Nosič dokumentov, najmä právnych dokumentov, spôsob nakladania s nosičom dokumentov a súbor prvkov

Číslo patentu: U 7547

Dátum: 05.09.2016

Autori: Kvasnica Roman, Hubinák Emil

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka nosiča dokumentov, najmä právne relevantných dokumentov, ako sú napríklad všeobecné obchodné podmienky, prílohy zmlúv a podobne, kde dokumenty boli doteraz s ohľadom na preukaznosť tlačené do papierovej formy a fyzicky odovzdahé účastníkovi zmluvného a/alebo obchodného,a/alebo obdobného vzťahu. Technické riešenie tiež opisuje nový, ekologický a pritom spoľahlivý spôsob nakladania s dokumentom.V štátoch s vyspelou ekonomikou rastie zložitosť právnych vzťahov V obchodnej aj v občianskej rovine, a s tým narastá aj rozsah všeobecných obchodných podmienok, rozsah zmlúv, prüoh a podobných listín, ktoré dokumentujú príslušný vzťah. Je známe zmenšovanie písmen V takýchto dokumentoch s cieľom znížiť množstvo potrebného papiera. Tento trend naráža na problémy s čitateľnosťou dokumentov, a aj preto existujú v niektorých štátoch snahy predpísať pre takéto dokumenty minimálnu veľkosť použitých písmen. Aj malý nárast strán dokumentu pri veľkom počte klientov zvyšuje spotrebu papiera a následne zvyšuje náklady na archivovanie, skladovanie príslušného dokumentu.Sú známe systémy, keď sa príslušné opakujúce sa dokumenty sprístupnia a archivujú v internetovom prostredí, a dokument podpísaný fyzicky zmluvnými stranami sa odvoláva na dokument sprístupnený na internete. S odstupom času, a najmä v prípade sporu, vznikajú pochybnosti o presnom obsahu dokumentu, napríklad všeobecných obchodných podmienok práve v čase fyzického podpisu. Účastník vzťahu, napríklad klient banky, má neistotu, s ktorou verziou dokumentu vlastne súhlasil. Vzniká praktický problém, ako na súde hodnoverne preukázať správne znenie dohodnutých podmienok, kedy sa opäť ukazuje, že najefektívnejší je spôsob predloženia takého dokumentu, ktorý je fyzicky podpísaný.Sú známe tiež riešenia, ked sa na papierový nosič natlačí opticky spracovateľná informácia, napr. QR kód, ktorý obsahuje link na príslušný dokument v internetovej sieti. Prístupnosť dokumentu je však závislá od prevádzkovateľa systému, druhý účastník nemá dokument vo vlastnej držbe, ani nemá jeho elektronickú podobu na vlastnom nosiči.Je žiadané a nie je známe také riešenie, ktoré bude ekologické, zníži spotrebu papiera, bude nenáročné na zaobchádzanie a zároveň poskytne hodnoverne uchovanie dokumentu tak, aby si účastníci vzťahu mohli kedykoľvek dokument prečítať.Nedostatky uvedené V doterajšom stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje nosič dokumentov,najmä právnych dokumentov, ktoré zahrňujú texty a/alebo obrázky, kde dokumenty sú určené na prepojenie s podpisom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na papierovej alebo na obdobnej listine je miesto určené na podpis aspoň jedného účastmka a táto listina je nerozoberateľne spojená s elektronickým pamäťovým prvkom, na ktorom je vytvorený blok na uloženie dokumentu v elektronickej forme. Elektronická forma dokumentu je prispôsobená na čítanie a/alebo prezeranie účastníkom. Pamäťový prvok je prepojený s rozhraním, ktoré je určené na spojenie so zobrazovacím zariadením.Riešenie spája výhodu elektronického uloženia dokumentu s klasickou spoľahlivou listinnou formou, na ktorej je fyzicky, vizuálne poznateľný podpis. Elektronické uloženie umožňuje obsiahnuť do pamäťového prvku veľký počet strán, pričom následne je možné strany dokumentu pohodlne prezerať, rýchlo a efektívne v nich vyhľadávať. Pritom dokument nie je potrebné tlačiť, keďže účastník bude mať elektronický pamäťový prvok vo vlastnej držbe, tým že bude priamo spojený s podpísanou listinou. Účastník vzťahu, napriklad klient banky, si môže kedykoľvek na vlastnom zobrazovacom zariadení (PC, notebook, mobilný telefón a pod.) prečítať dokument, pričom bude mať jasný vnem o tom, že ide práve o dokument z daného vzťahu podľa prepojenej listiny s príslušným podpisom alebo podpismi.Pod pojmom nerozoberateľné spojenie listiny s pamäťovým prvkom sa má na mysli také spojenie, ktoré nie je určené na opakované rozpojenie a spojenie. Aj nerozoberateľné spojenie je možné rozobrať, avšak len tak, že spojenie už nebude možné uviesť do pôvodného stavu. Násilné, nedovolené rozobratie spojenia, teda oddelenie pamäťového prvku od listiny s podpisom musí byť viditeľné, aby sa nedal pamäťový prvok zameniť za iný, s iným dokumentom. S rovnakým cieľom môže byť pamäťový prvok neprepisovateľný, prípadne môže byť rozdelený na časti, kde blok na uloženie dokumentu bude neprepisovateľný a zvyšná časť bude bežná pamäť.Neprepisovateľnosť súboru na pamäťovom prvku môže byť zabezpečená hardvérovými alebo softvérovými prostriedkami. Blok na uloženie dokumentu môže byť chránený aj proti formátovaniu. S cieľom do 10siahnuť neporušenosť, originalitu uloženého dokumentu môžu byť použité aj iné zabezpečovacie prostriedky,napríklad súbor s dokumentom môže byť podpísaný elektronickými podpismi účastníkov vzťahu alebo môže byť k súboru pripojená časová pečiatka a podobne.Zverejnené patentové prihlášky objasňujú možnosti ukladania súborov na veľmi ploché čipy, ktoré môžu byť implementované do papierových vrstiev, avšak takýto papier nie je možné neskôr potlačiť v laserových tlačiarňach, kde by sa čip poškodil z tepla zatavovacích valcov. Zároveň sa takéto miniatúrne čipy nedajú načítavať bežnými kontaktnými čítačkami. Predložené riešenie spája oddelené formáty - klasický papierový a elektronický - do jedného nedeliteľného nosiča, čo umožní, aby sa pre jednotlivé formáty (papieroVý/elektronický) bez problémov využili existujúce zariadenia - tlačiarne, čítačky a podobne.Listina môže mať podobu bežného papierového listu, môže ísť o bežný kancelársky papier s hrúbkou(gramážou) okolo 80 g/ml, teda napríklad od 50 do 250 g/mz. Na takýto papier sa môže tlačiť bežnou tlačiarňou na mieste kontaktu s účastníkom vzťahu, napríklad V pobočke banky, poisťovne a podobne. Listina môže mať podobu zušľachteného papiera alebo plastovej fólie. V niektorých usporiadaniach bude výhodné, aby bežný kancelársky papier bol aspoň sčasti laminovaný fóliou.V praxi budú dobre použiteľné najmä také spôsoby nerozoberateľného spájania pamäťového prvku s listinou, ktoré pri narušení originálneho spojenia budú takýto stav vykazovať jasne viditeľným spôsobom, bez potreby optického alebo iného náradia.Pamäťový prvok môže byť s listinou spojený priamo alebo pomocou spojovacieho prvku. Jednoduché nerozoberateľné spojenie môže byť vytvorené pásikom, prúžkom, retiazkou, šnúrkou alebo podobným spojovacím prvkom, ktorý je na jednej strane pripevnený, napríklad prilepený alebo zalaminovaný k listine, a na druhej strane je takýto spojovací prvok spojený s pamäťovým prvkom. V jednoduchom usporiadaní bude pamäťový prvok - napr. USB pamäťový kľúč s bežným kontaktným rozhraním - vybavený šnúrkou, ktorej druhý koniec bude prilepený pečaťou na listinu. Na USB pamäťový kľúč, do bloku na uloženie dokumentu,bude nahraný príslušný dokument.Spojovací prvok v podobe šnúrky, povrázka, lanka, vlákna poskytuje viacero možností ukotvenia k listine. Šnúrka môže byť k listine na jej spodnom rohu pripevnená lepiacim pásikom (nálepkou, lepiacim štítkom) podobne, ako sa používa na pečatenie notársky uzavretých listín. Cez nalepený lepiaci pásik sa otlačí pečiatka alebo razidlo, zvyčajne tak, aby odtlačok prechádzal cez okraj lepiaceho pásika na povrch listiny. Vo funkcii lepiaceho pásika, ktorý pečatí spojenie, môže byť použitý aj hologram alebo iný ťažko sfalšovateľný a pritom jedinečný lepiaci prvok. Pod pojmom lepiaci pásik je potrebné rozumieť akýkoľvek z uvedených prostriedkov na ploché prekrytie a prichytenie šnúrky. Konkrétny materiál, hrúbka alebo tvar môže byť rôzny. Lepiaci pásik napriek svojmu pomenovaniu môže mať aj tvar elipsy, kruhu, trojuholníka a podobne.Aby bol pamäťový prvok na listine pri skladovaní umiestnený stabilne, môže byť na vhodnom mieste,napr. V spodnej časti listiny, umiestnená opakovateľne lepivá vrstva, ktorá prichytí teleso pamäťového prvku a umožní jeho opakované odlepenie a nalepenie bez toho, aby na telese zanechala nepríjemné stopy lepidla. Takáto lepivá vrstva, hmota sa bežne používa na prichytenie platobných kariet k povrchu sprievodného listu. Dĺžka šnúrky bude zvyčajne kratšia, ako je rozmer listiny alebo jej uhlopriečka. Šnúrka môže byť pripevnená aj na viacerých miestach. Napríklad môže byť pripevnená na konci a zároveň tesne pri spojení šnúrky s telesom pamäťového prvku. Na tomto mieste môže mať šnúrka aj uzol, ktorý sťaží nedovolenú manipuláciu so šnúrkou. Aj keď bude šnúrka prilepená tesne pri telese pamäťového prvku, umožní natočenie telesa pamäťového prvku do potrebnej polohy.Predložené riešenie je založené na podstatnej technickej myšlienke prepojenia elektronického pamäťového prvku s listinou, zvyčajne s listinou V podobe listu (hárku) bežného kancelárskeho papiera. Táto technická myšlienka zahŕňa vo svojej podstate rôzne možnosti priameho pripevnenia pamäťového prvku k listine alebo pripevnenia šnúrky alebo iného spojovacieho prvku k listine, tieto rôzne vyhotovenia sa môžu odlišovať V rôznych detailoch, ktoré budú prinášať odlišné výhody a rôzne úrovne zabezpečenia podľa dostupného kancelárskeho vybavenia.Typické uskutočnenie spojenia šnúrky s listinou a s telesom pamäťového prvku s využitím bežných kancelárskych pomôcok môže byť nasledovné. Listina sa vytlačí na list papiera, zvyšok dokumenm sa nahrá na USB pamäťový kľúč. Po uložení súboru sa príkazom zablokujú akékoľvek zmeny, vymazávanie alebo doplňanie obsahu bloku na uloženie dokumentu. Pamäťový prvok má vo svojom telese otvor, cez ktorý sa prevlečie šnúrka, na konci sa šnúrka zviaže uzlom. Na vyznačenom mieste v spodnej krajnej časti listu papiera sa nalepí opakovane lepivá vrstva. Na ňu sa položí teleso pamäťového prvku. Teraz sa šnúrka napne smerom k druhému okraju listu, uzol pritom môže siahať k okraju listu. Pred uzlom sa šnúrka kancelárskou zošívačkou pripne k listu papiera, spona zošívačky pritom bude vedená v podstate kolmo a bude zvierať šnúrku. Teraz sa šnúrka prelepí prvým lepiacim pásikom, ktorý bude mať vysokú lepivosť, úloha prvého lepiaceho pásika bude zabezpečovať vysokú pevnosť spojenia šnúrky s povrchom listiny. Cez prvý lepiaci pásik a cez zavretú sponu sa prelepí druhý lepiaci pásik, jeho úloha bude predovšetkým zabezpečiť spojenie proti nežiaducej manipulácii. Druhý lepiaci pásik môže byť prehnutý cez okraj listu až na druhú stranu, kde môže tiež pre 10krývať druhú stranu spony zo zošívačky. Druhý lepiaci pásik je opečiatkovaný tak, že odtlačok pečiatky prechádza cez okraj druhého lepiaceho pásika na povrch listiny.Pri takomto postupe má výsledný nosič podobu papierovej listiny, ku ktorej je šnúrkou pripojený elektronický pamäťový prvok. Šnúrka prechádza cez otvor V telese pamäťového prvku, na koncoch je šnúrka zviazaná do slučky. Pred uzlom je šnúrka prišitá kovovou sponou k listine a tiež je vedľa spony šnúrka prelepená prvým lepiacim pásikom. Spona aj prvý lepiaci pásik sú prekryté väčším druhým lepiacim pásikom, ktorý je prehnutý a prelepený cez okraj listu na jeho druhú stranu.Použitie prvého a druhého lepiaceho pásika poskytuje možnosť vhodne vybrať materiál pásikov. Ako druhý lepiaci pásik môže byť použitá pečatiaca bezpečnostná fólia (napr. sealing foil Avery 2920), ktorá sa pri pokuse odlepenia rozpadá na malé kúsky a nedá sa opakovane nalepiť naspäť. Takáto fólia môže byť potlačená ochrannými prvkami a môže mať tiež identifikačné poradové číslo. Pamäťový prvok na šnúrke nie je možné vymeniť bez toho, aby to nebolo viditeľné. Prestrihnutie šnúrky alebo výmena šnúrky bude jasne spozorovaná, prejavmi takého zásahu bude poškodenie lepiacich pásikov, nový uzol na šnúrke a podobne. Originálny výzor celého spojenia môže byť na kontrolu uložený V elektronickej forme V neprepisovateľnej časti pamäťového prvku. Pracovmk po spojení šnúrky s listinou a po nalepení Všetkých prvkov položí podpísanú listinu na skener a zoskenovaný pohľad na spojenie s identiñkačnými údajmi uloží do pamäťového prvku.Uzol spájajúci konce šnúrok nemusí byť použitý, ak je šnúrka dostatočne priľnutá a prilepená k listine,napríklad šnúrka môže byť zošitá kovovou sponou a konce šnúrky môžu byť zhrubnuté napríklad zalisovanou koncovkou alebo plombou. To zamedzí vytiahnutiu šnúrky zo zovretia zošitej spony.Na pripevnenie šnúrky k listine sa môže použiť aj zahnutý roh samotnej listiny. Šnúrka sa priloží do rohu listiny, roh sa preloží a zalepí sa spolu s koncom šnúrky ako záložka. Na lepenie budú užitočné trojuholníkové obojstranne lepivé nálepky. Roh sa pritom môže aj zošiť bežnou kancelárskou zošívačkou. Takéto spojenie konca šnúrky môže byť kombinované s uvedeným prilepením šnúrky V blízkosti telesa pamäťového prvku a s využitím opakovateľne lepivej vrstvy. Úlohou spony alebo lepiaceho pásika je nielen zamedzovať vytiahnutiu spojovacieho prvku (napríklad šnúrky), ale aj zabrániť, aby sa dal spojovací prvok (napríklad šnúrka) spätne umiestniť, zasunúť do pôvodnej polohy.Zahnutý roh listiny vo vyhotovení podľa predchádzajúceho odseku môže byť prilepený lepiacim pásikom, ktorý sám môže mať bezpečnostné prvky alebo môže byť prekrytý odtlačkom pečiatky.Na spojenie šnúrky s listinou sa dá využiť aj dutý nit, ktorý vytvorí spevnený otvor V listine. Cez otvor v nite alebo cez otvory v dvoch susedných nitoch bude šnúrka priviazaná k listine a prečnievajúce konce budú prilepené k povrchu listiny a opečiatkované cez lepiaci pásik.Nit s vhodným rozmerom môže byť použitý aj na priame pripevnenie telesa pamäťového prvku k listine. Nit bude prechádzať otvorom v telese pamäťového prvku. Nit pritom môže umožňovať aj otáčanie telesa pamäťového prvku, a tým, že sa vytočí do polohy, v ktorej prečnieva cez okraj listiny, sa môže ľahšie zasunúť do USB portu V počítači. Nit môže byť klasický kovový alebo veľkoplošný plastový, pričom musí byť zabezpečená nerozoberateľnosť nitového spoja.Dutý nit môže byť použitý aj tak, že sa ním V listine vytvorí otvor, cez ktorý sa prevlečú oba konce šnúrky a na druhej strane sa konce šnúrky spoja plombou, ktorá je väčšia, ako je otvor V nite.Riešenie s použitím nitu alebo viacerých nitov môže byť vo výhodnom uskutočnení doplnené zalaminovaním listiny alebo iným spevnením (napr. podlepením), aspoň v okolí nitu. Tým sa zvýši pevnosť nitovania v listine. Nálepka určená na podlepenie bude plniť najmä úlohu spevnenia olcraju otvoru s nitom, nemusí mať teda bezpečnostné prvky. Pri riešeniach s nitom však bude výhodné, aby aspoň jedna hlavička nitu bola prekrytá lepiacim pásikom s bezpečnostným prvkom, napríklad lepiaci pásik bude mať odtlačok pečiatky alebo lepiaci pásik bude holografická nálepka. Tým sa zamedzí tomu, aby prípadná Výmena nitu (malej súčiastky) unikla bežnej pozornosti.Otvory V listine môžu byť vytvorené aj obyčajnou kancelárskou dierovačkou. Otvory môžu byť umiestnené V spodnej časti alebo na bočných stranách listiny. Pri spájaní šnúrky s listinou sa môže použiť postup známy zo zväzovania overovaných listín, aj keď pritom bude listina mať len jeden list papiera. Do šnúrky medzi dvoma otvormi bude zapojené oko z telesa pamäťového prvku. Takto vyhotovená listina s otvormi sa môže založiť do spisového zaraďovača, pritom hmotnosť pamäťového prvku bude prenášaná šnúrkami priamo do zaraďovača a nebude teda spôsobovať deformáciu listiny.Spojovací prvok môže mať tiež podobu kĺbu, pomocou ktorého sa USB pamäťový kľúč vyklopí cez okraj listiny. Kĺb umožní pripevniť pamäťový prvok napevno V blízkosti okraja listiny tak, že V nevyklopenej polohe pamäťový prvok nevyčnieva z okraja listiny, ale po vyklopení presahuje kontaktné rozhranie cez okraj a dá sa ľahko pripojiť do príslušného portu. Na dosiahnutie vyčnievania cez okraj listiny sa podobne ako kĺb môže použiť aj vysúvanie kontaktného rozhrania z telesa pamäťového prvku. Aj popri tejto konštrukcii môže byť teleso pamäťového prvku pripevnené k listine pevne alebo otočne, napr. pomocou nitu.Spojovací prvok V podobe šnúrky môže mať alternatívu, pri ktorej je pamäťový prvok spojený pevne s povrchom listiny a kontaktné rozhranie je s pamäťovým prvkom prepojené tenkým káblom. Kábel nie je nutné zabezpečovať proti neoprávnenému zásahu, jeho Výmena nemá vplyv na originalitu uloženého súboru.V 0 výhodnom uskutočnení pamäťový prvok a kontaktné rozhranie môžu mať puzdro (teleso) z priehľadného materiálu. Tak bude ľahko pozorovateľný prípadný pokus o zásah do týchto prvkov.Ploché teleso pamäťového prvku sa môže pripevniť pomocou obojstranne lepiacej pásky priamo na povrch listiny, prípadne na zalaminovaný povrch listiny. Ploché teleso sa môže ešte prelepiť lepiacim pásikom a opečiatkovať. Kontaktné rozhranie je pritom V archívnej polohe zaklopené do telesa pamäťového prvku. Na načítanie a zobrazenie dokumentu sa kontaktné rozhranie vyklopí, a tým prečnieva z listiny. Podobne môže byť použité riešenie s plochým telesom, z ktorého sa kontaktné rozhranie vysúva.Ak je teleso pamäťového prvku dostatočne dlhé, môže byť priamo nalepené na povrch listiny, napríklad obojstranne lepiacou páskou, a pri zasúvaní kontaktného rozhrania do slotu zobrazovacieho zariadenia sa jednoducho využije ohybnosť listiny. V takom prípade je vhodná orientácia kontaktného rozhrania smerom k rohu, výhodne pod uhlom 45 °. V takom prípade postačuje ohnúť priľahlý okraj listiny a kontaktné rozhranie je voľne prístupné na zasunutie do príslušného slotu alebo do predlžovačky. Listina môže byť vytlačená tak, že text sa tlačí pomocou formulára, šablóny, ktorá pri editácii textu na plochu zohľadňuje voľné miesta na umiestnenie pamäťového prvku, spojovacieho prvku a podobne. Pamäťové prvky budú expedované na pobočku firmy s už nalepeným pásom obojstranne lepiacej pásky. Pracovmk pred nalepením pamäťového prvku odstráni kryciu vrstvu z lepiacej pásky a pritlačí teleso pamäťového prvku na listinu.Pamäťový prvok bude k listine pripevnený zvyčajne tak, aby kontaktné rozhranie s kovovými plôškami bolo orientované k listine. Papier bude takto brániť nevhodnému dotyku drobných kovových predmetov s kontaktmi. USB pamäťové kľúče, ktoré sú tenšie ako 3 mm, zvyčajne nemajú okolo kontaktného rozhrania plechový rámik. Plechový rámik určuje správnu orientáciu rozhrania pri vkladaní do slotu a tiež chráni kontaktné pole, napríklad proti skratovaniu drobnými predmetmi. V prípade tenkých USB kľúčov je preto vhodné používať krytku kontaktného rozhrania alebo v našom prípade je vhodné tenké teleso USB kľúča orientovať tak, aby kontaktné pole bolo orientované smerom k listine.Spony alebo nity použité pri spájaní pamäťového prvku s listinou môžu mať mikroidentifikačné prvky alebo neštandardné rozmery, takéto spony, resp. nity sa nebudú dať jednoducho zadovážiť s cieľom ich výmeny pri nedovolenom zásahu. Spony alebo nity budú vo výhodnom uskutočnení prekryté z jednej strany alebo z oboch strán lepiacim pásikom s ochrannými prvkami.Ak sa použije pamäťový prvok, ktorého teleso je dostatočne veľké, väčšie, než si vyžaduje príslušný rozmer dosky s plošným spojom, a teleso je z prierazného materiálu, napríklad z gumy, môže sa teleso pamäťového prvku priamo zošívačkou zošiť k listine sponou alebo pomocou nitu. Spona alebo nit môžu byť následne prekryté lepiacim pásikom s ochrannými prvkami (holografická nálepka, deštrukčná nálepka, nálepka s podpisom a pečiatkou a podobne). To zabezpečí ľahkú kontrolu neporušenosti spojenia.Pamäťový prvok môže mať na zvonka viditeľnom povrchu jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa pri nahrávaní dokumentu prenesie do textu pomocou formulára, a je potom vytlačené na listinu, čo umožní tiež kontrolu správneho priradenia.Spojovací prvok môže mať podobu ohybného pásika, ktorý prechádza rovnobežne s okrajom listiny. Týmto usporiadaním bude určená príslušná pozícia pamäťového prvku v rámci listiny, pričom sa bude dať ohnutím pásika vzdialiť od povrchu listiny tak, aby sa mohol pamäťový prvok, napríklad tenký USB kľúčik,zasunúť do USB portu. Koniec ohybného pásika môže byť k listine prilepený a/alebo prinitovaný, a/alebo prišitý sponou.Pamäťový prvok môže byť spojený s listinou napevno tak, že plošný spoj s pamäťovým prvkom bude pripevnený k povrchu listiny. Potom môže byť kontaktné rozhranie vyhotovené tak, že je umiestnené napevno na okraji listiny s osadením, aby sa dalo zasunúť do príslušného slotu, alebo môže byť s pamäťovým prvkom prepojené pružným pásikom, káblom.Pamäťový prvok môže mať plošný spoj vyhotovený tak, že bude priamo prilepený, nalisovaný na povrch listiny, resp. na medzivrstvu nalaminovanú na povrch listiny. Bude výhodné, ak súdržnosť vodivej cesty na plošnom spoji bude nižšia ako súdržnosť pripevnenia plošného spoja k povrchu listiny, resp. k povrchu medzivrstvy. Pri pokuse odlepiť pamäťový prvok od povrchu listiny týmto dôjde k zničeniu plošného spoja.Bude tiež výhodné, aby na listine bol natlačený digitálny odtlačok dokumentu, ktorý je uložený v pamäťovom prvku. Môže ísť o HASH kód, ktorý je v kratších reťazcoch prepísaný na listinu, a jeho porovnanie s HASH kódom na pamäťovom prvku preukáže neporušenosť uloženého dokumentu.Kontaktné rozhranie môže mať rôznu podobu. V prípade použitia klasických USB pamäťových prvkov bude rozhranie vytvorené V telese kľúča. Kontaktné rozhranie však môže mať aj podobu microUSB alebo SD alebo microSD formátu. V prípade USB formátu musí mať kontaktné rozhranie predpísanú hrúbku, ktorá je podstatne väčšia ako hrúbka papierovej listiny. Aby sa dosiahlo efektívnejšie skladovanie, logistika a neskôr aj archivovanie nosičov, teda listiny s pamäťovým prvkom a kontaktným rozhraním, môže byť poloha kontaktného rozhrania na listinách postupne posunutá, aby pri stohovaní listín bolo zhrubnuté miesto postupne na odlišnom mieste okraja listiny.Na papierový list môže byt najskôr natlačený príslušný formulár, následne je list spojený s pamäťovým prvkom, na ktorý sa uloží dokument, a potom je takto vytvorený nosič dokumentu distribuovaný na miesto,

MPK / Značky

MPK: G06Q 10/00, G06Q 50/18, B42D 25/00, B42D 15/00

Značky: najmä, nosičom, spôsob, prvkov, nosič, dokumentov, nakladania, súbor, právnych

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/28-u7547-nosic-dokumentov-najma-pravnych-dokumentov-sposob-nakladania-s-nosicom-dokumentov-a-subor-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič dokumentov, najmä právnych dokumentov, spôsob nakladania s nosičom dokumentov a súbor prvkov</a>

Podobne patenty