Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného

Číslo patentu: 215183

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kraft Jaroslav, Vokřál Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného, vyznačený tím, že odtříděný podsítný podíl se rozpustí ve vodě, s výhodou v parním kondenzátu, nerozpustný podíl ledkového hnojiva se oddělí a k takto získanému roztoku dusičnanu amonného o koncentraci 40 - 80 hmotových % se přidá tuhá močovina.

Text

Pozerať všetko

Autor vynnezu Jaroslav ínzu RWCANY(50 Způsob zpracování podsítněho podílu z výroby ledkových hnojivna bázi dusičnanu amonnéhovynález se týká způsobu zpracování podsitného podilu z výroby ledkových hnojivna bázi dusičnanu amonného.Při věžová éranulaci neboli tzv. prilování hnojiv na bázi dusičnanu amonného,jakými jsou nepř. ledek amonny s vápencem, a magnezitem nebo s dolomitem aťd.,dochází ke vzniku nežádoucích frakcí zhorěujících kvalitu hnojive. Je to především prach malé částíce, alepence a kusy ztvrdlého materiálu uvolněné při čištění línek. Další prach vzniká otěrem granuli na dopravních linkách a při vyhrabáváni výrobku ze skladu. Všechny tyto nežádoucí frakce a podíly musi být z výrobku odstraněny,aby bylo zajištěño granulomotrické složení předepaané ČSN.Vraceni,gdtříděných podilü činí značné potíže jak při dopravě, tak í při přepracováváni. Je totiž žáàouci, aby tyto podíly byly vráceny zpět do technologického procesu, aby nedocházelo ke ztrátám duaíku. Dcsavadni způsob spočivá v tom,že odtřiděný materiál se roztaví V tàvenině dusičnanu amonnáoo, což vyžaduje značnou spotřebu energie nehledě k dalším potížím spojených s reaktivitou vracenéhomateriálu provázenou ztrátami dusiku a zhoršenim kvality výsledného produktu.Podstatně výhodnějěím se jeví .způsob .zpracování podsítného podílu podle předkládaxxćho vynálezu. Předmětem vynálezuv je způsob zpracování podeítnáho podíluz výroby ledkcvých hnojiv, vyznačený tím, že odtríděxąý podsítný podíl se rozpustí ve vodě, s výhodou v parním kondenzátu, nerozpustąý podíl se oddělí a k tekto získanému rozloktrdusičnanu amonného o koncentreci 40 - 80 hm. pridá tuhé močoPředkládsný vynález umožňuje tak odstranit potíže spojené s obsahom nežádoucích,prachových nebo méně hodnotných podíld ve výrobku, s jejich vracením e zpracováním v peohnologickám procesu. Dosáľme se tak zlepäsníkvelity ledkovýoh hnojiv, ježv e promítne rovnoměrnoetí grenulometrickáho složení i do jeho sypkosti e spákevoe ti, snížení hygroskopicity hnojiv, eníží ee spotřeba energie spojená s jeho opětnýmzpracováním a zíeká se nový výrobek DAM-390, který ee svou agrochemíokou účinnostiminimálně vyrovná ledku amonnému. J eno výhody z agroohomiokého hlediska vyplývejí z toho, že obsahuje všechny tři základní formy dusíku, tj. 15 S hm. smídickěho dusíku jako N 85, 7,5 i hm. dusíku dusiönenového jako N 03 a 7,5 i dusíku čpevkového jako NHZ, ve vhodnám poměru a v kapslne, tedy pro rostliny v najvhodnejší formě.Při reslizeci způàobu se při úpravě již existujícího zařízení náklady ns rekonsíruk ci vjvrovnají zlepšením kvality produktu ledkovych hnojiv s současným zavedením nového typu průmyelového hnojiva, výroby tepelného dusíkatého hnojíve DAM-390.K tomu přistupujedalší velmi příznivé okolnoet, že odpadá manipulace s tuhou látkou e práce s kapelnými hnojivy se dá úplně zmechsnizovat. Suspendovaný nerozpuetný podíl se po rozpuštění ledku amonnáho oddělí~eedimentací, filtràcí nebo odstřeäováním. Voda nebo parní kondenzát se může s výhodou nejdříve použít k promytí sedimentu a pak teprve k vlastnímu rczpouätění podeítných podílů ledku. Promytý eediment lze použít pro hnojivá účely přímo v mokrém stavu nebo po prípadnom vyeušenívreoet zpět do procesu výroby ledkového hnojíve.Príklad l 1000 kg ledku emonnáho s vápencem s obsahom 30 N se rozpustí v 545 kg parníhokondenzátu o teplo tě ocs l 00 °C. Tím se zíeká 1545 kg euspenze vápence v roztoku dusičnanu amonného. Po eedimentaci. se získá 320 kg vápenoového eedimentu o složeni 37,5 vápence, 24,4 vody e 38,1 dusičnsnusmonného, tj. 13,3 ä N.Dále se zíeká 1225 kg cca 61 roztoku dueičnanu amonnóho, ve kterém se rozpus tí 582 kg grenulovené močoviny. Tím ee připraví 1807 kg hnojivého dusíketéhoPríklad p 1000 kg ledku smonného s dolomitem s obsahom 30 5 N ee rozpustí v 660 kg proxąývs 215183ci kapaliny obsahující cca 14 duaičnanu emonného o teplotě kolem 80 °C. vznikne 1660 kg suspenze, ze kteŕé so sedímentaci oddělí 1340 kg roztoku dusičnanu amonoěho o koncentraci kolem 61 a 320 kg dolomitoveho sedimentu.V roztoku dusičnanu amonného se rozpustí 636 kg granulovaně močovíny. Tím se ziská 1976 kg hnojivého roztoku DAM 390.K dolomiyovému sedimentu se přidá 570 kg parniho kondenzátu o teplotě cca 1 o 0 °c,čímž vznikne 890 kg auspenze. Sedimentací se odděli 660 kg promývací kapalihy, o koncentraci kolem 14 dusičnanu amonnáho, která se použije k rozpouštění další dávky ledku.Odpadá 230 kg promytáho dolooitového sedimentuo složení 52,2 dolomítu, 41,1 vody a 7,7 duaíčnanu amonnâho, tj. 2,3 dusíku.01000 kg ledku amonněho e magnezitem s obaahem 30 N se rozpusti v 345 litrechvody o teplotě 20 °C. Tim ee aiská 1545 kg auapenze magnezitu v roztoku dusičnanu amonného. Po aedimenteci magnezitu oe získá 1225 kg cca 61 roztoku duaíčnanu amonného, v němž se pozvolna rozpusti 582 kg krystalické močoviny. Získá se tak 1807 kg kapalného hnojiva DAM 390.Q 1. Způsob zpracování podsitnáho podilu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanuamouného, vyznačený tim, že odtřídený podsitný podíl se rozpustí ve vodě, s výhodou v parnim kondenzátu, nerozpustný podíl leokového hnojiva se odděli a k takto získanému roztoku dusičnanu amonného o koncentraci 40 - 80 hmotových se přídá2. Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojív na bázi duoičnanuamonného podle bodu 1, vyznačený tím, že vody potřebné k gozpuštěni podsitného podílu ledku se nejprve použije k promyti nerozpustného podílu ledkového

MPK / Značky

Značky: způsob, podsítného, bázi, dusičnanu, ledkových, podílu, zpracování, výroby, amonného, hnojiv

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215183-zpusob-zpracovani-podsitneho-podilu-z-vyroby-ledkovych-hnojiv-na-bazi-dusicnanu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného</a>

Podobne patenty