Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu se železem

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká elektrolytu pro vylučování slitin niklu se železem v rozmezí od 3 do 80 % železa. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrolyt sestává z vodného roztoku sulfosalicylanu nikelnatého, v koncentraci od 0,1 do 1,05 103 mol.m-1 a soli železa, například sulfosalicylanu železnatého, v koncentraci od 0,01 do 0,30 103 mol.m-1. Podle dalšího význaku vynálezu obsahuje elektrolyt přídavek halogenidu, například jodid draselný, v koncentraci od 0,01 do 0,1 103 mol.m-1. Elektrolyt s výhodou obsahuje přídavek smáčedla, například laurylsíranu sodného, dialkylnaftalensulfonové kyseliny v množství od 0,01 do 1,0 G/1. Podle posledního význaku obsahuje elektrolyt přídavek látky s ústojným účinkem, například kyselinu boritou, v koncentraci od 0,01 do 0,4 103 mol.m-1.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY .(7 Autorvynilezu LANDA VÄCLAV ing. cso, vím( JAROMÍR ing. csc, NEJEDLY PAVEL ing(54) Elektrolyt pro katodiaké vylučování slitin niklu se železemvynález se týká elektrolytu pro vylučování slitin niklu se železem v rozmezí od 3 do 80 7 železa.Podtata vynálezu spočíva v tom, že eĺektrolýt sestává z vodného roztoku sulfoaalioylanu nikàlnaçéhn, v koncentraci od 0,1 do 1,05 103 mol.m° 1 a soli železa, například aulfoaalicylanu železmtěhon, v koncentraci od 0,01 do 0,30 103 mo 1.m 1. Podle dalšího význam. jrynälezu obsahuje elek trolyt přídavek halogenidu, například Jo did ąraaelný, v koncentraci od 0,01 do 0,1 103 mol.m 1. E 1 ektrolyts výhodou obsahuje přždavek smáčedla, například laurylaíranu sodněho, dialkylnaftąlensulfonové kyseliny v mnnžství od 0,01 do 1,0 G/1. Podle posledního význakuobsahu 3 e elektrolyt přidavek látky s ústojným účinkem, například kyselinu boritoú V koncentraci od 0.01 do 0,4 1 o 3 mo 1.m.vynález se týká elektrolytu pro vylučování slitin niklu se železem v rozmezí od 3 dob Základní součástí doposud známých elektrolytů pro katodické vylučování slitin niklu se železem àsou sírany nebo chloridy niklu a železa, případně jejich kombinace. Dále byly popeány elektrolyty, u nichž bpl základnim.aniontem amidosulfonan, fluoroboritan pří~ padně jiné. Pro všechny popsaně elektrolyty je charakteristické, že bez použití dalších přísad, jako jsou látky tvoříoí komplex s trojmocným železem, ale látky sndžující makropnutí, 2 nich nelze vyloučit ani tenké vrstvy, vzhledem k tomu, že vylučované slitiny mají velmi vysoká vnitřní pnutí, takže dochází k praskání povleků ještě během elektrolýzy. Použití látek omezujících makropnutí pak e sebou přináší některé nevýhody , jako je možnost vzniku vedlejších produktů elektrolýzy, které mohou mít nepříznivý vliv nakvalitu povleků, tvorba jemná lemelární struktury, která může v některých případech vést k dělení vyloučeně slitiny ve vrstvách rovnoběžných s povrchem katody a podobně.Uvedene nevýhody odstraňuje elektrolyt pro katodické vylučování eliťin niklu ee železem podle předmětného vynálezu. Podstata vynálezu epočívá v tom, že elektrolyt sestévá 2 vodného roztoku aulfoselicylanu nikelhatého, v koncentraci od 0,1 do 1.05.1 O 3 mol.m 1 a soli železa. například sulfosalicylenu železnatěho, v koncentreci od 0,01 do 0,30 103 mo 1.m 1. Podle dalšího výžnaku vynáleuu obsahuje elektrolyt přídavek halogenidu, například jodid draselný, v koncentraci od 0,01 do 0,1.103 mol.m 1. Elektrolyt s výhodou obsahuje přídavek smáčedla, například laurylsíran sodný, dislkylnaftalensulfonovou kysee linu v množství od 0,01 do 1,0 g/1. Podle posledního význaku obsahuje elektrolyt přídavek látky a ústojným účinkem, například kyselinu boritou, v koncentraci od 0,01 do 0,4. 1 o 3 mo 1 un . oElektrolyt podle vynálezu, jehož podstatou jsou sulfoealicylany niklu a železa, se vyznačuje značnou-jednoduchosti. Vyloučené vrstvy mají velmi nízkou úroveň makropnutíV širokém rozmezí konoentrací /oo do obsahu jednotlivých složek vo slitině/, přičemž majíméně výraznou lamelérní strukturu s příčnými krystality.K elektrolytu je výhodné přidat malé množství vhodného halogenidu k zajištění patřičného enodickěho režimu. Základní složky. t.J. aulfosalíoyn nikelnatý a železnatý, Jsou sa snadno dostupné rozpouštěním záaaditého uhličitanu nikelnatého, resp. karbonylového železa v roztoku kyseliny sulfoenlicylově. Elektrolyt preouje nejlépe v celkové konoentraci elektroaktivníoh kationtů v rozmezí 0,5 - 1.1 o 3 mo 1.m.Použítelné proudové hustoty se pohybují 2 až 15 A.dm 2 a teploty 30 až 80 50. Hodno ty ph 2,5 až 5.5 ~ Za těchto podmínek dosahuje katodická proudová účinnost hodnot 85 e výše. K elektrolytu není třeba přidávat dalších pŕísad, pouze pro snížení vodikovéhopittingu je možno použít vhodného smáčedla jako 1,6 d 1 isopropylneftalen-3-sulfonové kyse liny, leurylsšranu sodného e podobně v množství do 1 g/1., případně látky s ústojným účin kem Jako kyselinu boritou v koncentraci do 0.4.103 mol.m° 1.vynález je objesněn na třech příkladech, jimiž ovšem není jeho rozsah ani vymezen, ani vyčerpén.0,24.103 mol. m 1 aulfosalicylan železnatý Katodická proudová hustota 10 A.dm 2, pu-4, teplota lázně so °c.Hodnota makropnutí byla 172 MPa, obsah železa ve vratyě 61 .Katodioká proudová hustota 5 A.dm 2, pHš 4, teplota lázně 50 °c.Hodnota makropnutí byla 1297 MPa, obsah železa ve vrstvě 14,5 .Katodická proudová hustota 5 A.dm 2, pH 3)1, teplota lázně so °c.Hodnota makrognutí byla 122,6 Ma, obsah železa ve vratvě Ž,5 .1. Elektrolyt pro katodickě vylučování ąlitin niklu se železem v y z n a č e n y t í m,O .žeseatává z vodného roztokú aulfoaalicylanu nikelnatěho v konoentraci od 0,1 do 1.05.v y z n a č e n ý t í m, že obsähuje přidavok haloganidu,12. Elektrolyt podle bodu 13. Eĺektrolytpod 1 e bodů 1 a 2 v y z n a č e n ý t í m že obsahuje přídavek amáčedla, například laurylsíranu aodného,dialkyinnffalensultonové kyseliny v množství od 0,01 do 1,0 g/1. A t í m. že obsahuje přídavek látky4. Eloktrolyt podle bodů 1 až 3 v~y 2 n a č e n ý v konoentraci od 0,01 do O,4.103 mol.m° 1s úatojným účinkom například kyselinu boritou, SevengIhąp-.Iłndtlut

MPK / Značky

Značky: katodické, niklu, elektrolyt, slitin, železem, vylučování

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215178-elektrolyt-pro-katodicke-vylucovani-slitin-niklu-se-zelezem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu se železem</a>

Podobne patenty