Zariadenie pre vytváranie medzier medzi tehlami

Číslo patentu: 215161

Dátum: 15.10.1982

Autori: Mach Antonín, Kopčan Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pre vytváranie medzier medzi tehlami usporiadanými tesne vedľa seba, vyznačené tým, že pozostáva z podložiek /4/ upevnených na ráme posuvne v smere /7/ zvislom na prísuvný dopravník /3/ a z reťazového dopravníka/2/ posuvného tiež v smere /7/ zvislom na prísuvný dopravník /3/, pričom výstupky /5/ podložiek /4/ a reťaze /6/ reťazového dopravníka /2/ zasahujú cez medzery medzi nosnými prvkami prísuvného dopravníka /3/ nad alebo pod hornú úroveň prísuvného dopravníka /3/ a reťaze /6/ reťazového dopravníka /2/ sú pohyblivé v smere /8/ kolmom ne prísuvný dopravník /3/.

Text

Pozerať všetko

šťfčťžćfšĺťäfťl POPIS VYNÁLEZU 215161ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) . . Autor vynálezu MACHANTDNÍN aug KOPČAN 512 mm 1 ng.,a main mnoL n ŽILINA(sq Zariadenie pre vytvárania aedzzar aedz 1 ah 1 en 1vynález aa týka zariadenia pre vytváranie aedztor medzi tahłami pomocou podložtekUgpodobnýoh zariadeni pre vytvorenia medzier nad tehlami sú tehly unašane Jedno» tlivými podložku. na výatupkooh podložsak. Pri. vyšłich požadovaných výkonoch se musi zvýšiť rýchloeť pohybu podložiek, čo je navýhodne z hladiska prasnoat 1 a životnostiTieto nedostatky odstraňuje zariadenie pre vytvorenia uedzier medzi tehlaai podľa vynálazu, ktoreho podstatou po podložky upevnené na noenoa ráme tak, že eú poauvná zviele na prieuvný dopravnik a reťazový dopravník poauvný tiež zviele na prisuvný dopravnik. Podložky sú opatranó výatupkaai. ktoré zapadajú cez medzery medzi noanýai prvkami prieuvnúho dopravnika nad alebo pod hornú úroveň prłauvnáho dopravnika. Hriadola reťezoveho dopravnika eú vytvarovanć tak. že jednotlivó redezevraťazového dopravnika zapadajú caz aadzary aedzi naanýai prvkaai priauvnúho dopravnika nad alebo pod hornú úroveň prieuvnáho dopravnikaSĺpca tahal aú ueporxadané taane vedla seba na priauvnoa dopravniku. Podložky, ktere sú preene pod jadnetlivýai etĺpcemi tehàl ea poaunú vertikálne tak. že ich výatupky zeaahujú nad úroveň dopravnike a nadvihnú etĺpoc tahal. Súčasne ea vartikalne peaunia raťezový dopravnik tak, ia reťaze sú nad hornou úrovňouprieuvnáho dopravnlka e pod hornou úrovňou výmtupkw podloüok. Pri pohybe reťazi. kolaona prieuvný dopravnik vvatupky jednotlivých pedložiek zapedojú postupne pod hornú úreveň prieuvneho dopravnika. Riadenie okamihov poeunu podložiek v závislosti na pohybereťazi sa vytvoria požadovaná Iedzary aadzi tahlani. nerezový dopravnik ee nuz. nahradiť dopravnikea o klinovýni remeňnt.Zariadenia podle vynelezu uaožñuje vytvárať aedzary nad tehlemi Iubovolnýoh rozaerov.a je unuverzàlne pre široký eorttnant tehál. Reťazový dopravnik umožňuje velkýNa obr. 1 je znázornený pozdĺžny rez A - A a na obr. 2 je znázornený priečny rezZariadenie znázornená na obr. 1 a 2 pozostáva z prieuvnáho valčokoveho dopravnika g pod 1 ožiek 3 e vyatupkani § e reťozovćho dopravnika 3. stĺpca tehil Q sú ueporiedenú na prieuvnea valčekovon dopravn 1 ku§ tesne vedla eabe. Podložky 1 ea poeunú v enere verttkalnoa na prieunový valčakový doprevn 1 k§.a etípoe tehál ł doaadnú na výatupky § podložiek 3 nad hornú úroveň priounového valčakovćho dopravnika 3. Reťazový dopravnik aa tiež poeunia v smere Z vertikálne na prieuvný valčekový doprevnik g tak. že reťaze sú nad hornou úrovňou priouvneho velčekoveho doprevnika g ale pod úrovňou výetupkov § podložiek 3. Raťaze Q ee začnú pohybovať v enere 5 kolmo na prieuvný velćekový depravnik g a jednotlive podložky 3 sa skákavo postupne poeunú v anere Z vertikálnon na prieuvný~ valčekový dopravnik 3 tak, že ich vyetupky g kleonú pod úroveň reťazoveho doprevnika 3 a etĺpoe tehúl. ktore doeadnú na reťaze Q voči na slodujúcim etĺpooa tehll ł o vzdialenosti rovnajúcaj aa poladovoným medzerún.1. Zariadenie pre vytvárania nedzier medzi tehlaei uoporiadanými tesne vedia seba. vyznačené tým, že pozoetâva z podložiek /4/ upevnenyoh na ráno poouvno v smere /7/ zvielom ne prieuvný dopravnik /3/ a z reťazoveho doprevn 1 ka/2/ poeuvnaho tiež v enera /7/ zvielom na prieuvný dopravnik /3/. pričom výstupky /5/ podložiek /4/ a reťazo /6/ reťezoveho dopravnika /2/ zaeähujú ca medzery medzi neenými prvkami prieuvneho dopravnike/3/ nad àłebo pod hornú úroveň prisuvnáho dopravnika /3/ a reťaze /6/ roťezoveho doprovnika /2/ sú pohyblive V aeere /B/ kolaoa na prieuvný dopravnik /3/.2. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačená týe, že reťazový dopravnik /2/ jn nahradený dopravnikom e kltnevýai reeeňn.

MPK / Značky

Značky: zariadenie, medzier, medzi, tehlami, vytváranie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215161-zariadenie-pre-vytvaranie-medzier-medzi-tehlami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre vytváranie medzier medzi tehlami</a>

Podobne patenty