Sklízeč cibulovitých plodin, zejména česneku

Číslo patentu: 215170

Dátum: 15.10.1982

Autori: Veselý Vladimír, Janák Jaroslav, Purkrábek František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je mechanická sklizeň cibulovitých plodin. Uvedeného výsledku se dosahuje tím, že nože na horizontálním kotouči odřežou nať, kterou odhazovací lopatky odhazují podél usměrňovací desky do strany, nůž plodiny uvolní ze země a dodá na rozdružovací válec který uvolňuje z plodin zeminu a vše předá na nekonečný dopravník, který vynáší plodiny do žlabu a jím jsou svedeny do strany na řad.

Text

Pozerať všetko

Účelem vynáiezu je mechanická aklizeň cibulovitýoh. plodín. uvedeného výsledku ee dosahuje tím, že nože na horizontálnim ketouči odřežou neř, kterou odhezovącí 1 opatky odhazují podál uaměrňevací desky do strany, nůž plodiny uvolni ze země e dodá na rozdruževeeí válec který uvolňuje z plodín zeminu e vše předá m nekonečný dopmvník, který vynášz( plodiny do žlebu a ,jim jeou uvedeny do strany ne. řad.Ýynález se týká stroje ne sklízoň česneku 1 jiných oibulovitýoh plodín.Provádí nejdříve odřezění stonků v žádané výši nad plodínemí, a. odřezaná stonlq odhazuje do strany naoklízoný pás pole. Uvolňuje z půdy plodiny, s vynáší .je do zařízení ., na rozrušení hrudek a uvolnění zeminy z plodín, dále na. zařízení pro oddělení zeminy od plodín a jejích odkládání na řad k dosohnutí.Dosud používané oklízoče těchto plodín plní pouze část požadavků. na komplexní sklízeňs Není používáno zařízení na odřozéní stonků. a í vytřídění zeminy z plodín nebývá dostatečně účinné. při vyšší potřełžě ruční práce.Podstata vynálezu spočívá v tom, že sklízeč se stává z horizontálního kotoučo, opetřeného noží o odhezoveoímí lopatksmí., za níú je uohyoone vertikální usměz-ňovací deska,přičemž ze. usměrňovaoí doskou je umístčn vyoráveoí nůž, ktorý je na své zadní částí opatřen výřezem, navazújíćí na rodružovaoí véloc, opatřeny obvodovýmí mešeči pro předání plodín na nekonečný doprsvník, zekončoný příčným žlabom.zařízení stroje na. sklízeš oíbulovin, je schemstíclq znázorněno na výkrese, kde obr.lZařízení sklízoče seotává z v předu umístěného horízontálního rotačního kotouče 1,na jehož spodní ploše jsou upevněny nože j, , s na horní ploše odhszovooí lopetky g. Za retsčním kotoučem 1 je kolmo ,na oměr jízdy sklízeče upevněna svíslá usměnĺovací deska g e za. ní vyorávscí nůž j, opatřený na. své zadní částí podélným výřezem 2. Ze. nožom 1 je umístěn, kolmo na. eměr jízdy sklízeöe, rozdružovaoí váloc i opetřoný na svém obvodě podélnýmí unsěeči lg, navazújíoí na šikmý dopravní) ž, s llštamí obslenými pružnouphmotou, přičemž jejích nazory. mezi nimi jsou menší, než je malý průměr plodín. Ze do pravníkomâ je umístän žlab § so spádem ke sklízené částí polo.Nože J. ořezávají etonky v optimální výši nad oibulemí a tyto jsou lopatkami 8 odhazovány podél usměrňovsoí desky g do strany. Vyorâvaoí nůž 2 podebírá plodíny, uvolňuje z půdy o vynáší na rozdružovací váleo i, jehož unašeče Q uvolfĺují z plodín zeminu,rozrušují hrudy e. vše přohszují na doprevník j, mení jehož líštamí prepadá zemíne napole a plodíny jsou předáxay do žlsbu 6 s jím jsou odkládény do strany na řad k doschnutí. U víoeřádkovćho sklízeče jsou uemězvňovací deka gmozdružovaoí váloo i s šikmý doprevník ž společné pro všechny řádky sklízeče.1 Sklízoč oíbulovítýoh plodín, zejména čosneku, vyznačený tím, že seetává z horizontálního kotoučo (7). opetřeněho noži (l) a odhezovecímí lopatkami (8), za nimž je uohycene vertikální usměňíovací deska (2), přičemž za usměrňoveoí doskou (2) je umíetěn vyorávecí nůžü), navezujíoí na rozdružovaoí váleo (4) opatřený obvodovými unašečí (10) pro přodání plodín a nekonečný dopravník (5), zakončoný příčným žlabem (6).2. Sklízoč podle bodu l, vyznačený tím, že vyorávací nůž (3) je no. své zadní části opetřen podělným výřezem (9).

MPK / Značky

Značky: česneku, cibulovitých, zejména, sklízeč, plodin

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215170-sklizec-cibulovitych-plodin-zejmena-cesneku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklízeč cibulovitých plodin, zejména česneku</a>

Podobne patenty