Podlahová nebo tmelová hmota na bázi tvrditelných pryskyřic

Číslo patentu: 215151

Dátum: 15.10.1982

Autori: Svoboda Lubor, Kačer Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podlahová nebo tmelová hmota na bázi tvrditelných pryskyřic zejména epoxidového nebo polyesterového typu, vyznačená tím, že jako plniva těchto pryskyřic je použito směsi 20-100 % odpadu z kupolové pece při výrobě minerálního vlákna o velikosti zrn do 3 mm a 0 - 80 kameniva o velikosti zrn do 3 mm, v množství 3 - 7 hmotn. dílů plniva na 1 hmot. díl pryskyřičného pojiva včetně tvrdidla.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynáłezu KÁČBR mmsmv 1118- 9 mm(54) Podlahová nebo tmolová hmota na bázi tvrditelných pryakyřioVynáles se týká způaobu průnqslováho využití sypkého odpadu z kupolová poco při výrobě minerálního vlákno Jako plniva do podlahových nebo tnelových hmot na bázi apoxidovýoh nebo polyasterových -pryakyřimPodlahové nebo nulová hmty na bázi tvrditolných pryakyřic, používaná ve stavebnictvi, jsou většinou tvořeny jako komposice obsahující pojivo z epoxidcvá nebo polyesterové pryekyřice a příolušnýn tvrdidłen e suchý křemnný piook zrnitosti do 3 m. Je však mimo 1 použití různých příoad, např. krátkých nkloněných vláken do plaatbetonovýoh směsi,která přinealo zlepšení konsiotence výsledné bunt a zvýšení pevnosti po vytvrzení (př. bs patent 15 a 009)Při výrobě minerálníhc vlákna, která sa získává rolvlákiováním roztowná lán a různých aurovin např. z äediča, struky, Jejich směsi a jiných tavitelných surovín vzniká nešádouoí odpad, jehož ekonomická využití so dosud nepodařilo úopšänä vyřešit. Všechny dosud navrhované způsob použití odpadu, Jako přetavování, briketoce a spätná vroceoi do pece, zpracování na hnojiva nebo oilikátová výrobky typu oihly, tvárnice apod. nebyl přijaty z důvodů značné energetické, tz-nini a technologické náročnosti a ekonomická nevýhodncati. Likvidace cdpodu uvedením na skládku není z hygienických důvodů přípustná.Uvedená problámw řeší vynález, jehož podstata spočívá v použití odpadu z kupolověpece Je.ko minerální výplnä do podlahových nebo tmelovýoh hmot na bázi epoxidovýeh či polyeeterovýoh prynkyřio. Epozidová nebo polyesterová pryekyřioe emíeená e odpovídajíním mnointvím příelušněho tuäidle ee homogennä emíei ee sunny-m odpedním materiálem o velikosti ruční do 3 mv poměru 3 o 10 hmot. dílů výplní ne 1 hmot. díl pryekyřioe. Jeko výplň Je tôä možne použít omše odpadu s drobným kemenivem o nrnäní do 3 m.Způsob dle vynálesu řeší ekonomicky výhodné využití nežádouoího odpadu z kupolov 6 pece při výrobě minerúlního vlákna. Odpad úepěinč nahradí kvalitní lcřenennć píeky,ktoré ee dosud pro pluetbetonově podlahy ve velkóm množství pouäíveJí. Úepore těchtopínkd Je značnou přednoetí vynálezu, nebo Jsou zeJmáne pro eklćřeký průmysl oeleetátně nedoetotkovým materiálem.Předmět vynálenu Je dáledoložen příklady provedení, Jimii však Jeho rozsah není nijak cmnen.Smíeí ee 75 hmotu. dílů epoxidově pryekyřioe dienbieglyoidyleterovćho typu o epozidovám hmotnoatním ekvivalentu 320 - 400, 15 hmota. dílů etyrenu, lO hmotu. dílů dibutylattelátu, 7 hmotu. dílů dietylentriuminu e 500 hmotu. dílů minerálního odpadu z kupolová pece c ruční do 3 m. Podle tohoto postupu připrevená vzorky nkuäebníoh täles vy kenovely po 28 dnoch zrání při teplote 21 i 2 ° 0 průnäruou pevnoet v tlaku 44 MPa a v tehu 10.5 IPA.Smíní ee 75 hmotn. dílů epoxidové pryekyřioe dianbieglyoidyleterovćho typu o epoxidovám hmotu. ekvivelentu 320 - 400, 15 hmotu. dílů etyrenu, lo hmotu. dílů dibutylftelátu, 7 hmotn. dílů dietylentrieminu, 250 hmotu. dílů odpadu s kupolové peoe o zrnění do 3 mm a 250 hmotu. dílů kameniva o zrnění do 3 mm. zkušební tälese zhotovení podle příkledn 2 vykenovele po 28 dneoh nrání při teplotä 21 ľ 2 °c průměrnou pevnoet v tlaku 54 MPa e v tehu 10,8 lllPesmíeí ee 95 hmotu. dílů epozidovć pryekyřioe dienbieglyoidyleterováho typu o epoxidověm hmotu. ekvivalent 220 - 250. 5 hmotu. dílů dioktylttelátu, 10 hmotu. dílů dietylentrieminu e 500 hmot. dílů odpadu n kupolové peoe o nrnění do 3 m. Vzorky nkušebníoh tělee zhotovené podle tohoto příkledu vykenovaly po 23 dneoh zrání při teplote 21 ľPodlahová nebo nulová hmota na bázi tvrditolnýoh pryskyřio zejména opoxidovőho nebo polyosterovőho typu, vylnačoná tím, že Jako plain těchto pryskyřio Je použito s měn. 20 - 100 odpadu z kupolové poco při. výrobě minarálnihn vlákna o velikosti zrn do 3 m a 0 - 80 93 kameniva o velikosti sr» do 3 m, v množství 3 - 7 hmotu. di 1 ů plniva na 1 hmotu. díl pąakyřiőnáho pojiva včetně tvrdidlą.

MPK / Značky

Značky: tvrditelných, pryskyřic, bázi, podlahová, tmelová, hmota

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215151-podlahova-nebo-tmelova-hmota-na-bazi-tvrditelnych-pryskyric.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podlahová nebo tmelová hmota na bázi tvrditelných pryskyřic</a>

Podobne patenty