budu 1, vyznačený tím, že hodnote intervalu časového zpoždění následných.odpalů, daná útlumovými charakteristikami intervalu dynnmíckých dotřesâ elestických vln s ma xímâlnim přenosem energie, zjištěnými V konkrétním horninovém prostředí předmětne lokality v průběhu předetihových peremetrických měření, funkci změny vzdálenosti e konkrétní velikosti rozruchu, je při vlastní reelizaci hromadné střelby co nejbližší identické hodnotě určené pa remecrickým měřením. 1

MPK / Značky

Značky: seismických, objekty, účinků, regulace, důlní, střelby, hromadné, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215184-zpusob-regulace-seismickych-ucinku-hromadne-strelby-na-dulni-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty</a>

Podobne patenty