Protilátka, ktorá sa viaže na AILIM, alebo časť tejto protilátky na použitie pri potláčaní, liečbe alebo prevencii Crohnovej choroby

Číslo patentu: 288036

Dátum: 17.12.2012

Autor: Watanabe Mamoru

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitie protilátky, ktorá sa viaže na AILIM, alebo jej časti na potláčanie, liečbu alebo prevenciu Crohnovej choroby. Uvedená protilátka je schopná vyvolať bunkovú smrť buniek exprimujúcich AILIM.

Text

Pozerať všetko

Vynález opisuje farmaceutické prípravky zahrnujúce látku majúcu účinnosť pri modulácii biologickej aktivity aktivačne indukovateľnej lymfocytovej imunomodulačnej molekuly (AILlM) (známej tiež ako indukovateľný kostimulátor (ICOS, najmä prenosu signálu sprostredkovaného AILIM.Vynález predovšetkým opisuje farmaceutické prípravky na supresiu, liečbu alebo prevenciu Crohnovej choroby.Sliznice gastrointestinálneho traktu sú neustále vystavované nielen antígénom pochádzajúcim z potravy a enterobakteriálnej flóry, ale tiež rôznym antigénom existujúcim v okolitom svete, ktoré sú pre živý organizmus škodlivé, ako sú patogénne mikroorganizmy. Aby mohli súťažiť s týmito antigénmi škodlivými pre živý organizmus, vykazujú preto gastrointestinálne sliznice cytotoxickú aktivitu. Zatiaľ čo si tieto sliznice uchovávajú schopnosť vylučovať protilátky na neutralizáciu toxínov, majú tiež jedinečný mechanizmus potlačovania nadmemých imunitných reakcií proti antigénom, ako sú potraviny a enterobakteriálna flóra (tento mechanizmus sa nazýva gastrointestinálna mukozálna imunita alebo intestinálna imunita). Konkrétne sa ustanovuje normálna mukozálna imunita na rovnováhe medzi pozitívnymi imunitnými reakciami proti patogénom a negatívnymi imunitnými reakciami proti nepatogénnym antigénom. Keď sa táto rovnováha udržovania imunologickej homeostázy poruší, dochádza k zápalom, alergiám a infekciám, ktoré spúšťajú nástup črevných ochorení, všeobecne nazývaných zápalové ochorenia čreva (intlammatory bowel diseases, IBD) a alimentárne alergie.Typickými predstaviteľmi zápalového ochorenia čreva sú Crohnova choroba (CD) a kolitída (najmä ulceratívna kolitida, UC). V oboch prípadoch ide o ochorenie, pri ktorom nemôže byť špecifrkovaný patogén a dochádza k chronickým a opakujúcim sa atakom bolestí brucha a hnačky, čo predstavuje významné dlhodobé obmedzenia každodenného života detských a mladistvých pacientov. Navyše, pretože kolitída (najmä ulceratívna kolitída) sa môže stat príčinou rakoviny hrubého čreva, existuje naliehavá potreba osvetliť patogenézu kolitídy a vyvinúť účinne terapeutickć metódy.I keď boli v súvislostí s mechanizmom nástupu zápalového ochorenia čreva diskutované rôzne možnosti,ako sú genetické a environmentálne faktory, nedávne štúdie naznačujú silnú možnosť, že príčinou môže byť abnormálna imunita črevného traktu (gastrointestínálna mukozálna imunita). Presnejšie povedané, k zápalu alebo alergii v črevných slizniciach dochádza V dôsledku vyvolania nadmemej imunitnej reakcie, ktorá vzniká z nejakého dôvodu proti antigénom v čreve, ktoré sú normálne nepatogénne a majú nízku imunogenicitu, a to vedie k nástupu zápalového ochorenia čreva.Ďalej bol vyslovený predpoklad, že V takýchto zápaloch a alergiách čreva je silne angažovaná abnormálna imunita proti cudzím patogénom, antigénom pochádzaj úcim z potravy alebo autoantigénom. Nedávne štúdie navyše naznačili možnosť, že abnormálne imunitné reakcie proti určitým vlastným baktériám sa manifestujú ako chronické zápalové reakcie.Tento mechanizmus nástupu zápalov a alergií čreva v dôsledku abnormálnej imunity črevného traktu je podporovaný analýzami funkcie a diferenciácie T buniek pacientov, rovnako ako profilom produkcie cytokínov v léziách alebo v sére. Navyše analýza rômych nedávno vyvinutých zvieracích modelov zápalových ochorení čreva tiež odhaľuje, že abnormálna mukozálna imunita spôsobuje chronický zápal čreva (Gastroenterology, zv. 109, str. 1344 - 1367, 1995).Je napríklad zrejmé, že T bunky sú silne angažované v nástupe chronickej enteritídy, pretože v receptore T buniek (TCR) pri myšiach bez (it-reťazca (TCRu/) sa spontánne vyvíja zápal čreva (Cell, zv. 75, str. 275 - 282, 1993, J. Exp. Med., zv. 183, str. 847 - 856, 1996). Pri kolitíde týchto TCRaJ myší je zvýšená produkcia lFN-y v čreve a v počiatočnom štádiu zápalu je pozorované zvýšenie hladiny lL-lu a lL-IB (Laboratory Investigation, zv. 76, str.j 385 - 397, 1997). V tráviacom trakte a lymfatických uzlinách možno navyše pozorovať T bunky TCRB (Bdm), ktoré majú špecifickú podmnožinu VB a produkujú lL-4 (Gastroenterology, zv. l l 2, str. 1876 - 1886, 1997). V tomto modeli sa usudzuje, že deficit T buniek TCRaB spôsobuje zvýšenie podielu abnormálnych T buniek, čo potom spôsobuje abnormálnu reguláciu produkcie cytokínov a dochádza tak k mediácii zápalu.V modeli, v ktorom sa T bunky CD 4/CD 45 RBł zavedú myšiam s ťažkým kombinovaným imunodeficitom (myši SClD), sa vyvolá ťažká enteritída sprevádzajúca hyperpláziu slizničnej vrstvy a inñltráciu lymfocytov do čreva. Táto enteritída však nevzniká, ak sa súčasne zavedú nefrakcionované T bunky CD 4 (J. Exp. Med., zv. 178, str. 237 - 244, 1993 lnt. lmmunol., zv. 5, str. 1461 - 1471, 1993). T bunky CD 4 myší SClD, pri ktorých sa vyvinula enteritída, produkujú lFN-y. Na druhej strane, pretože je enteritída potlačovaná podávaním protilátok proti lFN-y, usudzuje sa, že zápal spôsobujú T bunky typu Thl (lmmunity, zv. 1, str. 553 - 562, 1994).Na základe uvedených skutočností sa zdá, že nie sú pochybnosti o tom, že významnými faktormi pri zápalových ochoreniach čreva sú T bunky CD 4 čreva a ich nadmerná aktivácia.Okrem toho regresia enteritídy s úbytkom T buniek CD 4 u pacientov napadnutých tak zápalovým ochorením čreva, ako HIV, taktiež podporuje hlbokú angažovanosť abnormálnych T buniek CD 4 v zápalovom ochorení čreva (I. Clin. Gastroenterology, ~zv, 23, str. 24 - 28, 1996). Na základe tohto zistenia boli uskutočňované pokusy liečiť zápalové ochorenia čreva pomocou anti-CD 4 protilátky a bolo opísané, že podávanim anti-CD 4 protilátky sú potlačovanć zápalové lézie (Gut, zv. 40, str. 320 - 327, 1997).Na druhej strane takáto abnormálna funkčná regulácia T buniek znamená, že bola porušená rovnováha produkcie regulačných cytokínov.Uvádza sa tiež, že enteritída sa vyvíja spontánne pri myšiach s knockoutom 1 L-2 a myšiach s knockoutom IL-10 (Cell, zv. 75, str. 235 - 261, 1993 Cell, zv. 75, str. 263 - 274, 1993). V týchto modeloch je navyše tiež pozorovaná nadmemá produkcia IFN-y, čo podporuje fakt, že došlo k nadmernej reakcii T buniek typu Thl. Nadprodukcia FN-ry v týchto modeloch je konzistentná s pozorovaním zvýšenej expresie FN-ry v léziách,zaznamenaným pri Crohnovej chorobe. Enteritídu pri IL-10 deficitných myšiach možno liečiť podávaním IL 10. Bolo opísané, že touto metódou možno enteritídu potlačiť pri myšiach SCID, ktorým boli zavedené T bunky cD 4/cD 45 RB 5 (Immunity, zv. 1, str. 553 - 562, 1994).Ako je uvedené, analýza mechanizmu nástupu zápalových ochorení čreva pokročíla z hľadiska abnonnálnej gastrointestinálnej mukozálnej aktivity, čo naznačuje možnosť liečenia zápalového ochorenia čreva supresiou zvýšenej aktivácie T buniek CD 4 a nadprodukovaných cytokínov. Reálna patogenéza zápalových ochorení čreva však dosiaľ objavená nebola a ani nebola navrhnutá účinná terapeutická metóda.Aktivácia T buniek (získanie antigénovej špecifickosti) sa začne, keď T bunky rozpoznajú antigény prítomné V antigén prezentujúcich bunkách (APC), ako sú makrofágy, B bunky alebo dendritické bunky. APC spracovávajú zabudované antigény a tieto spracované antigény sa viažu na hlavný histokompatibilný antigénový komplex (MHC) a sú prezentované. T bunky prijímajú prvý signál pre aktiváciu buniek (získanie špecifickosti) ako výsledok rozpoznania spracovaného antigénu prezentovaného APC cez komplex vytvorený medzi receptorom T buniek (TCR) na povrchu membrány T buniek a antigénom (komplex TCR/CD 3).Na dostatočnú aktiváciu T buniek je navyše k prvému signálu potrebný druhý signál, nazývaný kostimulačný signál. Prijatim tohto kostirnulačného signálu po prijatí prvého signálu sú T bunky aktivované antigénovo špecificky.Na transdukciu tohto druhého signálu je veľmi dôležitá interakcia (konkrétnejšie povedané, interceluláma adhézia sprostredkovaná väzbami vytvorenými medzi ďalej uvedenými molekulami) medzi CD 28 (známou tiež ako Tp 44, T 44 alebo antigén 9.3), čo je bunková povrchová molekula exprimovaná hlavne v T bunkách a bunkách týmusu, medzi CD 80 (známou tiež ako B 7-l, B 7, BB 1 alebo B 7/BB 1), čo je bunková povrchová molekula exprimovaná antigén prezentujúcimi bunkami (makrofágy, monocyty, dendritickými bunkami a podobne), a CD 86 (známou tiež ako B 7-2 alebo B 70), čo je taktiež bunková povrchová molekula na antigén prezentujúcich bunkách.Ďalej bolo experimentálne zistené, že interakcia (konkrétne interceluláma adhézia sprostredkovaná väzbami vytvorenými medzi ďalej uvedenými molekulami) medzi cytolytickým T lymfocyt-asociovaným antigénom 4 (CTLA-4), ktorého expresia je podporovaná v závislosti od druhého signálu, medzi CD 80 (B 7-l) a CD 86 (B 7-2) má tiež dôležitú rolu v regulácii aktivácie T buniek týmto druhým signálom. Presnejšie povedané, bolo zistené, že regulácia aktivácie T buniek transdukciou tohto druhého signálu zahrnuje aspoň interakciu medzi CD 28 a CD 80/CD 86, podporu expresie CTLA-4, o ktorej sa usudzuje, že je od tejto interakcie závislá, a interakciu medzi CTLA-4 a CD 80/CD 86.Navyše bola nedávno ako tretia kostimulačná transmisná molekula, podobná ako opisané CTLA-4 a CD 28, identifikovaná molekula nazvaná aktivačne indukovateľná lymfocytová imunomodulačná molekula(activation inducible lymphocyte immunomodulatory molecule, AlLIM ľudská, myšia a potkania lnt. Immunol., l 2(l), str. 51 - 55, 2000, zvaná tiež indukovateľný kostimulátor (lCOS ľudský Nature,397(67 l 6), str. 263 - 266, 1999) J. Immunol., 166( l), str. l, 2001 J. Immunol., l 65(9), str. 5035, 2000 Biochem. Biophys. Res. Commun., 276(l), str. 335, 2000 Immunity, 13(1), str. 95, 2000 J. Exp. Med., l 92(l),str. 53, 2000 Eur. J. Immunol., 30(4), str. 1040, 2000) ako tretia transdukčná molekula kostimulačného signálu, ktorá prenáša druhý signál (kostimulačný signál), nevyhnutný na aktiváciu lymfocytov, ako sú T bunky,a v spojení so signálom reguluje funkciu aktivovaných lymfocytov, ako sú aktivované T bunky.Okrem toho bola identifikovaná nová molekula nazvaná B 7 h, B 7 RP-l, GLSO alebo LICOS, ktorá je považovaná za ligand interagujúci s kostimulačnou transmisnou molekulou AILIM (Nature, zv. 402, č. 6763,str. 827 - 832, 1999 Nature Medicine, zv. 5, č. 12, str. 1365 - 1369, 1999 J. Immunology, zv. 164, str. 1653 - 1657, 200, Curr.Bio 1., zv. 10, č. 6, str. 333 - 336, 2000).Prebiehajú podrobné štúdie biologických funkcii týchto dvoch nových molekúl, funkčnej kontroly lymfocytov, ako sú T bunky, prenosom tretieho kostimulačného signálu týmito molekulami.Na druhej strane nebol ani naznačený vzťah medzi AILIM (ICOS), čo je tretia kostimulačná transdukčná molekula, považovaná za nevyhnutnú na aktiváciu T buniek, ako sú T bunky CD 4 a nástupom uvedenej ab 10normálnej imunity črevnej sliznice a zápalových ochorení čreva (Crohnovej choroby a kolitídy (ulceratívnej kolitídy a podobne. Neexistuje ani návrh alebo pokus liečiť zápalové ochorenia čreva reguláciou funkcie tejto AILIM molekuly.Cieľom vynálezu je poskytnúť protilátku, ktorá sa viaže na AILIM, alebo časť tejto protilátky na použitie pri potláčaní, liečbe alebo prevencii Crohnovej choroby, pričom táto protilátka je schopná vyvolať bunkovú smrť buniek exprimujúcich AILIM.Vynález opisuje metódy a liečivá na potláčanie, liečbu alebo prevenciu Crohnovej choroby modulovaním,prostredníctvom protilátok, biologickej funkcie novej molekuly AILIM, o ktorej sa usudzuje, že transdukuje druhý signál nevyhnutný na aktiváciu lymfocytov, ako sú T bunky (kostimulačný signál) a reguluje funkciu aktivovaných lymfocytov, ako sú aktivované T bunky.Ďalším cieľom je použiť takéto protilátky, ktoré modulujú biologickú funkciu AILIM, na poskytnutie metód na zvýšenie terapeutického účinku doterajších liečiv, bežne používaných na liečbu zápalových ochorení čreva (adrenokortikálne hormóny, salazosulfapyridín a podobne).Rozsiahle štúdie metód potláčania biologickej funkcie cicavčej AILIM (ICOS) a alimentámych alergíi a zápalových ochorení čreva, v ktorých sa môže silne zúčastniť abnormálna imunita črevného traktu (najmä Crohnovej choroby a kolitídy (ulceratívna kolitída a podobne, priviedli pôvodcov tohto vynálezu k objavu,že liečivá, ktoré regulujú funkciu AILIM, významne potláčajú zápalové ochorenia čreva (najmä Crohnovu chorobu a kolitídu (ulceratívna kolitída a podobne. Tak bol vytvorený tento vynález.Farmaceutický prípravok podľa vynálezu môže modulovať (potláčať alebo podporovať) proliferáciu buniek exprimujúcich AILIM, apoptózu, bunkovú smrť alebo úbytok.Farmaceutické prípravky podľa vynálezu sú farmaceutické prípravky zahmujúce látku, ktorá indukuje bunkovú smrť, apoptózu alebo úbytok buniek exprimujúcich AILIM.S použitím farmaceutických prípravkov podľa vynálezu môže byť potláčaná, predchádzaná a/alebo liečená Crohnova choroba.Ďalej môžu farmaceutické prípravky podľa vynálezu zvyšovať terapeutický účinok na zápalové ochorenia čriev, ked sa používajú v kombinácii s existujúcim liečivom, predpisovaným na liečbu takých zápalových ochorení čreva.Konkrétne je predmetom vynálezu protilátka, ktorá sa viaže na AILIM, alebo časť tejto protilátky na použitie pri potláčaní, liečbe alebo prevencii Crohnovej choroby, pričom táto protilátka je schopná vyvolať bunkovú smrť buniek exprimujúcich AILIM.Vynález je ďalej podrobnejšie opísaný pomocou definícii termínov a metód na výrobu látok, používaných podľa vynálezu.Termín cicavec znamená človeka, kravu, kozu, králika, myš, potkana, škrečka a morča, výhodne človeka, kravu, potkana, myš alebo škrečka a zvlášť výhodne človeka.AILIM je podľa vynálezu skratka pre aktivačne indukovateľnú lymfocytovú imunomodulačnú molekulu (activation inducible lymphocyte immunomodulatory molecule) a označuje bunkovú povrchovú molekulu cicavca majúcu štruktúru a funkciu opísanú v predchádzajúcich správach (J . lmmunol., l 66(l), str. l, 2001 J. lmmunol., l 65(9), str. 5035, 2000 Biochem. Biophys. Res. Commun., 276(1), str. 335, 2000 Immunity,13(l), str. 95, 2000 J. Exp. Med., l 92(l), str. 53, 2000 Eur. J. lmmunol., 30(4), str. 1040, 2000 Int. Immunol., l 2(1), str. 51, 2000 Nature, 397(67 l 6), str. 263, 1999 prístupové číslo GenBank BAA 82129 (ľudská) BAA 82 128 (potkania) BAA 82 127 (potkaní mutant) BAA 82 l 26 (myšia.Zvlášť výhodne tento termín označuje AILIM odvodenú od človeka (napríldad Intemational Immunology, zv. l 2, č. l, str. 51 - S 5, 2000 prístupové číslo GenBank BAA 82129).Táto AILIM sa označuje taktiež ako ICOS (Nature, zv. 397, č. 6716, str. 263 - 266, 1999) alebo JTT-l antígén/JTT-2 antigén (zverejnená japonská patentová prihláška pred prieskumom č. (JP-A) Hei l l-29599,medzinárodná patentová prihláška č. W 0 98/38216) a tieto označenia sa vzájomne vzťahujú na tú istú molekulu.Okrem toho AILIM, ako sa na ňu odkazuje v tomto vynáleze, zahmuje aminokyselinové sekvencie AILIM z každého cicavca opísané V skoršie uvádzanej literatúre, a zvlášť výhodne polypeptid majúci v podstate tú istú aminokyselinovú sekvenciu ako ľudská AILIM. V AILIM podľa tohto vynálezu sú ďalej zahrnuté tiež mutanty ľudskej AILIM, podobné skoršie identifikovanému mutantu AILIM odvodenému od potkana (prístupové číslo GenBank BAA 82 l 27).Výraz majúci v podstate tú istú aminokyselinovú sekvenciu tu znamená, že AILIM podľa vynálezu zahmuje polypeptid majúci aminokyselinovú sekvenciu, v ktorej niekoľko aminokyselín, prednostné l až lO aminokyselín, zvlášť výhodne l až 5 aminokyselín, je nahradených, vypustených a/alebo modifikovaných, a polypeptidy majúce aminokyselinové sekvencie, v ktorých je niekoľko aminokyselín, prednostné l až 10aminokyselín, zvlášť výhodne 1 až 5 aminokyselín, pridaných, pokiaľ tieto polypeptidy majú V podstate tie isté biologické vlastností ako polypeptid zahmujúci aminokyselinovú sekvenciu uvedenú V predchádzajúcich správach.Takéto substitúcie, delécie alebo inzercie aminokyselín je možné uskutočniť obvyklými metódami (Experimental Medicine SUPPLEMENT, Handbook of Genetic Engineering (1992) atdĺ).Príklady sú miestne riadená mutagenéza syntetického oligonukleotidu (metóda gapped duplex), bodová mutagenéza, ktorou sa náhodne zavádza bodová mutagenéza pôsobením nitritov alebo sulñtov, metóda, ktorou sa pripravuje delečný mutant s enzýmom Bal 3 l atď., kazetová mutagenéza, metóda skenovania linkerov,metóda chybne pàrovaných primérov, metóda syntézy segmentov DNA atď.Miestne riadená mutagenéza syntetického oligonukleotidu (metóda gapped duplex) môže byť uskutočňovaná napríklad nasledovne Oblasť, ktorá sa chce mutagenizovať, sa klonuje do fágového vektora M 13 majúceho mutáciu typu amber za vzniku jednovláknovej fágovej DNA. Potom, čo sa RF í DNA vektora M 13 bez mutácíe typu amber linearizuje pôsobením reštrikčného enzýmu, zmieša sa táto DNA so zmienenou jednovláknovou fágovou DNA, denaturuje sa a spojí za vzniku DNA gapped duplex. Syntetický oligonukleotid,do ktorého sa mutácíe zavedú, sa hybridizuje s gapped duplex DNA a pripraví sa kruhová dvojvláknová DNA reakciou s DNA polymerázou a DNA ligázou. Touto DNA sa transfektujú bunky E. coli mutS, deficitné na opravnú aktivitu chybného párovania. Vypestovanými fágmi sa infikujú bunky E. coli bez supresorovej aktivity a vyhľadávajú sa iba fágy nemajúce žiadne mutácíe typu amber.Metóda, ktorou sa zavádza bodová mutácia pomocou nitritu, využíva napríklad ďalej uvedený princíp. Ak sa pôsobí na DNA nitritom, nukleotidy sa dezaminujú, pričom sa adenín mení na hypoxantin, cytozín na uracil a guanín na xantín. Ak sa dezaminovaná DNA zavedie do buniek, A T a G C sa nahradia s G C,resp. A T, pretože hypoxantin, uracil a xantín sa pri replikácii DNA bázovo párujú s cytozinom, resp. adenínom, resp. tymínom. Teraz dochádza k hybridizácii fragmentov jednovláknovej DNA ošetrenej nitritom s gapped duplex DNA a potom sa mutantné kmene oddelia manipuláciou rovnakým spôsobom ako pri miestne riadenej mutagenéze syntetického oligonukleotidu (metóda gapped duplex).Termín cytokín, napriklad V produkcii cytokínu bunkami exprimujúcimí AILIM podľa vynálezu znamená ľubovoľný cytokín produkovaný bunkami exprimujúcimí AILIM (najmä T bunkami).Príklady T buniek sú T bunky typu Thl a Th 2 a cytokín podľa vynálezu konkrétne znamená cytokín produkovaný T bunkami typu Thl a/alebo ľubovoľný cytokín produkovaný bunkami typu Th 2.Cytokíny produkované T bunkami typu Thl zahmujú IFN-y, IL-2, TNF, IL-3 a Cytokíny produkované T bunkami typu Th 2 zahrnujú IL-3, IL-4, IL-5, IL-10 a TNF (Cell, zv. 30, č.9, str. 343 - 346, 1998).Termín látka, používaný podľa vynálezu, konkrétne látka účinná pri modulácii transdukcie signálu,sprostredkovanej molekulou AILIM, látka účinná pri inhibícii proliferácie AILIM exprímujúcích buniek alebo inhibícii produkcie cytokínu AILIM exprimujúcimí bunkami alebo látka účinná pri indukcii bunkovej smrti AILIM exprimujúcich buniek znamená prirodzene sa vyskytujúcu látku alebo ľubovoľná umelo pripravenú látku.Zvlášť výhodným uskutočnením látky podľa vynálezu je látka účinná pri indukcii bunkovej smrti,apoptózy alebo úbytku buniek exprimujúcich AILIM.Výraz transdukcia signálu sprostredkovaní molekulou AILIM, znamená transdukciu signálu prostredníctvom AILIM, vedúcu k zmene akéhokoľvek fenotypu v opísaných AILIM exprimujúcich bunkách alebo v uvedených príkladoch (zmena proliferácie buniek, aktivácie buniek, inaktivácie buniek, apoptóza a/alebo schopnosť produkovať ľubovoľný cytokín z AILIM exprimujúcich buniek).Látku je možné v zásade klasifikovať ako bielkovinovú látku a nebielkovinovú látku.Príklady bielkovinových látok sú ďalej uvedené polypeptidy, protilátky (polyklonové protilátky, monoklonové protilátky alebo časti monoklonových protilátok).Pokiaľ je látkou protilátka, ide prednostne o monoklonovú protilátku. Keď je látkou monoklonová protilátka, zahrnuje nielen iné ako ľudské monoklonová protilátky cicavčieho pôvodu, ale i ďalej uvedené rekombinamné chimérové monoklonové protilátky, rekombinantné humanizovanć monoklonové protilátky a ľu ské monoklonové protilátky.Pokiaľ je látkou polypeptid, zahrnuje ďalej uvedené polypeptidy, polypeptidické (oligopeptidické) fragmenty, fúzne polypeptidy a chemicky modifikované polypeptidy. Príklady oligopeptidov sú peptidy s 5 až 30 aminokyselinami, prednostne 5 až 20 arninokyselinami. Chemická modiñkácia môže byť uskutočňovaná v závislosti od rozmanitého účelu, napríklad na zvýšenie polčasu v kwi v pripade podávania in vivo, alebo na zvýšenie tolerancie proti degradácii, alebo zvýšenie absorpcie v zaživacom trakte pri orálnom podávaní. Príklady polypeptidov sú(l) Polypeptid zahmujúci celú extracelulárnu oblasť AILIM alebojej časť.(2) Fúzny polypeptid zahmujúci celú extracelulámu oblasť AILIM alebo jej časť a celú konštantnú oblasť ťažkého reťazca ímunoglobulínu alebo jej časť alebo(3) polypeptid, ktorý sa viaže na AILIM. Príklady nebielkovinových látok sú DNA, RNA a chemicky syntetizované zlúčeniny.

MPK / Značky

MPK: A61P 1/04, A61P 37/00, A61K 39/395

Značky: protilátky, ktorá, použitie, tejto, ailim, potláčaní, viaže, choroby, liečbe, crohnovej, prevencii, část, protilátka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/29-288036-protilatka-ktora-sa-viaze-na-ailim-alebo-cast-tejto-protilatky-na-pouzitie-pri-potlacani-liecbe-alebo-prevencii-crohnovej-choroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protilátka, ktorá sa viaže na AILIM, alebo časť tejto protilátky na použitie pri potláčaní, liečbe alebo prevencii Crohnovej choroby</a>

Podobne patenty