Laminátové izolace pevného podkladu, zejména ocelového

Číslo patentu: 215168

Dátum: 15.10.1982

Autor: Svoboda Luboš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Laminátové izolace pevného podkladu, zejména ocelového, tvořené vrstevnatě uspořádaným sklotextilem prosyceným vytvrzeným pryskyřičným pojivem vyznačující se tím, že vrstva sklotextilu ležící nejblíže k izolovanému podkladu je s tímto podkladem spoje na prostřednictvím vrstvy adheziva, které obsahuje jako pojivo gel polykondensované kyseliny křemičité.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY (40) Zveřejnčno 30 04 81(54) Laminátová izolace pevného podkledu, zejména ocelovéhovynález se týká laminátových izolací pevného podklade, ejněna ocelového, tvoře ných vrstevnatě uspořádaný ekloteztilem groeyoenýn vytvrzeným pryskyřiöným pojiven a řeší spojení těchto izolací s izolovaným podkladom.Doeud provádčné laminátové izolace se zhotovují tak, že se na pevný podklad nenese vrstve aktívni pryskyřičnó směsi, která je tvořeno vlastní syntetiokpu pryskyřioí hemogeninovenon s látkami vyvolávajícítui vytvrsovací reakcl a mcditikačními přísadsml, kterými Jsou spravidla aměkčovedla, ředidla a pignsnty. Aktivní., pryskyřičná směs má tekutou, pepřípadä pestovitou konnlstenci a. Je formulováns tak, že při technologipky dostupné teplotä přeohází ve vrtu-mená pryskyřlčná pojivo. Do Ještě ncštuhlé vrstvý ektivní pryskyřiőná směsi se pokládá sklenění tkanina tak, aby v celé plošs ležala v pryekyřlčná vrstvä a bylo do ní částečně vtisknuta. Potom se položené sklotertilní vrstve prcsytí aktivní pryekyřiönou smäsí. obvykle pomocí štětců nebo válečků. nanáäcním delší vrstvy aktivní pryekyřlčně směsi se povrch skleněné tkanlny uzsvírá. Gelý postup se podle potřeb i vícckráte opakuje s tím, že vrstve aktivní pryskyřlčnő směsi uzavírající povrch předohánajíoí sklorextrllní vrstvy slouží jako lepící vrstva pso kledení následující vrstvy sklotextilu. Z polcžených vrstev vzniká postupným vytvreením pryekyřiöněho pojiva kompaktní laminátové izolace, která je s podkladom spo 215168- 2Jana prostřednictvím vytvrzeněho pryskyřičněho pojiva. typickou aplikací laminátových izolací výše popsaná skladby Je ochrana vnitřních povrohů ocelových nebo želených Jímek a nádrží používaných v potrevinářskám průmelu. Na kovových podkladech vzniká velmi snadno film s akondesovaná vzdušné vlhkosti. ktorý ve styku s hydrorcbnim pryekýřičným poáivem působí ,jako separátor. současně 3 e adheze pryskyřičná vrstvy zhoräována uvolšováním části těkavýoh složek z aktivní pryskyřičnákompctioe. Kjtomuto těkání dochází hlavně v pcčátečníoh fázíoh vytvrzovacíhe procesu. V součaaná světová praxi sa separaoe vodním filmem eliminuje bud temperováním podkledn ne teplotu dostatečnš vysoko nad rosný bud, což je technicky i energeticky náročná, nebo so pouzivaji pryskyřioe modifikované povrchová aktivními látkami. Negativní vliv täkavých rozpouštědel se odstrašuje pouäíváním nínkomoleknlárníoh bezropouätädlových kompozio. Náklady na provedení izolace pak ovšem velmi vzrůstejí.Použitím laminátových izolací podla vynálssu se nevýhody popsaná v předcházejíoím odstavoi z vätěí části odstraiují. Laminátové izolace podle vynáleu Json tvořený nejměná jednou vrstvou sklsněnőho textilního materiálu proayoenáho vytvrzeným pnyskyřičným pojivem, přičemž vrstva sklotextilu ležíoí nojblíäe k izolovanámu pcdkladu je stímto podkladom spojene pomoci adhozive. na bázi gelu polýkondensovaná kyseliny křemi-v šitá. Při praktická realizaoi takováto izolace se izolovaný podklad nejprve opetří ná nosem tekuté respektive pastovitá směsi tvořeno vodným roztokom křemiöitanu alkaliqkóho kovu, inertními plnivw a kyeele reagujícími uryohlovači tuhnutí. Do tátc- silikátově adhezivní směsi se vtiekává aklotsxtil, ktorý se po vytvrzaní adheziva prosycuae aktivní pryslcyřičnou směsi obvyklěho typu. Další úprava položené vratvýekloteztilu, pcpřípàdä kladení dalších sklotsxtilních vrstev se provádí za použití aktivní pryakýřiöná směsi podobná jako při vytváření dosud běžně uiívenýoh laminátových izolací.Náhrada adhezivní vrstvy hydzofobniho prgskyřiönáho pojivs vodou- ředěným silikáo.tovým adhezivem umožňuje spolehlivá přichycení celá izolace i k zavlhlámu podkledu.Porozita silikátcvá adhezivní vrstvy zároveň dovoluje určitou ezpanzi těkavěho podílu uvolnänáho z aktivní pzwalqřičná směsi, nanáäené v delší operaci s tím eliminuje tlakové síly vyvolávajíoí oddölení izolace od podkledu. Pevncst spojení skleněné tkaniny s podkladcmtprostřednictvím silikátováho adheziva je vyšší než vlastní pevnost vlákenJedno z možných provedení laminátové izolace podla vynálezu, slouiíoí jako ochranný povlak uvnitř ocelové nádrže, popisuje následující příklad.Laminátová izolace je tvořeno dvěma vrstvami skleněné pramencová tkaniny s kapravcu vazbou. Plošná hmotnost tkaniny je 350 s/ 2. obě vrstvy tkaniny Jsou pro-SGH pryskyřiöným pojivem vzniklým postupným vytvrzením směsi připravoná homogenizeoí80 hmotnostníoh dílů epoxidová prýskyřice dienbisglyoidylátcrováho typu, která obsa 3 215168hovals 0,33 moJ. opoxidovýoh skupin vo 100 g pryakyřios, 20 hmotnostníoh âüů dibutylftalátu, 7 hmot. dnů dietylontrisminu, 5 hmot. âílů scetonu s 3 hmot. dílů koloiâního lqsličníku lcřemičitáho. Toto povné pryskyřičná pojivo je zöšsti proniklě ikdo vrstvy siukátového -sdheziva na bázi gelu polykondenlované kyseliny křsmičitě, která pokrývä souvislo isolovaný ooslový podklad. hostředniotvim s-ilikátového sdhszivs je s izolovanim podkladom spojene sklotextiłaní vrntva Iašioí blíže k podkladmi. Silikátové Adhesive vzniklo postupným ztuhnntím směsi připravené smisením 50 hmot. am (łnaselnćhc vodniho skla o hustotě 1400 kg/ m 3, modulu 5102/1520 rovnőm 3,1 mel/mal se 35 hmot. díly křemenně mačky, 15 hmot. díly jemného ď-smsnnáo písku e 7 hmot. díly formsmidu.Povrchová úprava celá izolace je provedens uzavirsoí vrstvou tvořenou tuhlou výše po psanou pryskyřiönou směsi do které bylonsvío před. vytvrzenún vmíoháno 20 hmot. dnů titsnovć bčloby a 10 hmot. dílů skleněné mačky.Laminátová izolace podle vynález nzůže nalézt uplatnění i na jiných než ocelových podkladaoh. Při jejím využití k oohrsně bstonováho povrchu je třeba izolovený beton najprv povrohově okyselit nejlépe pomocí vodného roztoku obsahujíeího 15 5 kysauny äřavolové. Výhodou adheaąve na bázi polykondesovoně kyseliny křsmičité je v tomto případě možnost vytvářet další lsninovou vrstvu o pomocí nanssyoenýoh polyoste~ nových pryskyřio bez nebezpečí szuýdelnění polyesterověho pojivs na styku s slksliokým betonmn. Vysoká kyselinovzdonnost silikátového sdhsziva pak dovoluje vytvářet laminovsnou vrstvu i z furalovýoh s rurylslkoholových rezolů k jejichž vytvrzování se poušívsjí silně kyselé látky, ktoré běžně podklady koroduji.Laminátová izolace pevnáho podkladmi, zejména ooslověho, tvořeno vrstevnatě nspo~ řádaným sklotextilsm prosyoeným vytvrzeným pryskyřičným pojivem vyznačujjfoí so tím, že vrstva sklotextilu ležia nejblížs k izolovsnćmu nodklsdu je s timto podkladom spojena prostřednictvím vrstvy sdnszivs, ktoré obsahuje jako pojivo gel poiykondensovaně kyseliny Homičitâ. M

MPK / Značky

Značky: laminátové, izolace, zejména, ocelového, pevného, podkladů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215168-laminatove-izolace-pevneho-podkladu-zejmena-oceloveho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Laminátové izolace pevného podkladu, zejména ocelového</a>

Podobne patenty