Lepenková škatuľa konfigurovateľná na vystavenie obsahu

Číslo patentu: E 12056

Dátum: 10.10.2008

Autori: Bortos Daniel, Maier Hans

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

LEPENKOVÁ ŠKATUĽA KONFIGUROVATEĽNÁ NA VYSTAVENIE OBSAHU0001 Je opísaná lepenková škatula, ktorá je konñgurovatelná na vystavenie obsahu a predovšetkým lepenková škatula, majúca dno prikryté odpojitelným vekom, kde sa dno môže použiť na vystavenie obsahu pod0002 Polotovary lepenkových škatúl sa môžu nakonfigurovať na obalenie hromady výrobkov na vytvorenie lepenkovej škatule obsahujúcej výrobky. Táto lepenková škatula sa potom môže použit na prepravu, skladovanie a v niektorých prípadoch vystavenie výrobkov. Lepenková škatula môže mať dno so vzpriamenou bočnou stenou obklopujúcou spodný panel na určenie vnútra lepenkovej škatule, ktorý má otvorený koniec oproti spodnému panelu. Veko môže byt pripojené k vzpriameným bočným stenám na prikrytie otvoru počas prepravy a skladovania. Predošlá lepenková škatula tejto konñgurácie mala veko pripojené k hranám bočnej steny dna, oproti spodnému panelu dna pri použití dierovaní. Na odpojenie veka sa dierovania spájajúce hrany bočnej steny dna a veko roztrhali. Výsledkom tohto trhania boli zúbkovité alebo inak vizuálne nepríťažlivé hrany dna, ako je znázornené na OBRÁZKU 13. Táto nevýhoda by mohla spôsobiť, že dno nebude vizuálne príťažlivé a tým nebude želatelné pre použitie na vystavenie výrobkov vo vnútri lepenkovej škatule. Toto obmedzuje funkčnosť lepenkovej škatule, pretože namiesto toho, abylepenková škatula bola vhodná na použitie pri preprave, skladovaní a vystavení výrobkov, chýbajúce vizuálne príťažlivé dno po odpojení veka môže obmedziť použitie Iepenkovej škatule iba na prepravu a skladovanie. Zatiaľ čo je možné urobiť jemnejšie a hlbšie dierovania, ktorých výsledkom by mohlo prípadne byť vizuálne príťažlivejšie dno po odpojení veka, takéto dierovania môžu byť slabšie ako mohutnejšie dierovanie a tým by sa negatívne ovplyvnila funkčnosť prepravy a skladovania Iepenkovej škatule.0003 Jeden typ Iepenkovej škatule zverejnený v patente USA č. 4 848 651 má veko a dno s bočnými panelmi veka prilepenými k zodpovedajúcim bočným panelom dna namiesto pripevnenia prostredníctvom dierovaní k hranám bočných panelov dna. Na odpojenie veka od dna sa však musí porušiť lepené spojenie medzi bočnými panelmi. Porušenie lepeného spojenia má neželateľný následok - delamináciu (odvrstvenie) panelov dna, kde bolo použité lepidlo,napríklad keď je dno vytvorené z viacvrstvovej lepenky alebo papierovej lepenky. Aj keď tu nie je žiadna delaminácia bočného panela dna, vrstva lepidla a delaminovaná (odvrstvená) časť bočného panela veka môže zostať čiastočne pripojená. V oboch prípadoch výsledný zničený bočný panel dna nevýhodne spôsobuje, že dno lepenkovej škatule nie je vizuálne prítažIivé a nie je vhodné na použitie na vystavenie výrobkov na dne.0004 Príslušné predchádzajúce riešenie je zverejnené aj v patente USA 4 449 633 A a USA 5 201 461 A.0005 Spravidla je poskytnutá obdĺžniková lepenková škatula, ktorá má dno a veko, ktoré sa dá odpojiť na vystavenie obsahu dna. Táto lepenková škatula je nakonñgurovaná na výhodné poskytnutie obidvoch čistých, nepoškodených volných hrán vzpriamenej bočnej steny dna po odpojení veka, ako aj lepený spoj medzi vzpriamenou bočnou stenou dna a závislou bočnou stenou veka,ktorá sa nemusí porušiť pri odpojení veka od dna na vystavenie akéhokoľvek obsahu vo vnútri dna. Výsledkom tejto kombinácie je, že lepenková škatuľa samôže použiť na balenie a prepravu výrobkov, zatiaľ čo veko sa dá ľahko odpojiťna vystavenie výrobkov vo vnútri dna.0006 Dno má spodný panel, vzpriamenú bočnú stenu rozkladajúcu sa okolo obvodu spodného panela a vnútro určené spodným panelom a vzpriamenou bočnou stenou. Vzpriamená bočná stena má obklopujúcu voľnú hranu oproti spodnému panelu dna, ktorý je odkrytý po odpojení veka. Veko má vrchný panel a závislú bočnú stenu rozkladajúcu sa okolo obvodu vrchnej steny. závislá bočná stena má aj štyri strany, z ktorých každá je prilepená k strane otočenej čelom von príslušnej susediacej jednej strane zo štyroch strán vzpriamenej bočnej steny. Veko nie je pripojené k voľnej hrane obklopujúcej vzpriamenú bočnú stenu dna, aby po odpojení veka bola voľná hrana celkove nepoškodená a aby poskytovala vizuálne príťažlivý profil.0007 Aspoň jedno z Iepených pripojení môže byť typu medzi párom rohových častí jednej zo strán závislej bočnej steny veka a príslušnou susediacou stranou vzpriamenej bočnej steny dna. Každý pár rohových časti je pripojený pomocou dierovania k nepripojenému zvyšku boku závislej bočnej steny veka. Takto keď sa odpojí jeden z bokov závislej bočnej steny veka,rohové časti závislej bočnej steny veka sa môžu oddeliť pozdĺž dierovania a zostať pripojené prostrednictvom Iepeného pripojenia k susediacemu boku vzpriamenej bočnej steny dna. Týmto spôsobom sa lepené pripojenie nemusí porušiť na odpojenie bočného panela veka od zodpovedajúceho bočného panela dna, výsledkom čoho môže byť vizuálne príťažlivejšie dno lepenkovej škatule po odpojení veka, ako keď je samotné lepené pripojenie porušené. Podobne môže byť ďalší typ Iepeného pripojenia medzi odpojiteľným článkom jedného z bokov vzpriamenej bočnej steny a susediacim jedným z bokov závislej bočnej steny. Odpojiteľný článok sa môže pripojiť k zostávajúcemu jednému boku z bokov vzpriamenej bočnej steny pomocou dierovania. Toto umožňuje aj to, aby lepené pripojenie zostalo neporušené pri odpájaní tohto bočného panela veka od príslušného bočného panela dna. Akýkoľvek početbočných panelov môže mať oba z týchto typov pripojení.0008 Pri jednom z riešení môžu byť dierovania medzi rohovými časťami a nepripojeným zvyškom strany závislej bočnej steny veka oblúkové a každé z nich sa môže rozkladať medzi spodnou časťou a bočnou hranou strany. Zárez v tvare písmena V môže byť zarovnaný s každým z dierovaní susediacej spodnejčasti strany na uľahčenie začatia trhania dierovaní.0009 Pri ďalšom riešení vrchná stena veka môže mať menšiu časť a väčšiu časť, ktoré sú spojené dierovanim. Veko môže byť nakonñgurované na umožnenie odpojenia jednej alebo dvoch z menšej a väčšej časti na odkrytie akéhokoľvek obsahu vo vnútri dna. Takto môže dno zostať čiastočne prikryté jednou z väčšej alebo menšej časti veka, čo môže poskytnúť zadržanie obsahu Iepenkovej škatule a pridavnú plochu povrchu pre grafiku. Menšia časť vrchnej steny veka môže ďalej mať pár krídel bočnej steny pripojených prostrednictvomdierovania k susediacemu jednému z bokov závislej bočnej steny veka.0010 Pri ešte ďalšom riešení môže byť poskytnutý polotovar lepenkovej škatule na balenie hromady výrobkov, ako sú napríklad potravinové výrobky alebo jednotlivo zabalené potravinové výrobky na vytvorenie lepenkovej škatule obsahujúcej tieto výrobky. Polotovar lepenkovej škatule môže obsahovať polotovar dna majúci spravidla obdĺžnikový spodný panel s bočným panelom dna pripojený ku každej hrane spodného panela pomocou ohybovej linie pričom bočné panely dna majú voľné hrany oproti ohybovým líniám. Polotovar Iepenkovej škatule môže obsahovať aj polotovar veka, ktorý má v podstate obdĺžnikový vrchný panel s bočným panelom veka pripojeným ku každej hrane vrchného panela pomocou ohybovej linie. Aspoň jeden z bočných panelov veka môže mať pár rohov prilepených k jednému z bočných panelov dna, pričom každý z rohov je oddeliteľný od zvyšku jedného z bočných panelov veka pomocou dierovania na oddelenie bočného panelu veka od bočného panelu dna. Toto môže umožniť odpojenie veka bez oddelenia Iepených pripojení. Polotovar veka nemusí byť pripojený k voľným hranám bočných panelov dna,aby keď sa odpoji veko, boli voľné hrany v zásade nepoškodené.0011 Pri ďalšom riešení môže byť lepenková škatuľa nakonñgurovaná ajna použitie vo výkladnom stojane, ktorý môže pojať viaceré Iepenkové škatule, EP 2 174 876 34166/T

MPK / Značky

MPK: B65D 5/32, B65D 5/54

Značky: konfigurovateľná, škatuľa, lepenková, vystavenie, obsahu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/29-e12056-lepenkova-skatula-konfigurovatelna-na-vystavenie-obsahu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lepenková škatuľa konfigurovateľná na vystavenie obsahu</a>

Podobne patenty