Systém doručovania na báze glutatiónu

Číslo patentu: E 17525

Dátum: 29.12.2005

Autori: Jian Chi-heng, Wang Ae-june, Liu Shih-jr, Li Shyh-dar, Lin Yi-fong

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Doterajší stav techniky0001 Vynález sa týka biologického systému doručovania a konkrétnejšie systému doručovania na báze glutatiónu.0002 Hematoencefalická bariéra (blood brain barrier (BBB je tvorená mozgovými endotelovými bunkami, ktoré sú schopné blokovať cudzie látky, ako sú toxíny, vďaka vzájomným tesným spojom. Hydrofóbne molekuly alebo molekuly s nízkou molekulárnou hmotnosťou však môžu cez BBB prechádzať pasívnou difúziou.0003 Avšak aktívne zlúčeniny, ako sú hydrofilné proteínové liečivá na liečbu mozgových alebo nervových ochorení a analgetické peptidové liečivá pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu, nemôžu do mozgového tkaniva vstupovať kvôli svojej vysokej molekulárnej hmotnosti alebo hydrofobicite, čo vedie k rozkladu enzýmov.0004 Súčasné výskumy podporujú rôzne spôsoby, ako umožniť aktívnym zlúčeninám prejsť cez BBB, vrátane štruktúrnej modiñkácie zvyšujúcej hydrofobicitu liečiv, transportu sprostredkovaného absorpciou (absorptionmediated transport (AMT umožňujúceho kladne nabitým nosičom prejsť pomocou absorpcie náboja, nosičom sprostredkovanej transcytózy (carriermediated transcytosis (CMT umožňujúcej hydrotilným iónom kovov ako sú Na a K, dipeptidy, tripeptidy alebo glukóza, prejsť pomocou prenášačov, a receptorom sprostredkovanej transcytózy (receptor-mediated transcytosis(RMT umožňujúce makromolekulám, ako je izulín, transferín alebo nlzkohustotný Iipoproteín (low-density Iipoproteín (LDL prejsť pomocou transcytózy.0005 Glutatión (GSH) je endogénny antioxidant. Ak je jeho koncentrácia v krvnom sére nedostatočná, môžu sa objaviť niektoré nervové ochorenia, ako jechronický únavový syndróm (chronic fatigue syndrome (CFS.0006 V roku 1988 poskytol Kiwada Hiroshi Iipozóm, ktorý je schopný saakumulovať v pečeni a obsahuje N-acylglutatión, ako je N-palmitoylglutatión, a fosfolipid, ako je fosfatidylcholín, na cielenie a liečbu ochorení pečene vymenovaných v JP 63002922.0007 V roku 1994 Berislav V. Zlokovic vyhlásil, že glutatión (GSH) prichádza a prechádza cez BBB morčaťa zvláštnou cestou, ako je GSHprenášač, bez rozkladu.0009 V roku 1995 Ram Kannan vyhlásil, že príjem GSH závisí od koncentrácie Na. Ak je koncentrácia Na nízka, príjem GSH mozgovými endotelovými bunkami môže byt inhibovaný. Tiež ukázal, že prenášač pre GSH závislý od Na nachádzajúci sa na Iuminálnej strane BBB riadi príjem GSH a prenášač pre GSH nezávislý od Na nachádzajúci sa na Iuminálnej strane BBB riadi vylučovanie GSH. Kannan ďalej vytvoril systém potkanieho pečeňového kanalikulárneho prenášača pre GSH (canalicular GSH transporter (RcGSHT s použitím mozgov myší a morčiat na analýzu fragmentov 5, 7 a 11 cDNA. Výsledky ukazujú, že fragment 7 reprezentuje prenášač pre GSH závislý od Na a fragmenty 5 a 11 reprezentujú prenášač pre GSH závislý od Na.0010 V roku 1999 zostavil Ram Kannan model myšej mozgovej endotelovej bunkovej línie (MBEC-4) simulujúcej situáciu v BBB. Model potvrdil, že prenášač pre GSH závislý od Na je lokalizovaný na Iuminálnej strane bunky MBEC-4.0011 V roku 2000 Ram Kannan vyhlásil, že GSH prechádza cez BBB pomocou prenášača pre GSH závislého od Na v ľudských cerebrovaskulárnych endotelových bunkách (HCEC) a prenášač pre GSH závislý od Na sa vyskytuje v Iuminálnej plazmatickej membráne HCEC.0012 V roku 2003 poskytol Zhao Zhiyang protlnádorové proliečivo naviazané na glutatión s-transferázu (GST)/glutatión (GSH) sulfónamidovými kovalentnými väzbami za účelom cielenia a liečby špecifických nádorových buniek po rozštiepení sulfónamidových väzieb, opísané v US 2003109555. Tátomodifikácia môže chrániť aminoskupiny liečiv, zvýšiť ich rozpustnosť a meniťPODSTATA WNÁLEZU 0013 vynález poskytuje nárok 1. 0014 Vynález tiež poskytuje nárok 11.0015 V nasledujúcich uskutočneniach je uvedený podrobný opis s odkazom0016 Vynález možno plnšie pochopiť po prečítaní nasledujúceho podrobného opisu a príkladov s odkazmi uvedenými k priloženým obrázkom,kdeObr. 1 znázorňuje systém doručovania podľa vynálezu.Obr. 2 znázorňuje maximálny možný účinok (maximal possible effect (MPE rôznych met-enkefalinových nosičov podľa vynálezu.Obr. 3 znázorňuje plochu pod krivkou (area under curve (AUC rôznych metenkefalinových nosičov podľa vynálezu.Obr. 4 znázorňuje maximálny možný účinok (maximal possible effect (MPE rôznych gabapentínových nosičov podľa vynálezu.Obr. 5 znázorňuje plochu pod krivkou (area under curve (AUC rôznych gabapentínových nosičov podľa vynálezu.Obr. 6 znázorňuje stabilitu séra voľného met-enkefalínu a met-enkefalínu v lipozómoch.0017 Vynález poskytuje nárok 1. Nosič môže zahŕňať nanočastice, EP 1 891 962 35139/Hpolymérne nanočastice, pevné kvapalné nanočastice, polymérne micely,Iipozómy, mikroemulzie alebo nanočastice na báze kvapaliny. Lipozómy zahŕňajú aspoň jeden lecitín, ako je sójový lecitín, a hydrogénovaný lecitín, ako je hydrogénovaný sójový Iecitín. Lipozóm môže ďalej zahŕňať cholesterol,vitamín E rozpustný vo vode alebo oktadecylamín na zvýšenie odolnosti séra alebo množstva náboja. Molárny pomer zloženia Iipozómu môže byť 0,5-100 lecitínu alebo hydrogénovaného lecitínu, 0,005-75 cholesterolu alebo vitamínu E rozpustného vo vode, 0,001-25 oktadecylamínu.0018 Ďalej môže nosič enkapsulovať aktívnu zlúčeninu s enkapsulačnou účinnosťou asi 0.5-1 00 . Aktívna zlúčenina môže zahŕňať zlúčeniny s malými molekulami, ako je gabapentín, peptidy a enkefalín, proteíny, plazmidy DNA,oligonukleotidy alebo fragmenty génov, a má molárny pomer asi 0,0005-95 v nosiči.0019 Cielený nosič alebo aktívna zlúčenina môžu zacieliť na prenášača preglutatión alebo orgány, ako je srdce, pľúca, pečeň, obličky alebo hematoencefalická bariéra.0020 Konkrétne môže aktívna zlúčenina prechádzať cez BBB, ako súmozgové endotelové bunky, s cieleným nosičom a má pomer penetrácie bunkou asi 0,01-100 .0021 Vynález tiež poskytuje zlúčeninu obsahujúcu skupinu zahŕňajúcu derivát vitamínu E alebo derivát fosfolipidu, polyetylénglykol (PEG) alebo derivát polyetylénglykolu na neho naviazaný a glutatión (GSH) alebo derivátglutatiónu naviazaný na polyetylénglykol alebo derivát polyetylénglykolu.0022 Derivát vitamínu E zahŕňa deriváty tokoferolu alebo tokotrienolu a môže byť a-tokoferol, B-tokoferol, v-tokoferol, ö-tokoferol, a-tokotrienol, 3 tokotrienol, y-tokotrienol, ö-tokotrienol, cr-tokoferol sukcinát, B-tokoferol sukcinát, v-tokoferol sukcinát, ö-tokoferol sukcinát, a-tokotrienol sukcinát, Btokotrienol sukcinát, y-tokotrienol sukcinát, ö-tokotrienol sukcinát, a-tokoferol acetát, B-tokoferol acetát, y-tokoferol acetát, ö-tokoferol acetát, a-tokotrienol acetát, | 3-tokotrienol acetát, v-tokotrienol acetát, ö-tokotrienol acetát, a-tokoferol

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00

Značky: systém, doručovania, báze, glutatiónu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/29-e17525-system-dorucovania-na-baze-glutationu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém doručovania na báze glutatiónu</a>

Podobne patenty