Pec na výrobu produktu z minerálnej vlny

Číslo patentu: E 16814

Dátum: 19.12.2012

Autori: Celle Pierre, Baudouin Bernard

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka produktov, ako sú dosky, zvitky alebo škrupiny na báze minerálnych vlákien typu sklených alebo kamenných vlákien, najmä sklených vlákien. Konkrétne sa vynález týka výroby zvukovo a/alebo tepelne izolačných produktov, predovšetkým pre budovy. Ešte presnejšie sa vynález týka pecí používaných pri výrobe takýchto produktov.0002 Izolačné produkty, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu, sú tvorené rohožou z minerálnych vlákien, napríklad zo sklených vlákien, ktoré sú navzájom spojené organickým spojivom.0003 Výroba týchto izolačných vlákenných rohoží zahrňuje najprv rozvlákňovanie a nanášanie vlákien na perforovaný pohyblivý dopravník. Novo vytvorený zhluk vlákien je pritláčaný k dopravníku pomocou odsávacích skríň umiestnených pod dopravníkom, na ktorom sú tieto vlákne položené. Pri rozvlákňovaní je na vyťahované vlákna rozprašované spojivo vo forme roztoku alebo suspenzie v prchavej kvapaline, napríklad vo vode. Toto spojivo má priľnavé vlastnosti a spravidla obsahuje látku tvrdnúcu za tepla, napríklad teplom tvrditeľnú živicu, čo bola až do nedávnej doby najčastejšie fenolformaldehydová živica.0004 Prvá vrstva pomerne riedkych vlákien na zbernom dopravníku je potom prepravená do zahrievacieho zariadenia, ktoré sa v danom odbore obvykle nazýva tvrdiaca komora či pec. Vlákenná rohož prejde pecou po celej jej dĺžke vďaka prítomnosti ďalších perforovaných dopravníkov. Spravidla to sú nekonečné dopravníkové pásy usporiadané oproti sebe a vzdialené od seba tak, aby určovali hrúbku rohože, ktorá sa tu vytvára. Každá vetva týchto dopravnlkov je tvorená lamelami v podobe mriežok, ktoré sú navzájom kĺbovo spojené a perforované, aby boli priepustné pre vzduch a iné plyny vznikajúce pri zahrievaní rohoží. Vzniknutá rohož má väčšiu či menšiu hustotu v závislosti od úrovne tlaku vyvíjaného dvoma dopravníkmi v peci.0005 Pri prechode pecou sa rohož vysuší a prekoná špeciñckú tepelnúúpravu, ktorá spôsobí vytvrdenie spojiva prítomného na povrchu vlákien. Totovytvrdnutie tiež spôsobí vzájomné zosieťovanie vlákien do trojrozmernej štruktúry (to znamená ich spojenie tepelne vytvrdeným spojivom v bodoch kontaktu medzi vláknami), a teda stabilizáciu a elasticitu rohože s požadovanou hrúbkou, bud v dôsledku ohýbania, alebo stláčania.0006 Metóda používaná na vytvrdenie spojiva spočíva v tom, že sa cez rohož nechá prechádzať zahriaty vzduch tak, aby spojivo prítomné v celej hrúbke rohože bolo postupne uvedené na teplotu vyššiu, ako je jeho teplota tvrdnutia. Preto je tvrdiaca pec vytvorená ako puzdro tvoriace uzavretú komoru,v ktorej je usporiadaný rad skríň, do ktorých je privádzaný horúci vzduch z horákov, ktorý je potom ventilátormi uvádzaný do obehu. Každá skriňa teda určuje nezávislú zahrievaciu oblasť, v ktorej môžu byt nastavené špecifické podmienky zahrievania. Skrine sú oddelené stenami, ktoré majú otvory pre rohože a pre horné a spodné dopravníky. Použitie niekoľkých skríň umožňuje postupné zvyšovanie teploty rohože pri jej prechode pecou a zabraňuje vzniku horúcich bodov spôsobených prílišným Iokálnym zahriatím alebo naopak prítomnosťou oblastí v rohoži, v ktorých sa spojivo úplne tepelne nevytvrdí. Pec používaná pri výrobe minerálnej vlny teda bežne obsahuje väčší počet skríň(napríklad 3 až 10) a ďalej známe prostriedky, ktoré umožňujú vytvoriť v každej skrini rôzne tepelné podmienky. Vďaka tomu je možné regulovať zvyšovanie teploty rohože v slede jednotlivých stupňov zahrievania, na dráhe rohože v peci. Príklady takýchto pecí sú opísané v dokumentoch EP 000 111 A 1, EP 619 465 A 1 alebo W 0 2008/119778, v ktorých je možné nájsť podrobnejšie informácie. V klasickej tvrdiacej peci, aká je znázornená na obr. 2 v dokumente EP 000 111 alebo na obr. 23 a 5 v dokumente EP 619 465, sú prostriedky na privádzanie horúceho vzduchu usporiadané na jednej a tej istej strane skríň, pričom k odvádzaniu plynov po prechode rohože dochádza na tej istej strane skrine. V inom variante uskutočnenia je vzduch odvádzaný na náprotivnej strane.0007 Používanie nových spojív, ktorými sa v súčasnosti nahrádzajú fenolformaldehydové živice, značne komplikuje riadenie podmienok zahrievania vlákennej rohože v klasickej peci, aká bola opísaná vyššie. Tieto spojivá, ktoré sú niekedy nazývané zelené spojivá, najmä ak sú na obnoviteľnej báze,predovšetkým rastlinného pôvodu, najmä na báze hydrogenovaných alebonehydrogenovaných sacharidov, ako je opísané napríklad v patentových prihláškach W 0 2009/080938 a W 0 2010/029266, často vyžadujú velmi dobrú reguláciu teploty zahrievania, aby sa dostali do tepelne vytvrdeného stavu, pri užšom rozsahu teploty zahrievania. Presnejšie povedané, takéto spojivo musí byť vystavené teplote medzi minimálnou hodnotou, aby dosiahlo vytvrdenie, a maximálnou hodnotou, nad ktorou rýchlo degraduje, čo sa vo výsledku prejaví zhoršenými mechanickými vlastnosťami výsledného produktu, dokonca aj po jeho montáži. Rozdiel medzi minimálnou a maximálnou hodnotou môže byť, v závislosti od typu použitého zeleného spojiva, rádovo len 20 °C, alebo aj menej. Riadenie teploty v celej hrúbke vlákennej rohože teda vyžaduje nové postupy a najmä zmeny v samotnej koncepcii pecí.0008 Cieľom tohto vynálezu je preto reagovať na vyššie načrtnuté problémy a navrhnúť pec umožňujúcu presnejšiu reguláciu teploty zahrievania,ktorú pocíťuje teplom tvrditeľné spojivo, v každom bode vlákennej rohože a naprieč celou jej hrúbkou. Podľa tohto vynálezu môže byť táto regulácia zaistená lepším riadením vertikálnych rýchlostí, ktorými cez vlákennú rohož prechádzajú prúdy horúceho vzduchu používané na nastavenie uvedenej teploty. Podla tohto vynálezu bolo pozorované, že takáto rovnomernosť vertikálnej rýchlosti plynov pri priechode rohožou sa prejaví lepšou kontrolou nad jej výslednými vlastnosťami. Presnejšie povedané, na rozdiel od koncepcie,ktorá sa uplatňovala v starších, vyššie citovaných dokumentoch, preukázali výskumy prihlasovateľa, že väčšia rovnomernosť týchto rýchlostí je silne závislá od polohy miest privádzania horúcich plynov do pece a najmä do každej skrine,ktoré túto pec tvoria.0009 Presnejšie povedané, predmetom tohto vynálezu je pec na zahrievanie teplom tvrditeľného spojiva prítomného v rohoži z minerálnych vlákien, obsahujúca rad skríň, ktorými postupne prechádza uvedená vlákenná rohož, pričom táto rohož je stláčaná a prepravovaná cez uvedené skrine hornými dopravníkmi a spodnými dopravníkmi, priepustnými pre plyny. Každá skriňa má v smere pohybu rohože dĺžku L a obsahuje prostriedky na privádzanie prúdu horúceho vzduchu, usporiadané buď nad, alebo pod uvedenou vlákennou rohožou, a prostriedky pre odvádzanie vzduchu po tom, EP 2 627 960 35 018 IHčo prešiel cez rohož, usporiadané bud pod, alebo nad protiľahlou plochou uvedenej rohože tak, aby spojivo bolo postupne uvedené na teplotu vyššiu, ako je jeho teplota tvrdnutia. Uvedená pec obsahuje aspoň jednu skriňu, v ktorej prostriedky na privádzanie horúceho vzduchu obsahujú prívody vzduchu ústiace sčasti v otvoroch vytvorených v pNej bočnej strane a sčasti v otvoroch vytvorených v protiľahlej bočnej strane skrine. 0010 V konkrétnych výhodných uskutočneniach tohto vynálezu, ktoré môžu byť prípadne navzájom kombinované, platí nasledujúce- uvedené prostriedky na odvádzanie vzduchu po tom, čo prešiel cez rohož,obsahujú výstupy vzduchu ústiace sčasti v otvoroch vytvorených v prvej bočnej strane a sčasti v otvoroch vytvorených v protiľahlej bočnej strane uvedenej skrine- v smere určenom dĺžkou L uvedenej skrine alebo skríň sú otvory vytvorené pre prívody vzduchu na prvej strane usporiadané v podstate naproti otvorom vytvoreným pre prívody vzduchu na protiľahlej strane- v smere určenom dĺžkou L uvedenej skrine alebo skríň sú otvory vytvorené pre prívody vzduchu na prvej strane posunuté vzhľadom k otvorom vytvoreným pre prívody vzduchu na protiľahlej strane- v smere určenom dĺžkou L uvedenej skrine alebo skríň existuje medzi otvormi na prvej strane a otvormi na protiľahlej strane oblast vzájomného prekrývania,ktorá zodpovedá 5 až 30 dĺžky L, najmä 10 až 20 dĺžky L- v inom variante v smere určenom dĺžkou L uvedenej skrine alebo skríň neexistuje medzi otvormi na prvej strane a otvormi na protiľahlej strane oblast vzájomného prekrývania- v smere určenom dĺžkou L uvedenej skrine alebo skríň sú otvory vytvorené pre prívody vzduchu na dvoch stranách voči sebe posunuté a usporiadané- na prvej strane od prvého konca dĺžky skrine smerom 0011 k protiľahlému koncu skrine na úseku menšom ako 80 uvedenej dĺžky, s výhodou na úseku menšom ako 60 uvedenej dĺžky a ešte výhodnejšie na úseku menšom ako 50 uvedenej dĺžky,- na protiľahlej strane od protiľahlého konca dĺžky skrine smerom k druhému koncu na úseku menšom ako 80 uvedenej dĺžky, s výhodou na

MPK / Značky

MPK: F26B 13/10, B29C 35/06, B29C 67/24, F27B 9/10, F27B 9/24

Značky: minerálnej, výrobu, produktů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/29-e16814-pec-na-vyrobu-produktu-z-mineralnej-vlny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pec na výrobu produktu z minerálnej vlny</a>

Podobne patenty